Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Kaikkien oikeudellisten määräaikojen, myös siviiliasioissa sovellettavien vanhentumisaikojen sekä kaikkien preklusiivisten määräaikojen, kuluminen on keskeytetty 16.3.2020 alkaen sitä päivää seuraavaan seitsemänteen päivään, kun tuomioistuinten sulkemista koskeva määräys kumotaan.

Tämän lisäksi myös kaikkien julkisia notaareja koskevien lakisääteisten määräaikojen kuluminen on keskeytetty tuomioistuinten kiinnioloajaksi. Notaareja koskevien määräaikojen kuluminen on keskeytetty, ja se jatkuu vasta 20 päivän kuluttua siitä, kun tuomioistuinten sulkemista koskeva määräys kumotaan.

Rekisteröidyissä myyntisitoumuksissa kaupan teolle asetettujen määräaikojen kulumisen keskeyttäminen, josta päätettiin 16.3.2020, kumottiin 22.5.2020. Myyntisitoumusten osalta otettiin 22.5.2020 käyttöön 20 päivän keskeytys, jonka jälkeen määräajasta jäljellä oleva aika jatkuu.

Tuomioistuinten sulkemista koskeva määräys 2020 kumottiin 5.6.2020. Näin ollen kaikkien oikeudellisten määräaikojen, myös siviiliasioissa sovellettavien vanhentumisaikojen sekä kaikkien preklusiivisten määräaikojen kuluminen jatkuu. Tuomioistuinten käyttäjien suojelemiseksi lyhyt keskeytys tuli voimaan 5.6.2020: i) 20 päivän keskeytys niiden tuomioistuinten, lautakuntien, komissioiden, komiteoiden ja muiden elinten oikeudellisiin määräaikoihin, jotka eivät toimi tuomioistuinten rakennuksissa; ja ii) 20 päivän keskeytys niitä tuomioistuimia, lautakuntia, komissioita, komiteoita ja muita elimiä koskeviin oikeudellisiin määräaikoihin, jotka toimivat tuomioistuinten rakennuksissa.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Tuomioistuimet ja kirjaamot suljettiin 16.3. Tämä koskee ylemmän ja alemman oikeusasteen tuomioistuimia, muutoksenhakutuomioistuimia, kaikkia tuomioistuinten rakennuksissa toimivia lakisääteisiä lainkäyttöelimiä, ja kaikkia lautakuntia, komissioita, komiteoita ja muita elimiä, jotka myös toimivat samoissa tuomioistuinten rakennuksissa ja joissa käsitellään mitä tahansa menettelyjä.

Sulkemisesta huolimatta tuomioistuimille on annettu valtuudet määrätä käsittely kiireellisissä tapauksissa ja tapauksissa, joissa tuomioistuin katsoo, että käsittelyn järjestäminen on yleisen edun mukaista. Tällöin on noudatettava tuomioistuimen määräämiä erityisjärjestelyjä viruksen leviämisen estämiseksi.

Kaikkien tuomioistuinten kirjaamo avattiin 4.5.2020, ja se ottaa vastaan oikeudenkäyntiasiakirjoja kaikissa asioissa (ei ainoastaan kiireellisissä tai yleisen edun mukaisissa asioissa).

Tuomioistuinten sulkemista koskeva määräys 2020 kumottiin 5.6.2020 alkaen. Kaikki niin ylemmän kuin alemmankin oikeusasteen tuomioistuimet on sittemmin avattu uudelleen mukaan lukien muutoksenhakutuomioistuimet niiden toimivaltaan tai lainkäyttöalueeseen katsomatta, kaikki lailla perustetut tuomioistuimet, kaikki lautakunnat, komissiot, komiteat ja muut elimet, joissa käsitellään mitä tahansa asiaa tai käydään mitä tahansa menettelyä, johon sovelletaan oikeudellista tai hallinnollista määräaikaa vaatimuksen esittämiseen, sellaiseen vastaamiseen tai muiden oikeustoimien toteuttamiseen.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Rajatylittävä oikeudellinen yhteistyö jatkuu tavanomaiseen tapaan siinä määrin kuin se on mahdollista tämänhetkisessä tilanteessa, etenkin kun otetaan huomioon tuomioistuinten toiminnan ja kansainvälisen matkustamisen väheneminen.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Maltan tuomioistuimet ovat olleet suljettuina 16.3.2020 alkaen. Ne käsittelevät ainoastaan kiireellisiä asioita, joiden käsittelyn tuomioistuin katsoo olevan yleisen edun mukaista. Näin on tilapäisesti ratkaistu välitön tilanne tiettyjen sellaisten kanteiden (yrityksen toiminnan jatkaminen laittomasti) suhteen, joita voitaisiin nostaa johtajia vastaan, jos he eivät hae yritystä maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Tuomioistuinten sulkemista koskeva määräys 2020 kumottiin 5.6.2020. Kaikki tuomioistuimet on avattu uudelleen.

