Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Laki 22.3.2020, sellaisena kuin se on muutettuna

Menettelylliset määräajat, jotka alkavat 22.3.2020 tai olisivat tavanomaisissa olosuhteissa alkaneet kulua tämän päivämäärän jälkeen, keskeytetään 30.4.2020 asti, minkä jälkeen ne alkavat kulua uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että 14 päivän määräaika päättyy 15.5.2020 ja 4 viikon määräaika 29.5.2020.

Poikkeuksia (muun muassa): maksumääräajat, psykiatriseen pakkohoitoon määrääminen. Jos turvallisuus tai henkilökohtainen vapaus on välittömästi uhattuna tai jos tilanteesta voi aiheutua peruuttamatonta vahinkoa, tuomioistuin voi lopettaa määräajan keskeytyksen aikaisemmin.

Määräajat ja vanhentumisajat keskeytyvät 22.3.2020 ja 30.4.2020 väliseksi ajaksi.

Käsittely verkossa: Tiettyjen ryhmien voi poikkeuksellisesti olla tietyin edellytyksin mahdollista osallistua asian käsittelyn suulliseen vaiheeseen hyödyntämällä teknisiä mahdollisuuksia kuvan ja äänen välittämiseksi.

Täytäntöönpanomenettelyt: Irtaimen ja kiinteän omaisuuden pakkohuutokauppaa on mahdollista lykätä, jos velallisella on taloudellisia vaikeuksia covid-19-pandemian vuoksi. Häädöt voidaan pyynnöstä keskeyttää, jos velallinen jäisi muuten asunnottomaksi.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Tuomioistuinten ja asianosaisten välisiä yhteyksiä voidaan rajoittaa covid-19-pandemian tilanteesta riippuen.

Tarvittaessa tiettyjen tuomioistuinten toiminta voidaan keskeyttää ja kiireelliset asiat ohjata muihin tuomioistuimiin.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Keskusviranomaisten työntekijät työskentelevät covid-19-pandemian tilanteesta riippuen kotoa käsin: sähköpostiviestinnän käyttöä suositellaan.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Velallisen velvollisuus hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn ylivelkaantumisen vuoksi oli keskeytettynä 30.6.2021 asti.

Määräaikaa, joka koskee velallisen velvollisuutta hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn 60 päivässä maksukyvyttömyyden alkamisesta, pidennettiin 120 päivään, jos maksukyvyttömyys johtuu covid-19-pandemiasta.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Velkojan oikeus hakea velallisen asettamista maksukyvyttömyysmenettelyyn ylivelkaantumisen vuoksi

Velkojan oikeus hakea velallisen asettamista maksukyvyttömyysmenettelyyn ylivelkaantumisen vuoksi oli keskeytettynä 30.6.2021 asti.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden pakkohuutokaupan lykkäämistä voidaan pyytää, jos velallisella on meneillään olevasta covid-19-pandemista johtuvia taloudellisia ongelmia ja jos nämä ongelmat ovat johtaneet täytäntöönpanomenettelyn aloittamiseen.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Maksukyvyttömyyttä käsittelevä tuomioistuin voi jatkaa ajanjaksoa, jonka aikana kolmannet osapuolet eivät voi irtisanoa sopimuksia tai käyttää oikeuksiaan eriyttämiseen tai erilliseen suoritukseen (oli voimassa 30.6.2021 asti).

Asuinhuoneistoon liittyvää vuokrasuhdetta (vuokralaki) ei saa irtisanoa sellaisten huhtikuulta kesäkuulle 2020 ajoittuvien vuokrarästien vuoksi, jotka johtuvat covid-19-pandemiaan liittyvästä taloudellisen suorituskyvyn merkittävästä heikkenemisestä. Vuokranantajat voivat nostaa tällaisia vuokrarästejä koskevan kanteen tuomioistuimessa vasta 31.12.2020 jälkeen, ja tällöinkin viivästyskorko voi olla enintään 4 prosenttia vuodessa.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Tuomioistuin voi jatkaa maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevia määräaikoja enintään 90 päivää (oli voimassa 31.12.2020 asti).

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Jos velallisen maksurästit johtuvat maksusuunnitelmasta, tämä voi pyytää moratoriota enintään yhdeksän kuukauden ajaksi (oli voimassa 30.6.2021 asti).

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Kuluttajien ja mikroyritysten huhtikuun ja kesäkuun 2020 välillä erääntyviä lainanlyhennyksiä lykätään, jos lainaaja on kärsinyt covid-19-pandemian seurauksena tulonmenetyksiä, joiden vuoksi on kohtuutonta odottaa, että lainanlyhennykset maksetaan asetettuna aikana. Takaisinmaksuaikaa jatketaan automaattisesti kolme kuukautta, paitsi jos lainaaja haluaa jatkaa lainaa tavanomaisesti.

Maksurästeistä ei tarvitse maksaa viivästyskorkoa huhtikuusta kesäkuuhun.

Sopimussakkoja ei peritä, jos sopimus on tehty ennen 1.4.2020 ja velallinen on jättänyt velan maksamatta, koska tämän taloudellinen suorituskyky on heikentynyt merkittävästi covid-19-pandemian vuoksi tai covid-19-pandemia on aiheuttanut työelämälle rajoitteita, jotka ovat estäneet tätä toteuttamasta tehtäviään.

Päivitetty viimeksi: 04/10/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.