Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Luxemburgissa julistettiin kriisitila 18. maaliskuuta 2020 annetulla suurherttuan asetuksella, jolla otettiin käyttöön useita toimenpiteitä covid-19-epidemian torjumiseksi. Kriisitilaa jatkettiin kolmella kuukaudella 24. maaliskuuta 2020 annetulla lailla.

Kriisitilan aikana parlamenttia ei voida hajottaa. Se säilyttää kaiken lainsäädäntövaltansa ja voi milloin tahansa näiden kolmen kuukauden aikana antaa lain kriisitilan lopettamiseksi. Tänä aikana annettujen säädösten voimassaolo päättyy lain mukaisesti kriisin päättymispäivänä.

Luxemburgin hallitus hyväksyi 25. maaliskuuta 2020 oikeusministeriön laatiman suurherttuan asetuksen, jolla keskeytettiin määräaikojen kuluminen lainkäyttöasioissa ja otettiin käyttöön tiettyjä menettelysääntöjä.

Asetuksella keskeytetään kaikkien oikeudenkäyntien määräaikojen kuluminen yleisissä ja hallintotuomioistuimissa sekä sotilas- ja perustuslakituomioistuimissa. Asetuksessa vahvistetaan joitakin vapaudenmenetystä koskevia poikkeuksia; tällaiset päätökset on tehtävä nopeasti.

Määräajat siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Luxemburgissa on keskeytetty oikeudenkäyntien määräaikojen kuluminen ja pidennetty tiettyjen menettelyiden määräaikoja.

Lisäksi on vahvistettu joitakin poikkeuksia kiireisille asioille, joiden määräaikoja ei voi lykätä.

Muutoksenhaun ja riitauttamisen määräaikojen kuluminen on keskeytetty.

  • Vuokrasuhdeasioissa häätötuomioiden täytäntöönpano on keskeytetty. Asetuksessa säädetään häätöjen keskeyttämisestä asuinkiinteistöjen vuokrauksen osalta. Samoin on keskeytetty määräaikojen kuluminen liiketilojen vuokraukseen liittyvien häätöjen täytäntöönpanon sekä ulosmittausten ja pakkomyyntien yhteydessä.
  • Henkilö- ja perheoikeudellista asemaa koskevissa asioissa syntymästä ilmoittamiselle asetetun viiden päivän määräajan kuluminen on keskeytetty. Avioliittotodistusten osalta mahdollisuus saada vapautus kuulutusten julkaisemisesta poistaa määräaikaan liittyvän velvoitteen.
  • Perintöasioissa määräajat on keskeytetty muissa kuin oikeudellisissa menettelyissä. On tärkeää suojata kansalaisten oikeudet, sillä perintöasioiden selvittäminen on hyvin muodollinen menettely useine määräaikoineen.
  • Vuositilinpäätösten ilmoittamisen ja julkistamisen ja konsolidoitujen tilinpäätösten ja niihin liittyvien kertomusten määräaikoja on tarkoitus jatkaa kolmella kuukaudella. Tämä koskee ainoastaan niitä tilikausia, jotka oli päätetty ennen kriisitilan päättymispäivää ja joiden ilmoittamisen ja julkistamisen määräajat eivät olleet vielä päättyneet 18. maaliskuuta 2020.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Oikeuslaitoksessa on otettu käyttöön pandemian tässä vaiheessa tarvittavat toimenpiteet, jotta toisaalta voidaan taata rajalliset palvelut ja toisaalta suojella kaikkien työntekijöiden terveyttä mahdollisimman hyvin.

Toimenpiteitä koskevat säännökset on annettu noudattaen tiukasti Luxemburgin perustuslakia ja erityisesti perusoikeuksiin liittyviä kansainvälisiä sitoumuksia. Niitä sovelletaan tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden kriteerien mukaisesti.

Monet jäsenvaltiot ovat asettaneet liikkumisrajoituksia osana koronaviruksen torjuntaa. Myös Luxemburg on asettanut vastaavia rajoituksia ja säätänyt joitakin poikkeuksia (esim. terveydenhuoltoalan ja muiden kriisiaikana keskeisten alojen työntekijöille).

Yksi näistä poikkeuksista koskee eronneita vanhempia: he voivat edelleen poistua kotoaan vanhempainvastuunsa hoitamista ja erityisesti lasten tapaamista varten.

Luxemburgin tuomioistuimet toimivat normaalia verkkaisemmin, mutta niiden toiminnan taso on riittävä välttämättömien ja kiireellisten asioiden käsittelemiseksi. Kriisiaikana piirituomioistuinten ja muutoksenhakutuomioistuimen erityisjaostoille osoitetut kanteet käsitellään kirjallisessa menettelyssä.

Notaarit jatkavat toimintaansa. Poikkeuksia on myönnetty tiettyjä oikeudellisia menettelyjä varten fyysisten kontaktien välttämiseksi.

Myös juristit ja asianajajat jatkavat toimintaansa. Heitä kehotetaan käyttämään kriisin kestäessä sähköisiä viestintävälineitä yhteydenpidossaan tuomioistuinten kanssa.

Fyysisten kontaktien välttämiseksi ulosottomiehet eivät toimita asiakirjoja vastaanottajalle henkilökohtaisesti vaan vastaanottajan kotiosoitteen postilaatikkoon.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Kaikki siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön alaan kuuluvat oikeudelliset asiakirjat panee täytäntöön ja lähettää keskusviranomainen eli yleinen syyttäjä. Työtahtia on hieman hidastettu, jotta mahdollisimman moni voi työskennellä kotoa käsin.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Yrityksen velvollisuus tehdä tuomioistuimeen virallinen ilmoitus kuukauden kuluessa maksujen keskeyttämisestä (mikä tavallisesti merkitsee konkurssimenettelyn aloittamista) on keskeytetty lailla.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Konkurssiin hakeutumiselle ei ole asetettu yleistä moratoriota, mikä merkitsee sitä, että velkojalla on edelleen oikeus hakea yritykselle konkurssia ja yrityksellä on oikeus hakeutua konkurssiin vapaaehtoisesti.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Maksukyvyttömyyttä käsittelevät Luxemburgin tuomioistuimet hoitavat ainoastaan kiireellisiä asioita.

Luxemburg on keskeyttänyt oikeudenkäyntien määräaikojen kulumisen ja pidentänyt joiden menettelyjen määräaikoja.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Direktiivin (EU) 2019/1023 täytäntöönpanoa koskeva parlamentaarinen valvonta on keskeytetty. Lisäksi oikeusministeriö harkitsee parhaillaan, olisivatko tietyt direktiivin osat nykytilanteessa hyödyllisiä ja otettavissa käyttöön nopeasti (esim. täytäntöönpanomekanismin käyttöönoton yksinkertaistettu lykkääminen tai uuden rahoituksen suojaa koskeva säännös).

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Vuokra-asioissa häätötuomioiden täytäntöönpano on keskeytetty itsestäänselvistä syistä.

Kriisitilan lakkauttamisen jälkeen covid-19-toimenpiteitä on tarkistettu ja mukautettu terveystilanteen kehityksen mukaan.

Oikeusministeriö on näin ollen joko jatkanut tai mukauttanut covid-19-epidemian torjumiseksi annettuja hätätoimenpiteitä tai lakkauttanut joitakin niistä.

Ajanmukaista tietoa covid-19-toimenpiteistä on saatavilla asiaa käsittelevillä oikeusministeriön sivuilla:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

tai

Luxemburgin suurherttuakunnan virallinen lehti:

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Legilux (public.lu)

Päivitetty viimeksi: 13/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.