Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Suomi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Oikeudenkäyntimenettelyjen lakisääteisiin määräaikoihin ei ole tehty muutoksia meneillään olevasta kriisistä huolimatta.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Tuomioistuimet päättävät edelleen toiminnastaan itsenäisesti. Tuomioistuinvirasto antaa kuitenkin tuomioistuimille ohjeita ja neuvoja niiden hallinnon järjestämisestä.

Tuomioistuinvirasto on antanut tuomioistuimille ohjeet, joissa suositellaan asioiden käsittelyn jatkamista varotoimenpiteitä noudattaen. Esimerkiksi henkilökohtainen läsnäolo olisi rajoitettava koskemaan vain kiireellisiä tapauksia. Tuomioistuinvirasto neuvoo tuomioistuimia järjestämään oikeuskäsittelyjä videoyhteyden avulla tai muilla sopivilla käytettävissä olevilla teknisillä keinoilla. Tuomioistuinvirasto on myös julkaissut kaikille tuomioistuimille tarkoitetun oppaan etäyhteyksien käyttämisestä oikeudenkäynneissä. Opas on laadittu vain vallitsevia poikkeusoloja varten, eikä sillä ole tarkoitus muuttaa muita aikaisempia linjauksia, ohjeita tai suosituksia. Etäyhteyksien käytön tehostamisen tavoitteena on minimoida terveysriskit välttämällä usean ihmisen kokoontumisia. Nämä ja mahdolliset tulevat ohjeet ovat saatavilla verkkosivulla.

Suomen käräjäoikeuksissa on 10. toukokuuta 2020 mennessä keskeytetty 1 431 siviiliasian käsittely. Ajantasaiset tiedot ovat saatavilla verkkosivulla.

Tuomioistuimiin on

Kansainvälistä oikeusapua annetaan edelleen, mutta tuomioistuimet priorisoivat asioita käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Suurin osa Suomen keskusviranomaisen (asetukset (EY) N:o 2201/2003, (EY) N:o 4/2009, (EY) N:o 1393/2007 ja (EY) N:o 1206/2001) asiankäsittelijöistä tekee tällä hetkellä etätyötä. Toimistossa on paikalla muutamia työntekijöitä kiireellisten tapausten varalta. Sähköpostiviestinnän käyttö on suositeltavaa aina, kun se on mahdollista: central.authority@om.fi ja maintenance.ca@om.fi (vain elatusapuasiat).

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Mahdollisuutta asettaa velallinen konkurssiin velkojan hakemuksesta on rajoitettu 1.5.2020–31.1.2021. Valmisteilla on ehdotus, jonka mukaan velallisille annetaan enemmän maksuaikaa 1.2.2021 alkaen.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Ulosottokaarta muutetaan velallisen aseman helpottamiseksi 1.5.2020–30.4.2021.

Maksuaikaa ja ulosmittauksen vapaakuukausien myöntämisehtoja muutetaan. Häätöjen täytäntöönpanoon varataan aiempaa enemmän aikaa.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

-

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Velkojia kehotetaan yleisesti vastuullisuuteen.

Suomi painottaa toimissaan yksityishenkilöiden ja kotitalouksien ylivelkaantumisen välttämistä.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Kuluttajaluottojen väliaikainen 10 prosentin korkokatto sekä kuluttajaluottojen suoramarkkinoinnin väliaikainen kielto ovat voimassa 1.7.–31.12.2020. Näiden tilapäisten toimenpiteiden jatkamista koskevaa ehdotusta valmistellaan.

Ehdotus muiden saatavien kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen väliaikaisesta sääntelemisestä ja tratan käytön rajoittamisesta tiettyjen velallisten osalta.

Päivitetty viimeksi: 14/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.