Näin ollen kaikkien oikeudellisten määräaikojen, myös siviiliasioissa sovellettavien vanhentumisaikojen sekä kaikkien preklusiivisten määräaikojen kuluminen jatkuu. Tuomioistuinten käyttäjien suojelemiseksi lyhyt keskeytys tuli voimaan 5.6.2020: i) 20 päivän keskeytys niiden tuomioistuinten, lautakuntien, komissioiden, komiteoiden ja muiden elinten oikeudellisiin määräaikoihin, jotka eivät toimi tuomioistuinten rakennuksissa; ja ii) 20 päivän keskeytys niitä tuomioistuimia, lautakuntia, komissioita, komiteoita ja muita elimiä koskeviin oikeudellisiin määräaikoihin, jotka toimivat tuomioistuinten rakennuksissa;

Yhtiölakia (Maltan lakikokoelman luku 386) muutettiin vuonna 2020 annetulla lailla XXXI, jossa asianomaiselle ministerille annettiin uudet valtuudet säätää, että yritysten johtajien velvollisuus hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn keskeytetään väliaikaisesti hallituksen tarpeelliseksi katsomaksi ajaksi.

Vuoden 2020 oikeudellinen ilmoitus nro 373 (Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations) julkaistiin 15.9. 2020. Tässä oikeudellisessa ilmoituksessa säädetään maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttämisestä ja menettelyjen lykkäämisestä. Molemmat toimenpiteet tulivat voimaan takautuvasti 16.3.2020. Keskeytyksen piiriin kuuluvat tapaukset, joissa johtajia syytetään yrityksen toiminnan jatkamisesta laittomasti ja sen jättämisestä purkamatta tai siitä, että he ovat ottaneet vilpittömässä mielessä velkaa tilanteessa, jossa yhtiö on lähellä maksukyvyttömyyttä. Keskeytys ja lykkäys ovat voimassa toistaiseksi ja 40 päivän ajan siitä päivästä, jona talousasioista vastaava ministeri määrää keskeytyksen ja lykkäyksen lopettamisesta.

Keskeytyksestä ja lykkäämisestä huolimatta tuomioistuimella on edelleen toimivalta sallia asian käsittelyn aloittaminen tai jatkaminen, jos on alustavaa näyttöä siitä, että maksukyvyttömyys on tapahtunut ennen 16.3.2020.

Oikeudellisessa ilmoituksessa säädetään myös järjestelmästä, jossa yrityksen katsotaan taannehtivasti purkautuneen päivänä, jona velkakirjojen haltija, velkoja tai velkojat olisivat hakeneet purkamista, mutta se oli kielletty keskeytyksen vuoksi. Sitä sovelletaan likvidaatiota koskeviin hakemuksiin, jotka jätetään kuuden kuukauden kuluessa keskeytyksen päättymisestä.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Tuomioistuinten sulkeminen on keskeyttänyt automaattisesti velkojan oikeuden hakea velallisen maksukyvyttömyyttä.

Tuomioistuinten sulkemista koskeva määräys 2020 kumottiin 5.6.2020. Kaikki tuomioistuimet on avattu uudelleen.

Yhtiölakia (Maltan lakikokoelman luku 386) muutettiin vuonna 2020 annetulla lailla XXXI, jossa asianomaiselle ministerille annettiin uudet valtuudet säätää, että velkojien oikeus hakea maksukyvyttömyyttä keskeytetään väliaikaisesti hallituksen tarpeelliseksi katsomaksi ajaksi.

