Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Saksa
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Toistaiseksi ei ole hyväksytty siviiliprosessien määräaikoja koskevia toimenpiteitä, vaan säännöksiä on annettu vain rikosoikeudellisten menettelyjen keskeyttämisestä pidemmäksi aikaa. Saksan siviiliprosessilaissa on joustavia säännöksiä, jotka koskevat määräaikojen pidentämistä, asian käsittelyn lykkäämistä ja menetetyn määräajan palauttamista. Tämä helpottaa riita-asiain oikeudenkäyntien toteuttamista covid-19-kriisin aikana.

Lisätietoja lainsäädäntötoimista löytyy oikeus- ja kuluttajansuojaministeriön verkkosivuilta.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Siviilioikeudellisia menettelyjä koskevat säännökset antavat jo nyt tuomioistuimille laajat mahdollisuudet reagoida joustavasti tämänhetkiseen poikkeukselliseen tilanteeseen. Tuomioistuinten ja tuomareiden tehtävänä on päättää, mihin toimenpiteisiin kussakin yksittäistapauksessa ryhdytään, esim. kirjallinen menettely, vapautus todistelusta tai todisteiden vastaanotto videoyhteyksin. Oikeuslaitoksen riippumattomuus säilyy.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Yhteistyö perheoikeudellisissa asioissa (asetus (EY) N:o 2201/2003):

Liittovaltion oikeusvirasto on rajoittanut virkamiesten fyysistä läsnäoloa terveydellisistä syistä. Keskusviranomainen on kuitenkin täysin toimintakykyinen asetuksen (EY) N:o 2201/2003 mukaisesti. Hakemukset voidaan toimittaa paperimuodossa.

Elatusapuasioita koskeva yhteistyö (asetus (EY) N:o 4/2009):

Liittovaltion oikeusvirasto on rajoittanut virkamiesten fyysistä läsnäoloa terveydellisistä syistä. Keskusviranomainen on kuitenkin täysin toimintakykyinen asetuksen (EY) N:o 2201/2003 mukaisesti, vaikka tapausten käsittelyssä voi olla viiveitä. Hakemukset voidaan toimittaa paperimuodossa.

Todisteiden vastaanottaminen (asetus (EY) N:o 1206/2001) ja asiakirjojen tiedoksianto (asetus (EY) N:o 1393/2007):

Oikeuslaitoksen toimintaa laajennetaan Saksassa vähitellen niin, että otetaan huomioon epidemiologinen kehitys ja paikalliset erityispiirteet. Sen vuoksi on mahdollista, että tiedoksiantoa koskevien hakemusten täytäntöönpanossa ja todisteiden vastaanottamisessa voi esiintyä viivästyksiä. Tuomarit ottavat erityisesti paikalliset olosuhteet huomioon päättäessään itsenäisesti tiedoksiantoa koskevien hakemusten täytäntöönpanosta.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Osakeyhtiöiden, henkilöyhtiöiden, joilla ei ole vastuunalaisia yhtiömiehiä, sekä yhdistysten ja säätiöiden velvoite hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn on palautettu voimaan 1. toukokuuta 2021 alkaen. Jotkin velvoitteen aiemman keskeyttämisen oikeusvaikutukset ovat kuitenkin edelleen voimassa, erityisesti laajennettu suoja riitauttamista vastaan maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttämistä covid-19-pandemian johdosta koskevan lain (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz, COVInsAG) 2 §:n 1 momentin 2–5 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on nykyisessä muodossaan.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Maksukyvyttömyysmenettelyn hakemista koskevan velkojan oikeuden rajoitus oli voimassa ainoastaan 28. kesäkuuta 2020 saakka. Velkojan hakemus on 29. kesäkuuta 2020 alkaen otettu jälleen käsiteltäväksi rajoituksetta, jos velkojalla on oikeudellinen intressi maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamiseen ja jos se osoittaa, että sen saatavat ja menettelyn aloittamisen syy ovat uskottavat.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Vuokrasopimusten irtisanomisten keskeyttäminen. Vuokranantajat eivät saa irtisanoa maa-alueita tai tiloja koskevia vuokrasopimuksia sillä perusteella, ettei vuokralainen maksa vuokraa 1. huhtikuuta 2020–30. kesäkuuta 2020 sen erääntymisestä huolimatta, jos maksamatta jättäminen johtuu covid-19-pandemiasta. Irtisanomismahdollisuus on keskeytyksissä kesäkuuhun 2022 asti.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Tähän mennessä ei ole toteutettu siviilioikeudellisten menettelyjen määräaikoihin liittyviä toimenpiteitä. Erityistoimenpiteiden toteuttaminen ei ole tarpeen, koska Saksan oikeudellinen tilanne antaa tuomareille mahdollisuuden reagoida asianmukaisesti niihin vaikutuksiin, joita covid-19-pandemialla on käynnissä olevien tuomioistuinmenettelyjen toteuttamiseen.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvoitteen keskeytyksissä olon ajaksi maksukyvyttömien yritysten johtoon, velkojiin ja sopimuskumppaneihin kohdistuvia vastuuriskejä lievennettiin lisäpääoman tarjoamisen ja liikesuhteiden jatkamisen tukemiseksi, ks. maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttämistä covid-19-pandemian johdosta koskevan lain (COVInsAG) 2 §. Voimassa on edelleen yksittäisiä helpotuksia, kuten selvennys, jonka mukaan keskeytyksen voimassaoloaikana myönnettyjen uusien luottojen takaisinmaksua ei 30. syyskuuta 2023 saakka pidetä velkojia vahingoittavana (COVInsAG-lain 2 §:n 1 momentin 2 kohta). Myöskään 28. helmikuuta 2021 mennessä lykättyihin saataviin liittyvien maksujen ei 31. maaliskuuta 2022 saakka katsota olevan velkojia vahingoittavia, ellei maksukyvyttömyysmenettelyä ole aloitettu 18. helmikuuta 2021 mennessä (COVInsAG-lain 2 §:n 1 momentin 5 kohta). COVInsAG-lain 4 §:n mukaan ylivelkaantuneisuuden tarkastelua koskeva ennustejakso pysyy lyhennettynä vielä 31. joulukuuta 2021 saakka, ja samaan määräaikaan saakka velallisen määräysvaltaa koskevaan menettelyyn (Eigenverwaltungsverfahren) ja niin kutsuttuun Schutzschirmverfahren-suojamenettelyyn pääsyyn sovelletaan erilaisia helpotuksia (vrt. COVInsAG-lain 5 ja 6 §).

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Kuluttajaluottoja koskevia kuluttajien velvoitteita on lykätty tietyin edellytyksin kolmeksi kuukaudeksi 1. huhtikuuta 2020 alkaen; säännöksen voimassaolo päättyi 30. kesäkuuta 2020.

Yhtiölain mukaisia määräaikoja yhtiökokousten pitämiselle on jatkettu; hallitus (osakeyhtiöissä) voi väliaikaisesti keskeyttää osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa oikeuden olla fyysisesti läsnä.

Kuluttajille ja mikroyrityksille, jotka eivät kriisin vuoksi pystyneet suorittamaan maksuja, annettiin oikeus kieltäytyä noudattamasta ”olennaisia sopimuksia, joilla täytetään jatkuva velvoite” (muun muassa kaasu-, vesi-, sähkö- ja telepalvelusopimukset), edellyttäen, että tällaiset sopimukset oli tehty ennen 8. maaliskuuta 2020. Tämän säännöksen voimassaolo päättyi 30. kesäkuuta 2020.

Päivitetty viimeksi: 20/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.