COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Kõik tähtajad on peatatud ning menetlusseadustes sätestatud tähtajad kohtualluvusega seotud korralduste jaoks on peatatud ja ei kulge. Tähtaegu hakatakse uuesti arvutama hetkest, mil lõppevad kuninga dekreediga 463/2020 kehtestatud pikendused.

Menetlustähtaja peatamine ei kehti mõningate erimenetluste puhul, sealhulgas lastekaitseasjades.

Kohtunik või kohus võib nõustuda tegema menetlustoiminguid, mis on vajalikud, et vältida menetlusosaliste õiguste ja õigustatud huvide pöördumatut kahjustamist.

Hispaania kohtute üldnõukogu avaldab ajakohastatud teabe meetmete kohta, mida Hispaania ametiasutused on võtnud viiruse leviku tõkestamiseks, oma veebisaidil eraldi osas Üldteave COVID-19 kohta“.

Sellel veebisaidil on esitatud täielik teave, sealhulgas üldteave, juhendid ja protokollid, alalise komitee kokkulepped (alates 11. märtsist 2020 kuni 5. maini 2020), kohtupraktika ning justiitsministeeriumi ja riigiprokuratuuri, tervishoiuministeeriumi, riigipea ja kõrgeimate kohtute järelevalvekomitee edastatud teave.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Kohtuhoonetes töötamist on oluliselt piiratud. Kasutusele on võetud IT-lahendused ja sidevahendid või laiendatud nende kasutamist, et soodustada kohtunike, prokuröride ja teiste õiguspraktikute kaugtööd.

Notarid ja riiklikud registrid on loetud elutähtsateks avalikeks teenusteks, mille toimimine on tagatud.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Hispaania keskasutusel pole võimalik tagada sissetulevate taotluste (eriti paberil taotluste) tavapärast menetlemist. Taotlused tuleb saata elektrooniliselt.

 • Tõendite kogumine (määruse 1206/2001 artikkel 3): Menetletakse olulisi ja kiireloomulisi taotlusi, mis tuleb saata aadressil rogatoriascivil@mjusticia.es. Kõik ülejäänud taotlused tuleb saata tavalises korras paberil otse pädevale Hispaania kohtule.
 • Lapserööv ja elatise sissenõudmine: Taotluste menetlemine on tagatud vaid juhul, kui need on saadetud e-posti teel. Täitmist käsitatakse kiireloomulisena, võttes arvesse inimestele kehtestatud liikumispiiranguid. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine eriolukorra kehtivuse ajaks (isegi kui võlgnik esitas Hispaania maksejõuetusseaduse artiklis 5a sätestatud maksejõuetuseelse mehhanismi kohaldamise taotluse).

Pankrotiseaduse artikkel 5a asendati pankrotiseaduse konsolideeritud teksti artiklitega 583–594, mis avaldati ametlikus väljaandes 5. mail 2020 ja mis jõustus 1. septembril 2020.

18. septembri seaduse nr 3/2020 artikli 6 lõikes 3 on sätestatud: „Kui võlgnik on enne 31. detsembrit 2020 (kaasa arvatud) teatanud läbirääkimiste alustamisest võlausaldajatega, et sõlmida refinantseerimiskokkulepe, kohtuväline kokkulepe või ühineda nõuete kiire lahendamise kokkuleppega.

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

Kahe kuu jooksul pärast eriolukorra lõppu ei võta maksejõuetuskohtud vastu vajalike maksejõuetusmenetluste algatamise taotlusi, mille võlausaldajad / kolmandad isikud on esitanud eriolukorra või nimetatud kahekuulise ajavahemiku jooksul.

Eriolukorrale järgneva kahekuulise ajavahemiku jooksul võtab kohus võlgniku maksejõuetusmenetluse algatamise taotluse vastu eelisjärjekorras.

18. septembri seaduse nr 3/2020 artiklis 6 on sätestatud: „Kuni 31. detsembrini 2020 (kaasa arvatud) ei võta kohtunikud vastu vajalike maksejõuetusmenetluste algatamise taotlusi, mille võlausaldajad / kolmandad isikud on esitanud alates 14. märtsist 2020. Kui võlgnik on kuni 31. detsembrini 2020 (kaasa arvatud) esitanud vabatahtliku pankrotiavalduse, lubatakse seda menetleda eelisjärjekorras, isegi kui see on vajaliku pankrotimenetluse algatamise taotlusest hilisem.“

17. novembri kuningliku dekreet-seadusega 34/2020 pikendati seda moratooriumi kuni 14. märtsini 2021.

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

-

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Menetlustähtaegade üldine peatamine. Kohtuistungeid võib pidada kiireloomulistel juhtudel.

Menetluste peatamine lõppes juuni lõpus. Võttes arvesse olukorra halvenemist kaubandusõiguse valdkonnas ja selle süvendamist pandeemia poolt, kehtestati 18. septembri seadusega 3/2020 teatavate kiireloomuliste maksejõuetusmenetlusjuhtumite eelisjärjekorras menetlemine (artikkel 9).

