Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Slovakia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Lakisääteiset määräajat, täytäntöönpanomenettelyt, lakisääteiset korot

Covid-19-pandemiaan liittyvistä poikkeuksellisista toimenpiteistä ja oikeusalan toimenpiteistä annettua lakia nro 62/2020, jäljempänä ’covid-19-laki’, muutettiin 19. tammikuuta 2021. Lailla otettiin käyttöön rajoittavia ja muita toimenpiteitä, jotka edellyttävät lakisääteistä oikeusperustaa.

Covid-19-lain muutetun 8 §:n nojalla on tilapäisesti keskeytetty (28.2.2021 saakka) määräaikojen ja vanhentumisaikojen kuluminen yksityisoikeuden alalla tai luovuttu määräaikojen soveltamisesta tietyissä tapauksissa.

Covid-19-lain 2 §:n nojalla samaa sovelletaan menettelyn osapuolia koskeviin menettelyllisiin määräaikoihin. Jos määräajan jatkaminen ei ole mahdollista hengenvaaraan, terveyteen, turvallisuuteen, vapauteen ja merkittävän vahingon mahdollisuuteen liittyvistä syistä, tuomioistuimella on harkintavalta jättää säännös soveltamatta ja jatkaa menettelyä vahvistetun määräajan puitteissa.

Lakisääteisiin korkoihin ei ole tehty muutoksia.

Covid-19-lain rajoittavien säännösten soveltamisaika on rajoitettu (28.2.2021 asti).

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Covid-19-lain 3 §:llä rajoitettiin tarvetta järjestää oikeudenistuntoja tuomioistuimissa ja yleisön osallistumista niihin poikkeustilan aikana. Jos istunto järjestetään ilman yleisöä, siitä on tehtävä äänitallenne, joka on asetettava saataville mahdollisimman pian istunnon jälkeen.

Lakia on täydennetty oikeusministeriön tuomioistuimille antamilla ohjeilla (päivitetty 3.11.2020). Niissä tuomioistuimia ohjeistetaan

 • suorittamaan käsittelyt tarpeellisessa määrin covid-19-lain 3 §:n 1 momentin a alamomentin mukaisesti, jotta käsittelystä voidaan huolehtia asianmukaisessa menettelyssä (kaikissa asioissa)
 • noudattamaan käsittelyissä terveysviraston tai alueellisten terveysviranomaisten määräyksiä
 • varmistamaan hygieniasääntöjen noudattaminen, kuten käsihuuhteen ja maskien käyttö
 • toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet videoneuvottelujen ja muiden etävälineiden käyttämiseksi covid-19-lain 3 §:n mukaisesti.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Covid-19-lailla ei otettu käyttöön erityisiä rajoituksia siviilioikeudellisissa asioissa tehtävälle rajatylittävälle yhteistyölle. Siihen sovelletaan kuitenkin yleisiä rajoituksia.

Etätyöskentelystä huolimatta keskusviranomaisten tavanomainen toiminta taataan ja pyynnöt käsitellään oikea-aikaisesti.

Koska käytössä ei ole suojattua sähköistä jakelupalvelua, sähköpostia voi käyttää lain mukaan vain tietyissä tapauksissa. Lisäksi sähköpostiviestejä käytettäessä vaarana ovat tietoturvaloukkaukset ja henkilötietojen vuotaminen. Myös asiakirjojen toimittamisen/tiedoksiannon todistaminen on ongelmallista. Slovakia pitäisi tervetulleena yhtenäistä EU:n lähestymistapaa, joka täyttäisi rajatylittävän oikeudellisen yhteistyön kriteerit.

Yleiset pyynnöt/kysymykset keskusviranomaiselle voidaan lähettää sähköpostitse.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Laki nro 62/2020 tietyistä poikkeuksellisista toimenpiteistä covid-19-pandemian yhteydessä sekä toimenpiteistä oikeusalalla (’covid-19-laki’) tuli voimaan 27. maaliskuuta 2020. Lain 4 §:n mukaan velallisen määräaikaa konkurssiin hakeutumiselle on pidennetty 30 päivästä 60 päivään. Tätä sovelletaan ainoastaan tasetestiin, sillä se on ainoa peruste velallisen hakeutumiselle konkurssiin.

Covid-19-lain rajoittavien säännösten soveltamisaika on rajoitettu (30.4.2020 asti). Niiden mahdollista jatkamista harkitaan myöhemmin (lain muuttaminen edellyttää hallituksen ja parlamentin suostumusta).

