Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Hrvatska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Dana 18. travnja 2020. stupile su na snagu izmjene Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima: ovrha na računima fizičkih osoba obustavljena je na tri mjeseca (uz moguće produljenje za dodatna tri mjeseca). Izračun zakonskih kamata isto je tako obustavljen u istom razdoblju.

Od 19. listopada 2020. ovrha se nastavila redovito provoditi. Međutim, Ministarstvo pravosuđa i uprave poslalo je preporuke javnim bilježnicima i zatražilo da počnu rješavati ovršne predmete podnesene u posljednjih šest mjeseci u tri faze: od 19. listopada, 20. studenoga i 20. siječnja. U prvoj fazi izdat će se odluke o ovrsi donesene na temelju zahtjeva zaprimljenih do 30. lipnja, odluke na temelju zahtjeva zaprimljenih do 31. kolovoza izdat će se u drugoj fazi, a u trećoj fazi izdat će se odluke donesene na temelju zahtjeva zaprimljenih do 18. listopada.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sva pravosudna tijela nastavljaju raditi. Međutim, provode se samo hitni postupci uz pridržavanje odgovarajućih sigurnosnih mjera. Rasprave i ostali predmeti koji nisu hitni odgađaju se do daljnjeg.

Ako sudac može donijeti odluku u predmetu kao sudac pojedinac ili ako raspravu nije nužno održati, potrebno je najprije odluku donijeti od kuće te zatim organizirati slanje otpravka te odluke. Čelnici pravosudnih tijela imaju ovlast zaposlenicima dopustiti rad od kuće kad je to moguće.

Komunikacija sa strankama i svim sudionicima u postupku obavlja se elektronički kad god je to moguće. Kad je nužno održati ročište ili raspravu, valja poduzeti sve mjere opreza koje su odredila zdravstvena tijela. Uvijek bi trebalo upotrijebiti tehnička sredstva za komunikaciju na daljinu koja su dostupna sucima i sudovima, uključujući u prostorima suda (e-pošta, videoveza itd.).

Preporučuje se i da se ovršni postupci, posebno ovrhe povezane s ispražnjenjem i predajom nekretnine, odgode.

Zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj odgođeno je otvaranje svih elektroničkih javnih dražbi u ovršnim postupcima i postupcima u slučaju nesolventnosti, osim onih u kojima je nadmetanje započelo najkasnije 24. ožujka 2020., koje će se dovršiti u skladu s objavljenim pozivima na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Svi neobrađeni zahtjevi za prodaju zaprimljeni nakon 13. ožujka 2020. obradit će se po prestanku posebnih okolnosti prouzročenih pandemijom bolesti COVID-19. Svi objavljeni pozivi na uplatu predujma za pokriće troškova prodaje i pozivi na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi stavit će se izvan snage i te će se po prestanku posebnih okolnosti nastalih izbijanjem pandemije bolesti COVID-19 ponovno objaviti pod istim uvjetima prodaje.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Stranke svoje upite, zamolbe i zahtjeve moraju uputiti Ministarstvu pravosuđa tijekom redovnog radnog vremena e-poštom, pozivom na telefon i upotrebom poštanskih usluga.

Međunarodna pravna pomoć i dalje se pruža, no uz moguća kašnjenja.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Razlozi za pokretanje stečaja koji se pojave tijekom posebnih okolnosti nisu valjani razlozi za podnošenje zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka. Do pokretanja stečaja dolazi zbog nesolventnosti i prezaduženosti, ali nijedan od tih razloga nije primjenjiv ako se pojavi tijekom posebnih okolnosti. Zahtjev za pokretanje stečajnog postupka dužnik, Financijska agencija i vjerovnik mogu iznimno podnijeti samo zbog razloga zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

-

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Dana 1. svibnja 2020. na snagu je stupio Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima.

U skladu s tim zakonom ovršni postupci obustavljeni su na tri mjeseca (uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca). Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti poslodavci i državni mirovinski fond neće obustaviti isplatu plaća/mirovina u korist vjerovnika (iznimke su od tog pravila ovršni postupci koji se odnose na alimentaciju, potraživanja zaposlenika i privremena pravna zaštita u skladu s kaznenim postupovnim pravom).

Izračun zakonskih kamata obustavlja se na isto razdoblje.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj odgođeno je otvaranje svih elektroničkih javnih dražbi u ovršnim postupcima i postupcima u slučaju nesolventnosti, osim onih u kojima je nadmetanje započelo najkasnije 24. ožujka 2020., koje će se dovršiti u skladu s objavljenim pozivima na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Svi neobrađeni zahtjevi za prodaju zaprimljeni nakon 13. ožujka 2020. obradit će se po prestanku posebnih okolnosti prouzročenih pandemijom bolesti COVID-19. Svi objavljeni pozivi na uplatu predujma za pokriće troškova prodaje i pozivi na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi stavljaju se izvan snage te će se po prestanku posebnih okolnosti nastalih izbijanjem pandemije bolesti COVID-19 ponovno objaviti pod istim uvjetima prodaje.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

-

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

-

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.