Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Espanja
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Kaikkien määräaikojen kuluminen on keskeytetty, ja kaikki prosessilaeissa oikeudellisille määräyksille säädetyt määräajat on keskeytetty. Määräaikojen laskemista jatketaan kuninkaan asetuksessa 463/2020 säädettyjen määräaikojen pidennysten voimassaolon päätyttyä.

Menettelyllisten määräaikojen keskeytystä ei sovelleta tiettyjä asioita, kuten lastensuojelua, koskeviin menettelyihin.

Tuomari tai tuomioistuin voi sopia sellaisten oikeuskäsittelyjen järjestämisestä, jotka ovat tarpeellisia, jotta vältetään menettelyn osapuolten oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin kohdistuva peruuttamaton vahinko.

Espanjan yleinen oikeusneuvosto on julkaissut verkkosivuillaan päivityksiä toimenpiteistä, joita Espanjan viranomaiset ovat toteuttaneet estääkseen viruksen leviämistä. Sivuston nimi on General information COVID-19.

Verkkosivusto tarjoaa monenlaisia tietoja, kuten yleistä tietoa, ohjeita ja sääntöjä, pysyvän komitean sopimuksia (11.3.–5.5.2020), oikeuskäytäntöä, oikeusministeriön ja valtakunnansyyttäjän viraston tietoja, terveysministeriön, valtionpäämiehen ja itsehallintoalueiden ylioikeuksien seurantakomitean tietoja.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Työskentelyä tuomioistuinten tiloissa on vähennetty huomattavasti. Tietoteknisiä ratkaisuja ja viestintävälineitä on otettu käyttöön tai niiden määrää on lisätty, jotta on voitu helpottaa tuomareiden, syyttäjien ja muiden oikeusalan toimijoiden etätyöskentelyä.

Julkiset notaarit ja rekisterit katsotaan olennaisiksi julkisiksi palveluiksi, joten niiden saatavuus on taattu.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Espanjan keskusviranomainen ei voi taata saapuvien (varsinkaan paperisten) pyyntöjen normaalia käsittelyä. Pyynnöt on lähetettävä sähköisesti.

 • Todisteiden vastaanottaminen (asetuksen (EY) 1206/2001 3 artikla): Vakavat ja kiireelliset pyynnöt käsitellään. Ne on lähetettävä osoitteeseen rogatoriascivil@mjusticia.es. Muut pyynnöt on lähetettävä tavanomaiseen tapaan postitse suoraan toimivaltaiselle espanjalaiselle tuomioistuimelle.
 • Lapsikaappaukset ja elatusavun perintä: Ainoastaan sähköpostitse toimitettujen pyyntöjen käsittely voidaan taata. Täytäntöönpano toteutetaan asian kiireellisyyden perusteella ottaen huomioon kansalaisten liikkumisrajoitukset. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumisen velvollisuus poistuu väliaikaisesti siksi aikaa kun hätätila on voimassa (vaikka velallinen olisi jo hakeutunut Espanjan maksukyvyttömyyslain 5 bis §:n mukaiseen maksukyvyttömyyttä edeltävään menettelyyn).

Konkurssilain 5 a § on korvattu konkurssilain konsolidoidun tekstin 583-594 §:llä, jotka julkaistiin Espanjan virallisessa lehdessä 5.5.2020 ja tulivat voimaan 1.9.2020.

Syyskuun 18. päivänä annetun lain 3/2020 6 §:n 3 momentissa säädetään tilanteesta, jossa velallinen on viimeistään 31.12.2020 ilmoittanut aloittaneensa neuvottelut velkojien kanssa jälleenrahoitussopimuksen, tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisun tai varhaisen sovintoratkaisun aikaansaamiseksi.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Maksukyvyttömyyttä käsittelevät tuomioistuimet eivät ota kahteen kuukauteen hätätilan päättymisen jälkeen käsiteltäväkseen velkojien tai kolmansien osapuolten poikkeustilan tai sitä seuraavien kahden kuukauden aikana esittämiä tarpeellista maksukyvyttömyysmenettelyä koskevia hakemuksia.

Tuomioistuin hyväksyy hätätilan päättymistä seuraavien kahden kuukauden aikana ensisijaisesti velallisen hakeutumisen maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Syyskuun 18. päivänä annetun lain 3/2020 6 §:n mukaan tuomarit eivät 31.12.2020 saakka hyväksy pakottavia maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevia hakemuksia, jotka velkojat/kolmannet osapuolet ovat toimittaneet 14.3.2020 jälkeen. Jos velallinen on jättänyt viimeistään 31.12.2020 vapaaehtoista konkurssia koskevan hakemuksen, se voidaan hyväksyä käsiteltäväksi ensisijaisesti, vaikka se olisikin myöhäisempi kuin pakottavaa konkurssia koskeva hakemus.

Tätä moratoriota jatkettiin 17.11. annetulla kuninkaan asetuksella 34/2020 14.3.2021 asti.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Menettelyllisten määräaikojen kulumisen yleinen keskeyttäminen. Tuomioistuinkäsittelyjä voidaan järjestää kiireellisissä tapauksissa.

päättyi kesäkuun lopussa. Koska kauppaoikeuden alalla vallitsee erittäin huono tilanne, jota pandemia on heikentänyt entisestään, 18.9. annetussa laissa 3/2020 säädettiin tiettyjen kiireellisten tapausten etuuskohtelusta maksukyvyttömyysmenettelyissä (9 §).

