COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Tähtaegadega seotud erisätteid ei ole. Menetlustoiminguid, mille seadusejärgne tähtaeg lõppeb enne „piiranguaja“ lõppu, käsitatakse edasilükkamatutena (vt teine veerg).

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Kohtute kantseleid on endiselt avatud ja võtavad vastu kiireloomulisi dokumente. On paigaldatud vastuvõtukastid, kuhu saab jätta dokumente ilma avalikus teeninduspunktis töötajatega suhtlemata. Kohtute kantseleidega saab endiselt ühendust võtta e-posti või posti teel.

Tsiviilasju võidakse edasi lükata, kui selleks saadakse nõusolek e-posti teel. Lähinädalatel jätkub menetlus vaid kiireloomulistes asjades.

Lubatud on esitada avaldusi kiireloomulistes perekonnaasjades, sealhulgas kaitsemäärused, erinevad lähenemiskeelud esialgse õiguskaitse raames ja määruste pikendamine.

Samuti saab esitada avaldusi edasilükkamatutes asjades, näiteks kiireloomulised eestkosteasjad või kiireloomuline kohtulik läbivaatamine.

Ülemkohtu esimehe korraldusel on laiendatud videolingi kaudu osalemise võimalusi kõikidele parajasti vanglates viibivatele kinnipeetavatele.

Katsetatakse kohtuistungite pidamist kaugside ja video vahendusel, kui pooled annavad selleks nõusoleku.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Justiitsasjade ja võrdõiguslikkuse ministeerium ning keskasutused töötavad enamasti kodust. Soovitatav on suhelda üksnes e-posti teel.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

-

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

Äriühingute („Muud sätted“) (COVID-19) 2020. aasta seadusega tehakse äriühingute („Muud sätted“) (COVID-19) 2020. aasta seaduses ajutised muudatused, millega muudetakse ajutiselt 2014. aasta äriühingute seadust ning 1893.–2014. aasta tööstus- ja kindlustusühingute seadust, et lahendada COVID-19 tõttu tekkivaid probleeme.

Täpsemalt tähendab see saneerimisnõustaja määramisel (ennetav saneerimine), et ettevõtte maksevõime tagamiseks pikendatakse saneerimisnõustaja määramise kestust 100 päevalt 150 päevale ja suurendatakse künnist, mille puhul leitakse, et äriühing ei suuda oma võlgu tasuda, 10 000 eurolt ühe võlausaldaja kohta ja 20 000 euro suuruselt kogusummalt 50 000 eurole mõlema puhul.

Seaduses sätestatud meetmed kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2020, kuid praegu kaalutakse nende sätete pikendamist.

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

-

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Kokku on lepitud maksejõuetussüsteemi sujuvat toimimist toetavad meetmed, sealhulgas teatavate kohtueeskirjade leevendamine ja asjakohasel juhul teatavad maksepuhkused.

Lisateave on esitatud aadressil https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

Pangad ja pangandussektorivälised laenuandjad teatasid märtsis kooskõlastatud paindlikest makseraskuste puhul kohaldatavatest restruktureerimismeetmetest, mis toetavad kliente, kelle sissetulekut COVID-19 mõjutas. See hõlmas esialgu kolmekuulist (hiljem pikendati kuue kuuni) maksepuhkust eluaseme- ja muudele laenudele, kui taotlus oli esitatud enne 30. septembrit 2020.

Oktoobris lõppes suurem osa nendest maksepuhkustest.

Alates 1. oktoobrist on laenuandjad makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete kohaldamise otsuse tegemisel tuginenud laenuvõtjate finantsseisundi individuaalsele või juhtumipõhisele hindamisele. Laenuvõtjatele on pakutud täiendavat rahalist toetust / makseraskuste tõttu restruktureerimist või standardse finantsaruande koostamist, mille põhjal saab määrata kindlaks neile kõige sobivama makseraskuste tõttu restruktureerimise viisi. See võib hõlmata lühiajalisi meetmeid, nagu täiendavad maksepuhkused, või pikemaajalisi meetmeid.

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

Rahalised toetused, koolitus- ja nõuandetegevus, et aidata ettevõtjatel COVID-19 mõju leevendada ning ohutult tööle naasta.

Tööhõive ja palgatoetuste kava pakub kindlasummalist toetust märkimisväärset majanduslikku kahju kandnud erasektori tööandjatele. Tööhõive ja palgatoetuste kava, mis asendab ajutise palgatoetuse kava, kestab kuni 31. märtsini 2021.

COVIDi piirangute toetuskava on loodud selleks, et pakkuda sihipärast, õigeaegset ja ajutist sektoripõhist toetust ettevõtjatele, kes on COVID-19 tagajärjel kehtestatud piirangute tõttu sunnitud uksed sulgema või tegevust oluliselt vähendama.

COVID-19 laenutagatiste kava hõlbustab abikõlblikele ettevõtjatele kuni 2 miljardi euro ulatuses laenude andmist. Kava raames antavad laenud ulatuvad 10 000 eurost kuni 1 miljoni euroni tähtajaga kuni viis ja pool aastat.

Kuni 25 000 euro suurused COVID-19 ärilaenud on kättesaadavad Microfinance Irelandi kaudu ning esimese kuue kuu jooksul on tagasimaksed ja intressid null eurot ning teatavatel tingimustel on võimalik täiendav kuuekuuline intressivabastus.

Lisateave olemasolevate ettevõtlustoetuste kohta on esitatud aadressil https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Teatavate maksude jaoks on loodud võlgade ladustamise kava. Kava võimaldab COVID-19 tõttu kehtestatud tegevuspiirangute perioodil tekkinud võlad, mis ettevõtjatel tekkisid käibemaksu ja töövõtjate töötasult kinnipeetavate maksude tasumisel, intressivabalt „parkida“ äritegevuse taasalustamisele järgnevaks 12 kuuks. 12-kuulise intressivaba perioodi lõpus võib ladustatud võla tasuda täies ulatuses ilma intressi maksmata või maksta seda osade kaupa, mille korral kohaldatakse märkimisväärselt vähendatud intressimäära 3% aastas. Võrdluseks võib tuua hariliku aastamäära 10%, mida muidu selliste võlgade suhtes kohaldatakse.

Viimati uuendatud: 12/04/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.