COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Menetlustähtaegu, sealhulgas aegumistähtaegu, mis lõppevad ajavahemikul 12. märtsist kuni ühe kuu möödumiseni eriolukorra lõpust, on pikendatud. Pärast nimetatud perioodi lõppu jätkub kõikide tähtaegade kulgemine tavapäraselt, kuid need lõpevad siiski hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eriolukorra lõppu. Ajapikendus ei piira poolte õigust taotleda eriolukorra ajal õiguskaitset või teostada kaebeõigust kõikidel võimalikel viisidel, kuivõrd see on võimalik.

Täitmiskohustusi ja lepingulisi tähtaegu põhimõtteliselt muudetud ei ole, erakorralistel asjaoludel (vääramatu jõud jm) kohaldatakse Prantsusmaa õigust. Lepingulised sanktsioonid, mida kohaldatakse lepingulisi kohustusi rikkuva võlgniku suhtes, (leppetrahvi käsitlev klausel, lõpetamisklausel jne) on siiski ajutiselt tühistatud, et võtta arvesse täitmisega seotud raskusi.

Seadusega ette nähtud leppetrahvid, pikendused ja etteteatamistähtajad on samuti peatatud või pikendatud.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Ajavahemikus 17. märtsist kuni 10. maini on kohtud menetlenud ainult kiireloomulisi asju (kodanikuvabadus ja isikuhooldusõigus tsiviilasjades, täiteasjad, lastekaitse, kiireloomulised perekonnakohtu asjad, sealhulgas lähenemiskeelud, ning pakilised ajutiste meetmete kohaldamise menetlused).

Alates 11. maist on kohtud järk-järgult alustanud uuesti toiminguid kõikides asjades.

Kui kohus ei saa töötada, võidakse kiireloomulised asjad suunata teise kohtusse.

Kohtuotsused tehakse pooltele teatavaks kõikide vahendite abil, eelkõige e-posti või telefoni teel (kuid otsuseid ei loeta saajale kättetoimetatuks).

Laste ja täiskasvanute suhtes kehtestatud kaitsemeetmed, mille kehtivus eriolukorra ajal lõppeb, pikenevad automaatselt, kui kohtunik ei otsusta teisiti.

Uurimis- ja lepitusmeetmete tähtajad peatatakse ja neid pikendatakse veel kolme kuu võrra alates 23. juunist 2020.

Kohtute esimehed saavad reguleerida kohtusse sisenevate inimeste voogu ja määrata kindlaks kohtusaali lubatavate isikute arvu, et tagada füüsilise distantsi hoidmise eeskirjade järgimine.

Samuti võivad nad piiratud juurdepääsu korral jätta rahuldamata nende inimeste taotlused, kes soovivad kohtuistungil osaleda.

Kui kohtuistungi läbiviimisel kasutatakse audiovisuaalseid või muid elektroonilisi sidevahendeid, ei tohi kohtuistung toimuda ühes kohas.

Lõpuks tuletatakse meelde, et kasutatavad sidevahendid peavad tagama arutelude konfidentsiaalsuse.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Õigusalase koostöö taotlusi käsitletakse tavapäraselt.

Koostöö perekonnaasjades (määrus 2201/2003): Rahvusvaheliste lapseröövide ja lastekaitse valdkonnas teevad Prantsusmaa keskasutuse menetlejad enamasti kaugtööd ja tulevad büroosse vähemalt ühel päeval nädalas. See tähendab, et kõik uued taotlused võib saata posti, faksi või e-posti teel.

Tõendite kogumine (määrus 1206/2001): Taotlusi käsitletakse tavapäraselt. Menetlusaeg võib olla veidi pikem, kuna menetlejad teevad kaugtööd ja tulevad büroosse ühel päeval nädalas, et vaadata läbi posti või faksi teel saadetud taotlused.

Dokumentide kättetoimetamine (määrus 1393/2007): Praeguses olukorras võib dokumentide kättetoimetamine võtta kauem aega. Saab kasutada elektroonilist kättetoimetamist, juhul kui saaja on sellega eelnevalt nõustunud.

Prantsusmaa keskasutus suhtleb nimetatud kolme määruse (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) alusel jätkuvalt e-posti teel (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), kuid ka kirja või faksi teel.

Prantsusmaa keskasutus suhtleb määruse (EÜ) nr 4/2009 alusel ülalpidamisasjades e-posti teel: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

-

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

-

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

Määruses 2020-596 on sätestatud, et võlgnik võib taotleda kohtu esimehelt üldist peatamist lepitusmenetluse ajaks. Menetluse käigus kehtestatakse samuti tingimused, mis peavad ajapikenduse andmiseks olema täidetud.

Vt 20. mai 2020. aasta määrus 2020-596.

Meeldetuletus (meetmed, mis ei ole eriomased COVID-19 olukorrale):

Saneerimismenetluse (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) käigus kohaldatakse eraldiseisvate täitemeetmete üldist peatamist (konkreetsete eranditega).

Enne likvideerimismenetluse (procédure de liquidation judiciaire) või saneerimismenetluse (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) algatamist võib võlgniku taotlusel algatada mitteametliku ja konfidentsiaalse menetluse (lepitusmenetlus). Kui võlausaldaja algatab lepitusmenetluse ajal võlgniku suhtes kohtuvälise või kohtuliku menetluse, võib võlgnik taotleda kohtu esimehelt ajapikendust.

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

Meeldetuletus (meetmed, mis ei ole eriomased COVID-19 olukorrale):

Saneerimismenetluse (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) käigus takistab äriseadustik võlausaldajatel oluliste täitmisele kuuluvate lepingute lõpetamist või muutmist võlgniku kahjuks.

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

-

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

Määrusega 2020-596 antakse kohtule võimalus lubada võlgniku saneerimiskava muuta ja selle kestust pikendada.

Saneerimismenetluse ajal uue või vaherahastamise andjad võivad kohtult saada õiguse erieelisõigusele (eelisjärjekorras rahuldatav nõue hilisema maksejõuetuse korral). Selle eelisõiguse annab kohus eritingimustel.

Lihtsustatakse füüsilisest isikust ettevõtjate ja väikeettevõtete likvideerimismenetlusi.

Vt 20. mai 2020. aasta määrus 2020-596.

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

Peamised suure tähtsusega meetmed on järgmised:

Äritegevust toetavad majandus- ja finantsmeetmed: riigigarantii kava kohaldatakse finantseerimisasutuste antavatele uutele rahalaenudele (eeldusel, et teatud eritingimused on täidetud).

Sotsiaalsed abinõud: ettevõtjad võivad eriolukorra tõttu taotleda toetust, mis on ette nähtud piiratud tegevusvõimaluse kava raames.

Lisateavet leiab aadressilt: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Viimati uuendatud: 22/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.