Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Romania
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Poikkeustilasta annetun asetuksen nro 195/2020 ja poikkeustilan voimassaolon jatkamisesta annetun asetuksen nro 250/2020 mukaan poikkeustilan aikana määräajat ja vanhentumisajat eivät ala kulua tai niiden kuluminen keskeytetään.

Valituksen tekemisen määräaikojen keskeytys

Poikkeustila päättyi 15. toukokuuta 2020.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Poikkeustila julistettiin 16. maaliskuuta, ja sen myötä otettiin käyttöön seuraavat oikeuslaitoksen toimintaa koskevat erityistoimenpiteet:

Tuomioistuinten toimet siviiliasioissa on keskeytetty lukuun ottamatta ylimmän tuomarineuvoston 24.3.2020 antamassa päätöksessä nro 417 määriteltyjä kiireellisiä tapauksia.

Päätöksiä laaditaan ja osapuolten toimittamia asiakirjoja rekisteröidään edelleen.

Suosituksena on, että tilanteen niin salliessa käytetään videoneuvotteluja, myös virka-apupyyntöjen käsittelyssä, ja istunnot suljetaan yleisöltä.

Kaikki osapuolten asiakirjat toimitetaan tuomioistuimille sähköisesti lukuun ottamatta tapauksia, joissa asianosaisilla ei ole siihen mahdollisuutta.

Tuomioistuinten väliset asiakirjojen toimitukset toteutetaan sähköisesti. Samoin toimitaan annettaessa oikeudellisia asiakirjoja tiedoksi osapuolille.

Jos tuomareista ei voida muodostaa täyttä kokoonpanoa, avuksi voidaan siirtää tuomareita tuomioistuimen muista jaostoista.

Poikkeustilan päätyttyä 15.5.2020 kaikki siviilioikeudelliset menettelyt jatkuvat ilman eri toimenpiteitä. Tuomioistuimet toteuttavat 10 päivän kuluessa poikkeustilan päättymisestä asianmukaiset toimenpiteet vahvistaakseen kuulemisille uudet ajat ja kutsuakseen osapuolet niihin.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Osalla oikeusministeriön henkilöstöstä on oikeus tehdä töitä kotoa käsin. Muutokset vaikuttavat siviilioikeudellisissa asioissa tehtävään yhteistyöhön ennalta määräämättömän ajan. Viiveiden minimoimiseksi on suositeltavaa toimittaa keskusviranomaiselle osoitetut oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt sähköisesti. Paperiversiona lähetettyjen asiakirjojen käsittelyssä on huomattavia viiveitä.

Oikeusministeriö toimii poikkeustapauksissa lähettävänä/vastaanottavana viranomaisena asiakirjojen tiedoksiantoa ja todisteiden vastaanottamista koskevien asetusten 3 §:n c kohdan nojalla. Se käsittelee kaikki pyynnöt (asiakirjojen tiedoksiannot, todisteiden vastaanottaminen, elatusapuasiat, lapsikaappausasiat jne.) tavanomaiseen tapaan ilman etusijajärjestystä.

Seuraavat sähköpostiosoitteet ovat käytettävissä: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro.

Poikkeustilan päätyttyä (15.5.2020) keskusviranomaisena toimiva oikeusministeriö hoitaa kaikki toimensa edelleen samalla tavalla kuin poikkeustilan aikana.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Poikkeustilan aikana maksukyvyttömyysmenettelyihin sovelletaan yleisiä säännöksiä, joiden mukaan tuomioistuinten toiminta keskeytyy siviiliasioissa ex officio lukuun ottamatta hyvin kiireellisiä asioita, joita ei voi lykätä. Velallisen velvoite hakea maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista keskeytyy, sillä poikkeustilan aikana kaikkiin siviiliasioiden määräaikoihin sovelletaan yleistä moratoriota. Tämä koskee myös 30 päivän jaksoa, jonka aikana velallisen on hakeuduttava maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Valmiustilan aikana ei sovelleta säännöksiä, joilla säännellään velallisen velvollisuutta hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn. Valmiustilan päättymiseen asti menettely voidaan aloittaa velallisen pyynnöstä, jos tämä päättää hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Tätä väliaikaista sääntöä sovelletaan velallisiin, jotka ovat olleet maksukyvyttömiä tai tulleet maksukyvyttömiksi valmiustilan aikana. Romania on ollut valmiustilassa toukokuun puolivälistä, jolloin poikkeustila päättyi.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Velkojalla on edelleen oikeus hakea maksukyvyttömyyttä, mutta maksukyvyttömyysmenettely voidaan aloittaa vasta, kun poikkeustila on päättynyt.

