Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Tšekki
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Kansalaisten kiireellisimpiä ongelmia, jotka liittyvät tuomioistuinmenettelyihin, täytäntöönpanotoimiin tai maksukyvyttömyysmenettelyihin, on pyritty lievittämään monin tavoin. Sellaisten prosessioikeuden voimassa olevien säännösten laaja käyttö, jotka koskevat tuomioistuinmenettelyjen määräajoista tehtäviä poikkeuksia, jos määräajan ylitys johtuu poikkeuksellisten toimenpiteiden aiheuttamista rajoituksista (pakolliset karanteenit, liikkumisrajoitukset ja kokoontumisrajoitukset).

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Oikeusministeriö on suositellut kaikkien oikeuskäsittelyjen lykkäämistä. Jos lykkääminen ei ole mahdollista, oikeuskäsittely on toteutettava poikkeustilaa koskevaa hallituksen asetusta tiukasti noudattaen. Oikeuskäsittelyissä ei saa olla läsnä yleisöä, ja myös yleisön liikkumista tuomioistuinrakennuksessa rajoitetaan.

Tuomioistuimet antavat tietoja puhelimitse tai sähköpostitse.

Valvontavaltuuksiaan käyttäessään oikeusministeriö ei pidä viivästyksinä näiden suositusten soveltamisesta johtuvia oikeudellisten menettelyjen viiveitä.

Notaaripalveluja on edelleen yleisön saatavilla, mutta ne hoidetaan aiempaa rajoitetummin.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Office for International Legal Protection of Children (kansainvälisoikeudellinen lastensuojeluvirasto) (Bryssel II a -asetus & elatusapuasetus): Virasto hoitaa tehtävänsä poikkeustilakäytäntöjä noudattaen; kaikki henkilökohtainen yhteydenpito virastoon korvataan kirjallisella tai sähköisellä viestinnällä tai puhelinyhteyksillä; virasto on auki vain maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–12.

Tšekin oikeusministeriö (asiakirjojen tiedoksiantoa & todisteiden vastaanottamista koskevien asetusten mukainen keskusviranomainen): Henkilöstön jäsenet (myös kaikki yhteyspisteiden työntekijät) työskentelevät tällä hetkellä enimmäkseen kotoa käsin. Sähköinen viestintä / etäviestintä on erittäin suositeltavaa. Kaikkia määräaikoja olisi noudatettava.

Tilannetta vaikeuttavat yhä lisääntyvät postipalvelujen rajoitukset joissakin maissa. Pyrimme yhdessä ulkoministeriön kanssa ratkaisemaan nämä ongelmat käyttämällä oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoon diplomaattiyhteyksiä. Ulkomaiden keskusviranomaisten olisi neuvottava tuomioistuimia/toimivaltaisia viranomaisia lähettämään kaikki asiakirjojen tiedoksiantoa ja todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt suoraan toimivaltaisille tuomioistuimille eikä keskusviranomaisen (oikeusministeriön) kautta, koska nykytilanteessa pyyntöjen toteutus nopeutuu näin huomattavasti.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Velallisen velvollisuus hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn keskeytetään (jos kyseessä on covid-19-pandemiaan liittyvä konkurssi kuuden kuukauden aikana valtion poikkeustoimenpiteiden päättymisestä).

Keskeytyksen päättymispäivää on jatkettu 30.6.2021 asti.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Velkojan oikeus hakea velallista maksukyvyttömyysmenettelyyn keskeytetään 31.8.2020 asti.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Poikkeuksellisella moratoriolla keskeytetään täytäntöönpanomääräykset ja liitännäisten oikeuksien toteuttaminen. Velalliset voivat saada sen helposti, sillä se ei edellytä velkojan suostumusta, joka tarvitaan ensimmäisiksi 3 kuukaudeksi; velkojan suostumus tarvitaan kuitenkin 3 kuukauden lisäjatkolle.

Poikkeuksellista moratoriota koskevien hakemusten toinen vaihe aloitettiin 13.11.2020 (se jatkuu 30.6.2021 asti ja on tarkoitettu vain ensikertalaisille). Poikkeuksellisen moratorion ensimmäisen vaiheen jatkaminen ei edellytä velkojien suostumusta.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Poikkeuksellisella moratoriolla myös suojataan velallista energian, raaka-aineiden, tavaroiden ja palvelujen toimittamista koskevien sopimusten irtisanomiselta ja annetaan velalliselle mahdollisuus maksaa yritystoiminnan ylläpitämiseen välittömästi liittyvät velvoitteet ennen vanhempia velkoja.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Oikeusministeriö on suositellut mahdollisuuksien mukaan kaikkien tuomioistuinkäsittelyjen lykkäämistä. Oikeudenkäynteihin liittyvistä määräajoista luopuminen, jos niistä myöhästymisen syynä ovat parhaillaan voimassa olevat rajoitukset (esimerkiksi pakollinen karanteeni tai liikkumisrajoitukset).

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Niin kauan kuin velallisen velvollisuus hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn on keskeytetty, myös maksukyvyttömyyttä edeltäneiden liiketoimien takaisinsaantikanteisiin liittyvän takaisinperintäajan kuluminen keskeytyy. Velallisille on annettu tehostettu suoja siltä varalta, että meneillään olevat tulojen vähenemiseen perustuvat veloista vapauttamista koskevat menettelyt peruutetaan.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Huhtikuusta lokakuuhun 2020 erääntyviä lainanlyhennyksiä voidaan lykätä ja sopimusten voimassaoloa jatkaa automaattisesti. Pandemiasuojelun aikana ei voi syntyä seuraamuksia tai viivästyskorkoa.

Useimmat ulosottomiesten toteuttamat yksittäiset täytäntöönpanotoimityypit keskeytettiin 31.1.2021 asti.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.