Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Puola
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Puolan erityislainsäädännössä säädetään muun muassa, että määräajat, jotka eivät ole vielä alkaneet, keskeytetään, ja jo alkaneita lykätään seuraavien osalta:

  • uomioiden täytäntöönpanoa koskevat vanhentumisajat
  • oikeudenkäyntien ja tuomioistuinten toimien määräajat oikeudellisissa menettelyissä, mukaan lukien täytäntöönpanomenettelyissä.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Covid-19-pandemian kielteisten vaikutusten lieventämiseksi on toteutettu seuraavassa luetellut toimenpiteet.

Asioiden siirto Puolan tuomioistuinten välillä on tehty mahdolliseksi. Siirron on tapahduttava oikeusviranomaisen toimesta ja määritetyksi ajaksi, ja sitä sovelletaan kiireellisiin tapauksiin, niin kuin on säädetty erityislainsäädännössä covid-19-pandemiasta Puolan oikeusjärjestelmälle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi.

Kiireelliset tapaukset määritellään seuraavasti:

1. Alaikäisiä koskevat menettelyt, jotka koskevat muun muassa seuraavia:

  • alaikäisen siirtäminen pois huoltajiensa huostasta
  • ulkomaalaisen alaikäisen sijoittaminen hoitoon tai kasvatuslaitokseen
  • edunvalvojan asettaminen valvomaan lapsen etua oikeudenkäynnissä
  • alaikäisen sijoittaminen nuorisokotiin tai sijoituksen jatkaminen
  • alaikäisiä koskevat täytäntöönpanomenettelyt.

2. Mielenterveyshäiriöstä kärsiviä ja vajaakykyisiä henkilöitä koskevat menettelyt

Puolan toimivaltaisten tuomioistuinten puheenjohtajat voivat määrätä, että asia käsitellään kiireellisenä, jos asian ratkaisematta jättäminen voisi – aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten hengelle tai terveydelle

  • vakavasti haitata yleistä etua tai
  • aiheuttaa välitöntä ja peruuttamatonta aineellista vahinkoa,
  • tai jos oikeuden toteutuminen edellyttää asian kiireellistä ratkaisemista.

Tuomarien siirtämistä muihin tuomioistuimiin on yksinkertaistettu. Oikeusviranomaiset tekevät tätä koskevat päätökset tuomarien riippumattomuuden periaatteen mukaisesti ennalta määritellyksi ajaksi. Tällä tavoin voidaan tukea tuomioistuimia, joiden työmäärä on suurempi.

Tuomioistuinkäsittelyn keskeyttäminen ja lykkääminen ovat myös mahdollisia tietyissä tapauksissa.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Keskusviranomaisena toimivan oikeusministeriön palveluksessa olevat työntekijät tekevät etätyötä.

Kaikki yhteydenotot Puolan oikeusministeriöön keskusviranomaisena (mukaan lukien asiakirjojen tiedoksianto ja todisteiden vastaanottaminen) tai Euroopan oikeudellisen verkoston Puolan yhteyspisteeseen on tehtävä sähköisesti ja tarvittavat liitteet toimitettava skannattuina jäljennöksinä.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Velallisen velvollisuus hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn keskeytettiin 18.4.2020 koko pandemiariskin ajaksi (mikäli maksukyvyttömyys johtuu suoraan covid-19-pandemiasta).

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Maksukyvyttömyystapaukset luokiteltiin ”kiireellisiksi tapauksiksi” ajaksi 16.5.2020–5.9.2020.

Maksukyvyttömyysasioiden käsittelyä tuomioistuimessa ei ole yleisesti keskeytetty, vaikka monia käsittelyjä on peruttu.

Käsittelyt järjestetään verkossa, paitsi jos henkilökohtainen läsnäolo ei aiheuta poikkeuksellista vaaraa osallistujille.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Tervehdyttämislakiin sisältyvissä tervehdyttämismenettelyissä on ratkaisuja, joissa otetaan huomioon sekä velallisen että velkojien etu. Toisaalta on tarkoitus pitää velallinen elinkelpoisena ja toisaalta täyttää velkojien tarpeet mahdollisimman tehokkaasti. Menettelyjä ei siis pitäisi katsoa automaattisesti velallisen kannalta haitallisiksi.

Uusi (yksinkertaistettu) tervehdyttämismenettely tuli voimaan 24.6.2020. Sen ansiosta velalliset voivat aloittaa tervehdyttämismenettelyn ilman tuomioistuimen hyväksyntää, jotta he voivat ryhtyä nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin maksukyvyttömyyden todennäköisyyden ilmetessä. Tämän menettelyn aloittaminen johtaa vaateiden täytäntöönpanon yleiseen lykkäämiseen.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Uuden ”kriisisuojan” mukaan valtio voi antaa tukea taloudellisissa vaikeuksissa (maksukyvyttömyysriskin kohteena) olevalle yrittäjälle, joka täyttää tällaisen riskin kohteena olevan (tervehdyttämislain 141 §:n 2 momentti) tai jo maksukyvyttömän (konkurssilain 11 §) yrittäjän kriteerit sekä muita kriteerejä.

Luonnollista henkilöä ei ole koko pandemia-aikana mahdollista häätää asunnosta.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.