Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Italia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Siviilioikeudellisissa menettelyissä suoritettavia oikeustoimia koskevat määräajat keskeytettiin aluksi 9.3. ja 22.3. väliseksi ajaksi (minkä jälkeen niitä lykättiin 15.4. asti).

Oikeuskäsittelyjen lykkäämistä ja menettelyllisten määräaikojen keskeyttämistä jatkettiin 11.5.2020 asti 8. huhtikuuta 2020 annetulla asetuksella nro 23.

Jos määräaika alkaisi normaalisti kulua keskeytysjakson aikana, alkamisajankohtaa lykätään jakson loppuun.

Poikkeukset: lasten adoptio, ilman huoltajaa olevat alaikäiset, sijaisperhehoito, alaikäisten suojeluun ja elatusapuasioihin liittyvät menettelyt, kun se on tarpeen perustarpeiden turvaamiseksi, pakkohoito, vapaaehtoinen raskaudenkeskeytys, väliaikainen täytäntöönpanokelpoisuus, vaalimenettelyt sekä kaikki asiat, joihin liittyy vaara vakavasta vahingosta asianosaisille.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Useimpia siviilioikeudellisia käsittelyjä, jotka oli määrä järjestää asetuksen voimaantuloa seuraavan päivän (9.3.2020) ja 22.3. (myöhemmin 15.4. ja lopulta 11.5.) välisenä aikana, ei järjestetä käsittelyjen lykkäämisvelvoitteen vuoksi.

Kaikkia oikeuskäsittelyjä, jotka oli määrä järjestää kriisiaikana, lykätään (kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta).

Tuomioistuimet voivat päättää omista järjestelyistään (rakennuksiin pääsyä koskevat rajoitukset, kanslian sulkeminen).

Siviilioikeudellisia käsittelyjä, jotka edellyttävät vain asianajajien tai asianosaisten läsnäoloa, voidaan järjestää etäyhteyksiä käyttäen, kun on kyse toimista, joita ei keskeytetä (jotka siis on tapauskohtaisesti julistettu kiireellisiksi tai joita laissa pidetään ensisijaisina), edellyttäen että kontradiktorista periaatetta noudatetaan ja että osapuolten tehokas osallistuminen varmistetaan. Tätä varten tarvitaan tuomioistuinten päälliköiden päätös, joka on tehty asianajajaliiton annettua asiasta neuvoa-antavan lausunnon.

Tuomioistuinten päälliköiden on ryhdyttävä järjestelyihin, joilla varmistetaan, että 11.5. ja 31.7.2020 välisenä aikana pystytään välttämään ihmisten väliset läheiset kontaktit ja kokoontumiset kaikissa toimistotiloissa.

Tällaisia järjestelyjä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • siviilioikeudellisten käsittelyjen toteuttaminen etäyhteyksien avulla tapauksissa, joissa edellytetään vain asianajajien tai asianosaisten taikka tuomarin avustajien läsnäoloa, edellyttäen että kontradiktorista periaatetta noudatetaan ja että osapuolten tehokas osallistuminen varmistetaan ja että tuomari on fyysisesti paikalla tuomioistuimen kansliassa;
  • käsittelyjen lykkääminen 31.7.2020 jälkeiseen aikaan;
  • siviilioikeudellisten käsittelyjen järjestäminen kirjallisena menettelynä, kun vain vastaajien osallistumista edellytetään.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Huomattava osa oikeusministeriön henkilöstöstä työskentelee kotoa käsin.

Muutokset vaikuttavat siviilioikeudellisissa asioissa tehtävään yhteistyöhön määräämättömän ajan. Oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt toimitetaan sähköisesti (myös vuoden 1968 Lontoon yleissopimuksen mukaiset ulkomaista lainsäädäntöä koskevat tietopyynnöt). Paperiversiona lähetettyjen asiakirjojen käsittelyssä saattaa olla huomattavia viiveitä.

Osoite kaikkea viestintää varten: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Konkurssit ja yleiset maksukyvyttömyysmenettelyt on sisällytetty määräaikojen myöhentämistä koskeviin yleisiin säännöksiin. Tämä ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta päättää tapauskohtaisesti, mitä ei voida lykätä, jotta osapuolten suojaa koskevia vaatimuksia voidaan noudattaa.