Vuoden 2020 oikeudellinen ilmoitus nro 373 (Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations) julkaistiin 15.9. 2020. Oikeudellinen ilmoitus kumoaa velkojille myönnetyn oikeuden hakea velallisyrityksen purkamista sen maksukyvyttömyyden vuoksi. Lisäksi 16.3.2020 tai sen jälkeen vireille pantujen maksukyvyttömyystapausten käsittelyä lykätään. Tuomioistuimella on kuitenkin toimivalta sallia asian käsittely, jos se on ensi näkemältä vakuuttunut siitä, että maksukyvyttömyys on alkanut ennen 16.3.2020.

Myös yrityksen johtajaan kohdistuvat tapaukset, jotka koskevat yrityksen toiminnan laitonta jatkamista (ei vilpillistä kauppaa), keskeytetään. Keskeytys ja lykkäys ovat voimassa toistaiseksi ja 40 päivän ajan siitä päivästä, jona talousasioista vastaava ministeri määrää keskeytyksen ja lykkäyksen lopettamisesta.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Tuomioistuinten sulkeminen on keskeyttänyt automaattisesti myös velkojien toteuttamat täytäntöönpanomenettelyt. Lisäksi hallitus on määrännyt, että toimiluvan saaneiden luotto- tai rahoituslaitosten myöntämät luottojärjestelyt on keskeytettävä 6 kuukaudeksi. Näitä luottojärjestelyjä ovat rahasumman lainaaminen ennakkona, tilinylityksenä tai lainana, tai muun tyyppiset luotot, esimerkiksi rahoitusvekselien diskonttaus, vakuudet, korvausvastuut, avoimet vekselit ja vekselitakaukset, mutta eivät kuitenkaan luottokortit.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Tuomioistuinten sulkemisen seurauksena velallisilla ei ole oikeutta panna sopimuksia täytäntöön, minkä vuoksi hallitus on määrännyt, että kaikkien lainmukaisten ja oikeudellisten määräaikojen kuluminen keskeytetään väliaikaisesti ja toistaiseksi. Tämä koskee myös sopimuksissa asetettujen velvoitteiden täyttämisen määräaikoja. Tämä koskee muun muassa kaikkien julkisen notaarin kauppakirjan, testamentin, asiakirjan tai henkilökohtaisen tekstin rekisteröinnille asetettujen lakisääteisten määräaikojen kulumista; niiden määräaikojen kulumista, joiden aikana julkisen notaarin on sovellettavan lain mukaan maksettava ammattia harjoittaessaan kantamansa verot; veroetuuksien, -kannustimien ja -vapautuksiin liittyvien määräaikojen kulumista; niiden määräaikojen kulumista, joiden aikana julkisen notaarin on toimitettava sääntely- tai muille viranomaisille tietoja tai asiakirjoja osana notaaritoimintoja; kauppakirjaan tai henkilökohtaiseen tekstiin, esimerkiksi rekisteröityyn myyntisitoumukseen, sisältyvien velvoitteiden täyttämiselle asetettujen määräaikojen kulumista ja rekisteröidyn myyntisitoumuksen umpeutumismääräajan kulumista.

Tuomioistuinten sulkemista koskeva määräys 2020 kumottiin 5.6.2020. Kaikki tuomioistuimet on avattu uudelleen.

Näin ollen kaikkien oikeudellisten määräaikojen, myös siviiliasioissa sovellettavien vanhentumisaikojen sekä kaikkien preklusiivisten määräaikojen kuluminen jatkuu. Tuomioistuinten käyttäjien suojelemiseksi lyhyt keskeytys tuli voimaan 5.6.2020: i) 20 päivän keskeytys niiden tuomioistuinten, lautakuntien, komissioiden, komiteoiden ja muiden elinten oikeudellisiin määräaikoihin, jotka eivät toimi tuomioistuinten rakennuksissa; ja ii) 20 päivän keskeytys niitä tuomioistuimia, lautakuntia, komissioita, komiteoita ja muita elimiä koskeviin oikeudellisiin määräaikoihin, jotka toimivat tuomioistuinten rakennuksissa.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Tuomioistuimet ja niiden rekisterit ovat olleet suljettuina 16.3.2020 alkaen. Tuomioistuimille on kuitenkin annettu toimivalta määrätä käsittely kiireellisissä asioissa tai asioissa, joiden käsittelyn tuomioistuin katsoo olevan yleisen edun mukaista. Tämän vuoksi kaikkien lainmukaisten ja oikeudellisten määräaikojen, myös vanhentumisaikojen ja preklusiivisten määräaikojen, kuluminen on keskeytetty siihen asti kunnes tuomioistuinten sulkemista koskevan määräyksen kumoamisesta on seitsemän päivää. Tällaiset toimet toimivat itsessään automaattisena moratoriona tai täytäntöönpanotoimien ja yritysten maksukyvyttömyysmenettelyjen lykkäyksenä, ja sen myötä keskeytyy yritysten johtajien välitön velvollisuus hakea maksukyvyttömyyttä.