Covid-19-lakia muutettiin ja täydennettiin yrittäjien tilapäisen suojelun käyttöönotolla (covid-19-lain 8 § ja sitä seuraavat pykälät) 12. toukokuuta 2020 alkaen.

Tilapäisen suojelun tarkoituksena on luoda ajallisesti rajattu kehys, jolla hallitaan covid-19-epidemian leviämisestä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille aiheutuvia kielteisiä seurauksia.

Velallinen yrittäjä vapautuu velvollisuudesta hakeutua konkurssiin ainoastaan, jos hän on hakenut tilapäistä suojelua ja tuomioistuin on hyväksynyt sen. Covid-19-lain 17 §:n 2 momentin mukaan tilapäisen suojelun piirissä oleva yrittäjä ei ole velvollinen jättämään omaisuuttaan koskevaa konkurssihakemusta tilapäisen suojelun aikana; tämä koskee myös henkilöitä, joiden edellytetään hakevan konkurssia hänen puolestaan. Velallinen voi kuitenkin hakea tilapäistä suojelua vain, jos hän ei ole ollut maksukyvytön 12. maaliskuuta 2020, hakemuksen epäämiselle ei ole perusteita hakemuksen jättämispäivänä eivätkä konkurssiin asettamisen tai velkasaneerausluvan vaikutukset kohdistu häneen.

Tilapäisen suojelun oli alun perin määrä kestää 1. lokakuuta 2020 asti (covid-19-lain 18 §), mutta sitä jatkettiin 31. joulukuuta 2020 asti hallituksen asetuksella.

Lakiesitystä koskevat vastaavat säännöt, ja jos Slovakian parlamentti hyväksyy sen, se tulee voimaan 1. tammikuuta 2021.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Velkojan käynnistämän konkurssimenettelyn keskeyttämisen antamaa suojaa sovelletaan ainoastaan velallisiin yrittäjiin, jotka ovat tilapäisen suojelun piirissä (12. toukokuuta 2020 alkaen). Covid-19-lain 17 §:n 1 momentin mukaan 12. maaliskuuta 2020 jälkeen vireille pantu menettely tilapäisen suojelun piirissä olevan yrittäjän konkurssiin asettamiseksi velkojan ehdotuksesta keskeytetään; tämä koskee myös velkojien vaateita, jotka esitetään tilapäisen suojelun aikana. Myös velkojan 12. maaliskuuta 2020 jälkeen tekemän ehdotuksen perusteella aloitetut maksukyvyttömyysmenettelyt keskeytetään.

Lakiesityksessä säädetään, että tilapäisen suojelun aikana ei ole mahdollista päättää aloittaa konkurssimenettelyä, joka kohdistuu tilapäistä suojelua saavaan yrittäjään.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Vakuuteen tai asuntolainaan liittyvät täytäntöönpanomenettelyt ja pakkohuutokaupat on väliaikaisesti kielletty (31.5. asti) (covid-19-lain 6 ja 7 §).

Slovakialaiset yrittäjät, joiden liiketoiminta on uhattuna covid-19-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi, voivat pyytää tuomioistuimelta päätöstä, jolla on samanlainen vaikutus kuin väliaikaisella moratoriolla tervehdyttämismenettelyssä (yksityiskohtainen luettelo vaikutuksista on jäljempänä). Yrittäjät (luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden asuinpaikka tai kotipaikka on Slovakiassa), jotka eivät ole maksukyvyttömiä tai syyllistyneet vilpillisiin tekoihin tai joita ei ole koskenut täytäntöönpanomenettely 12. maaliskuuta 2020, voivat pyytää väliaikaista moratoriota lomakkeella (yrityksiltä vaaditaan pakollinen sähköinen ilmoitus, mutta yksityishenkilöiltä ei). Moratorio tulee voimaan, kun tuomioistuimen päätös sen myöntämisestä julkaistaan. Tällaisesta päätöksestä voi (kuka tahansa) tehdä muutoksenhaun tuomioistuimeen, minkä jälkeen moratorio saatetaan lopettaa. Moratorion aikaa on rajoitettu. Se voi kestää (enintään) 1. lokakuuta 2020 asti (ellei sitä lopeteta aikaisemmin).

Tilapäinen suojelu on voimassa 31. joulukuuta 2020 asti.

Tällä uudenlaisella moratoriolla on samanlaisia vaikutuksia kuin rakenneuudistusta koskevalla moratoriolla. Esimerkiksi

 • velallisen tai sen johdon velvollisuus hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn keskeytyy
 • velkojat eivät voi hakea velallisen maksukyvyttömyyttä
 • 13. maaliskuuta jälkeen aloitetut täytäntöönpanomenettelyt lopetetaan väliaikaisesti
 • sellaista vakuutta ei panna täytäntöön, joka muodostuu yrityksestä tai yrityksen osasta
 • kuittauksia rajoitetaan
 • sopimusta ei voi sanoa irti.

