COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Bulgaaria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Eriõigusaktid:

- Seadus, mis käsitleb meetmeid ja tegevust rahvusassamblee 13. märtsi 2020. aasta otsusega välja kuulutatud eriolukorra ajal ning selle tagajärgede kõrvaldamist. – edaspidi „eriolukorra seadus“

Seoses meetmete ja tegevustega eristatakse kahte perioodi: eriolukorra periood (13. märtsist kuni 13. maini 2020) ja kahe kuu pikkune periood pärast eriolukorra tühistamist (alates 14. maist 2020).

A) Meetmed ja tegevus eriolukorra perioodil: 13. märts – 13. mai 2020

(Algselt kehtestati eriolukord ajavahemikuks 13. märtsist kuni 13. aprillini 2020. Seda ajavahemikku pikendati kuni 13. maini 2020).

Menetlustähtajad:

- Tähtaegade peatamine:

Kõik menetlustähtajad tsiviil-, vahekohtu- ja täiteasjades on peatatud, välja arvatud järgmistes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes:

  1. esialgne õiguskaitse vanemlike õiguste teostamisega seotud asjades;
  2. viivitamatu kaitse määramine või muutmine koduvägivalla vastase kaitse seaduse alusel algatatud asjades ning asjades, kus kaitse määramise taotlus on tagasi lükatud;
  3. load raha väljavõtuks laste hoiustelt;
  4. esialgse õiguskaitse menetlused;
  5. tõendite säilitamise menetlused;
  6. taotlused, mis on esitatud elektroonilise side seaduse alusel ning seoses registriasjade lõpetamisega kohtu korraldusel vastavalt äriregistri seadusele ning mittetulundusühingute seadusele;
  7. krediidiasutuste seaduse artikli 62 lõike 3 kohased menetlused, mis on seotud pangasaladuse kaitse kinnituse allkirjastamisega.

Eraõiguslike üksuste suhtes kehtivad aegumistähtajad, mille möödumisel õigused lõppevad või tekivad, on peatatud.

B) Meetmed ja tegevus ajavahemikul kaks kuud pärast eriolukorra tühistamist (alates 14. maist 2020)

- Tähtaegade peatamine:

Kahe kuu jooksul pärast eriolukorra tühistamist peatatakse kõik väljakuulutatud enampakkumised ja sundvõõrandamised, mille avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud täitevametnikud on üksikisikute suhtes algatanud, ning määratakse uus toimumisaeg lõivudeta ja kuludeta. Üksikisiku taotlusel, mis on esitatud enne esimeses lauses nimetatud tähtaja möödumist, määratakse enampakkumise või sundvõõrandamise uus toimumisaeg, ilma et tuleks tasuda lõive ja kulusid.

- Tähtaegade pikendamine:

Seaduses sätestatud tähtaegu (v.a eespool nimetatud juhtudel), mis mööduvad eriolukorra ajal ning on seotud eraisikute ja eraõiguslike üksuste õiguste teostamise ja kohustuste täitmisega, pikendatakse ühe kuu võrra alates eriolukorra lõppemisest.

- Erijuhtumid:

Eriolukorra ajal ja kuni kahe kuu jooksul pärast seda ei kohaldata eraisikute ja meditsiiniasutuste pangakontode, palkade ja pensionite, meditsiiniseadmete ja -varustuse suhtes arestimist ega kaitsemeetmeid. Eraisikule kuuluva vallas- ja kinnisvara inventuuri ei või teha, välja arvatud ülalpidamiskohustuste, süüliselt tekitatud kahju ning töötasu nõuete katteks. Omavalitsuste pangakontosid ei või arestida kahe kuu jooksul pärast eriolukorra tühistamist.

Kuni kaks kuud pärast eriolukorra tühistamist ei või eraõiguslike üksuste maksekohustuste täitmisega viivitamise korral nõuda viivist ega leppetrahvi, juhul kui võlgniku kohustus tuleneb krediidilepingust või muust rahastamislepingust, mis on sõlmitud krediidiasutuste seaduse artiklis 3 sätestatud finantsasutustega, välja arvatud pankade tütarettevõtjad, sealhulgas juhul, kui nõude on omandanud pank, finantsasutus või kolmas isik. Kohustust ei või tunnistada ennetähtaegselt sissenõutavaks ega nõudmise korral täidetavaks ning lepingut ei või kohustuse täitmata jätmise tõttu üles öelda.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Kohtuistungid

Kuni eriolukorra lõpetamiseni võib kohtuistungeid pidada kaugsidevahendite abil, kui on tagatud poolte ja menetlusosaliste vahetu virtuaalne osalemine. Toimunud istungitest koostatakse protokollid ja need avaldatakse viivitamata ning istungi protokolli säilitatakse kuni protokolli muutmise ja täiendamise tähtpäevani. Kohus teavitab pooli kaugsidevahendite abil toimuvatest istungitest.

