Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Horvaatia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

18. aprillil 2020 jõustusid rahalist vara puudutavate täitetoimingute seaduse muudatused: füüsiliste isikute pangakontode suhtes peatati täitmine kolmeks kuuks (võimalusega pikendada seda veel kolme kuu võrra). Sellel perioodil peatati ka seadusejärgse intressi arvestamine.

Alates 19. oktoobrist 2020 on täitetoiminguid korrapäraselt jätkatud. Justiitsministeerium ja valitsus on aga saatnud notaritele soovitused alustada möödunud kuuel kuul esitatud täiteasjade menetlemist kolmes etapis alates 19. oktoobrist, 20. novembrist ja 20. jaanuarist. Esimeses etapis tuleks anda välja täitedokumendid nende taotluste alusel, mis laekusid 30. juuniks, teises etapis nende alusel, mis laekusid 31. augustiks, ja kolmandas etapis nende alusel, mis laekusid 18. oktoobriks.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Kõik kohtuasutused jätkavad tööd. Tehakse siiski vaid kiireloomulisi toiminguid ning seejuures võetakse kohased kaitsemeetmed. Istungid ja selliste juhtumite menetlemine, mis ei ole kiireloomulised, on edasi lükatud kuni edasiste otsusteni.

Asjades, milles kohtunikud saavad otsuseid teha ainuisikuliselt või mille puhul istung pole nõutav, tuleb otsused teha kodus ning korraldada seejärel nende kättetoimetamine. Kohtuasutuste juhid võivad anda töötajatele loa töötada kodus, kui see on võimalik.

Suhtlus poolte ja kõikide menetlusosalistega toimub elektrooniliselt kõikides asjades, kus see on võimalik. Asjades, mille raames tuleb kohtuda või pidada istung, tuleb võtta kõik terviseasutuste kehtestatud ettevaatusabinõud. Kohtunikud ja kohtud peaksid igal juhul kasutama kättesaadavaid kaugsidevahendeid, sealhulgas kohtusiseselt (e-post, videolink jm).

Täitemenetlused, eelkõige kinnisasjade vabastamise ja üleandmisega seotud täitetoimingud, on soovitatud edasi lükata.

COVID-19 epideemia puhangu tõttu on Horvaatias edasi lükatud kõik avalikud elektroonilised enampakkumised täite- ja pankrotiasjades, välja arvatud need, kus pakkumine algas hiljemalt 24. märtsil 2020 ning mis tuleb viia lõpule vastavalt avaldatud avalike elektrooniliste enampakkumiste kutsetele.

Kõik pärast 13. märtsi 2020 laekunud müügitaotlused, mida pole menetlusse võetud, võetakse menetlusse pärast COVID-19 epideemiaga seotud eriolukorra lõppu. Kõik avaldatud tagatisraha maksmise kutsed ja avalike elektrooniliste enampakkumiste kutsed tühistatakse ning avaldatakse uuesti samade müügitingimustega pärast COVID-19 epideemiaga seotud eriolukorra lõppu.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Pooled peavad päringud, taotlused ja avaldused esitama justiitsministeeriumile e-posti, telefoni või tavaposti teel.

Rahvusvahelise õigusabi osutamist jätkatakse, kuid võib esineda viivitusi.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

Eriolukorra ajal tekkinud pankroti algatamise põhjustel ei saa pankrotimenetlust algatada. Pankrotimenetluse algatamise põhjused on maksejõuetus ja ülemäärane võlgnevus, kuid kumbagi neist ei kohaldata, kui need ilmnevad eriolukorra ajal. Erandina võivad võlgnik, finantsamet ja võlausaldaja esitada pankrotimenetluse algatamise avalduse üksnes Horvaatia Vabariigi huvide ja turvalisuse, looduse, inimkeskkonna ja inimeste tervise kaitseks.

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

-

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

Seadus, mis käsitleb täite- ja maksejõuetusmenetluste sekkumismeetmeid, jõustus 1. mail 2020.

Vastavalt sellele seadusele on täitemenetlused peatatud 3 kuuks (võimalusega pikendada seda aega veel 3 kuuks). Eriolukorra ajal ei tohi tööandjad ega riiklik pensionifond palka/pensioni võlausaldajate kasuks kinni pidada (erandid on lastetoetuste väljanõudmine, töötajate nõuded ja kriminaalmenetlusõiguse kohased ajutised meetmed).

Sellel perioodil on peatatud ka seadusejärgse intressi arvestamine.

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Seoses COVID-19 epideemia puhkemisega Horvaatias on täite- ja maksejõuetusmenetluse asjades edasi lükatud kõik elektroonilised avalikud enampakkumised, välja arvatud need, kus pakkumine on alanud hiljemalt 24. märtsiks 2020 ja tuleb lõpule viia vastavalt avaldatud elektroonilisel avalikul enampakkumisel osalemise kutsele.

Kõik pärast 13. märtsi 2020 saadud müügitaotlused, mida ei ole läbi vaadatud, vaadatakse läbi COVID-19 epideemiaga seotud eriolukorra lõppemisel. Kõik avaldatud kutsed sissemaksete tegemiseks ja elektroonilises avalikus enampakkumises osalemiseks tühistatakse ning need avaldatakse samadel müügitingimustel uuesti pärast COVID-19 epideemia puhkemisega seotud eriolukorra lõppu.

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

-

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

-

Viimati uuendatud: 22/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.