Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Unkari
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Oikeussuojan toteutuminen ja kesken olevien oikeuskäsittelyjen jatkuvuus on varmistettava. Tämän vuoksi Unkarin tuomioistuinten toimintaa ei ole keskeytetty. Niiden toimintaa voidaan helpottaa erityisillä menettelysäännöillä esimerkiksi epidemiologisten toimenpiteiden yhteydessä. Kaikki tuomioistuimet ovat toiminnassa.

Yleissääntönä on, että määräaikojen kuluminen jatkuu myös vallitsevan hätätilan aikana.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Oikeuden saatavuus ja vireillä olevien menettelyjen jatkuvuus on varmistettu, eikä Unkarin tuomioistuinten toiminnassa ole taukoa.

Oikeuden saatavuus ja vireillä olevien menettelyjen jatkuvuus on varmistettu, eikä Unkarin tuomioistuinten toiminnassa ole taukoa. Prosessitoimia, jotka olisi toteutettava epidemiologisten toimenpiteiden kohteena olevalla alueella, ei pääsääntöisesti saa toteuttaa hätätilan aikana. Jos se on epidemiologisesti perusteltua, käsittely voidaan järjestää myös sähköisen viestintäverkon kautta tai muulla menetelmällä, jolla voidaan välittää kuvaa ja ääntä.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Keskusviranomaiset ovat toimintakykyisiä.

Oikeusapupyyntöjen täyttäminen voi viivästyä tavanomaisiin olosuhteisiin verrattuna.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Yrityksiin liittyvät toimenpiteet:

  • selvitystilamenettely voidaan aloittaa ainoastaan, jos maksukehotuksessa mainitusta maksuajan päättymisestä on kulunut 75 päivää,
  • selvitystilamenettely aloitetaan ainoastaan, jos vaade on yli 400 000 Unkarin forinttia,
  • yritysrekisteriä käsittelevä tuomioistuin ei voi julistaa yritystä puretuksi laillisuuden valvontaa koskevassa menettelyssä,
  • menettelyt yrityksen julistamiseksi puretuksi veronumeron peruuttamisen vuoksi on keskeytetty 30. kesäkuuta 2021,
  • yleissääntönä on, että pakolliset likvidaatiomenettelyt on keskeytetty 30. kesäkuuta 2021 asti, eikä tällaisia menettelyjä voida aloittaa sen perusteella, että likvidaatiomenettelyä ei ole saatu päätökseen.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Velallisille, joilla on luottoa, lainaa tai rahoitusleasingsopimuksia, myönnetään lain nojalla maksulykkäys 31. joulukuuta 2020 asti.

Vuonna 2020 annetulla lailla CVII jatketaan määräaikaa joihinkin yhteiskuntaryhmiin (työttömät, aiemmin julkisiin työllisyysohjelmiin osallistuneet, lapsiperheet, eläkeläiset, yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysmenettelyyn osallistuvat henkilöt) kuuluvien velallisten osalta 30. kesäkuuta 2021 asti.

Maksulykkäyksen mukaan velalliset, joiden edelleen voimassa oleva velkasopimus on allekirjoitettu ja joille velka on maksettu ennen 19. maaliskuuta 2020, saavat lykkäystä velkapääoman, korkojen ja maksujen takaisinmaksuun.

Moratorio jatkuu tämän vuoden loppuun.

Takaisinmaksun määräaikaa pidennetään moratorion kestolla, ja velkasopimusta jatketaan, jos sen voimassaolo muutoin päättyisi moratorion aikana. Myös takausten voimassaoloa jatketaan vastaava aika (9 kuukautta).

Velkamoratoriota sovelletaan ainoastaan kotimaisten rahoituslaitosten tarjoamiin luottojärjestelyihin, eikä sitä siis sovelleta kansainvälisten rahoituslaitosten myöntämään luottoon.

Takaisinmaksun moratoriota sovelletaan myös työntekijöiden lainoihin. Sitä sovelletaan myös sellaisten henkilökohtaisten maksukyvyttömyysmenettelyjen (riita-asiat ja tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisu) velallisiin ja sellaiseen velan takaisinmaksuaikatauluun, jotka perustuvat tuomioistuinten ulkopuolisiin sovittelujärjestelyihin, tuomioistuimessa sovittuihin luottojärjestelysopimuksiin tai tuomioistuinten päätöksiin.

Korkoja ja maksuja, joita ei makseta moratorion vuoksi, ei pääomiteta. Ne olisi maksettava takaisin moratorion jälkeen tasaerinä samoin ehdoin, jotta niiden aiheuttama velkataakka ei lisäänny moratorion vuoksi. Maksuaikaa jatketaan vastaavasti.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Sopimuksen irtisanomisen keskeyttäminen 30. kesäkuuta 2021 asti, jos maksua ei suoriteta (lainan, luoton ja rahoitusleasingsopimuksen myöntäminen luotonantajan liiketoiminnan yhteydessä) – erityinen velvoite pyrkiä neuvottelemaan sopimus uudelleen (vuoden 2020 laki CVII, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2021).

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Oikeussuojan toteutuminen ja kesken olevien oikeuskäsittelyjen jatkuvuus on varmistettava. Tämän vuoksi Unkarin tuomioistuinten toimintaa ei ole keskeytetty. Niiden toimintaa voidaan helpottaa erityisillä menettelysäännöillä esimerkiksi epidemiologisten toimenpiteiden yhteydessä. Kaikki tuomioistuimet ovat toiminnassa.

Prosessitoimia, jotka olisi toteutettava epidemiologisten toimenpiteiden kohteena olevalla alueella, ei pääsääntöisesti saa toteuttaa hätätilan aikana.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

-

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

-

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.