COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Parlament (teine ja esimene koda) leppis kokku eriolukorda käsitlevas ajutises õigusaktis. Selle õigusaktiga on võimalik lahendada kohtusüsteemi toimimisega seotud kõige pakilisemad probleemid.

Õigusakt kehtib alates 24. aprillist 2020.

Kohtuistungid tsiviil- ja haldusasjades

Kui COVID-19 tõttu ei ole füüsilise kohtuistungi läbiviimine võimalik, viiakse kohtuistungid läbi elektrooniliste sidevahendite abil. Kõikidel juhtudel otsustab kohtuistungi läbiviimise meetodi kohtunik.

Tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjade õiguslikke tähtaegu ei ole muudetud.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Ajavahemikul 17. märtsist kuni 11. maini 2020 olid suletud kõik kohtumajad, välja arvatud äärmiselt kiireloomuliste asjade menetlemisel. Kõiki muid asju menetleti kirjalikus menetluses või audio- või videokonverentsi teel.

Alates 11. maist 2020 avavad kohtud uuesti kõik kriminaal-, alaealiste ja perekonnaõigusega seotud kohtuasjad. Kohtud on võtnud ohutus- ja korralduslikke meetmeid kooskõlas riikliku tervishoiuasutuse nõuannetega.

Võimaluse korral lahendatakse kohtumajades ka muid kohtuasju füüsilisel kohtuistungil. Kui see ei ole võimalik, võib kasutada videokonverentsi või muid elektroonilisi vahendeid.

Kohtud on siiski üldsusele suletud, välja arvatud suurt avalikku huvi pakkuvate juhtumite korral. Samuti võivad kohtud paluda, et kohtute nõukogu looks otseülekannete süsteemi, kui seda peetakse avaliku huvi seisukohast vajalikuks. Kõikidel juhtudel on kohtuistungil lubatud osaleda kuni kolmel meediaväljaannete esindajal. Lisaks püüavad kohtud avaldada rohkem kirjalikke otsuseid internetis.

Kohtud uurivad võimalusi, kuidas täita avalike ja avatud kohtuistungite kohustust, järgides samal ajal ka asjaomaste poolte eraelu puutumatuse nõuet.

Kohtud on ajutiselt kohandanud töökorda kõikides tööpiirkondades ning kohtute veebisaidil on avatud lehekülg, millel avaldatakse hetkeülevaate ja juhised, kuidas COVID-19 kriisi ajal töötada.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Ka Madalmaade keskasutused töötavad enamasti kodust. Soovitatav on suhelda e-posti teel.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

Madalmaad ei poolda samuti maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamist, kuna see võib hoida mitteelujõulisi ettevõtteid elus kauem, kui see on mõistlik. See kahjustab võlausaldajaid. Madalmaad keskenduvad pigem kiire ja varajase saneerimise hõlbustamisele.

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

-

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

Praegu ei kaaluta maksekohustuste peatamist, kuna see võib põhjustada ahelreaktsiooni.

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

-

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

Mitu panka on vabatahtlikult nõustunud ajutiselt peatama krediidilimiitide lõpetamise ja täitemeetmete võtmise (teatavatel tingimustel). Madalmaades ei esita pangad niikuinii eriti sageli taotlusi maksejõuetusmenetluse algatamiseks.

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

Välja on kuulutatud üldised erakorralised meetmed, mille eesmärk on võimaldada kodanikel ja ettevõtjatel jätkata maksekohustuste täitmist.

Pakett hõlmab selliseid meetmeid nagu teatavate maksude (tulumaks, ettevõtte tulumaks, käibemaks) kogumise viivitamatu lõpetamine ning paindlik kord mitme muu maksu ja pensionimaksete edasilükkamiseks.

Viimati uuendatud: 22/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.