Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Viro
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Yleistä tietoa englanniksi on saatavilla hallituksen verkkosivulla

Tuomioistuimet pidentävät menettelyllisiä määräaikoja tapauskohtaisesti. Tuomioistuimet ottavat huomioon kriisistä asianosaisille aiheutuneet lisärasitteet ja -tehtävät tai ongelmat.

Määräaikojen pidentämistä koskevaa lainsäädäntöä ei ole annettu, vaan tuomarit voivat harkintansa mukaan asettaa jatkossa pidempiä määräaikoja tai pidentää nykyisiä määräaikoja.

Jotta kuitenkin voitaisiin estää covid-19-viruksen leviäminen välttämällä ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja hoitolaitoksissa, psyykkisesti sairaiden sijoitusaika tai -jaksot psykiatrisessa sairaalassa tai sosiaalihuollon laitoksessa on keskeytetty:

  • pidennetyn väliaikaisen suojelun tapauksessa poikkeustilanteen keston ajaksi;
  • sijoittamistapauksissa poikkeustilanteen keston ajaksi ja enintään kahden kuukauden ajaksi poikkeustilanteen päättymisestä.

Tämä ei vaikuta velvollisuuteen lopettaa sijoitus ja väliaikaisen suojelun soveltaminen sen jälkeen, kun sijoituksen edellytykset eivät enää ole voimassa tai on ilmeistä, että edellytykset eivät täyttyneet.

Velvoiteoikeuden alalla ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Oikeusministeriö on analysoinut erilaisia oikeudellisia vaihtoehtoja, jotka jo sisältyvät Viron lainsäädäntöön ja joita voitaisiin hyödyntää tänä vaikeana aikana. Erityisesti on pyritty antamaan selityksiä ja vastaamaan tietopyyntöihin. Lisäksi on ehdotettu tiettyjen velvoiteoikeudellisten sääntöjen muuttamista, mutta asian käsittely on vielä kesken.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Poikkeustila on voimassa 12.3.–17.5.2020.

Oikeusministeriön, tuomioistuinten, syyttäjänvirastojen ja vankiloiden videoneuvottelukapasiteetin parantamiseksi on perustettu virtuaalisia kokoushuoneita. Tätä ratkaisua voidaan käyttää myös suullisten käsittelyjen järjestämiseen menettelyjen osapuolten kanssa. Lisäksi käytettävissä olevia videoneuvottelulaitteita on siirretty muualta oikeustaloihin ja vankiloihin, joissa niiden tarve on kasvanut.

Tuomioistuinmenettelyjä koskevaan lainsäädäntöön ei ole tehty muutoksia. Oikeushallinnon neuvosto on antanut suosituksia. Viron tuomioistuinten työ on järjestetty uudelleen: kansliat ovat avoinna 9.00–13.00 ja oikeustalot klo 14.00 saakka työpäivinä.

Asiat käsitellään mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti tuomioistuinten tietojärjestelmän ja digitaalisen asiakirjasovelluksen avulla.

Kiireelliset kuulemiset ja menettelyt hoidetaan sähköisiä viestintävälineitä käyttäen. Jos tämä ei ole mahdollista, tuomioistuin päättää tapauskohtaisesti, järjestetäänkö kuuleminen tai menettely tuomioistuimessa. Kiireellisinä voidaan pitää seuraavia asioita: henkilön sijoittaminen suljettuun laitokseen; lapsen erottaminen perheestään; aikuisen asettaminen holhoukseen. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa tuomioistuin voi käyttää sähköisiä viestintävälineitä (tai mitä tahansa muita tarpeellisia keinoja), mutta yleensä ottaen suositellaan, että tuomioistuin lykkää näissä tapauksissa kuulemista ja/tai menettelyä.

Siviiliprosessilain mukaan tuomioistuin voi lapsia koskevissa poikkeuksellisissa ja kiireellisissä tapauksissa antaa väliaikaisen määräyksen / suojelumääräyksen lasta kuulematta. Monet tuomarit ovat hyödyntäneet tätä mahdollisuutta.

On suositeltavaa, että oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto toteutetaan sähköisen asiointipalvelun (e-File) kautta ja sähköpostitse.

Notaariliitto on antanut notaareille luvan ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Notaarit voivat muun muassa käyttää e-Notar-etävarmentamispalvelua, joka mahdollistaa notaarintehtävien suorittamisen videoyhteyden avulla. Etäpalveluna voitiin 6.4. asti hoitaa vain tietyntyyppisiä tehtäviä (valtakirjojen vahvistaminen, yksityisten osakeyhtiöiden osakkeiden myynti ja muutama muu tehtävä), mutta 6.4. lukien lähes kaikenlaisten toimien ja asiakirjojen oikeellisuus on mahdollista vahvistaa etänä, lukuun ottamatta avioliittojen solmimista ja avioeroja. Niinpä jopa kiinteistöjen myynnin ja siirron yhteydessä voidaan käyttää sähköistä varmentamista. Tämä koskee myös poikkeustilanteen jälkeistä aikaa. Viron asianajajaliitto on myös kannustanut jäseniään tekemään etätyötä ja käyttämään kaikkia mahdollisia teknisiä viestintävälineitä voidakseen jatkaa oikeudellisen neuvonnan antamista. Se on myös korostanut tarvetta varmistaa asianajajan ja asiakkaan välisen suhteen luottamuksellisuus. Asianajajaliitto on lisäksi painottanut, että poikkeustilanteen vuoksi käyttöön otetut oikeuksien rajoitukset on perusteltava ja että ne olisi riitautettava, jos se on tarpeen yksittäistapauksessa. Asianajajien velvollisuutena on myös mukautua nopeasti työympäristön muutoksiin, osoittaa joustavuutta ja innovatiivisuutta ja varmistaa, että määräaikojen pidentämismahdollisuuksia ei käytetä väärin.

Haastemiesten ja konkurssipesän hoitajien liitto on myös ilmoittanut, että haastemiehet ja konkurssipesän hoitajat ovat järjestäneet työnsä uudelleen voidakseen tehdä etätyötä.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Viron keskusviranomainen on siirtynyt etätyöhön 13.3. Viestintä (viestit ja asiakirjat) hoidetaan sähköpostitse (siviilioikeudellisissa ja useimmissa rikosoikeudellisissa asioissa). Alkuperäiset asiakirjat lähetetään tarvittaessa lentopostitse poikkeustilanteen päätyttyä.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

-

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Parhaillaan tarkastellaan tarvetta maksukyvyttömyyteen (esim. velkasaneeraussuunnitelmiin) liittyville lisämuutoksille, joiden avulla voitaisiin edistää kriisistä selviämistä.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

-

Päivitetty viimeksi: 31/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.