Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Zakon od 22. ožujka 2020., kako je izmijenjen

Postupovni rokovi koji počinju teći 22. ožujka 2020. ili koji u uobičajenim okolnostima trebaju početi teći nakon tog datuma prekidaju se i obustavljaju do 30. travnja 2020. Nakon toga će ponovno početi teći. To znači da rok od 14 dana istječe 15. svibnja 2020., a rok od četiri tjedna 29. svibnja 2020.

Iznimke (među ostalim): rokovi za plaćanje, prisilni psihijatrijski prijami. U slučaju neposredne opasnosti za sigurnost ili osobnu slobodu ili nepovratne štete, sud može obustaviti prekid ranije.

Rokovi zastare obustavljaju se u razdoblju od 22. ožujka 2020. do 30. travnja 2020.

Pregovori na internetu: određenim se skupinama može iznimno omogućiti sudjelovanje u saslušanju, podložno određenim odredbama, s pomoću tehničkih mjera za prijenos slike i zvuka.

Ovršni postupci: prisilna dražba pokretne i nepokretne imovine može se obustaviti ako je dužnik suočen s gospodarskim poteškoćama zbog pandemije bolesti COVID-19. Deložacije se mogu obustaviti na zahtjev ako bi dužnik u protivnom postao beskućnik.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Ograničavanje kontakata između sudova i stranaka, ovisno o stanju pandemije bolesti COVID-19.

Opće zatvaranje nekih sudova ako je potrebno, uz mogućnost prijenosa hitnih predmeta na druge sudove.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Službenici u središnjim tijelima radit će od kuće ovisno o stanju pandemije bolesti COVID-19. Preporučuje se komunikacija e-poštom.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Dužnikova obveza podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti zbog prezaduženosti obustavljena je do 30. lipnja 2021.

Dužnikova obveza podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti u roku od 60 dana od nastupanja nemogućnosti plaćanja produljena je na 120 dana ako je do nemogućnosti plaćanja došlo zbog bolesti COVID-19.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Vjerovnikova obveza podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti dužnika zbog prezaduženosti obustavljena je do 30. lipnja 2021.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Može se zatražiti odgoda prisilne dražbe pokretne i nepokretne imovine ako je dužnik suočen s gospodarskim poteškoćama zbog trenutačne pandemije bolesti COVID-19 i ako su te poteškoće dovele do pokretanja ovršnog postupka.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

Stečajni sud može produljiti razdoblje u kojem treće strane ne smiju raskinuti ugovore ili ostvariti prava na odvajanje ili odvojeno namirenje (na snazi do 30. lipnja 2021.).

Stambeni najmovi (pravo o najmu stanova) ne mogu se raskinuti zbog dospjelih neplaćenih obveza najamnine za razdoblje od travnja do lipnja 2020. koje su posljedica znatnog pogoršanja financijskih rezultata zbog bolesti COVID-19. Stanodavci mogu podnijeti tužbu zbog takvih dospjelih neplaćenih obveza tek nakon 31. prosinca 2020., ali kamate na njih ne smiju biti veće od 4 % godišnje.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Sud može produljiti postupovne rokove u postupcima u slučaju nesolventnosti za najviše 90 dana (na snazi do 31. prosinca 2020.).

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Dužnik koji u okviru plana restrukturiranja kasni s plaćanjem može zatražiti moratorij u trajanju od najviše devet mjeseci (na snazi do 30. lipnja 2021.).

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Odgodit će se plaćanje obroka zajmova potrošača ili mikropoduzeća koji dospijevaju od travnja do lipnja 2020. ako je zajmoprimac pretrpio gubitak prihoda zbog bolesti COVID-19 i stoga nije razumno očekivati da pravodobno plaća obroke zajma. Rok plaćanja automatski se produljuje za tri mjeseca, osim ako zajmoprimac želi normalno nastaviti s otplatom zajma.

Ne obračunavaju se kamate na dospjele neplaćene obveze od travnja do lipnja.

Ne primjenjuju se ugovorne kazne ako je ugovor sklopljen prije 1. travnja 2020., a dužnikovo kašnjenje posljedica je znatnog pogoršanja njegovih financijskih rezultata zbog bolesti COVID-19 ili su zbog bolesti COVID-19 nastala ograničenja u pogledu njegova rada.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.