Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Slovenia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Korkeimman oikeuden presidentin 13. maaliskuuta oikeusministerin ehdotuksen perusteella antamassa asetuksessa vahvistettiin, että menettelyllisten määräaikojen kuluminen keskeytetään kiireellisiä asioita lukuun ottamatta.

Laki oikeudellisia, hallinnollisia ja muita julkisia asioita koskevista väliaikaisista toimenpiteistä, joilla pyritään hallitsemaan SARS-CoV-2-viruksen (covid-19-taudin) leviämisestä aiheutuvia haittoja, annettiin 20. maaliskuuta, ja se tuli voimaan 29. maaliskuuta 2020. Laissa säädetyt toimenpiteet ja kaikki muut sen perusteella toteutetut toimet ovat voimassa siihen saakka, kunnes hallitus antaa päätöksen, että perusteita toimenpiteille ei enää ole. Niiden viimeinen voimassaolopäivä on joka tapauksessa viimeistään 1. heinäkuuta 2020.

Laissa säädetään kaikista (aineellisoikeudellisista ja menettelyjä koskevista) määräajoista. Laissa asetetut määräajat kanteen nostamiselle on keskeytetty 29. maaliskuuta 2020 alkaen. Oikeudenkäyntien määräajat (menettelylliset määräajat) on niin ikään keskeytetty 29. maaliskuuta 2020 alkaen lukuun ottamatta kiireellisiksi katsottuja asioita.

Lisäksi perustuslakivalituksen jättämisen määräaika on keskeytetty.

Määräaikojen kuluminen jatkuu sen jälkeen, kun laissa säädettyjen toimenpiteiden voimassaolo lakkaa.

Laki, jolla muutetaan lakia oikeudellisia, hallinnollisia ja muita julkisia asioita koskevista väliaikaisista toimenpiteistä, joilla pyritään hallitsemaan SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman infektiotaudin (covid-19) leviämistä, annettiin 29. huhtikuuta.

Menettelylliset ja aineellisoikeudelliset määräajat eivät vieläkään kulu, ja toimenpiteet mahdollistavat asteittaisen siirtymisen tavanomaiseen toimintaan ja samalla heikoimpien suojelemisen.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Laki, jolla muutetaan lakia oikeudellisia, hallinnollisia ja muita julkisia asioita koskevista väliaikaisista toimenpiteistä, joilla pyritään hallitsemaan SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman infektiotaudin (covid-19) leviämistä, muodostaa oikeusperustan, jonka nojalla oikeus- ja hallintoelimet ja muut viranomaiset järjestävät suullisia kuulemisia, oikeudenistuntoja, tekevät päätöksiä ja käsittelevät kiireettömiä asioita kuitenkin varmistaen sekä työntekijöiden että asiakkaiden keskeytyksettömän turvallisuuden.

Tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet, jotka ovat tehneet tänä aikana useita päätöksiä myös asioissa, joita ei ollut määritelty kiireellisiksi, lähettävät tai antavat nämä päätökset tiedoksi asianosaisille, joita tämän lain voimaantulo ei velvoita eikä sido tekemään mitään, jos ne eivät halua, sillä menettelylliset ja aineellisoikeudelliset määräajat eivät vieläkään kulu. Asianosaiset voivat kuitenkin halutessaan toteuttaa yksittäisiä toimia, joiden ansiosta instituutiot pystyvät hoitamaan tehtävänsä sujuvasti, ja siten saada oikeutensa nopeammin.

Täytäntöönpano keskeytetään. Muutossäädöksen tultua voimaan tuomioistuimet voivat myös antaa täytäntöönpanomääräyksiä ja vakuuksia koskevia toimenpiteitä ja antaa niitä asiakkaille tiedoksi kiireettömissä tapauksissa, joiden määräaika on alkanut kulua ennen kuin epidemiasta johtuvia toimenpiteitä otettiin käyttöön. Näissä tapauksissa osapuolilla ei ole velvollisuutta vastata välittömästi, koska kiireettömien tapausten määräajat eivät kulu ja oikeudellinen ratkaisu, jonka mukaan täytäntöönpano on edelleen voimassa (paitsi kiireellisissä tapauksissa, kuten elatusavun perinnässä), pysyy jatkossakin voimassa sellaisten täytäntöönpanomenettelyjen osalta, jotka on keskeytetty tai joita on lykätty epidemian aikana. Asianosainen, joka haluaa vastata, voi toki sen tehdä.