Kõrgem justiitsnõukogu on välja andnud korraldused vajalike ettevaatusabinõude võtmiseks, et vältida viiruse levikut kohtumajades, dokumentide esitamiseks kohtule posti teel või elektrooniliselt ning nõustamiseks telefoni teel või elektrooniliselt. Kutsed nimetatud istungitele toimetatakse kätte telefoni teel või elektrooniliselt.

Registritoimingud

Äriregistri ning mittetulundusühingute registri ja muude registrite teenused on kättesaadavad internetis.

Notariaaltoimingud

Notariaaltoiminguid tehakse vaid edasilükkamatutel asjaoludel. Notariaaltoiminguid võib teha vaid kiireloomulistel juhtudel, täites seejuures hügieeninõudeid. Notarite koda tagab vähemalt ühe valvenotari tööloleku asjaomase tööpiirkonna iga 50 000 elaniku kohta.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Justiitsministeerium ja kohtud jätkavad rahvusvahelise õigusabi osutamist, kuid võib esineda viivitusi.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

Bulgaaria siseriiklikes õigusaktides on sätestatud võlgniku (tema juhtkonna) kohustus esitada maksejõuetusmenetluse algatamise taotlus 30 päeva jooksul alates maksejõuetuse / ülemäärase võlgnevuse tekkimisest (äriseaduse artikli 626 lõige 1).

Eriolukord lõpetati 13. mail 2020 kogu Bulgaaria Vabariigi territooriumil. Kõigi eriolukorra seadusega võetud erimeetmete rakendamise tähtajad olid kehtivuse kaotanud. Vastavalt sellele erimeetmeid enam ei kohaldata.

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

-

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

Eriolukord lõpetati 13. mail 2020 kogu Bulgaaria Vabariigi territooriumil. Kõigi eriolukorra seadusega võetud erimeetmete rakendamise tähtajad olid kehtivuse kaotanud. Vastavalt sellele erimeetmeid enam ei kohaldata.

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Eriolukord lõpetati 13. mail 2020 kogu Bulgaaria Vabariigi territooriumil. Kõigi eriolukorra seadusega võetud erimeetmete rakendamise tähtajad olid kehtivuse kaotanud. Vastavalt sellele erimeetmeid enam ei kohaldata.

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

-

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

Kui pankade ja finantseerimisasutuste antud pangalaenudest ja muudest rahastamisvormidest (faktooring, maksekohustuste ostmine jne) ning liisingulepingutest tulenevate maksekohustuste täitmisel esineb viivitusi, ei kohaldata intresse ja trahve enne eriolukorra lõppu. Lisaks ei saa nõuda kohustuse täitmist / makset varem ega lõpetada lepingut kohustuste täitmata jätmise tõttu (6. aprillil 2020 muudetud ja täiendatud eriolukorra seaduse artikkel 6).

Eelnimetatud meedet muudeti eriolukorra seaduse muudatustega järgmiselt:

kahe kuu jooksul pärast eriolukorra lõppemist ei saa eraõiguslike üksuste maksekohustuste täitmisega viivitamise korral nõuda viivist ega leppetrahvi, kohustust ei saa kuulutada ennetähtaegselt sissenõutavaks ja lepingut ei saa kohustuste täitmata jätmise tõttu tühistada, kui võlgniku kohustus tuleneb krediidilepingust või muust rahastamislepingust, mis on sõlmitud finantsasutustega, välja arvatud pankade tütarettevõtjad, sealhulgas juhul, kui nõude on omandanud pank, finantsasutus või kolmas isik.

Vastavalt eriolukorra seadusele, mis jõustus 17. veebruaril 2021, ei kehtestata ettevaatusmeetmeid ega võeta täitemeetmeid kahe kuu jooksul pärast epideemiaga seotud erakorralise olukorra lõpetamist vahendite suhtes, mis on makstud töötajatele hüvitisena ministrite nõukogu õigusakti alusel ja mille eesmärk on COVID-19 epideemia tagajärgede kõrvaldamine; täitmisele ei pöörata töötajate nõuete arestimismäärusi, mis on esitatud esimese lause alusel, sealhulgas neid, mis on saadud nende panga- või muude maksekontode kohta (eriolukorra seaduse (muudetud ja täiendatud 17. veebruaril 2021) artikli 5 lõige 5).

Viimati uuendatud: 21/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.