Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Liettua
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Liettua ei ole antanut virallisia säädöksiä siviilioikeudellisten menettelyjen määräaikojen keskeyttämisestä tai pidentämisestä. Asiaa käsittelevä tuomioistuin päättää menettelyä koskevien määräaikojen uusimisesta tai pidentämisestä tapauskohtaisesti.

Liettuan tuomarineuvosto on toimittanut tuomioistuimille suosituksia, joissa se kehottaa niitä arvioimaan joustavasti yksityishenkilöiden karanteeniaikana ja sen jälkeen toimittamia pyyntöjä uusia oikeudenkäyntiasiakirjan toimittamista tai prosessitoimen suorittamista koskeva ylittynyt määräaika, jos mainittujen toimien toteuttaminen on estynyt Liettuan tasavallassa julistetun poikkeustilan ja siitä johtuneiden valtionlaitosten muuttuneiden työjärjestelyiden vuoksi. Ylittyneiden määräaikojen uusimista pyytävän on toimitettava tuomioistuimelle pyynnön tueksi olosuhteita koskevat todisteet.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Tuomarineuvosto on toimittanut tuomioistuinten puheenjohtajille suosituksen tuomioistuinten töiden järjestämisestä karanteeniaikana. Suositusten täsmentäminen on jätetty kunkin puheenjohtajan harkintavaltaan.

Siviilioikeudelliset menettelyt järjestetään tavanomaiseen tapaan, mahdollisuuksien mukaan kirjallisena menettelynä. Siviiliasioissa, joissa suullinen käsittely on pakollinen ja osapuolet ovat ilmaisseet, että he haluavat osallistua siihen, ennalta sovitut suulliset käsittelyt siirretään myöhemmäksi päivämäärää täsmentämättä ja asiasta ilmoitetaan käsittelyyn osallistujille. Mahdolliset alustavat käsittelypäivämäärät sovitaan osapuolten kanssa.

Tuomioistuimissa järjestetään suullisia käsittelyjä vain välitöntä käsittelyä edellyttävissä siviiliasioissa, kuten asioissa, jotka koskevat tuomioistuimen lupaa tahdonvastaisen hoidon jatkamiseen tai lapsen siirtämiseen pois turvattomasta ympäristöstä, ja Liettuan rikosprosessilaissa säädetyissä asioissa. Etusijalla on suullisten kokousten järjestäminen etäyhteyden välityksellä, jos tuomioistuimen käytössä on siihen tarvittavat välineet.

Kiireellisissä suullisissa käsittelyissä noudatetaan turvallisuussuosituksia (turvavälit, oikeussalin desinfiointi).

Tuomioistuinten tekemät päätökset lähetetään vastaanottajille sähköisesti, ensisijaisesti oikeuslaitoksen tietojärjestelmän kautta. Poikkeustapauksissa asiakirjat voidaan lähettää sähköpostitse ja postitse henkilöille, joilla ei ole pääsyä oikeuslaitoksen tietojärjestelmään. Muille kuin menettelyn osapuolille (esim. haastemiehille ja notaareille) oikeudenkäyntiasiakirjat ja muu kirjeenvaihto lähetetään valtion sähköisen jakelujärjestelmän kautta tai sähköpostitse ja vain poikkeustapauksissa postitse. Yhteydenpito ja yhteistyö toteutetaan sähköisiä viestintävälineitä käyttäen tai puhelimitse.

Koska suora tiedoksianto tuomioistuimissa on keskeytetty, oikeudenkäyntiasiakirjat vastaanotetaan sähköisesti tai lähetetään postitse.

Oikeusvirkamiehet: Oikeusvirkamiehet siirtyivät etätyöhön 16.3. Karanteeniaikana he palvelevat velkojia ja velallisia pääosin tavanomaiseen tapaan. Koska tapaamista on rajoitettu, oikeusvirkamiehet ja heidän työntekijänsä ovat yhteydessä menettelyn osapuoliin puhelimitse, sähköpostitse, verkkosivuston http://www.antstoliai.lt/ kautta tai postitse. Karanteeni ei ole este myöskään uusien täytäntöönpanomääräysten toimittamiselle: kirjalliset täytäntöönpanomääräykset voidaan toimittaa oikeusvirkamiehille postitse ja sähköiset täytäntöönpanomääräykset sähköpostitse tai internetissä kirjautumalla oikeusvirkamiesten tietojärjestelmään osoitteessa http://www.antstoliai.lt/. Karanteeniaikana oikeusvirkamiesten ei tule ilmoittaa uusista huutokaupoista.

