Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Belgia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Vanhentumisaikoja ja oikeussuojakeinojen käyttöä koskevia määräaikoja, jotka päättyvät 8.4.2020 ja 17.5.2020 välisenä aikana, pidennetään kuukaudella kyseisen ajanjakson päättymisestä (eli lykätään 17.6.2020 asti). Hallitus voi tarvittaessa lykätä tämän ajanjakson päättymispäivää.

Siviilioikeudellisia asioita koskeviin oikeudenkäynteihin liittyviä määräaikoja, jotka päättyvät 8.4.2020 ja 17.5.2020 välisenä aikana ja joiden päättyminen voisi johtaa menettämisseuraamukseen tai muuhun vahinkoon, pidennetään kuukaudella kriisiajan päättymisestä lukien (eli niitä lykätään 17.6.2020 asti). Hallitus voi tarvittaessa lykätä kriisiajan päättymispäivää. Tämä ei koske kiireellisiä asioita.

Kiinteän omaisuuden pakkohuutokauppoihin liittyviä määräaikoja pidennetään 6 kuukaudella, jos ne päättyvät 18.3.2020 ja 3.6.2020 välisenä aikana.

Eräät yrityksiä koskevat täytäntöönpanomenettelyt keskeytetään 24.4.2020 ja 17.5.2020 väliseksi ajaksi.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Siviilioikeudellisia asioita koskevat oikeuskäsittelyt, jotka oli tarkoitus järjestää 10.4.2020 ja 17.6.2020 välisenä aikana (hallitus voi pidentää tätä ajanjaksoa), peruutetaan, kun kaikki asianosaiset ovat jo lähettäneet kirjalliset päätelmänsä. Tuomari tekee ratkaisunsa kirjallisten päätelmien perusteella ilman asianosaisten kuulemista, elleivät asianosaiset vastusta sitä. Jos asianosaiset vastustavat sitä, asian käsittelyä lykätään.

Siviilituomioistuimet ovat alkaneet käyttää videoneuvotteluvälineitä jatkaessaan asioiden oikeuskäsittelyä.

Vala voidaan antaa etäteitse 4.5. ja 3.6.2020 välisenä aikana.

Notaarilaissa tarkoitettujen kokousten lakisääteisiä määräaikoja, jotka päättyvät 18.3.2020 ja 4.8.2020 välisenä aikana, lykätään kolmella kuukaudella.

Notaarin vahvistamat valtakirjat on mahdollista vastaanottaa etäpalveluna sähköisesti (sähköisellä alustalla ja sähköistä tunnistusta ja allekirjoitusta käyttäen).

Todistajia ja useiden notaarien läsnäoloa koskevan vaatimuksen poistaminen virallisesti varmennettujen testamenttien osalta 4.5.2020 ja 3.6.2020 välisenä aikana.

Notaarin vahvistamat valtakirjat, jotka on vastaanotettu 13.3.2020 ja 30.6.2020 välisenä aikana ja jotka ovat voimassa ainoastaan 13.3.2020 ja 30.6.2020 välisenä aikana, ovat maksuttomia.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Belgian siviilioikeuden alan keskusviranomaisten työskentelytavat ja organisaatio eivät ole covid-19-epidemian seurauksena muuttuneet, lukuun ottamatta sitä, että useimmat asiankäsittelijät tekevät pelkästään etätyötä. Muutama virkailija on toimistossa yhtenä päivänä viikossa tarkastaakseen saapuvan postin ja huolehtiakseen lähtevästä postista, esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta.

Kaikille yhteysviranomaisille on lähetetty Euroopan oikeudellisen verkoston kautta viesti, jossa todetaan, että tietoja voidaan edelleen toimittaa asiankäsittelijöille yksinomaan sähköpostitse. Belgian keskusviranomaiset ovat edelleen tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Uudet pyynnöt, jotka koskevat lapsikaappauksia, todisteiden vastaanottamista, oikeusapua, elatusvelvoitteita ja lastensuojelua, pyydetään lähettämään asiointiosoitteisiin.

Yksittäisten tapausten käsittely saattaa viivästyä, koska henkilöstöä on vähemmän. Toistaiseksi kaikki virkailijat ovat töissä, ja asioiden päivittäinen käsittely jatkuu kuten ennen covid-19-epidemian puhkeamista.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Tuomioistuinmyynnin ja tuomioistuimessa tapahtuvan yksityisen myynnin määräaikoja, jotka päättyvät 1.marraskuuta 2020 – 31. maaliskuuta 2021, jatketaan automaattisesti kuudella kuukaudella.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

-

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

-

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.