Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Siviilioikeudelliset menettelyt toteutetaan kirjallisesti, jos menettelytapa ei loukkaa asianosaisten oikeuksia ja jos tuomioistuin katsoo sen mahdolliseksi: Latvia on oikeuskäsittelyjen lykkäämisen sijaan siirtynyt kirjallisiin oikeudenkäyntimenettelyihin. Tavanomainen oikeuskäsittely järjestetään, jos se on ehdottoman välttämätöntä, asia on erittäin kiireellinen tai on olemassa suuri vaara, että oikeuksia loukataan vakavasti.

Vanhentumisajat (esim. oikeuden vanhentuminen) keskeytyvät 12.3. ja 1.7. väliseksi ajaksi.

Täytäntöönpanomenettelyt: tavaroiden palauttamista, velkojen perintää ja häätöjä koskevien, tuomioon perustuvien velvoitteiden vapaaehtoisen noudattamisen enimmäisaikaa jatketaan 10 päivästä 60 päivään, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tuomio olisi pantava täytäntöön välittömästi.

Yrityskiinnitys: määräaikaa yrityskiinnitystä koskevan päätöksen tekemiselle jatketaan 30 päivästä 60 päivään.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Latvian tasavalta on antanut ohjeet alioikeuksien ja aluetuomioistuinten töiden järjestämisestä poikkeustilan aikana. Ohjeissa suositellaan, että poikkeustilan aikana kiireellisten asioiden käsittelyt järjestetään mahdollisuuksien mukaan videoneuvottelun avulla.

Jos oikeudenistunto järjestetään osanottajien läsnä ollessa, henkilöiden välillä on pidettävä riittävä etäisyys ja myös muita varotoimia on noudatettava (tilojen tuuletus jne.)

Tuomioistuimet voivat jatkaa oikeuskäsittelyjä paikan päällä 12.5.2020 alkaen ottaen huomioon ministerikabinetin asettamat vaatimukset sisätiloissa järjestettäville käsittelyille.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Poikkeustilan aikana kaikki pyynnöt ja niiden liitteet voidaan toimittaa sähköisesti (sähköpostitse), ilman että niiden luotettavuus kärsii. Keskinäistä oikeusapua koskevat pyynnöt skannataan ja muunnetaan pdf-muotoon ja lähetetään ulkomaisille vastaanottajille oikeusministeriön virallisesta sähköpostiosoitteesta. Latvian viranomaiset vastaanottavat muista maista samalla tavoin toimitettuja pyyntöjä.

Oikeudellinen yhteistyö taataan silti esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiantoa tai videoneuvottelujen välityksellä käytäviä istuntoja koskevissa asioissa.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Velkojia on kielletty 1.3.2021 asti hakemasta oikeushenkilöä maksukyvyttömyysmenettelyyn lukuun ottamatta tapauksia, jotka liittyvät siihen, ettei velallinen ole noudattanut oikeudellista suojamenettelyä (tervehdyttämismenettelyt).

Velallinen ei ole 30.6.2021 asti velvollinen jättämään oikeushenkilön maksukyvyttömyysmenettelyä koskevaa hakemusta, paitsi jos 1) maksukyvyttömyys on todettu selvitystilan alkaessa tai sen aikana, 2) velallinen ei kykene noudattamaan oikeudellista suojamenettelyä koskevaa suunnitelmaa tai 3) velallinen ei ole maksanut työntekijälle täyttä palkkaa, korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneesta vahingosta tai jos hän ei ole suorittanut pakollisia sosiaalivakuutusmaksuja kahden kuukauden kuluessa palkanmaksupäivästä.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Velkojen perinnän moratoriota ei sovelleta hallinnollisiin päätöksiin, joita on mahdollisesti jo pantu pakollisina täytäntöön niiden voimaantulosta asti ja joiden kohdalla ei ole odotettu, että niistä tulee peruuttamattomia. Jos ulosottoasiassa annetaan velallisen varoja koskeva panttaussitoumus ja velallisella on todettu covid-19 tai tämä on asetettu karanteeniin, ulosottomies voi velallisen pyynnöstä peruuttaa luottolaitokselle tai muulle maksupalveluntarjoajalle annetun varojen panttaussitoumuksen. Kun sairauslomatodistus on kulunut umpeen, ulosottomiehen on jatkettava velallisen käteisvarojen perintää luottolaitokselle tai muulle maksupalveluntarjoajalle sekä valmisteltava ja lähetettävä luottolaitokselle tai muulle maksupalveluntarjoajalle uusi rahojen panttaussitoumus, jos kyseisen ulosottoasian olosuhteiden perusteella on toimittava näin.

Ulosottomiehen on asetettava vähintään 30 päivän määräaika ulosottoasioissa, jotka koskevat kiinteän omaisuuden haltuunottoa tai henkilöiden häätämistä ja omaisuuden takavarikointia tiloista siviiliprosessilaissa tarkoitetun velalliselle toimitetun ilmoituksen mukaisesti; tämä ilmoitus koskee velvollisuutta panna tuomioistuimen päätös täytäntöön ja vapauttaa tilat. Jos tiloja ei ole vapautettu ulosottomiehen asettamassa määräajassa tai velallinen ei ole saapunut paikalle määrättynä aikana, ulosottomiehen on määritettävä määräaika, joka on aikaisintaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona ulosottomies on toimittanut ilmoituksen.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Sen sijaan, että Latvia olisi lykännyt tuomioistuinkäsittelyjä, se on siirtynyt kirjalliseen menettelyyn, ellei varsinaisen tuomioistuinkäsittelyn pitäminen ole välttämätöntä. Tuomioistuin päättää, järjestetäänkö tuomioistuinkäsittely pääasiassa videoneuvotteluna erityisesti silloin kun oikeushenkilö osallistuu siihen sekä silloin kun asian käsittely tapahtuu oikeudellisen edustajan välityksellä.

