COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Kreeka
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

-

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Ministri otsusega on kõik Kreeka kohtute ja nende allüksuste menetlused peatatud kuni 15. maini 2020, välja arvatud kiireloomuliste ja oluliste hagide ja juhtumite puhul.

Rahukohtute ja nende allüksuste menetlused peatati kuni 10. maini 2020.

Kohtuasutused töötavad vaid niivõrd, kui on vajalik olulisteks tööalasteks toiminguteks ja seoses kiireloomuliste asjadega.

Koosolekud ja kõik muu kohtute tegevusega seonduv on korraldatud kaugtöö vormis ja tehniliste vahenditega, kui see on võimalik. Kasutusele on võetud sidevahendid ja IT rakendused, et videokonverentsi kasutamine ning kohtunike, prokuröride ja teiste õiguspraktikute kaugtöö turvaliseks muuta.

Mõnes suurematest kohtutest on tõendite väljaandmise taotlusi võimalik esitada elektrooniliselt. Sellisel juhul saavad kodanikud ja juristid tõendi kätte elektrooniliselt veebiportaali kaudu.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Kreeka valitsus on kehtestanud ettevaatus- ja piirangumeetmed, et vähendada koroonaviiruse leviku ohtu ja selle sotsiaalmajanduslikku mõju ning tagada turu ja avaliku sektori nõuetekohane toimimine.

Justiitsministeerium kui tsiviilõiguslike konventsioonide/lepingute ja ELi tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusliku koostöö määruste kohane keskasutus on juurutanud vahetustega töötamise süsteemi, kus on ühendatud kaugtöö ja füüsiline kohalolek töökohal.

Seni on keskasutus pea täielikult töövõimeline, kuid jätkuva tervisekriisi tõttu on vältimatu, et aeg-ajalt esineb mõningate taotluste menetlemisel viivitusi.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

Kõik asjaomased menetlused peatatakse 7. novembrist kuni 30. novembrini 2020.

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

Kõik asjaomased menetlused peatatakse 7. novembrist kuni 30. novembrini 2020.

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

Kõik täitemenetlused peatatakse 7. novembrist kuni 30. novembrini 2020.

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Kõik kohtuistungid peatati ajutiselt rahvatervise kaitse eesmärgil 7. novembrist 30. novembrini 2020. Maksejõuetusmenetlused peatatakse 7. novembrist 30. novembrini 2020.

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

Kreeka Pangaliit ja rahandusminister on kokku leppinud, et võlgniku taotlusel loobuvad pangad koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud ettevõtetega sõlmitud laenulepingute alusel tehtavate kapitali osamaksete sissenõudmisest.

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

Koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud äriühingute ja nende töötajate (ning sellistele mõjutatud ettevõtetele ruume rentivate isikute) puhul:

  • maksu tasumise tähtaja pikendamine ilma intresside või trahvideta;
  • sotsiaalkindlustusmaksete tasumise tähtaja pikendamine.
Viimati uuendatud: 21/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.