Erityiset maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet on hyväksytty 8 päivänä huhtikuuta 2020 annetun asetuksen nro 23 10 §:ssä. Ne ovat seuraavat:

  • maksukyvyttömyysmenettelyistä 9.3.–30.6.2020 tehtyjä muutoksenhakuja ei oteta käsiteltäviksi lukuun ottamatta sellaisia valtakunnansyyttäjän esittämiä muutoksenhakuja, joissa on kyse omaisuuden tai koko yrityksen turvaamis- tai säilyttämistoimenpiteistä, tai jos muutoksenhaun on tehnyt yrittäjä itse, kun maksukyvyttömyys ei ole seurausta covid-19-epidemiasta, tai kuka tahansa henkilö akordimenettelyn erityissäännösten nojalla (Italian maksukyvyttömyyslain 162 §:n toinen momentti, 173 §:n toinen ja kolmas momentti sekä 180 §:n seitsemäs momentti),
  • kun ilmoitusta siitä, ettei muutoksenhakua hyväksytä käsiteltäväksi, seuraa ilmoitus konkurssiin asettamisesta, tutkimattajättämisjaksoa ei lasketa mukaan konkurssilain 10 §:ssä säädettyyn määräaikaan, sillä siinä on kyse vuotuisesta jaksosta, jonka aikana yritysrekisteristä poistettu yritys on asetettava konkurssiin, eikä 69 bis §:ssä säädettyyn määräaikaan, jossa on kyse kumoamiskanteesta.
2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Ks. sarake 1.1.A. vasemmalla.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Kaikkien yksityis- ja rikosoikeudellisiin menettelyihin liittyvien toimien, myös yksityisoikeudellisten tuomioiden täytäntöönpanomenettelyjen, toteuttamisen määräaikojen kuluminen on keskeytetty 9.3.2020 alkaen ensin 15.4. ja sitten 11.5.2020 asti.

Tänä aikana yksityisoikeudellisten menettelyjen – eli myös täytäntöönpanomenettelyjen – käsittelyä lykätään automaattisesti 11.5.2020 jälkeiseen aikaan. Myös yksityisoikeudellisten menettelyjen toimien valmiiksi saattamisen määräajan kuluminen keskeytetään 11.5.2020 asti.

Täytäntöönpanosta olisi huomattava, että poikkeustilan aikanakin voidaan käsitellä täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevia pyyntöjä, tuomion, johon on haettu muutosta, täytäntöönpanoa koskevia pyyntöjä (Italian siviiliprosessilain 283 §), sellaisen tuomion täytäntöönpanon lykkäämistä koskevaa pyyntöä, josta on tehty kassaatiovalitus (Italian siviiliprosessilain 373 §), sekä menettelyjä, joiden viivästynyt käsittely voi aiheuttaa osapuolille vakavaa vahinkoa. Viimeksi mainitussa tapauksessa kiireellisyyden julistaa viraston päällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Mikäli asian käsittely on jo alkanut, kiireellisyydestä määrää tuomari tai jaoston puheenjohtaja. Covid-19-pandemiasta johtuvan epidemiologisen hätätilanteen kielteisten vaikutusten hillitsemiseksi koko maan alueella keskeytetään 31.12.2020 asti kaikki kiinteistöjen ulosmittausta koskevat täytäntöönpanomenettelyt, jotka koskevat velallisen pääasiallista asuinpaikkaa.

Myös koronkiskonnan uhrien hyväksi myönnettyjä lainoja koskevat täytäntöönpanomenettelyt keskeytetään 31.12.2020 asti.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Vuonna 2020 annetun lain nro 6 3 §:n 6 bis momentissa säädetyn yleisen säännöksen mukaan viruksen leviämisen estämistoimenpiteiden noudattaminen arvioidaan aina, jotta velallisen vastuu voidaan sulkea pois. Tämä koskee myös myöhästymisiin tai laiminlyönteihin liittyvien takavarikointien tai seuraamusten soveltamista.

Sopimusvelvoitteisiin liittyvissä riita-asioissa, joissa voidaan arvioida viruksen leviämisen estämistoimenpiteiden noudattaminen ja ainakin covid-19-pandemiasta johtuvan epidemiologisen hätätilan aikana vahvistettujen toimenpiteiden noudattaminen 6 bis kohdan mukaisesti, sovittelumenettely on edellytys sille, että tuomioistuimessa nostettu kanne voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Vuonna 2020 annetun asetuksen nro 18 56 §:n 2 momentin b ja c kohdassa säädetään, että osamaksulainojen maturiteetteja pidennetään ilman eri muodollisuuksia 30.9.2020 asti ja että lainojen takaisinmaksu ja vuokrien maksu keskeytetään 30.9.2020 asti. Samoin keskeytettyjen lainanlyhennysten tai vuokramaksujen maksusuunnitelman maksuja lykätään.

Koronkiskonnan uhrien hyväksi myönnettyjen asuntolainojen lyhentäminen keskeytetään vuodeksi 2020.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Kaikkia menettelyjä (myös maksukyvyttömyysmenettelyjä) on alun perin lykätty ex officio 15.4. asti, tai viraston päällikön päätöksellä 30.6. asti, lukuun ottamatta kuulemisia, jotka tuomari on tapauskohtaisesti katsonut kiireellisiksi tai joita on lain nojalla pidettävä ensisijaisina.

