Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Posebno zakonodavstvo:

Zakon o mjerama i djelovanjima tijekom izvanrednog stanja proglašenog odlukom Nacionalne skupštine od 13. ožujka 2020. i o prevladavanju posljedica. – Dalje u tekstu: Zakon o izvanrednom stanju.

S obzirom na mjere i djelovanja razlikuju se sljedeća dva razdoblja: razdoblje izvanrednog stanja (13. 3. – 13. 5. 2020.) i razdoblje od dva mjeseca od ukidanja izvanrednog stanja (od 14. 5. 2020.):

A. Mjere i djelovanja u razdoblju izvanrednog stanja: 13. ožujka 2020. – 13. svibnja 2020.

(Na početku je određeno da izvanredno stanje traje od 13. ožujka 2020. do 13. travnja 2020. To je razdoblje produljeno do 13. svibnja 2020.)

Postupovni rokovi:

- Prekid tijeka rokova:

Prekida se tijek svih postupovnih rokova u građanskopravnim i arbitražnim postupcima te postupcima izvršenja, osim u sljedećim parničnim postupcima u građanskim i trgovačkim stvarima:

  1. predmeti koji se odnose na ostvarivanje roditeljskih prava samo s obzirom na donošenje privremenih mjera
  2. predmeti na temelju Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji se odnose samo na nalog za neposrednu zaštitu ili njegovu izmjenu te u slučajevima da je zahtjev za zaštitu odbijen
  3. dozvole za povlačenje sredstava s depozitnog računa djeteta
  4. postupci za privremenu pravnu zaštitu
  5. postupci za očuvanje dokaza
  6. zahtjevi koji se temelje na Zakonu o elektroničkim komunikacijama i koji su povezani s prekidom postupka upisa u registar na temelju sudskog akta u skladu sa Zakonom o registru trgovačkih društava i registru neprofitnih pravnih subjekata
  7. predmeti na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama koji se odnose na potpisivanje izjave kojom se jamči zaštita bankarske tajne.

Prekida se tijek prekluzivnih rokova po čijem isteku privatni subjekti gube ili stječu prava.

B. Mjere i djelovanja u razdoblju od dva mjeseca nakon ukidanja izvanrednog stanja (od 14. 5. 2020.):

- Prekid tijeka rokova:

U roku od dva mjeseca nakon ukidanja izvanrednog stanja sve javne prodaje i prisilne zapljene imovine koje su u odnosu na fizičke osobe objavili javni i privatni izvršitelji obustavljaju se i odgađaju za drugi datum bez naplate naknada i troškova. Na temelju zahtjeva fizičke osobe podnesenog prije isteka roka iz prve rečenice javna prodaja odnosno prisilna zapljena imovine odgađa se za drugi datum te pritom ne postoji obveza podmirivanja naknada i troškova.

- Produljenje rokova:

Rokovi utvrđeni zakonom (osim u prethodno navedenim slučajevima) koji istječu tijekom izvanrednog stanja i koji su povezani s ostvarivanjem prava i obveza privatnih osoba i subjekata produljuju se za jedan mjesec od datuma završetka izvanrednog stanja.

- Posebni slučajevi:

Tijekom izvanrednog stanja i dva mjeseca nakon njega bankovni računi fizičkih osoba i medicinskih ustanova, plaće i mirovine te medicinski uređaji i oprema izuzeti su iz primjene mjera blokade / zaštitnih mjera. Ne sastavlja se popis pokretnina i nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba, osim ako je riječ o izvršavanju obveze uzdržavanja, naknadi štete pretrpljene zbog štetne radnje ili delikta, potraživanju uzdržavanja te potraživanju naknada za rad. Zapljene sredstava na bankovnim računima općina neće se određivati u razdoblju od dva mjeseca nakon ukidanja izvanrednog stanja.

U razdoblju od dva mjeseca od ukidanja izvanrednog stanja ne naplaćuju se kamate i kazne u slučaju kašnjenja u plaćanju obveza privatnih subjekata, dužnika na temelju ugovora o kreditu i drugih oblika financiranja koje osiguravaju financijske institucije u skladu s člankom 3. Zakona o kreditnim institucijama, uz iznimku društava kćeri banaka, među ostalim u slučajevima u kojima potraživanja stječu banke, financijske institucije ili treće strane. Obveza se ne može proglasiti prijevremeno dospjelom / plativom na zahtjev i ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja obveza.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sudske rasprave

Sve do ukidanja izvanrednog stanja sudske rasprave mogu se održavati na daljinu, pa na taj način stranke i sudionici mogu izravno i virtualno sudjelovati u postupku. Na ročištima se sastavlja zapisnik koji se bez odgode objavljuje te se čuva do roka za izmjenu i dovršetak zapisnika. Sud stranke obavješćuje o vremenu održavanja rasprave na daljinu.