Tuomioistuimet voivat antaa perinteisissä siviili- tai riita-asioissa tuomion ja antaa sen tiedoksi asianosaisille, jos on kyse kiireettömästä oikeudenkäynnistä, jonka pääkäsittely alkoi ennen pandemiasta johtuvien toimenpiteiden käyttöönottoa. Tuomio annetaan tällöin tiedoksi asianosaisille, mutta määräajat eivät kulu. Tällä tavoin pystytään aloittamaan tuomioistuinten ruuhkien purkaminen.

Ministeriön ehdotuksen ansiosta voidaan myös aloittaa asteittain kiinteistörekisteriin liittyvien asioiden käsittely. Kiinteistörekisteriasiaa koskevasta ratkaisusta voi tulla lainvoimainen, vaikka määräajat eivät kulu. Se on kuitenkin mahdollista vain, jos esimerkiksi kaikki osapuolet luopuvat muutoksenhakuoikeudesta. Sama pätee myös kiinteistörekisteriin tehtäviin merkintöihin. Osapuolet ovat toistaiseksi voineet hakea lainhuutoa ja siten varmistaa, että heidän omistusoikeudellaan on kiinteistörekisterin suoja.

Epidemian ajaksi ehdotetun uuden järjestelyn ansiosta maksukyvyttömyysmenettelyn osapuolet voivat toimittaa hakemuksensa, lausuntonsa tai asiakirjansa määräajan jälkeen. Jos viivästys johtuu covid-19-pandemiasta eikä tuomioistuin ole vielä ratkaissut asiaa, tällainen myöhästynyt kanne käsitellään eikä sitä hylätä, vaikka määräaika on päättynyt. Tällainen oikeusperusta, jolla lievennetään tekojen vakavuutta ja peruuttamattomuutta maksukyvyttömyysmenettelyssä, on myös tärkeä tekijä Slovenian korkeimman oikeuden presidentin arvioidessa, onko maksukyvyttömyysmenettely kiireellinen.

Korkeimman oikeuden presidentin 5. toukokuuta antama asetus, joka korvaa aiemmat asetukset

Tuomioistuimet jatkavat kiireellisten asioiden ratkaisemista ja käsittelyä tuomioistuinlain 83 §:n ja korkeimman oikeuden presidentin määräyksen mukaisesti. Uuden määräyksen myötä korkeimman oikeuden presidentti on hyväksynyt monenlaisia asioita kiireellisiksi tapauksiksi 5. toukokuuta 2020 alkaen. Niihin kuuluvat myös maksukyvyttömyydestä johtuvat velkajärjestely- tai konkurssimenettelyt, joissa päätös menettelyn aloittamisesta on tehty 30. maaliskuuta 2020 mennessä.

Erityistoimenpiteiden voimassaoloaikana asianosaisten, heidän edustajiensa ja muiden henkilöiden, jotka haluavat saada tietoja tietystä menettelystä ja jotka eivät ole saaneet kutsua saapua tuomioistuimeen, on otettava virka-aikaan yhteyttä julkisten sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden välityksellä.

1.Tuomioistuinten päätöksenteko kiireellisissä ja kiireettömissä tapauksissa

Maassa vallitsee tällä hetkellä poikkeustila, jonka on aiheuttanut SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamasta infektiotaudista (covid-19) johtuva koronavirusepidemia ja joka voi merkittävästi haitata lainkäytön sujuvuutta tai säännöllisyyttä. Jotta voitaisiin estää epidemian leviäminen, suojella ihmisten henkeä ja terveyttä ja turvata oikeuslaitoksen toiminta, kaikki tuomioistuimet järjestävät 5. toukokuuta 2020 alkaen oikeudenistuntoja, tekevät päätöksiä ja antavat oikeuden asiakirjoja tiedoksi

  1. asioissa, jotka eivät ole tuomioistuinlain 83 §:n mukaisesti kiireellisiä ja joita ei pidetä tämän määräyksen mukaisesti kiireellisinä, jos tuomioistuimet voivat varmistaa näiden toimien toteuttamisen tässä määräyksessä ja muissa Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden presidentin tämän määräyksen perusteella määräämissä toimenpiteissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti sellaisella tavalla, että virusinfektio ei leviä ja että turvataan ihmisten henki ja terveys, ja
  2. tuomioistuinlain 83 §:ssä tarkoitetuissa kiireellisissä asioissa, joista seuraavia ei kuitenkaan pidetä kiireellisinä:

b.1 vakuutusasioissa toimet, jotka edellyttävät ulosottomiesten, asianosaisten ja muiden kyseisissä menettelyissä mukana olevien henkilöiden henkilökohtaista tapaamista, ja kun tällaisten toimien toteuttaminen ei ole välttämätöntä ihmisten henkeen ja terveyteen tai arvokkaaseen omaisuuteen kohdistuvan vaaran torjumiseksi,

b.2 vekseleitä ja sekkejä koskevat protestit sekä vekseleitä koskevat oikeudenkäynnit,

b.3 kuolinpesän inventaario,

b.4 maksukyvyttömyydestä johtuvat velkajärjestely- tai konkurssimenettelyt, joissa päätöstä menettelyn aloittamisesta ei ole tehty viimeistään 30.3.2020.