Menettelyjen, myös täytäntöönpanomenettelyjen, määräaikojen kuluminen keskeytettiin 9.3.2020 alkaen ensin 15.4. ja sitten 11.5.2020 asti.

Muista kuin keskeytetyistä toimista yksityisoikeudellisia kuulemisia, jotka edellyttävät ainoastaan oikeudellisten edustajien tai osapuolten läsnäoloa, voidaan järjestää etäyhteyden avulla edellyttäen, että kontradiktorisen menettelyn ja tosiasiallisen osallistumisen periaatteita noudatetaan.

Virastojen päälliköiden odotetaan toteuttavan ajanjaksoksi 11.5.–30.6.2020 järjestelyjä, joilla voidaan välttää tiiviitä kokoontumisia ja kontakteja toimistotiloissa.

Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

  • yksityisoikeudellisten kuulemisten, jotka edellyttävät ainoastaan oikeudellisten edustajien tai osapuolten läsnäoloa, järjestäminen etäyhteyden avulla edellyttäen, että kontradiktorisen menettelyn ja tosiasiallisen osallistumisen periaatteita noudatetaan
  • kuulemisten lykkääminen 30.6.2020 jälkeiseen aikaan
  • sellaisten yksityisoikeudellisten kuulemisten järjestäminen kirjallisena menettelynä, jotka edellyttävät ainoastaan vastaajien läsnäoloa.

Vuoden 2020 lain nro 34 (Decreto Rilancio) 221 §:n mukaan tuomari voi määrätä, että siviilioikeudelliset käsittelyt, jotka eivät edellytä muiden henkilöiden kuin asianosaisten puolustuksen edustajien läsnäoloa, korvataan sähköisesti toimitettavilla kirjallisilla asiakirjoilla, jotka sisältävät vain syytteet ja päätelmät. Yksi tai useampi asianosainen tai yksi tai useampi puolustuksen edustaja voi myös osallistua siviilioikeudellisiin käsittelyihin asianosaisen pyynnöstä myös videoneuvottelun kautta. Näiden säännösten voimassaoloa on jatkettu 31.12.2020 asti.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Kumoamiskanteiden määräajat eivät ala kulua jaksolla, jonka aikana maksukyvyttömäksi toteaminen ei ole mahdollista.

Vuonna 2020 annetun asetuksen nro 23 9 §:ssä säädetään aikaisempien sopimusten ja hyväksyttyjen tervehdyttämissopimusten, joiden voimassaolo päättyy 23.2.2020 jälkeen, täytäntöönpanon määräaikojen jatkamisesta kuudella kuukaudella.

Velallisen on nyt mahdollista hakea akordisopimuksen hyväksymistä varten järjestettävään kuulemiseen asti uuden suunnitelman ja uuden ehdotuksen tai uuden tervehdyttämissopimuksen esittämistä varten määräaikaa, joka saa olla enintään 90 päivää.

Asetuksen 9 §:ssä myös säädetään, että velallinen voi hakea uusia määräaikoja tai jatkoa jo asetetuille määräajoille.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Vuonna 2020 annetussa asetuksessa nro 18 säädetään useista toimenpiteistä, joilla on tarkoitus tukea likviditeettiä pankkijärjestelmän kautta (osasto III) sekä kotitalouksien ja yritysten likviditeettiä (osasto IV).

Ensin mainituista voidaan tuoda esiin 56 §:ssä säädetyt mikro- ja pk-yritysten taloudelliset tukitoimenpiteet, joita ovat esimerkiksi luottojärjestelyihin myönnettyjen peruuttamiskelpoisten määrien ja lainaennakoihin perustuvien lainojen peruuttamiskielto; osamaksulainojen, joiden sopimuksenmukainen maturiteetti päättyy ennen 31.1.2021, maturiteettien pidentäminen ilman muodollisuuksia 31.1.2021 asti; lainojen takaisinmaksun tai vuokramaksujen keskeyttäminen 31.1.2021 asti sekä keskeytettyjen lainaerien tai vuokramaksujen lykkääminen.

Viimeksi mainituista voidaan mainita maksujen, esimerkiksi sosiaaliturvamaksujen ja pakollisten vakuutusmaksujen suorittaminen julkishallinnolle, lähdeveron, sosiaaliturvamaksujen ja pakollisten vakuutusmaksujen maksamisen keskeyttäminen sekä veroihin ja maksuihin liittyvien velvoitteiden ja maksujen ehdot.

Vuonna 2020 annetun asetuksen 23 11 §:ssä säädetään 9.3.–30.4.2020 erääntyvien velkapapereiden erääntymistä koskevien ehtojen soveltamisen keskeyttämisestä, ja sitä jatkettiin myöhemmin 31.8.2020 asti.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.