Vrhovno sudbeno vijeće izdalo je naloge za osiguravanje potrebnih mjera opreza kako bi se spriječilo širenje virusa u zgradama sudova, za dostavu dokumenata sudovima poštom ili elektronički te za telefonsko ili elektroničko savjetovanje. Kad je riječ o navedenim raspravama, poziv se uručuje telefonski ili elektronički.

Postupci koji se odnose na registar

Usluge koje se pružaju u okviru trgovačkog registra i registra neprofitnih pravnih subjekata te drugih registara dostupne su na internetu.

Javnobilježnički postupci

Javni bilježnici rade samo na hitnim postupcima. Kod javnog bilježnika obavljaju se isključivo žurni postupci i pritom se poštuju higijenski zahtjevi. Javnobilježnička komora raspoređuje javne bilježnike na dužnost tako da na 50 000 stanovnika usluge pruža najmanje jedan javni bilježnik za predmetno područje djelatnosti.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Međunarodnu pravnu pomoć i dalje pružaju Ministarstvo pravosuđa i sudovi, no moguća su kašnjenja u pružanju te pomoći.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Bugarskim nacionalnim zakonodavstvom propisana je obveza dužnika (njegove uprave) da podnese zahtjev za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti u roku od 30 dana od nastupanja nesolventnosti/prezaduženosti (članak 626. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima).

Izvanredno stanje prekinuto je 13. svibnja 2020. za cijelo državno područje Republike Bugarske. Istekli su rokovi za provedbu svih posebnih mjera poduzetih u okviru Zakona o izvanrednom stanju. Navedene posebne mjere više se ne primjenjuju.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

-

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Izvanredno stanje prekinuto je 13. svibnja 2020. za cijelo državno područje Republike Bugarske. Istekli su rokovi za provedbu svih posebnih mjera poduzetih u okviru Zakona o izvanrednom stanju. Navedene posebne mjere više se ne primjenjuju.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Izvanredno stanje prekinuto je 13. svibnja 2020. za cijelo državno područje Republike Bugarske. Istekli su rokovi za provedbu svih posebnih mjera poduzetih u okviru Zakona o izvanrednom stanju. Navedene posebne mjere više se ne primjenjuju.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

-

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

U slučaju neplaćanja obveza na temelju bankovnih zajmova i drugih oblika financiranja (faktoring, forfetiranje itd.) dobivenih od banaka i financijskih institucija te na temelju ugovora o najmu, kamate i kazne ne naplaćuju se do ukidanja izvanrednog stanja. Nadalje, ne može se zahtijevati ranije ispunjenje obveze / plaćanje i ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja (članak 6. Zakona o izvanrednom stanju kako je izmijenjen i dopunjen 6. travnja 2020.).

Prethodno navedena mjera izmijenjena je izmjenama Zakona o izvanrednom stanju kako slijedi:

Tijekom dva mjeseca nakon ukidanja izvanrednog stanja, u slučaju kašnjenja u plaćanju obveza privatnih subjekata, dužnika na temelju ugovora o kreditu i drugih oblika financiranja dobivenih od financijskih institucija, uz iznimku društava kćeri banaka, među ostalim u slučajevima u kojima banke, financijske institucije ili treće strane stječu potraživanja, ne naplaćuju se kamate ni kazne, obveza se ne može proglasiti prijevremeno dospjelom i ugovor se ne može poništiti zbog neispunjenja obveza.

U skladu s novom odredbom Zakona o izvanrednom stanju, koja je stupila na snagu 17. veljače 2021., u vezi sa sredstvima koja su zaposlenicima isplaćena kao naknada na temelju akta Vijeća ministara u vezi sa svladavanjem posljedica pandemije bolesti COVID-19 tijekom dva mjeseca nakon ukidanja izvanredne situacije zbog pandemije ne smiju se uvesti mjere predostrožnosti niti provesti mjere izvršenja; nalozi za zapljenu potraživanja zaposlenika iz prve rečenice, uključujući na njihovim bankovnim ili drugim računima, ne smiju se izvršiti (članak 5. stavak 5. Zakona o izvanrednom stanju kako je izmijenjen i dopunjen 17. veljače 2021.).

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.