Maksukyvyttömyysmenettely voidaan aloittaa vähintään 50 000 leun (noin 10 200 euron) saatavasta, sillä sekä velkojien että velallisten kynnysarvoa korotettiin 40 000 leusta.

Velkojat voivat hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn velallisia, jotka ovat keskeyttäneet toimintansa kokonaan tai osittain poikkeus- tai valmiustilan aikana, kuitenkin vasta sen jälkeen, kun he ovat kohtuullisessa määrin yrittäneet saada aikaan maksusopimuksen, mikä on osoitettava osapuolten välisillä asiakirjoilla millä tahansa tavalla, myös sähköisesti.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Poikkeustilan aikana erääntyviä taloudellisia vaateita (veroihin liittyviä ja muita vaateita, rikosasioissa tehdyistä tuomioista johtuvia vaateita lukuun ottamatta) ei voida panna täytäntöön tänä aikana eikä 30 päivää poikkeustilan päättymisen jälkeen. Taloudellisten vaateiden täytäntöönpanotoimet on keskeytetty tai niitä ei ole sovellettu poikkeustilan julistamisen jälkeen rikosoikeudenkäynteihin liittyviä vaateita lukuun ottamatta.

Täytäntöönpanomenettelyt/pakkotäytäntöönpano siviiliasioissa jatkuu ainoastaan, jos terveystilanteeseen liittyviä sääntöjä on mahdollista noudattaa

Poikkeustilan aikana esitettyjen verosaamisten täytäntöönpanoon liittyvät väliaikaiset toimenpiteet ovat edelleen voimassa. Verosaamisten täytäntöönpanon keskeyttämistä sovelletaan 25.12. asti ja 30 päivän ajan sen jälkeen.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Jotta sellaisten pk-yritysten (esim. ravintolat ja hotellit), jotka viranomaiset ovat sulkeneet tai joiden toiminnan ne ovat väliaikaisesti keskeyttäneet, sopimussuhteet voitaisiin säilyttää poikkeustilan aikana, asianomaisen sopimukset on pyrittävä neuvottelemaan uudelleen force majeure -syihin vedoten ennen kuin ne lopetetaan/irtisanotaan.

Tietyissä olosuhteissa pk-yritykset, jotka viranomaiset ovat sulkeneet tai joiden toiminnan ne ovat keskeyttäneet väliaikaisesti poikkeustilan aikana, voivat saada sopimussuhteissaan etua force majeure -olettamasta. Olettama voidaan kumota näytön perusteella.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Asiasisältöön ja menettelyihin liittyvät määräajat eivät kulu / ovat keskeytettyinä poikkeustilan aikana. Tuomioistuimet jatkavat meneillään olevien asioiden käsittelyä ainoastaan hyvin kiireellisissä tapauksissa, joita ei voi lykätä (muutoksenhakutuomioistuimet laativat luettelon tällaisista tapauksista kaikkien tuomiopiirinsä tuomioistuinten osalta). Tuomioistuimet voivat asettaa lyhyitä määräaikoja ja pitää mahdollisuuksien mukaan käsittelyt videokokouksina.

Tuomioistuimissa 16.3.2020 käsiteltävänä olleet maksukyvyttömyysmenettelyt keskeytetään ex officio ja ainoastaan hyvin kiireelliset asiat ratkaistaan (täytäntöönpanotoimet velallista vastaan keskeytetään väliaikaisesti siihen asti kun tehdään päätös maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamisesta velallisen pyynnöstä, samoin kuin muut toimet, joista voidaan tehdä päätös osapuolten poissa ollessa). Konkurssituomarin päätöksiä koskevissa muutoksenhauissa voidaan keskeyttää tiettyjen täytäntöönpanokelpoisten tuomioiden soveltaminen (muutoksenhalutuomioistuimet voivat vielä keskeyttää päätökset aloittaa maksukyvyttömyysmenettely velallista vastaan tai yksinkertaistettu tai tavanomainen konkurssimenettely). Selvitysmiesten/selvittäjien toiminta meneillään olevissa menettelyissä jatkuu, jos tämä on terveysvaatimusten mukaan mahdollista.

Poikkeustila päättyi 15. toukokuuta 2020. Näin ollen kaikkien siviiliasioiden menettelyt aloitetaan uudelleen automaattisesti. Tuomioistuimet toteuttavat 10 päivän kuluessa poikkeustilan päättymisestä asianmukaiset toimenpiteet vahvistaakseen kuulemisille uudet ajat ja kutsuakseen osapuolet niihin.

Kuten keskusviranomaisena toimivassa oikeusministeriössä, kaikki toimet toteutetaan yleisellä tasolla samoin kuin poikkeustilan yhteydessä.