2. Perustoimenpiteet, joilla varmistetaan lainkäytön sujuvuus, ovat seuraavat:

2.1. Pääsy tuomioistuimeen

Tuomioistuimet määrittävät asianosaisten, heidän edustajiensa ja muiden henkilöiden sisäänkäynnin tuomioistuinrakennukseen sekä tuomareiden ja tuomioistuimen henkilöstön sisäänkäynnin tuomioistuinrakennukseen, jos se on mahdollista. Sisäänkäynneissä on noudatettava kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, joilla ehkäistään virusinfektion leviäminen, ja kaikkien sisääntulijoiden on voitava nähdä tuomioistuimen tiloissa esille asetettu kirjallinen ilmoitus voimassa olevista ehkäisevistä toimenpiteistä.

Lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia asianosaisten, heidän edustajiensa ja muiden henkilöiden on erityistoimenpiteiden voimassaoloaikana 1. toimitettava hakemukset ainoastaan postitse tai kansallisen sähköisen oikeudenkäytön portaalin kautta silloin kun se on mahdollista; 2. käytettävä yhteydenpidossa tuomioistuinten kanssa julkisia sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita virka-aikana.

Erityistoimenpiteiden voimassaoloaikana asianosaisten, heidän edustajiensa ja muiden henkilöiden, jotka pyytävät tietoja menettelystä ja jotka eivät ole saaneet kutsua saapua tuomioistuimeen, on otettava virka-aikaan yhteyttä aikaisemmin annettujen julkisten sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden välityksellä.

2.2. Oikeudenistunnot ja kuulemiset

Kaikki oikeudenistunnot ja kuulemiset järjestetään tavallisesti videoneuvottelun välityksellä, jos tekniset ja tilaa koskevat edellytykset täyttyvät.

Oikeudenistunnoissa ja kuulemisissa, joita ei järjestetä videoneuvottelun välityksellä, henkilöiden on oltava vähintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan, kaikkien on käytettävä henkilönsuojaimia ja huone on desinfioitava.

2.3. Yleisön osallistuminen pääkäsittelyyn

Tuomari tai oikeuden puheenjohtaja voi väliaikaisesti poistaa yleisön salista koko pääkäsittelystä tai sen osasta, jotta voidaan estää virusinfektion leviäminen, suojella ihmisten henkeä ja terveyttä ja turvata tuomioistuinten toiminta sekä oikeuksien ja velvollisuuksien noudattaminen.

2.4. Muut toimenpiteet

Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden presidentti päättää kaikkia tuomioistuimia koskevista muista toimenpiteistä, ja kunkin tuomioistuimen presidentti päättää kyseistä tuomioistuinta koskevista muista toimenpiteistä.

Määräyksen ja muiden toimenpiteiden voimassaolo

Tämä määräys ja muut sen perusteella annetut toimenpiteet pysyvät voimassa, kunnes Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden presidentti kumoaa ne julkisesti.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Asetuksen (EY) N:o 1393/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukainen keskusviranomainen (oikeusministeriö) on ottanut käyttöön etätyöjärjestelyt. Tämän vuoksi viestit olisi toimitettava postin sijaan mahdollisimman pitkälti sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: gp.mp@gov.si. Erityisolosuhteiden vuoksi pyyntöjen toimittaminen postitse toimivaltaisiin tuomioistuimiin voi viivästyä.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 mukainen keskusviranomainen (työ-, perhe-, sosiaali- ja tasa-arvoministeriö) on ottanut käyttöön etätyöjärjestelyt, joten ministeriössä on paikan päällä hyvin vähän henkilökuntaa. Keskusviranomainen ei voi taata, että kaikki saapuvat pyynnöt voidaan käsitellä normaalisti tämänhetkisessä tilanteessa. Ainoastaan sähköpostitse osoitteeseen gp.mddsz@gov.si lähetettyjen hakemusten käsittely voidaan taata. Ministeriö kehottaa käyttämään kaikessa yhteydenpidossa sähköisiä välineitä. Lähtevät pyynnöt lähetetään ainoastaan sähköisesti.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 mukainen keskusviranomainen (Slovakian tasavallan julkisia apurahoja, kehitystä, työkyvyttömyyttä ja toimeentuloa koskeva rahasto (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)) toimii tällä hetkellä kotitoimistosta käsin. Näin ollen se toivoo, että kaikki viestit toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen jpsklad@jps-rs.si. Myös keskusviranomainen käyttää yhteydenotoissaan ja pyyntöjen lähettämisessä sähköpostia.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Laissa, joka hyväksyttiin 2.4., lykätään velvoitetta hakeutua maksukyvyttömyysmenettelyyn ja aloittaa pakollinen velkajärjestely, mikäli maksukyvyttömyys johtuu covid-19-kriisistä.

