Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Menettelyllisiä määräaikoja, myös vanhentumisaikoja, pidennetään, jos ne umpeutuvat 12.3. alkavan ja kuukauden kuluttua poikkeustilan loppumisesta päättyvän jakson aikana. Edellä mainitun jakson jälkeen kaikki määräajat alkavat kulua normaalisti uudelleen. Ne päättyvät kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluttua poikkeustilan päättymisen jälkeen. Määräaikojen pidentäminen ei kuitenkaan estä osapuolia hakemasta muutosta tai käyttämästä mahdollisuuksien mukaan muita oikeussuojakeinoja poikkeustilan aikana.

Periaatteessa sopimusperusteiset tehtävät ja määräajat jäävät vaikutusten ulkopuolelle. Niiden tapauksessa sovelletaan erityisolosuhteita (ylivoimainen este jne.) koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Velvoitteiden täyttämistä koskeviin velallisen laiminlyönteihin sovellettavat sopimusseuraamukset (sakkolauseke, irtisanomislauseke jne.) poistetaan kuitenkin väliaikaisesti käytöstä täytäntöönpanoon liittyvien vaikeuksien huomioon ottamiseksi.

Myös sopimussakot, sopimusten uusimiset ja lakisääteiset irtisanomisajat keskeytetään tai niihin liittyviä määräaikoja pidennetään.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Tuomioistuimet ovat 17.3. ja 10.5. välisenä aikana käsitelleet vain kiireellisiä asioita (käsittelyt, jotka koskevat kansalaisvapautta ja huoltajuutta siviilioikeudellisissa asioissa, täytäntöönpanoa, lastensuojelua, kiireellisiä perheoikeuden asioita, myös suojelumääräyksiä, ja kiireellisiä välitoimimenettelyjä).

Tuomioistuimet ovat 11.5. alkaen vähitellen käynnistäneet toimintaansa uudelleen kaikissa asioissa.

Jos jokin tuomioistuin ei voi toimia, voidaan nimetä toinen tuomioistuin käsittelemään kiireellisiä asioita.

Asianosaisille ilmoitetaan tuomioistuimen päätöksistä millä tahansa käytettävissä olevalla menetelmällä, erityisesti sähköpostitse tai puhelimitse (päätöksiä ei katsota tiedoksi annetuiksi vastaanottajalle).

Lasten ja aikuisten suojelutoimenpiteitä, joiden voimassaolo päättyy poikkeustilan aikana, jatketaan ilman eri toimenpiteitä, ellei tuomari toisin päätä.

Selvitys- ja sovittelutoimien määräajat keskeytetään ja niitä jatketaan vielä kolmella kuukaudella 23.6. alkaen.

Tuomioistuinten päälliköt voivat säännellä tuomioistuimiin saapuvien henkilöiden määrää ja rajoittaa oikeussaliin päästettävien henkilöiden määrää sen varmistamiseksi, että lähikontaktien välttämistä koskevia sääntöjä pystytään noudattamaan.

Pyyntö osallistua oikeuskäsittelyihin, joihin pääsyä on rajoitettu, voidaan esittää päälliköille millä tahansa keinoin.

Jos istunto järjestetään audiovisuaalista tai muuta sähköistä viestintävälinettä käyttäen, se voidaan pitää useassa eri paikassa.

Lopuksi muistutetaan, että käytettävillä viestintävälineillä on voitava taata käsittelyn luottamuksellisuus.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt käsitellään normaalisti.

Yhteistyö perheoikeudellisissa asioissa (asetus (EY) N:o 2201/2003): Kansainvälisiin lapsikaappauksiin ja lastensuojeluun liittyvistä asioista vastaavan Ranskan keskusviranomaisen asiankäsittelijät tekevät enimmäkseen etätyötä mutta tulevat toimistoon vähintään yhdeksi päiväksi viikossa. Tämän vuoksi kaikki uudet pyynnöt voidaan lähettää postitse, faksilla tai sähköpostilla.

