COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Luksemburg
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Kriisiolukorda, mis kuulutati välja 18. märtsi 2020. aasta suurhertsogi määrusega COVID-19 vastase võitlusega seotud mitmesuguste meetmete kehtestamise kohta, pikendati 24. märtsi 2020. aasta seadusega kolme kuu võrra.

Kriisiolukorras on keelatud parlamenti laiali saata, kõik tema seadusandlikud volitused kehtivad edasi ning tal on õigus nimetatud kolme kuu jooksul igal ajal vastu võtta kriisiolukorra lõpetamise seadus. Sel perioodil seaduslikult vastu võetud dekreedid kaotavad õigusjõu kriisiolukorra lõppemise päeval.

Valitsus võttis 25. märtsi 2020. aasta istungil vastu suurhertsogi määruse. Selle koostas justiitsministeerium ning sellega peatati kohtumenetluste tähtaegade kulgemine ja kohandati mõningaid muid menetlustoiminguid.

Üldsättega peatati kõik üld-, haldus-, sõjaväe- ja konstitutsioonikohtu menetlustähtajad. Tekstis on ette nähtud mõningad erandid seoses vabadusekaotusega, mille puhul tuleb otsused teha kiiresti.

Tähtajad tsiviil- ja kaubandusasjades

Luksemburg peatas kohtumenetluste tähtajad ja pikendas teatavaid erimenetluste tähtaegu.

Lisaks kehtestas Luksemburg teatavad erandid kiireloomuliste asjade jaoks, mille puhul ei ole tähtaegu peatada võimalik.

Apellatsioonkaebuste ja vastuväidete esitamise tähtajad on peatatud.

  • Üüri- ja rendivaidlustes on peatatud väljatõstmisotsuste täitmine. Sättega nähakse ette üüritud või renditud eluruumidest väljatõstmiste peatamine. Peatati ka väljatõstmisotsuste täitmine üüritud või renditud äriruumide puhul ning hüpoteegi realiseerimine ja sundmüük.
  • Tsiviilõigusliku seisundiga seoses on peatatud 5-päevane sünnist teatamise tähtaeg. Abielutõendite puhul on kõik ajalised piirangud kõrvaldatud, kuna abielukuulutuste avaldamisest on võimalik loobuda.
  • Eraldi sättega on ette nähtud tähtaegade peatamine pärimisasjades väljaspool kohtulikku menetlust. Oluline on tagada kodanike õiguste säilimine, kuna pärimisasjade lahendamine on äärmiselt formaalne menetlus paljude tähtaegadega.
  • Kavas on kolme kuu võrra edasi lükata äriühingute raamatupidamise aastaaruannete, konsolideeritud aruannete ja ettevõtete tegevusaruannete esitamise ja avaldamise tähtpäevi. See kehtib vaid enne kriisiolukorra lõppkuupäeva lõppenud majandusaastatele, mille puhul esitamis- ja avaldamistähtpäev ei olnud saabunud enne 18. märtsi 2020.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Kohtute amet on praeguseks pandeemiaetapiks kehtestanud vajalikud meetmed, et tagada toimivate teenuste osutamine vähendatud mahus ning samas maksimaalselt kaitsta kõikide töötajate tervist.

Nimetatud sätted on ranges kooskõlas põhiseadusega ning Luksemburgi rahvusvaheliste kohustustega, eelkõige nendega, mis on seotud põhiõigustega. Nende kohaldamisel võetakse arvesse vajalikkuse ja proportsionaalsuse kriteeriume.

Paljud liikmesriigid on koroonaviirusega võitlemiseks kehtestanud liikumispiirangud. Seda on teinud ka Luksemburg, kuid nende piirangute suhtes on ka mitmeid erandeid (näiteks tervishoiusektori ja teiste praeguses kriisis elutähtsate sektorite töötajatele).

Üks eranditest on ka see, et lahus elavatel vanematel on vanemliku vastutuse teostamiseks ning eelkõige lapsega kohtumise õiguse kasutamiseks endiselt lubatud elukohast lahkuda.

Luksemburgi kohtud töötavad küll aeglasemalt, kuid töö jätkub piisavas mahus, et menetleda olulisi ja kiireloomulisi asju. Kriisiolukorra ajal lahendatakse piirkondlike kohtute ja apellatsioonikohtu kolleegiumidele esitatud hagiavaldused ja taotlused kirjalikus menetluses.

Notarid jätkavad tööd. Võetud meetmetega on tehtud erandeid teatavatele õigustoimingutele, et vähendada füüsilise kontakti vajadust.

Juristid ja advokaadid jätkavad samuti tegevust ning neil soovitatakse kasutada kriisi ajal kohtutega suhtlemiseks elektroonilisi sidevahendeid.

Füüsilise kontakti vältimiseks toimetavad kohtutäiturid dokumente adressaatidele kätte mitte isiklikult, vaid ainult adressaadi postkasti.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Kõik tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusliku koostöö dokumendid täidab ja annab välja keskasutus ehk peaprokurör. Töörütmi on mõnevõrra aeglustatud, et võimalikult palju inimesi saaks töötada kodust.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides vastu võetud või kavas vastu võtta (kuni 16. aprillini 2020 teatatud meetmed)

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

Ettevõtja kohustus esitada maksete peatamise korral ühe kuu jooksul kohtule ametlik taotlus pankrotimenetluse algatamiseks on seadusega peatatud.

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

Pankrotiavalduse esitamise suhtes ei ole kehtestatud üldist moratooriumi, mis tähendab, et võlausaldajal on endiselt õigus esitada pankrotiavaldus ja ettevõtjal on endiselt õigus kuulutada välja pankrot.

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

-

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Maksejõuetusasju menetlevad Luksemburgi kohtud lahendavad üksnes kiireloomulisi juhtumeid.

Luksemburg peatas kohtumenetluste tähtajad ja pikendas teatavaid erimenetluste tähtaegu.

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

Parlamentaarne kontroll direktiivi 2019/1023 rakendamise üle on peatatud. Justiitsministeerium kaalub siiski, kas mõned direktiivi osad võiksid olla praeguses olukorras kasulikud ja kas need võiks kehtestada kiirkorras (nt täitemeetmete peatamise lihtsustatud kord või uue rahastamise kaitset käsitlev säte).

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

Üüri-/rendiküsimusi puudutavates asjades on väljatõstmise täideviimine ilmselgetel põhjustel peatatud.

Pärast eriolukorra lõppemist on COVID-19 meetmeid mitmel korral läbi vaadatud, et neid kohandada vastavalt tervisekriisi arengule.

COVID-19 vastase võitlusega seoses kehtestati esmalt mitmed erakorralised meetmed, kuid nüüdseks on justiitsministeerium mõnda neist pikendanud või kohandanud või mõne neist tühistanud.

COVID-19 meetmeid puudutava ajakohastatud või täiendatud teabe leiab justiitsministeeriumi vastavalt veebilehelt:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

või

Luksemburgi Suurhertsogiriigi ametlikust väljaandest:

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Legilux (public.lu)

Viimati uuendatud: 13/06/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.