COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Menetlustähtajad on peatatud 30. aprillini 2020.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Kõik istungid ja muud menetlustoimingud on peatatud 30. aprillini 2020. Erandid: eriti kiireloomulised taotlused esialgse õiguskaitse saamiseks ning väljaandmismenetlustes ja muudes isikuvabaduse piiramisega seotud menetlustes (nt ebaseaduslik kinnipidamine, kinnipidamine psühhiaatrilise ravi asutuses).

Kohtusekretär võtab hagiavalduse vastu ainult siis, kui sellega koos esitatakse esialgse õiguskaitse taotlus, ning tingimusel, et tegemist on kiireloomulise asjaga. Kiireloomulisust hindab ja selle üle otsustab kohtunik.

1.3 ELi õigusalane koostöö

-

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

-

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

-

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

-

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

Väljatõstmismenetlused ja väljatõstmiskorralduste täitmine rendi maksmata jätmise korral praegusel perioodil on peatatud 31. maini 2020.

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

- Kohtuasjad on peatatud ajavahemikus 16. märtsist 2020 kuni 30. aprillini 2020 järgmiste eranditega.

Tsiviilasjades:

i) ajutiste meetmete kohaldamise taotlused erakordselt kiireloomulistes asjades;

ii) kinnisvara (jne) enampakkumismenetluste vastu esitatud kaebused.

- Kõik tsiviilkohtumenetluse normidega ette nähtud menetlustähtajad ning muud kohtuotsuste ja -määrustega ette nähtud tähtajad peatati 30. aprillini 2020.

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

Maksejõuetusosakond muutis eraisiku maksejõuetuse seadust, et lisada eriolukorra sätted konkreetsete täitemeetmete kohtuliku peatamise pikendamise/uuendamise kohta. Lisaks kehtestati säte, mis hõlbustab võlausaldajate koosolekute korraldamist internetis. Seadusemuudatused jõustusid 2020. aasta augustis.

Peale selle kiirendati menetluste jätkuvat lihtsustamist, sealhulgas elektrooniliste vormide esitamise ja internetimaksete kasutuselevõtu valdkonnas. Siiski eeldatakse, et internetipõhised vahendid on avalikkusele kättesaadavad alles 2021. aasta teisel poolel.

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

-

Viimati uuendatud: 07/12/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.