Todisteiden vastaanottaminen (asetus (EY) N:o 1206/2001): Pyynnöt käsitellään normaalisti. Käsittelyaika voi olla hieman tavallista pidempi, sillä asiankäsittelijä tekee etätyötä ja tulee toimistoon kerran viikossa käsittelemään postitse tai faksilla vastaanotettuja pyyntöjä.

Asiakirjojen tiedoksianto (asetus (EY) N:o 1393/2007): Nykytilanne saattaa hidastaa asiakirjojen tiedoksiantoa. Tiedoksianto voidaan hoitaa sähköisin välinein, jos vastaanottaja on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.

Näistä kolmesta asetuksesta (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) vastaava Ranskan keskusviranomainen hoitaa viestintää edelleen sähköpostitse (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr) mutta myös kirjeitse ja faksilla.

Elatusvelvoitteita koskevasta asetuksesta (EY) N:o 4/2009 vastaava Ranskan keskusviranomainen hoitaa myös viestinnän sähköpostitse: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Määräyksen 2020-596 mukaan velallinen voi pyytää tuomioistuimen presidenttiä myöntämään yleisen lykkäyksen sovittelumenettelyn ajaksi. Sovittelumenettelyn aikana myös maksuajan pidennyksen myöntämisen edellytyksiä kevennetään.

Ks. määräys 2020-596, 20.5.2020.

Muistutus (toimenpiteet, jotka eivät liity covid-19-pandemiaan):

Velkasaneerausmenettelyjen (procédure de sauvegarde tai procédure de redressement judiciaire) aikana sovelletaan yksittäisten täytäntöönpanokanteiden yleistä lykkäystä (tietyin poikkeuksin).

Ennen selvitystilamenettelyn (procédure de liquidation judiciaire) tai velkasaneerausmenettelyn (procédure de sauvegarde tai procédure redressement judiciaire) aloittamista voidaan velallisen pyynnöstä aloittaa epävirallinen ja luottamuksellinen sovittelumenettely. Jos velkoja nostaa sovittelumenettelyn aikana tuomioistuimen ulkopuolisen toimen tai kanteen tuomioistuimessa velallista vastaan, velallinen voi pyytää tuomioistuimen presidentin myöntämään hänelle maksuajan pidennyksen.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Muistutus (toimenpiteet, jotka eivät liity covid-19-pandemiaan):

Kauppalaki estää velkojia irtisanomasta tai muuttamasta keskeisiä toimeenpantavia sopimuksia velallisen vahingoksi velkasaneerausmenettelyn (procédures de sauvegarde tai procédure de redressement judiciaire) aikana.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

-

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Määräyksessä 2020-596 säädetään, että tuomioistuin voi antaa velalliselle luvan velkasaneeraussuunnitelman muuttamiseen tai jatkamiseen.

Uuden tai väliaikaisen rahoituksen myöntäjillä voi olla velkasaneerauksen aikana oikeus saada erityinen etuoikeus (etuoikeus maksuun myöhemmän maksukyvyttömyyden yhteydessä). Tuomioistuin myöntää tämän oikeuden tietyin edellytyksin.

Yksinyrittäjille ja pienyrityksille tarkoitettuja yksinkertaistettuja selvitystilamenettelyjä helpotetaan.

Ks. määräys 2020-596, 20.5.2020.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Tärkeimmät toimenpiteet ovat seuraavat:

Talous- ja rahoitustoimenpiteet liiketoiminnan tukemiseksi: rahoituslaitosten myöntämiin uusiin rahaluottoihin sovelletaan valtiontakausjärjestelmää (tietyin edellytyksin).

Sosiaaliset toimenpiteet: yritykset voivat pyytää epätavallisissa olosuhteissa työajan lyhentämisjärjestelyä.

Lisätietoja: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.