Notaarien töiden järjestämisen osalta valmistellaan luonnoksia notaarin ammattia koskevan lain ja siviililain muuttamiseksi. Näissä muutosluonnoksissa ehdotetaan, että valtaosa notaaripalveluista siirretään verkkoon ja tarjotaan etäpalveluna. Muutosluonnosten mukaan notaareille myönnetään oikeus laatia virallisia asiakirjoja etäpalveluna ja panna ne täytäntöön sähköisinä notaarin vahvistamina asiakirjoina. Tiedot toimitetaan valtion rekistereihin ja tietojärjestelmiin. Käynnit notaarintoimistoissa varattaisiin ainoastaan henkilön suoraa tunnistusta tai tahdonilmaisua varten. Lisäksi aiotaan luopua notaarin osallistumista koskevasta vaatimuksesta joidenkin yksinkertaisempien valtuutusten hyväksymisen yhteydessä ja mahdollistaa sellaisten valtuutusten sähköinen rekisteröinti, joihin ei vaadita notaarin vahvistusta. Notaarin etäpalveluihin ei kuulu testamenttien vahvistaminen eikä niiden ottaminen säilytykseen eikä myöskään henkilön elossaolon todistaminen. Notaarien ei tule tarjota etäpalvelua, jos he katsovat, että he voisivat suojella asiakkaan oikeutettuja etuja paremmin vain tapaamalla hänet henkilökohtaisesti. Etäpalvelua ei tule tarjota myöskään silloin, kun kyse on testamentin tekemisestä, notaarin vahvistamien asiakirjojen vaikutusten selittämisestä tai henkilöllisyyden varmistamisesta.

Valtion oikeusapupalveluista on julkaistu suositukset oikeusapupalveluiden verkkosivustolla. On erittäin suositeltavaa välttää henkilökohtaista kontaktia ja tarjota oikeusapua etätyövälineiden avulla eli lähettää kaikki pyynnöt sähköpostitse ja tarjota neuvontaa puhelimitse, verkossa tai muulla televiestintävälineellä. Kiireellisissä tapauksissa, kun asianajajan osallistuminen on välttämätöntä tietyissä oikeudenkäyntiä edeltävissä tutkintatoimissa tai oikeudenkäynneissä, on toimittava asianmukaista huolellisuutta noudattaen, noudatettava kansallisia ohjeita covid-19-taudin leviämisen estämiseksi (turvavälit, hygienia jne.) ja kieltäydyttävä osallistumasta menettelyihin, jos asianmukaisia suojatoimenpiteitä ei ole toteutettu (eli esimerkiksi jos huonetta ei ole tuuletettu, saatavilla ei ole desinfiointiainetta tai muiden huoneessa olijoiden terveydentila epäilyttää).

Liettuan asianajajaliitto on myös julkaissut vastaavia suosituksia kaikille Liettuassa toimintaansa harjoittaville asianajajille.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Suurin osa viranomaisten työntekijöistä tekee etätyötä. Kansainvälistä oikeusapua annetaan edelleen, mutta jotkin prosessit voivat kestää tavanomaista kauemmin.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Liettuan parlamentti hyväksyi 21.4. lain covid-19-pandemian vaikutuksista oikeushenkilöiden maksukyvyttömyyteen.

Velallisen velvollisuus hakeutua konkurssiin tai tervehdyttämismenettelyyn keskeytetään siihen asti kun karanteenin päättymisestä on kolme kuukautta.

Hallitus voi jatkaa tätä ajanjaksoa vuoden 2020 loppuun.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Laki covid-19-pandemian vaikutuksista oikeushenkilöiden maksukyvyttömyyteen sisältää seuraavan: velkojan oikeus hakea maksukyvyttömyysmenettelyä on rajoitettu karanteenijakson osalta.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Liettuan tuomioistuimet ovat covid-19-kriisin yhteydessä soveltaneet käsittelyissä kirjallista menettelyä aina kun mahdollista. Siviilioikeudelliset menettelyt järjestetään tavanomaiseen tapaan, mahdollisuuksien mukaan kirjallisena menettelynä. Oikeushenkilöiden maksukyvyttömyyttä koskevan lain mukaan kirjallisille menettelyille olisi annettava etusija. Jos maksukyvyttömyystapauksissa tarvitaan suullisia käsittelyjä, ne olisi järjestettävä etäyhteyksin käyttäen nykyteknologiaa.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Laki covid-19-pandemian vaikutuksista oikeushenkilöiden maksukyvyttömyyteen sisältää seuraavan: maksuajan keskeyttäminen siihen asti kunnes karanteenin päättymisestä on kolme kuukautta, mikäli velallinen ei pysty toteuttamaan hyväksyttyä tervehdyttämissuunnitelmaa, minkä vuoksi tervehdyttäminen voidaan lopettaa.

Hallitus voi jatkaa tätä ajanjaksoa vuoden 2020 loppuun.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Verohallinnon soveltamat toimenpiteet:

  1. Verojen maksun lykkääminen tai niiden järjestäminen eriin sovitun aikataulun mukaisesti ilman korkoa.
  2. Verorästien perimisen lopettaminen kohtuullisuusperiaatteen mukaisesti.
  3. Veronmaksajien vapauttaminen sakoista ja viivästyskoroista, jotka johtuvat siitä, että verovelvoitteita ei ole täytetty ajoissa.

Kiinteistöluottolain ja kuluttajaluottolain mukaan luotonantajalla on tietyissä olosuhteissa (esim. jos luotonottaja joutuu työttömäksi tai menettää vähintään kolmanneksen tuloistaan) luotonottajan pyynnöstä velvollisuus lykätä lainanlyhennysten maksua (korkoa lukuun ottamatta) enintään 3 kuukauden ajan. Tämä kuluttajaluottojen antajien velvoite otettiin käyttöön 19.3.2020 voimaan tulleella kuluttajaluottolain muutoksella.

Liettuan hallitus on myös hyväksynyt yrityksiä varten laajan taloudellisten toimenpiteiden paketin (valtiontuki, erilaiset avustukset ja palkkiot, verojen ja lainojen maksulykkäykset ym.).

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.