Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Zakon od 22. 3. 2020.

Postupovni rokovi koji su počeli teći prije 22. ožujka ili na taj datum ili rokovi koji bi u uobičajenim okolnostima počeli teći nakon tog datuma prekidaju se i obustavljaju do 30. 4. 2020. Nakon tog datuma opet će početi teći. To znači da će četrnaestodnevni rok završiti 15. svibnja, a četverotjedni rok 29. svibnja.

Iznimke (među ostalim): rokovi plaćanja, prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu. U slučajevima neposredne opasnosti za sigurnost ili osobnu slobodu te u slučajevima nepopravljive štete sud može okončati prekid ranije.

Tijek rokova zastare (npr. prekluzija) prekida se u razdoblju od 22. ožujka do 30. travnja.

Postupci izvršenja: Moguća je odgoda prisilne prodaje pokretnina i nekretnina na dražbi ako dužniku prijete gospodarske poteškoće zbog pandemije bolesti COVID-19. Deložacije se mogu obustaviti na zahtjev ako bi dužnik u protivnom postao beskućnik.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Ograničavanje kontakata između sudova i stranaka.

Prema potrebi provodi se opća obustava rada određenih sudova, a ujedno postoji mogućnost upućivanja hitnih predmeta na druge sudove.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Službenici središnjih tijela rade od kuće; preporučuje se komunikacija e-poštom.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Dužnikova obveza podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti na temelju prezaduženosti obustavlja se do 31. siječnja 2020.

Dužnikova obveza podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti u roku od 60 dana od nastupanja nemogućnosti plaćanja produljuje se na 120 dana ako je do nemogućnosti plaćanja došlo zbog bolesti COVID-19.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Vjerovnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti dužnika na temelju prezaduženosti

Vjerovnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti dužnika na temelju prezaduženosti obustavlja se do 31. siječnja 2021.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Može se zatražiti odgoda prisilne dražbe pokretne i nepokretne imovine ako je dužnik suočen s gospodarskim poteškoćama zbog trenutačne pandemije bolesti COVID-19 i ako su te poteškoće dovele do pokretanja ovršnog postupka.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

Stečajni sud može produljiti razdoblje u kojem treće strane ne smiju raskinuti ugovore ili ostvariti prava na odvajanje ili odvojeno namirenje (na snazi do 31. prosinca 2020.).

Stambeni najmovi (pravo o najmu stanova) ne mogu se raskinuti zbog dospjelih neplaćenih obveza najamnine za razdoblje od travnja do lipnja 2020. koje su posljedica znatnog pogoršanja financijskih rezultata zbog bolesti COVID-19. Stanodavci mogu podnijeti tužbu zbog takvih dospjelih neplaćenih obveza tek nakon 31. prosinca 2020., ali kamate na njih ne mogu biti veće od 4% godišnje.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Sud može produljiti postupovne rokove u postupcima u slučaju nesolventnosti za najviše 90 dana (na snazi do 31. prosinca 2020.).

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Ako dužnik u okviru plana restrukturiranja kasni s plaćanjem, može zatražiti moratorij u trajanju od najviše devet mjeseci (na snazi do 31. prosinca 2020.).

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Odgođeno je plaćanje obroka zajmova potrošača ili mikropoduzeća koji dospijevaju od travnja do lipnja 2020. ako je zajmoprimac pretrpio gubitak prihoda zbog bolesti COVID-19 i stoga nije razumno očekivati da pravodobno plaća obroke zajma. Trajanje ugovora automatski se produljuje za tri mjeseca, osim ako zajmoprimac želi normalno nastaviti s otplatom zajma.

Ne obračunavaju se zatezne kamate na dospjele neplaćene obveze od travnja do lipnja.

Ne primjenjuju se ugovorne kazne ako je ugovor sklopljen prije 1. travnja, a dužnikovo kašnjenje posljedica je znatnog pogoršanja njegovih financijskih rezultata zbog bolesti COVID-19 ili nemogućnosti ispunjenja obveza zbog ograničenja u pogledu njegova rada koja su povezana s tom bolešću.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.