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

Lisaks on 31. märtsi kuninglikus dekreet-seaduses, millega võetakse sotsiaal- ja majandusvaldkonnas kiireloomulisi täiendavaid meetmeid COVID-19ga tegelemiseks, sätestatud võimalus, et maksejõuetud äriühingud võivad vääramatu jõu tõttu või COVID-19 kriisist tingitud korralduslikel, tehnilistel, majanduslikel ja tootmisalastel põhjustel algatada ka ajutise tööhõive reguleerimise menetluse:

 • selle meetme eesmärk on vältida olukorda, kus COVID-19 põhjustatud majanduskriis kujutab endast täiendavat takistust maksejõuetu äriühingu elujõulisusele, mis võib tal takistada võlausaldajate kokkuleppe täitmist või järgimist, viia tema likvideerimiseni või raskendada elujõulise äriüksuse müümist;
 • taotluse või teatise peab esitama kas maksejõuetu äriühing pankrotihalduri loal või otse pankrotihaldur olenevalt sellest, kas vara on võlgniku valduses või mitte;
 • samamoodi osaleb pankrotihaldur konsulteerimises. Kui selle aja jooksul kokkuleppele ei jõuta, peab ajutise tööhõive reguleerimise menetluse kohaldamiseks olema pankrotihalduri luba või pankrotihalduri enda otsus, olenevalt sellest, kas vara on võlgniku valduses või mitte;
 • igal juhul tuleb maksejõuetuskohut taotlusest, otsusest ja kohaldatud meetmetest elektrooniliste sidevahendite abil viivitamata teavitada;
 • kui tööturuasutus ei tuvasta vääramatu jõu olemasolu, võib äriühing vaidlustada selle otsuse sotsiaalkohtus.

Maksejõuetuskohus vaatab läbi vaidlused, mis on seotud pettuse, eksitamise, sunduse või õiguse kuritarvitamisega, või kui töötajad vaidlustavad ettevõtte otsuse või tööturuasutuse otsuse ajutise tööhõive reguleerimise menetluse kohta, kui nad on soovinud saada põhjendamatuid hüvitisi. Selliste kaebuste puhul järgitakse maksejõuetusega seotud töövaidlusmenetlust ja kohtuotsuse saab edasi kaevata (suplicación).

Nii 18. septembri seadus nr 3/2020 kui ka 17. novembri kuninglik dekreet-seadus nr 34/2020 (D. F. 10, millega muudetakse 18. septembri seadust nr 3/2020 menetluslike ja korralduslike meetmete kohta COVID-19 mõjude arvesse võtmisel õigusemõistmise valdkonnas) sisaldavad meetmeid, millega takistatakse lepingute või refinantseerimislepingute täitmata jätmisele tuginemist ning lubatakse mõlemal juhul selliste lepingute tingimusi muuta.

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

Hispaania valitsus on heaks kiitnud meetmed, mille tulemusel peatatakse ajutiselt lepingulised kohustused, mis tulenevad mis tahes hüpoteeklaenust, mille on võtnud majanduslikult haavatavas olukorras olev isik.

Hüpoteeklaenude moratooriumi kohaldatakse üksnes alljärgneva suhtes:

 • tavalised eluruumid (st välja arvatud puhkuse ajal või nädalavahetustel kasutatavad eluruumid);
 • ettevõtjate ja kutsetöötajate majandustegevusega seotud kinnisvara ning
 • eluruumid, mis ei ole tavalised üüritud eluruumid ja mille puhul hüpoteegivõlgnik, füüsiline isik, nende eluruumide omanik ja üürileandja ei ole saanud üüritulu alates eriolukorra jõustumisest või ei saa seda ühe kuu jooksul pärast eriolukorra lõppu.

Moratooriumi kohaldamine tähendab, et hüpoteeklaenu osamaksete (põhisumma ja intressid) maksmine peatatakse kolme kuu jooksul ning samuti ei kohaldata hüpoteeklaenude ennetähtaegse tagasimaksmise klauslit. Samuti ei teki viivist.

Majanduslikult haavatavad võlgnikud on järgmised isikud:

 • töötuks jäänud isikud või ettevõtjad või kutsetöötajad, kelle sissetulek või müük on oluliselt vähenenud (üle 40%);
 • isikud, kelle leibkonna kogusissetulek ei ületanud moratooriumi kohaldamisele eelnenud kuul kolmekordset riiklikku sissetulekuindeksi kordajat (IPREM) kuu kohta (st 3 x 537,84 eurot). Seda arvutust suurendatakse laste, üle 65-aastaste isikute, puuetega isikute, ülalpeetavate või haigete puhul;
 • isikud, kelle hüpoteeklaenu osamaksed koos kulude ja põhiteenustega on suuremad kui 35% kogu leibkonna netosissetulekust, ning
 • isikud, kelle leibkonnal on COVID-19 hädaolukorra tõttu majanduslik olukord, st eluaseme säilitamiseks vajalikud jõupingutused oluliselt muutunud (hüpoteegimaksete ja perekonna sissetuleku suhe on suurenenud 1,3 korda).

Võlgnikud võivad taotleda moratooriumi 15 päeva jooksul pärast ühe kuu möödumist eriolukorra lõppemisest (praegune tähtaeg on 27. mai). Laenuandjad peavad sellise moratooriumi rakendama hiljemalt 15 päeva jooksul pärast taotluse saamist ja teatama sellest Hispaania keskpangale.

Peatamise kohaldamiseks ei ole vaja pooltevahelist kokkulepet ega lepingu uuendamist; hüpoteeklaenu tähtaja pikendamine peab olema vormistatud avalikus aktis ja registreeritud kinnistusraamatus.

Viimati uuendatud: 21/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.