COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Ungari
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Tagada tuleb õiguskaitse kättesaadavus ja pooleliolevate menetluste jätkumine. Sel põhjusel ei ole kohtud Ungaris oma tööd katkestanud. Nende töö hõlbustamiseks on lubatud erimenetlusnormid, näiteks epidemioloogiliste meetmete korral. Kõik kohtud toimivad.

Üldjuhul tähtaegade kulg eriolukorra ajal jätkub.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Õiguskaitse kättesaadavus ja pooleliolevate menetluste jätkumine on tagatud ning kohtud Ungaris pole oma tööd katkestanud.

Õiguskaitse kättesaadavus ja pooleliolevate menetluste jätkumine on tagatud ning kohtud Ungaris pole oma tööd katkestanud. Eriolukorra ajal ei tehta üldjuhul ainult selliseid menetlustoiminguid, mida tuleb teha kohas, kus kohaldatakse epidemioloogilist meedet. Kui see on epidemioloogiliste meetmetega põhjendatud, siis võib kohtuistungi korraldada ka elektroonilisel teel või muude vahendite abil, mis võimaldavad pilti ja heli elektrooniliselt edastada.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Keskasutused toimivad.

Õigusabitaotluste täitmine võib tavapärasega võrreldes viibida.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

-

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

Äriühinguid puudutavad meetmed:

  • likvideerimismenetluse võib algatada ainult siis, kui makseteatises märgitud maksetähtpäevast on möödunud 75 päeva;
  • likvideerimismenetlus algatatakse ainult juhul, kui nõue ületab 400 000 forintit;
  • õiguspärasuse kontrolli menetluses ei või äriregistrit pidav kohus äriühingut registrist kustutada;
  • äriühingu lõpetamise menetlused, mis on algatatud maksukohustuslasena registreerimise numbri tühistamise tõttu, on peatatud kuni 30. juunini 2021;
  • üldjuhul on sundlõpetamise menetlus peatatud kuni 30. juunini 2021 ja ühtki uut sellist liiki menetlust ei saa algatada põhjendusel, et vabatahtlik likvideerimismenetlus on jäetud lõpetamata.

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

Krediidi-, laenu- ja kapitalirendilepingute võlgnike jaoks on kehtestatud seadusjärgne moratoorium 31. detsembrini 2020.

2020. aasta CVII seadusega pikendati tähtaega 30. juunini 2021 teatavatesse sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvate võlgnike puhul (töötud, endised riiklikus töökavas osalejad, lapsi kasvatavad vanemad, pensionärid ja eraisiku maksejõuetuse menetluses osalejad).

Selle kohaselt on kehtestatud moratoorium veel kehtiva, enne 19. märtsi 2020 allkirjastatud ja välja makstud lepingu võlgniku laenu põhiosa, intresside ja tasude tagasimaksmisele.

Moratoorium kehtib kuni käesoleva aasta lõpuni.

Tagasimaksetähtaega pikendatakse moratooriumi kehtimise aja võrra ning lepinguid pikendatakse juhul, kui krediidileping lõppeks moratooriumi ajal. Samuti pikendatakse garantiisid sama aja võrra (9 kuud).

Võla tagasimaksmise moratooriumi kohaldatakse ainult riigisiseste finantsettevõtete pakutavate krediidilimiitide suhtes, mis tähendab, et see meede ei mõjuta rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide antud krediite.

Tagasimaksete moratooriumi kohaldatakse töötajate laenude suhtes. Tagasimaksete moratooriumi kohaldatakse ka võlgnike suhtes eraisikute maksejõuetusjuhtumites (kohtumenetlustes ja kohtuvälistes menetlustes) ning võlgade tagasimaksegraafikute suhtes, mis põhinevad kohtuvälisel kokkuleppel, kohtulikul kokkuleppel võla tasumise kohta või kohtu otsusel.

Intresse ja tasusid, mida moratooriumi ajal ei maksta, ei kapitaliseerita. Need tuleks pärast moratooriumi tagasi maksta samadel tingimustel, nii et nende koormus ei tohiks moratooriumi tõttu suureneda. Tagasimaksetähtaega pikendatakse vastavalt.

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

Kuni 30. juunini 2021 on peatatud lepingu lõpetamise õigus maksekohustuse täitmata jätmise korral (laenu-, krediidi- ja kapitalirendilepingud, mis on sõlmitud võlausaldaja majandustegevuse käigus) – kehtib erikohustus püüda leping uuesti läbi rääkida (2020. aasta CVII seadus, mis jõustus 1. jaanuaril 2021).

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Tuleb tagada õiguskaitse kättesaadavus ja pooleliolevate menetluste jätkumine. Seetõttu Ungari kohtute tegevust ei katkestata. Kohtute tegevuse hõlbustamiseks on ette nähtud spetsiaalsed menetlusnormid (näiteks epidemioloogiliste meetmete rakendamise olukorras). Kõik kohtud toimivad.

Tähtaegade kulgemine jätkub ka ohuolukorra ajal. Kui see on epidemioloogiliste meetmete tõttu põhjendatud, siis võib kohtuistungi korraldada ka elektroonilisel teel või muude vahendite abil, mis võimaldavad pilti ja heli elektrooniliselt edastada.

Ohuolukorra ajal jäetakse üldjuhul tegemata menetlustoimingud, mida tuleks teha kohas, kus kohaldatakse epidemioloogilist meedet.

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

-

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

-

Viimati uuendatud: 15/01/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.