Jos covid-19-tartuntojen leviämiseen liittyvä epidemiaturvallisuus on uhattuna, oikeudellista suojamenettelyä, oikeushenkilön maksukyvyttömyysmenettelyä ja luonnollisen henkilön maksukyvyttömyysmenettelyä koskevat hakemukset voidaan tehdä sähköisesti.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Velan takaisinmaksusuunnitelman täytäntöönpano (osa luonnollisen henkilön maksukyvyttömyysmenettelyä) voidaan keskeyttää 31.6. asti; suunnitelman täytäntöönpanokautta jatketaan keskeytykseen kuluneen ajan verran.

Velkojatoimikunnan kokoukset voidaan pitää etäkokouksena (sovelletaan edelleen; lisätty kuitenkin maksukyvyttömyyslakiin pysyväksi säännökseksi).

Oikeudelliseen suojamenettelyyn liittyvien toimenpiteiden suunnitelman toteuttamisen määräaika voi 30.6.2021 asti olla enintään neljä vuotta (uusien suunnitelmien osalta ja niiden suunnitelmien osalta, joita ei ole vielä jatkettu), mikäli suurin osa maksukyvyttömyyslaissa määritellyistä velkojista suostuu tähän. Oikeudellista suojamenettelyä koskevia suunnitelmia, joiden voimassaoloa on jo jatkettu kerran tai jotka ovat alun perin olleet nelivuotisia, voidaan jatkaa 30.6.2021 saakka vielä vuodella, jos suurin osa maksukyvyttömyyslaissa määritellyistä velkojista suostuu siihen.

Lisäksi velkojille asetettu rajoitus maksukyvyttömyyden hakemisessa otetaan huomioon, kun päätetään valtion takaamien työntekijöiden vaateiden täyttämisestä.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Verovelvollisilla, joiden veronmaksu on viivästynyt covid-19-taudin leviämisen vuoksi, on oikeus hakea valtion verohallinnolta veronmaksun lykkäämistä (enintään kolmeksi vuodeksi) 30.6.2021 mennessä. Tässä tapauksessa viivästysmaksua ei peritä.

Paikallishallinnolla on oikeus määrittää vuosina 2020 ja 2021 kiinteistöveron maksamiselle muita määräaikoja, jotka poikkeavat kiinteään omaisuuteen kohdistuvasta kiinteistöverosta annetussa laissa säädetyistä määräajoista, ja siirtää ne myöhempään ajankohtaan kunkin verovuoden aikana. Paikallishallinnot eivät tässä tapauksessa sovella viivästysmaksuja.

Ohjelma, jolla vähennetään liikaa maksetun arvonlisäveron hitaasta palauttamisesta yrityksille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista rasitusta ja lisätään yritysten käyttöpääomaa.

Kiinteistöveron maksuajan pidentäminen (saatavilla vuonna 2020 ja 2021)

Covid-19-pandemian vaikutuksista kärsiville yrityksille ja niiden työntekijöille on tarjolla useita tukiohjelmia elpymisen ja kasvun varmistamiseksi:

 1. Hukka-ajasta maksettavat avustukset veronmaksajille toiminnan jatkamiseksi covid-19-kriisin aikaan (saatavilla 30.6.2021 asti)
 2. Avustukset veronmaksajille toimien jatkamiseksi covid-19-kriisin aikaan (saatavilla 30.6.2021 asti)
 3. Avustukset covid-19-kriisin koettelemille yrityksille käytettävissä olevan käyttöpääoman jatkumisen varmistamiseksi (saatavilla 30.6.2021 asti)
 4. Takaukset suurille yrityksille, joihin covid-19-pandemian leviäminen vaikuttaa (saatavilla 30.6.2021 asti)
 5. Yrityksille myönnettävät lainat ja korkotuet kilpailukyvyn edistämiseksi
 6. Mikro- ja startup-lainojen ohjelma pk-yritysten pääomavirtoihin ja investointeihin (saatavilla 31.12.2023 asti);
 7. takaukset matkailualan toimijoille (saatavilla 31.12.2023 asti);
 8. lainojen lyhennysvapaisiin liittyvät takaukset (saatavilla 30.6.2021 asti);
 9. käyttöpääomalainat (saatavilla 30.6.2021 asti);
 10. vientiluottotakaukset (saatavilla 30.6.2021 asti);
 11. pääomarahasto suurille yrityksille (saatavilla 30.6.2021 asti);
 12. tukiohjelma työllisyyden edistämiseksi covid-19-kriisin vaikutuksista kärsineissä vientiyrityksissä (saatavilla 30.11.2020 saakka);
 13. tukiohjelma työllisyyden edistämiseksi covid-19-kriisin vaikutuksista kärsineissä matkailualan yrityksissä;
 14. tuki hotellien toimintakustannuksiin (saatavilla 18.12.2020 asti);
 15. korvaus covid-19-pandemian ja valtion rajoitustoimien vuoksi työssäkäynnin keskeyttämään joutuneille työntekijöille (saatavilla 30.6.2020 asti);
 16. kansainvälisen kilpailukyvyn ja viennin edistämisen ohjelma (saatavilla 31.12.2023 asti);
 17. työntekijöiden osaamisen parantamiseen tähtäävä koulutus (saatavilla 31.12.2023 asti).
Päivitetty viimeksi: 27/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.