Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Kypros
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Menettelyllisten määräaikojen kuluminen keskeytetään 30.4.2020 saakka.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Kaikki kuulemiset ja muut menettelyt keskeytetään 30.4.2020 saakka. Poikkeukset: erittäin kiireellistä väliaikaismääräystä koskeva hakemus, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat menettelyt ja muut menettelyt, jotka koskevat henkilökohtaisen vapauden rajoittamista (esim. vapaudenmenetys, säilöönotto psykiatrisessa laitoksessa).

Tuomioistuimen kirjaaja hyväksyy kanteen nostamisen vain, jos sen tueksi esitetään väliaikaismääräystä koskeva hakemus ja jos asia on käsiteltävä kiireellisesti. Asian kiireellisyyden tutkii ja siitä päättää tuomari.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

-

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Meneillään olevalla kaudella hallintaoikeuden menettämiseen liittyvät menettelyt ja häätömääräysten täytäntöönpano vuokran maksamatta jättämisen takia on keskeytetty 31.5.2020 asti.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

- Oikeudenkäyntien keskeyttäminen 16.3.–30.4.2020 seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Siviiliasiat

i) välitoimien soveltaminen poikkeuksellisen kiireellisissä asioissa,

ii) kiinteän omaisuuden (ym.) huutokauppamenettelyjä koskevat muutoksenhaut.

- Kaikkien siviilioikeudellisissa menettelysäännöissä asetettujen menettelyllisten määräaikojen ja muiden tuomioissa ja oikeudellisissa määräyksissä asetettujen määräaikojen kulumisen keskeyttäminen 30.4.2020 asti.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Maksukyvyttömyydestä vastaava osasto on tehnyt yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyttä koskevaan lakiin muutoksia, jotka sisältävät lausekkeita tuomioistuimen määräämien yksittäisten täytäntöönpanotoimien lykkäyksen jatkamisesta tai uusimisesta erityisolosuhteiden vuoksi. Lisäksi verkossa järjestettävien velkojainkokousten järjestämistä on helpotettu. Lain muutokset tulivat voimaan elokuussa 2020.

Lisäksi menettelyjen meneillään olevaa yksinkertaistamista on nopeutettu. Tähän sisältyy esimerkiksi sähköisten lomakkeiden toimittaminen ja online-maksut. On kuitenkin odotettavissa, että verkkopalvelut ovat yleisön saatavilla vasta vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

-

Päivitetty viimeksi: 07/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.