Oikeuslaitoksen järjestämisestä annetun lain nro 304/2004 täydentämisestä 9 päivänä heinäkuuta 2020 annetun lain nro 120 111 §:ssä säädetään, että tuomioistuinten toiminta voi jatkua poikkeustilan aikana vain asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, jotka liittyvät perhesuhteiden suojeluun ja Romanian presidentin asetuksella määräämiin toimenpiteisiin.

Kaikkia tuomioistuimia koskevat asiat ratkaisee ainoastaan ylin tuomarineuvosto kuultuaan muutoksenhakutuomioistuinten hallintokollegioita, muutoksenhakutuomioistuimia, alioikeuksia ja korkeimman oikeuden kollegiota. Menettelyjen määrä- ja vanhentumisajat eivät saa alkaa kulua poikkeustilan aikana, ja jos ne ovat alkaneet kulua, niiden kuluminen on keskeytettävä.

Hallituksen hiljattain (19.11.2020) hyväksymässä lakiesityksessä säädetään mahdollisuudesta rajoittaa tuomioistuimen toimintaa osittain tai kokonaan covid-19-pandemian aiheuttamien syiden vuoksi. Kun tämä rajoitus on voimassa (enintään 14 päivää) tuomioistuinten toiminta jatkuu äärimmäisen kiireellisten tapausten osalta, ja sitä lykätään lailla muiden osalta. Lakiehdotuksesta keskustellaan lähiviikkoina parlamentissa, ja jos se hyväksytään, tätä toimenpidettä sovelletaan valmiustilan aikana ja 30 päivän kuluttua sen päättymisen jälkeen.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Kun tuomioistuinten toiminta jatkui toukokuun puolivälissä poikkeustilan päätyttyä, hyväksyttiin väliaikaisia toimenpiteitä, joita sovelletaan vireillä oleviin maksukyvyttömyyttä edeltäviin menettelyihin ja maksukyvyttömyysmenettelyihin. Tiettyjä menettelyvaiheita ja määräaikoja jatkettiin lailla (määräaikaa ennalta ehkäisevän sovintotarjouksen laatimiselle ja siitä neuvottelemiselle velkojien kanssa pidennettiin 60 päivällä ja sovittelumenettelyn täytäntöönpanoa kahdella kuukaudella; seurantajaksoa ja velkasaneeraussuunnitelman toimittamisen määräaikaa pidennettiin kolmella kuukaudella; velkasaneerauksen kestoa pidennettiin kahdella kuukaudella), covid-19-pandemiaan liittyviä uusia oikeuksia säänneltiin (velallisilla on 3 kuukautta aikaa toimittaa muutettu velkasaneeraussuunnitelma, jos elpymisnäkymät muuttuvat covid-19-pandemian seurauksena).

Velallisten velkasaneeraussuunnitelma keskeytettiin kahdeksi kuukaudeksi, jos heidän toimintansa oli kokonaan pysähdyksissä covid-19-pandemian seurauksena.

Velkasaneeraussuunnitelman enimmäiskestoa pidennettiin kolmesta neljään vuoteen, ja sitä voidaan jatkaa vuodella siten, ettei suunnitelman toteuttaminen jatku yli viisi vuotta.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Täydentäviä toimenpiteitä on tähän mennessä tehty rahoituslikviditeettiin kohdistuvan paineen vähentämiseksi esimerkiksi mahdollistamalla tiettyjen poikkeustilan aikana erääntyvien maksuvelvoitteiden (lainanlyhennysten tai verojen) lykkääminen. Tämän odotetaan lievittävän joitakin pandemian kielteisiä vaikutuksia yrittäjien vakavaraisuuteen.

Muitakin taloudellisia toimia on toteutettu. Näitä ovat esimerkiksi etuuskohteluun perustuvat lainat pk-yrityksille, myös valtion 90-prosenttisesti takaamat lainat ja muut sosiaalisen suojelun toimenpiteet.

Pk-yritykset, jotka viranomaiset ovat sulkeneet tai joiden toiminnan ne ovat väliaikaisesti keskeyttäneet, voivat lykätä päätoimipaikkansa vuokrien ja yleishyödyllisistä palveluista suoritettavien maksujen maksamista poikkeustilan aikana.

Piakkoin otetaan käyttöön väliaikaisia erityissäännöksiä yhtiökokousten pitämisestä poikkeustilan aikana.

Lainanottajat ovat voineet 30.3.2020 alkaen pyytää velkojia keskeyttämään heidän maksuvelvoitteensa 1–9 kuukauden ajaksi mutta enintään 31.12.2020 saakka (hallituksen poikkeusasetus nro 37/2020).

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.