Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Bulgaria
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Erityislainsäädäntö:

Laki kansalliskokouksen päätöksellä 13 päivänä maaliskuuta 2020 julistetun poikkeustilan aikana toteutettavista toimenpiteistä ja kriisin seurauksista selviytymisestä. – jäljempänä ’poikkeustilalaki’

Toimenpiteiden perusteella erotetaan kaksi ajanjaksoa seuraavasti: poikkeustila (13.3–13.5.2020) ja kahden kuukauden jakso poikkeustilan kumoamisen jälkeen (14.5.2020 alkaen):

A. Toimenpiteet poikkeustilan aikana: 13.3.–13.5.2020

(Alun perin poikkeustila julistettiin 13.3. ja 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Tätä ajanjaksoa on jatkettu 13.5.2020 saakka).

Menettelylliset määräajat:

- Määräaikojen keskeyttäminen:

Kaikki siviilioikeudelliset ja välimies- ja täytäntöönpanoasioita koskevat menettelylliset määräajat keskeytetään lukuun ottamatta seuraavia siviili- ja kauppaoikeudellisia riita-asioita:

  1. tapaukset, joissa on kyse vanhempainoikeuksien käyttämisestä: vain väliaikaisten toimenpiteiden osalta;
  2. perheväkivallalta suojelemista koskevan lain soveltamisalaan kuuluvat tapaukset: vain välitöntä suojelua koskevan määräyksen tai sen muuttamisen osalta ja tapauksissa, joissa suojelua koskeva pyyntö hylätään;
  3. lasten tilille talletettujen varojen nostamista koskevat luvat;
  4. välitoimimenettelyt;
  5. todisteiden säilyttämistä koskevat tapaukset;
  6. sähköistä viestintää koskevan lain mukaiset pyynnöt ja pyynnöt, jotka liittyvät rekisteröintimenettelyn päättämiseen tuomioistuimen määräyksellä kaupparekisteristä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteristä annetun lain mukaisesti;
  7. luottolaitoksia koskevan lain 62 §:n 3 kohdan mukaiset tapaukset, jotka koskevat pankkisalaisuuden säilyttämistä koskevan vakuutuksen allekirjoittamista.

Vanhentumisajat, joiden umpeutuessa yksityisten yhteisöjen oikeudet lakkaavat tai ne saavutetaan, keskeytetään.

B. Toimenpiteet poikkeustilan kumoamista seuraavien kahden kuukauden aikana (14.5.2020 alkaen):

- Määräaikojen keskeyttäminen:

Kahden kuukauden ajan poikkeustilan lakkauttamisesta kaikki julkisten ja yksityisten ulosottovirkailijoiden ilmoittamat yksityishenkilöihin kohdistuvat julkiset huutokaupat ja omaisuuden pakkotakavarikoinnit keskeytetään ja siirretään toiseen ajankohtaan ilman maksuja ja kuluja. Julkinen huutokauppa ja pakkotakavarikko siirretään uuteen ajankohtaan ilman maksuja ja kuluja, jos asianomainen henkilö sitä pyytää ennen ensimmäisen virkkeen mukaisen määräajan päättymistä.

- Määräaikojen pidentäminen:

Lakisääteisiä määräaikoja (edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta), jotka päättyvät poikkeustilan aikana ja jotka liittyvät yksityishenkilöiden ja yksityisten yhteisöjen oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien noudattamiseen, pidennetään yhdellä kuukaudella poikkeustilan päättymisestä lukien.

- Erityistapaukset:

Yksityishenkilöiden ja terveydenhuoltolaitosten pankkitilit, palkat ja eläkkeet sekä lääketieteelliset laitteet ja varusteet suljetaan turvaamistoimenpiteiden ulkopuolelle poikkeustilan ajaksi ja enintään kahdeksi kuukaudeksi sen jälkeen. Yksityishenkilöiden omistamasta irtaimesta ja kiinteästä omaisuudesta ei tehdä inventaarioita, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse elatusvelvoitteista, sopimukseen perustumattomista vahingonkorvauksista ja palkkasaatavista. Kuntien pankkitilejä ei voida asettaa takavarikkoon kahteen kuukauteen poikkeustilan lakkauttamisen jälkeen.

Poikkeustilan päättymistä seuraavien kahden kuukauden aikana maksuvelvollisuuden täyttämisen viivästykset eivät voi johtaa koron tai viivästyskoron perimiseen yksityisiltä yhteisöiltä ja velallisilta, jotka ovat saaneet rahoitusta rahoituslaitosten (pankkien tytäryhtiöitä lukuun ottamatta) luottolaitoksia koskevan lain 3 §:n nojalla tarjoamien luottosopimusten ja muiden rahoitusmuotojen mukaisesti. Tämä koskee myös pankkien, rahoituslaitosten tai kolmansien osapuolten hankkimia saatavia. Maksuvelvollisuutta ei voida aikaistaa / maksua määrätä vaadittaessa maksettavaksi, eikä sopimusta irtisanoa laiminlyönnin vuoksi.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Oikeuskäsittelyt

Poikkeustilan voimassaoloaikana oikeuskäsittelyjä voidaan järjestää etäistuntona, jolloin asianosaiset ja muut osapuolet voivat osallistua käsittelyyn suoran virtuaaliyhteyden kautta. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan viipymättä ja säilytetään sen muuttamiselle ja täydentämiselle asetettuun määräaikaan asti. Tuomioistuin ilmoittaa asianosaisille käsittelyn järjestämisestä etäistuntona.

