COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Taani
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Õigusmenetlustega seotud meetmeid seni vastu võetud ei ole.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Taani kohtud on teatud kriitiliste valdkondadega tegelemiseks käivitanud eriolukorra menetluse. Kriitilised valdkonnad, kus kohalikud kohtud tööd jätkavad, on eelkõige seadusejärgselt kiireloomulised asjad ja eriti tõsised sekkumised.

Kohtud hindavad iga juhtumi puhul eraldi, kas tegemist on „kriitilise“ juhtumiga, ning kohtute ülesandeks on oma töö korraldamisel neid asjaolusid arvesse võtta.

Kriitiliste juhtumite eelisjärjekorras menetlemise puhul tuleb arvestada, et teatud olulisi juhtumiliike, sealhulgas füüsilist kohtuistungit nõudvaid juhtumeid, ei saa eelisjärjekorras menetleda. Need juhtumid on edasi lükatud kuni edasiste otsusteni.

Taani kohtud püüavad eriolukorra ajal teha võimalikult palju tööd kodust. Taani kohtute amet on kõikidele töötajatele taganud võimaluse kodukontori sisseseadmiseks. Lisaks võivad kohtute töötajad (piiratud arvul) ka füüsiliselt kohtutes kohal olla, et tagada endale ja teistele võimalus lahendada asju kodust.

Mitmetes õigusvaldkondades, sealhulgas tsiviilasjades ja täiteasjades, kasutavad kohtud võimalusel konverentskõnesid. Perekonnakohtud menetlevad asju füüsilise kohalolekuta, kui see on võimalik. Teatud pärimisasju võidakse menetleda ka telefoni teel.

Kriisikomitee (millesse kuuluvad Taani kohtute ameti esindajad ja rühm kohtute esimehi) on ärgitanud kohtuid võimalusel ka kaaluma, kas praeguses olukorras tuleks kasutada rohkem videokonverentse, juhul kui see on õigusriigi seisukohalt lubatav.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Üldjuhul püüavad Taani kohtud eriolukorra ajal teha võimalikult palju tööd kodukontorites.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

-

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

-

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

-

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Taani kohtud toimivad vastavalt hädaolukorramenetlusele teatavate kriitiliste valdkondade käsitlemiseks. Kriitilised valdkonnad, millega kohtud kohalikul tasandil jätkuvalt tegelevad, on eelkõige kohtuasjad, mis on seaduse kohaselt eriti kiireloomulised või sekkuvad.

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

-

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

Taani parlament on võtnud vastu mitu majandusstiimulite paketti.

Viimati uuendatud: 21/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.