Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Parlamentti (toinen ja ensimmäinen kamari) hyväksyi väliaikaisen poikkeuslainsäädännön. Sen nojalla on mahdollista tehdä ratkaisuja kiireellisimmissä oikeuslaitoksen toimintaa koskevissa asioissa.

Laki tuli voimaan 24. huhtikuuta 2020.

Istunnot siviili- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa

Istunnot järjestetään sähköisten viestintävälineiden välityksellä, jos käsittely paikan päällä ei ole mahdollinen koronavirustilanteen vuoksi. Tuomarit päättävät käsittelytavasta kussakin tapauksessa.

Oikeudelliset määräajat siviili-, hallinto- ja rikosoikeudellisissa asioissa eivät ole muuttuneet.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Kaikki tuomioistuimet olivat kiinni 17.3.–11.5.2020 äärimmäisen kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta. Kaikki muut asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä tai audio- tai videoneuvottelun välityksellä.

Tuomioistuimet käsittelevät jälleen kaikkia rikos-, nuoriso- ja perheoikeutta koskevia asioita 11. toukokuuta 2020 alkaen. Oikeuslaitos on toteuttanut turvatoimia ja järjestelyjä kansallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Myös muita tapauksia käsitellään mahdollisuuksien mukaan paikan päällä oikeussaleissa. Jos se ei ole mahdollista, voidaan käyttää videoneuvotteluja tai muita sähköisiä välineitä.

Oikeussalit pysyvät kuitenkin suljettuina yleisöltä lukuun ottamatta yleisen edun kannalta tärkeitä asioita. Tuomioistuimet voivat myös pyytää tuomarineuvostoa lähettämään käsittelyjä suoratoistona, jos ne pitävät sitä yleisen edun kannalta tarpeellisena. Kaikissa käsittelyissä saa olla mukana korkeintaan kolme tiedotusvälineiden edustajaa. Lisäksi oikeuslaitos pyrkii julkaisemaan kirjallisia päätöksiä verkossa aiempaa enemmän.

Oikeuslaitos tutkii mahdollisuuksia täyttää oikeudenistuntojen julkisuutta ja avoimuutta koskeva velvoite niin, että samalla voidaan taata asianosaisten yksityisyys.

Oikeuslaitos on säätänyt kaikkia tuomioistuimia koskevasta menettelysääntöjen väliaikaisesta mukauttamisesta ja luonut verkkosivustolleen seuraavan sivun, jolla esitetään yleiskatsaus tilanteesta ja annetaan ohjeet työskentelyyn covid-19-kriisin aikana: https://www.rechtspraak.nl/

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Alankomaiden keskusviranomaiset työskentelevät pääasiassa kotoa käsin. Sähköpostiviestinnän käyttöä suositellaan.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Alankomaat ei kannata maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttämistä, sillä tällöin riskinä on elinkelvottomien yritysten hengissä pitäminen tarpeellista pidempään. Tämä on velkojien kannalta haitallista. Alankomaat helpottaa mieluummin pikaista ja varhaista tervehdyttämistä.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Tällä hetkellä ei harkita maksuvelvollisuuden keskeyttämistä, sillä se voisi aiheuttaa ketjureaktion.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

-

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Useat pankit ovat sopineet pidättyvänsä vapaaehtoisesti ja väliaikaisesti luottojärjestelyjen lopettamisesta ja täytäntöönpanotoimenpiteistä (tietyin edellytyksin). Alankomaissa pankit eivät kovin usein hae maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamista muutenkaan.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Alankomaissa on ilmoitettu yleisistä kiireellisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on auttaa kansalaisia ja yrittäjiä jatkamaan maksuvelvoitteidensa täyttämistä.

Tämän paketin toimenpiteitä ovat esimerkiksi tiettyjen verojen (tulovero, yhteisövero, alv) kantamisen lopettaminen välittömästi ja joustava järjestely useiden muiden verojen ja eläkemaksujen lykkäämiseksi.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.