Ylin tuomarineuvosto on antanut määräyksiä, jotka koskevat viruksen leviämistä estävien varotoimien toteuttamista tuomioistuinten rakennuksissa, asiakirjojen toimittamista tuomioistuimille postitse ja sähköisesti sekä kuulemista puhelimitse tai sähköisesti. Kutsu edellä esitetyllä tavalla järjestettävään oikeuskäsittelyyn annetaan tiedoksi puhelimitse tai sähköisesti.

Rekisteröintimenettelyt

Kaupparekisterin, voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin ja muiden rekisterien palvelut ovat saatavilla verkossa.

Notaarin toimittamat menettelyt

Notaarimenettelyjen käyttö rajataan vain kiireellisiin tapauksiin. Notaarin toimittamia menettelyjä käytetään vain kiireellisissä asioissa, ja niiden yhteydessä noudatetaan asetettuja hygieniavaatimuksia. Notaarikamari huolehtii siitä, että virantoimituksessa on vähintään yksi notaari 50 000 asukasta kohti.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Oikeusministeriö ja tuomioistuimet antavat edelleen kansainvälistä oikeusapua, mutta sen yhteydessä saattaa esiintyä viivästyksiä.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Bulgarian kansallisessa lainsäädännössä edellytetään, että velallinen (sen johto) hakeutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn 30 päivässä maksukyvyttömyyden/ylivelkaantumisen ilmitulosta (kauppalain 626 §:n 1 momentti).

Poikkeustila päättyi 13.5.2020 koko Bulgarian tasavallan alueella. Kaikkien poikkeustilalain nojalla toteutettujen erityistoimenpiteiden täytäntöönpanon määräaika oli päättynyt. Erityistoimenpiteitä ei tämän vuoksi enää sovelleta.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Poikkeustila päättyi 13.5.2020 koko Bulgarian tasavallan alueella. Kaikkien poikkeustilalain nojalla toteutettujen erityistoimenpiteiden täytäntöönpanon määräaika oli päättynyt. Erityistoimenpiteitä ei tämän vuoksi enää sovelleta.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Poikkeustila päättyi 13.5.2020 koko Bulgarian tasavallan alueella. Kaikkien poikkeustilalain nojalla toteutettujen erityistoimenpiteiden täytäntöönpanon määräaika oli päättynyt. Erityistoimenpiteitä ei tämän vuoksi enää sovelleta.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

-

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Pankkien ja muiden rahoituslaitosten myöntämien lainojen ja muiden rahoitusmuotojen (laskusaamisten ostaminen, forfaiting-rahoitus) sekä vuokrasopimusten maksujen laiminlyönnistä ei peritä korkoa eikä sakkoja ennen poikkeustilan kumoamista. Myöskään velvoitteen/maksun suorittamista ei voida vaatia aikaisemmin eikä sopimusta irtisanoa laiminlyönnin vuoksi (poikkeustilalain, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä 6.4.2020, 6 §).

Edellä mainittua toimenpidettä on tarkistettu poikkeustilalakiin tehdyillä muutoksilla seuraavasti:

Jos yksityisten yhteisöjen ja sellaisten velallisten, joita sitoo luottosopimus tai rahoituslaitoksen (pankkien tytäryhtiöitä lukuun ottamatta) tarjoama muu rahoitusmuoto, velvoitteiden maksaminen viivästyy, myös tilanteissa, joissa pankki, rahoituslaitos tai kolmas osapuoli ovat ottaneet saamiset haltuunsa, korkoja ja seuraamuksia ei määrätä, velvoitetta ei voida julistaa ennenaikaisesti maksettavaksi eikä sopimusta voida mitätöidä sen noudattamatta jättämisen perusteella kahden kuukauden ajan poikkeustilan päättymisestä.

Poikkeustilalain 17. helmikuuta 2021 voimaan tulleen uuden säännöksen mukaan kahden kuukauden kuluessa epidemiologisen hätätilanteen lopettamisesta ei saa määrätä varotoimenpiteitä eikä toteuttaa täytäntöönpanotoimia, jotka koskevat työntekijöille ministerineuvoston säädöksen nojalla korvauksena covid-19-epidemian seurauksista maksettuihin varoihin; ensimmäisen virkkeen mukaisia työntekijöiden saatavia, esimerkiksi heidän pankki- tai muihin maksutileihinsä liittyviä, ulosmittausmääräyksiä ei saa panna täytäntöön (Poikkeustilalain 5 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä 17. helmikuuta 2021).

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.