Olettama maksukyvyttömyyden liittymisestä covid-19-kriisiin voidaan kumota, jos hallitus tai paikallisviranomaiset mainitsevat yrityksen toiminnan luettelossaan. Jos olettamaa ei ole, maksukyvyttömyyden yhteydestä pandemiaan on esitettävä näyttöä.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Jos yritys julistetaan maksukyvyttömäksi pandemian vuoksi, tervehdyttämiseen (tai maksukyvyttömyysmenettelyn lopettamiseen) käytettävää aikaa jatketaan 4 kuukaudella velkojien pyynnöstä.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Täytäntöönpano keskeytetään. Muutoksen tultua voimaan tuomioistuimet voivat myös antaa määräyksiä, jotka koskevat täytäntöönpanoa ja vakuutuksia, ja toimittaa niitä asiakkaille muissa kuin kiireellisissä tapauksissa, jotka ovat alkaneet ennen pandemiasta johtuvien toimenpiteiden käyttöönottoa. Näissä tapauksissa osapuolilla ei ole velvollisuutta vastata välittömästi, koska muiden kuin kiireellisten tapausten määräajat eivät kulu, ja oikeudellinen ratkaisu, jonka mukaan täytäntöönpano on edelleen toteutettava (paitsi kiireellisissä tapauksissa, kuten elatusavun perinnässä), pysyy edelleen voimassa sellaisten täytäntöönpanomenettelyjen osalta, jotka on keskeytetty tai joita on lykätty pandemian aikana. Tämä ei tietenkään tarkoita, että sellaista osapuolta rajoitettaisiin, joka haluaa vastata.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Maksukyvyttömyysasiat (huutokauppoja lukuun ottamatta) luokiteltiin ensin (13.3. alkaen) kiireellisiksi ja sitten (31.3. alkaen) toissijaisiksi, joten niihin liittyvät käsittelyt on peruutettu.

Maksukyvyttömyyttä käsittelevä tuomioistuin ei aloita pandemian aikana maksukyvyttömyysasiaa (poikkeukset ovat mahdollisia joissakin tapauksissa, kun kyseessä ovat työntekijät, joiden työsopimus on irtisanottu pandemian vuoksi).

Uuden, 29. huhtikuuta hyväksytyn covid-19-lain mukaisen järjestelyn ansiosta maksukyvyttömyysmenettelyn osapuolet voivat toimittaa kanteensa, lausuntonsa tai asiakirjansa määräajan jälkeen. Jos viivästys johtuu covid-19-pandemiasta, eikä tuomioistuin ole vielä ratkaissut asiaa, tällainen myöhästynyt kanne käsitellään eikä sitä hylätä, vaikka määräaika on päättynyt. Tällainen oikeusperusta, jolla lievennetään tekojen vakavuutta ja peruuttamattomuutta maksukyvyttömyysmenettelyssä, on myös tärkeä tekijä Slovenian korkeimman oikeuden presidentin arvioidessa, onko maksukyvyttömyysmenettely kiireellinen.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Käyttöön on otettu uusi kiistaton olettama: jos työnantaja on edunsaajana erityisissä covid-19-pandemiaan liittyvissä toimenpiteissä, joilla suojellaan työntekijöiden palkkoja, palkka on maksettava 1 kuukauden kuluessa. Muutoin työnantaja katsotaan maksukyvyttömäksi. Toimenpide on voimassa 4 kuukautta erityistoimenpiteiden lopettamisen jälkeen.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Luottomaksuja lykätään (erityinen säännös).

Kaikki tulot, jotka on saatu covid-19-lainsäädännön nojalla, on vapautettu vero- ja yksityisoikeudellisista täytäntöönpanomenettelyistä (henkilökohtainen konkurssi mukaan luettuna).

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.