Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Kroatia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Rahavarojen ulosmittauksesta annetun lain muutokset tulivat voimaan 18.4.2020: luonnollisten henkilöiden tileihin kohdistuva ulosmittaus keskeytettiin 3 kuukaudeksi (keskeytystä voidaan jatkaa vielä 3 kuukaudella). Myös lakisääteisten korkojen laskenta keskeytettiin samaksi ajaksi.

Ulosmittausta on jatkettu normaalisti 19.10.2020 alkaen. Oikeus- ja hallintoministeriö kuitenkin lähetti julkisille notaareilla suosituksia, joissa heitä pyydettiin aloittamaan viimeisten kuuden kuukauden aikana haettujen ulosmittaustapausten perintä kolmessa vaiheessa eli 19. lokakuuta, 20. marraskuuta ja 20 tammikuuta. Ensimmäisessä vaiheessa ilmoitetaan 30. kesäkuuta mennessä tehtyjen hakemusten, toisessa vaiheessa 31. elokuuta mennessä tehtyjen hakemusten ja kolmannessa vaiheessa 18. lokakuuta mennessä tehtyjen hakemusten täytäntöönpanopäätöksistä.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Kaikki oikeusviranomaiset hoitavat edelleen työtehtäviään. Kuitenkin vain kiireellisiksi todetut menettelyt suoritetaan, ja niiden yhteydessä noudatetaan asianmukaisia turvatoimia. Kuulemisia ja muiden kuin kiireellisten tapausten käsittelyä on lykätty toistaiseksi.

Tapauksissa, joissa tuomarit voivat tehdä päätöksen yhden tuomarin kokoonpanossa tai joissa kuulemista ei vaadita, on ensin tehtävä päätökset kotoa käsin ja järjestettävä sitten niiden lähettäminen. Oikeusviranomaisten päälliköt voivat antaa työntekijöille mahdollisuuden työskennellä mahdollisuuksien mukaan kotoa käsin.

Yhteydenpito asianosaisiin ja kaikkiin menettelyn osapuoliin tapahtuu sähköisesti aina kun se on mahdollista. Jos tapaaminen tai kuuleminen on välttämätöntä, niiden yhteydessä on noudatettava kaikkia terveysviranomaisten määräämiä varotoimia. Tuomareiden ja tuomioistuinten käytettävissä olevia teknisiä etäviestintävälineitä olisi hyödynnettävä, myös tuomioistuimen sisällä (sähköposti, videoyhteys jne.).

Lisäksi suositellaan, että täytäntöönpanomenettelyjä, erityisesti toimia, jotka liittyvät kiinteistöjen tyhjentämiseen ja luovuttamiseen, lykätään.

Kroatiassa puhjenneen covid-19-epidemian vuoksi kaikkia täytäntöönpano- ja maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyviä sähköisiä julkisia huutokauppoja on lykätty, lukuun ottamatta huutokauppoja, joissa tarjousten esittäminen on alkanut viimeistään 24.3.2020. Ne saatetaan päätökseen sähköistä julkista huutokauppaa koskevien ilmoitusten mukaisesti.

Kaikki 13.3.2020 jälkeen vastaanotetut käsittelemättä olevat myyntipyynnöt käsitellään COVID-19-epidemiasta johtuvien erityisolosuhteiden päätyttyä. Kaikki julkaistut ennakkomaksuja koskevat ja sähköiseen julkiseen huutokauppaan osallistumista koskevat ilmoitukset mitätöidään. Ne julkaistaan uudelleen samoja myyntiehtoja käyttäen covid-19-epidemiasta johtuvien erityisolosuhteiden päätyttyä.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Osapuolten on toimitettava tiedustelunsa, pyyntönsä ja hakemuksensa oikeusministeriöön tavanomaisina virka-aikoina sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.

Kansainvälistä oikeusapua annetaan edelleen, mutta sen yhteydessä saattaa esiintyä viivästyksiä.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Konkurssimenettelyn aloittamisen syyt eivät päde erityisolosuhteiden vallitessa. Konkurssimenettelyn voi käynnistää maksukyvyttömyyden ja ylivelkaantumisen perusteella, mutta näitä käynnistämisen perusteita ei voida soveltaa erityisolosuhteiden aikana. Poikkeuksena on tilanne, jossa hakemuksen konkurssimenettelyn aloittamiseksi tekevät velallinen, rahoitusvirasto ja velkoja ja hakemuksen perusteena on yksinomaan Kroatian tasavallan etujen ja turvallisuuden, luonnon tai ihmisten elinympäristön ja terveyden turvaaminen.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Laki täytäntöönpanoon ja maksukyvyttömyyteen liittyvistä tukitoimista tuli voimaan 1. toukokuuta 2020.

Lain mukaan täytäntöönpanomenettelyt keskeytetään 3 kuukaudeksi (ja keskeytystä on mahdollista jatkaa vielä 3 kuukaudella). Kyseisissä erityisolosuhteissa työnantajat ja valtion eläkerahasto eivät pidätä palkkaa/eläkettä velkojien hyväksi (tätä sääntöä ei sovelleta lasten elatusavun täytäntöönpanon, työntekijöiden vaateiden ja rikosprosessilain mukaisten välitoimien täytäntöönpanoon).

Lakisääteisten korkojen kertyminen keskeytetään samaksi ajanjaksoksi.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Covid-19-pandemian vuoksi kaikkia täytäntöönpano- ja maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyviä sähköisiä huutokauppoja on lykätty lukuun ottamatta niitä, jotka on aloitettu viimeistään 24. maaliskuuta 2020 ja jotka on saatettava päätökseen julkaistujen sähköisiä julkisia huutokauppoja koskevien kutsujen mukaisesti.

Kaikki 13. maaliskuuta 2020 jälkeen vastaanotetut käsittelemättömät myyntipyynnöt käsitellään, kun covid-19-pandemiaan liittyvät erityisolosuhteet lopetetaan. Kaikkien julkaistujen kustannuksiin tarkoitetun käsirahan maksamista koskevien pyyntöjen ja sähköisiä julkisia huutokauppoja koskevien kutsujen voimassaolo raukeaa. Ne julkaistaan uudelleen samoin myyntiehdoin, kun covid-19-pandemiaan liittyvät erityisolosuhteet päättyvät.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

-

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

-

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.