Tuomioistuinten sulkemista koskeva määräys 2020 kumottiin 5.6.2020. Kaikki tuomioistuimet on avattu uudelleen, ja oikeudenkäynnit toteutetaan tavanomaisesti.

Yhtiölakia (Maltan lakikokoelman luku 386) muutettiin vuonna 2020 annetulla lailla XXXI, jossa asianomaiselle ministerille annettiin uudet valtuudet pidättää oikeus tehdä likvidaatiota koskevia hakemuksia ja keskeyttää sekä sääntömääräisten että ylimääräisten yhtiökokousten pitäminen tiettynä aikana sekä sallia vuotuisten yhtiökokousten ja muiden kokousten pitäminen virtuaalisesti.

Vuoden 2020 oikeudellinen ilmoitus nro 373 (Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations) julkaistiin 15.9. 2020. Tässä oikeudellisessa ilmoituksessa säädetään maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumisen keskeyttämisestä ja menettelyjen lykkäämisestä takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Keskeytyksen piiriin kuuluvat tapaukset, jossa johtajia syytetään yrityksen toiminnan jatkamisesta laittomasti ja sen jättämisestä purkamatta. Keskeytys ja lykkäys ovat voimassa toistaiseksi ja 40 päivän ajan siitä päivästä, jona talousasioista vastaava ministeri määrää keskeytyksen ja lykkäyksen lopettamisesta.

Keskeytyksestä ja lykkäämisestä huolimatta unionin tuomioistuimella on edelleen toimivalta sallia asian käsittelyn aloittaminen tai jatkaminen, jos on alustavaa näyttöä siitä, että maksukyvyttömyys on tapahtunut ennen 16.3.2020.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Hallitus tarkastelee maksukyvyttömyysdirektiivin osalta edelleen tilannetta ja sen vaikutusta yrityksiin.

Vuoden 2020 oikeudellinen ilmoitus nro 192 (Companies Act (Company Reconstructions Fund) Regulations) julkaistiin 12.5.2020, ja sillä täydennetään yhtiölain (Maltan lakikokoelman luku 386) 329B §:ssä tarkoitettua yritysten saneerausmenettelyä. Oikeudellisessa ilmoituksessa perustetaan rahasto (Company Recovery Fund) ja säädetään sen hallinnosta ja toiminnasta. Rahaston tarkoituksena on helpottaa yrityksen saneerausta.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Hallitus on jo käynnistänyt kolme taloudellisen avun pakettia, jotka maksetaan kuukausittain ja joiden tarkoituksena on auttaa pitämään yritysten likvidideettiä yllä ja tukea useita sektoreita taloudellisesti. Hallitus on toteuttanut verolykkäyksiä, antanut valtiontakauksia halpakorkoisille lainoille ja myöntänyt yrityksille käteisrahoitusta pitääkseen maltalaisia yrityksiä elinkelpoisina, terveinä ja toimintavalmiina talouden käynnistymistä varten. Tämän lisäksi on otettu käyttöön useita sosiaalisia toimenpiteitä, esimerkiksi palkanlisiä. Perusteena on maksukyvyttömyyden välttäminen, elinkelpoisten yritysten pelastaminen, työpaikkojen säilyttäminen ja järjestämättömien lainojen välttäminen mahdollisimman pitkälle.

Hallitus on esimerkiksi määrännyt, että toimiluvan saaneiden luotto- tai rahoituslaitosten myöntämät luottojärjestelyt on keskeytettävä 6 kuukaudeksi. Näitä luottojärjestelyjä ovat rahasumman lainaaminen ennakkona, tilinylityksenä tai lainana, tai muun tyyppiset luotot, esimerkiksi rahoitusvekselien diskonttaus, vakuudet, korvausvastuut, avoimet vekselit ja vekselitakaukset, mutta eivät kuitenkaan luottokortit.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.