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Lisäksi 31 päivänä maaliskuuta 2020 annetussa kuninkaan asetuksessa, jossa hyväksytään covid-19-pandemiasta johtuvia kiireellisiä sosiaali- ja talousalan lisätoimenpiteitä, säädetään maksukyvyttömien yritysten mahdollisuudesta hakeutua myös työvoiman väliaikaiseen sääntelyjärjestelyyn (ERTE) force majeure -syyn vuoksi tai covid-19-kriisistä johtuvista organisatorisista, teknisistä, taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

 • Tämän toimenpiteen tarkoituksena on ehkäistä se, että covid-19-pandemiasta johtuva talouskriisi aiheuttaa maksukyvyttömän elinkelpoisuudelle lisähaitan, joka estää tätä toteuttamasta tai noudattamasta velkojien sopimusta ja johtaa tämän selvitystilaan tai vaikeuksiin elinkelpoisen liiketoimintayksikön myynnissä.
 • Hakemuksen tai ilmoituksen tekee maksukyvytön yritys maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjän suostumuksella tai suoraan selvittäjä riippuen siitä, onko velallisella edelleen määräysvalta omaisuuteensa.
 • Maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä on osapuolena myös kuulemisjaksolla. Jos tänä aikana ei päästä yhteisymmärrykseen, päätöksellä hakea ERTE-järjestelyyn on oltava maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjän suostumus tai selvittäjän on tehtävä tästä suoraan päätös riippuen siitä, onko velallisella edelleen määräysvalta omaisuuteensa.
 • Maksukyvyttömyyttä käsittelevälle tuomioistuimelle on joka tapauksessa ilmoitettava hakemuksesta, ratkaisusta ja sovelletuista toimenpiteistä sähköisesti.
 • Jos työviranomainen katsoo, ettei force majeure -syytä ole olemassa, yritys voi hakea tähän ratkaisuun muutosta sosiaalioikeudellisia asioita käsittelevässä tuomioistuimessa.

Maksukyvyttömyyttä käsittelevä tuomioistuin kuulee ratkaisuun liittyvät muutoksenhaut, joiden perusteena on vilppi, petos, pakottaminen tai oikeuden väärinkäyttö tai joissa työntekijät hakevat muutosta yrityksen tai työviranomaisen päätökseen ERTE-järjestelystä, mikäli on haviteltu aiheetonta etua. Muutoksenhaussa noudatetaan menettelyä, jota sovelletaan työvoimakysymyksiin maksukyvyttömyystapauksissa. Tuomiosta voi valittaa (suplicación).

Sekä 18.9. annettu laki 3/2020 että 17.11. annettu kuninkaan asetus 34/2020 (10. loppusäännös, jolla muutetaan 18.9. annettua lakia 3/2020 menettelyllisistä ja organisatorisista toimenpiteistä covid-19-pandemian torjumiseksi oikeushallinnon alalla) sisältävät toimenpiteitä, joilla estetään sopimusten tai jälleenrahoitussopimusten noudattamatta jättämisen toteaminen ja sallitaan molemmissa tapauksissa tällaisten sopimusten ehtojen muuttaminen.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Espanjan hallitus on hyväksynyt toimenpiteitä, jotka johtavat haavoittuvassa taloustilanteessa olevan henkilön asuntolainasta johtuvien sopimusvelvoitteiden väliaikaiseen keskeyttämiseen.

Asuntolainaan liittyvää moratoriota sovelletaan ainoastaan

 • vakituisiin asuntoihin (ei loma- tai viikonloppuasuntoihin)
 • yrittäjien ja itsenäisten ammattien harjoittajien taloudelliseen toimintaan liittyviin kiinteistöihin ja
 • sellaisiin muihin kuin vakituisiin asuntoihin, joita vuokrataan ja joiden osalta asuntovelallinen, joka on luonnollinen henkilö ja näiden asuntojen omistaja ja vuokralle antaja, ei ole saanut vuokratuloa poikkeustilan voimaantulon jälkeen tai kuukauteen hätätilan päättymisen jälkeen.

Moratorion myöntäminen aiheuttaa asuntolainalyhennysten (lainapääoman ja koron) maksun keskeytyksen kolmen kuukauden ajaksi, eikä asuntolaintojen etuaikaista lunastusta koskevaa lauseketta sovelleta. Myöskään viivästyskorkoa ei kerry.

Haavoittuva taloustilanne on niillä velallisilla

 • jotka jäävät työttömiksi, tai jos kyseessä on yrittäjä tai itsenäisen ammatin edustaja, kärsivät merkittävästä tulonmenetyksestä tai myynnin vähenemisestä (yli 40%)
 • joiden kotitalouden kokonaistulot moratorion hakemista edeltävän kuukauden aikana eivät ole yli kolme kertaa kuukausittainen IPREM (eli 537,84 euroa x 3); tätä määrää korotetaan lasten, yli 65-vuotiaiden, vammaisten, huollettavien tai sairaiden kohdalla
 • joiden asuntolainan lyhennys sekä kustannukset ja perustarvikkeet ovat yhteensä yli 35% koko kotitalouden nettotuloista ja
 • joiden kotitalouden taloudelliset olosuhteet ovat muuttuneet covid-19-kriisin vuoksi merkittävästi asumiskulujen suhteen (asuntolainamaksujen ja kotitalouden tulojen suhde on 1,3-kertainen).

Velalliset voivat hakea moratoriota 15 päivän ajan sen jälkeen kun hätätilan loppumisesta on kulunut kuukausi (tällä hetkellä määräaika on 27.5.). Lainanantajien on toteutettava tällainen moratorio 15 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä, ja niiden on ilmoitettava moratoriosta Espanjan keskuspankille.

Keskeytyksen soveltaminen ei edellytä osapuolten välisen sopimuksen tai sopimuksen uusimisen voimaantuloa. Asuntolainan maksuajan jatkaminen on vahvistettava muodollisesti virallisella asiakirjalla ja rekisteröitävä maarekisterissä.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.