Covid-19-lain 17 §:n 3 momentin mukaan 12. maaliskuuta 2020 jälkeen vireille pantu täytäntöönpanomenettely tilapäisen suojelun piirissä olevan yrittäjän liiketoiminnasta johtuvan vaateen täyttämiseksi keskeytetään tilapäisen suojelun ajaksi.

Covid-19-laissa säädetään myös täytäntöönpanon poikkeuksellisesta lykkäämisestä velallisen pyynnöstä (3a §); lykkäyksen on kuitenkin päätyttävä viimeistään 1. joulukuuta 2020.

Lakiesityksessä (joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2021) säädetään, että vaikka täytäntöönpanoa ei lopeteta, täytäntöönpano ei vaikuta tilapäisen suojelun aikana yritykseen, esineisiin, oikeuksiin tai muuhun tilapäisen suojelun piiriin kuuluvan yrittäjän omaisuuteen, ellei kyse ole sääntöjenvastaisen valtiontuen takaisinperinnästä.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

Covid-19-lain 17 §:n 5 momentin mukaan tilapäisen suojelun myöntämisen jälkeen toinen osapuoli ei voi irtisanoa sopimusta, vetäytyä sopimuksesta tai kieltäytyä sopimukseen perustuvasta toimesta tilapäisen suojelun piirissä olevan yrittäjän sellaisen viiveen vuoksi, joka on tapahtunut 12. maaliskuuta 2020 ja lain voimaantulon välisenä aikana covid-19-taudin vuoksi; tätä ei sovelleta, jos toisen osapuolen liiketoiminta vaarantuisi välittömästi. Tämä ei vaikuta toisen osapuolen oikeuteen irtisanoa sopimus, vetäytyä sopimuksesta tai kieltäytyä sopimukseen perustuvasta toimesta tilapäisen suojelun alaisena olevan yrittäjän viiveen vuoksi lain voimaantulon jälkeen.

Lakiesitykseen on tarkoitus sisällyttää myös sopimuksen purkamisen keskeyttäminen.

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Covid-19-lain 1 §:ssä keskeytetään väliaikaisesti määrä- ja vanhentumisaikojen kuluminen yksityisoikeudessa ja luovutaan tällaisista määräajoista erityistapauksissa.

Covid-19-lain 2 §:n mukaan sama koskee käsittelyn osapuoliin sovellettavia menettelyllisiä määräaikoja. Jos määräajan jatkaminen ei ole mahdollista hengenvaaraan, terveyteen, turvallisuuteen, vapauteen ja merkittävän vahingon mahdollisuuteen liittyvistä syistä, tuomioistuimella on harkintavalta jättää säännös soveltamatta ja jatkaa menettelyä vahvistetun määräajan puitteissa.

Kumpaakin näistä toimenpiteistä sovellettiin vain 30. huhtikuuta asti.

Covid-19-laissa säädetään, että poikkeustilan aikana tuomioistuimet järjestävät käsittelyjä, pääkäsittelyjä ja julkisia käsittelyjä vain tarpeellisessa määrin. Kansanterveyden suojelu on tänä aikana syy sulkea yleisö käsittelyjen, pääkäsittelyjen ja julkisten käsittelyjen ulkopuolelle (3 §).

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Jos yrittäjä kuuluu tilapäisen suojelun piiriin, oikeustoimien pätemättömyyden määräajan kuluminen keskeytetään tilapäisen suojelun ajaksi. Tämä estää velallista vetoamasta oikeustoimien pätemättömyyteen.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

 • Taloudellinen apu yrittäjille, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, ja pk-yrityksille (mahdolliset lainavakuudet tai lainan korkojen maksu), laki nro 75/2020
 • Kuluttajien asuntolainojen takaisinmaksun lykkääminen (9 kuukaudella), laki nro 75/2020
 • Pk-yritysten ja yrittäjien, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, lainojen takaisinmaksun lykkääminen (9 kuukaudella), laki nro 75/2020
 • Tiettyjen työnantajien ja yrittäjien, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, sairaus-, sosiaali- ja vanhuusvakuutusmaksujen lykkääminen (covid-19-toimenpiteistä johtuvan tulojen heikentymisen yhteydessä), laki 68/2020
 • Veroilmoituksen tekemisen myöhentäminen, laki 67/2020.
Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.