Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Opće informacije na engleskom jeziku moguće je pronaći na internetskim stranicama vlade.

Sudovi produljuju postupovne rokove ovisno o svakom pojedinom slučaju. Sudovi će uzeti u obzir dodatno opterećenje stranaka u postupku, njihove zadatke ili poteškoće koje proizlaze iz krize.

Ne postoji zakonodavstvo o produljenju rokova, ali suci imaju diskrecijsko pravo odrediti dulje rokove u budućnosti ili produljiti postojeće rokove.

Međutim, kako bi se spriječilo širenje virusa koji uzrokuje COVID-19 izbjegavanjem fizičkog kontakta među ljudima u ustanovama koje pružaju skrb, prekida se razdoblje na koje su mentalno oboljele osobe smještene u psihijatrijsku bolnicu ili ustanovu socijalne skrbi:

  • u slučaju produljene privremene zaštite, dok traje izvanredna situacija
  • u slučaju smještaja, dok traje izvanredna situacija te do dva mjeseca nakon prestanka izvanredne situacije.

Time se ne dovodi u pitanje obveza prestanka svakog smještaja i primjene privremene pravne zaštite nakon prestanka važenja preduvjeta za smještaj ili ako postane jasno da ti preduvjeti nisu ispunjeni.

U području obveznog prava trenutačno nema bitnih promjena. Ministarstvo pravosuđa analiziralo je različite pravne mogućnosti koje su već predviđene u estonskom zakonodavstvu i koje bi se mogle primijeniti u ovom teškom razdoblju. Naglasak je na pružanju objašnjenja i odgovaranju na zahtjeve za informacije. Pojavili su se i prijedlozi za izmjenu određenih pravila u području obveznog prava, no te su rasprave još u tijeku.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Izvanredno stanje proglašeno je za razdoblje od 12. ožujka do 17. svibnja.

Uspostavljene su virtualne prostorije za sastanke kako bi se povećao kapacitet Ministarstva pravosuđa, sudova, ureda javnih tužitelja i zatvora za održavanje videokonferencija. To se rješenje može primijeniti i na održavanje usmenih rasprava sa strankama u postupku. Osim toga, dostupna oprema za vidoekonferencije premještena je kako bi se odgovorilo na sve veću potražnju u sudnicama i zatvorima.

Nema zakonodavnih izmjena u pogledu sudskih postupaka. Vijeće za upravljanje sudovima objavilo je preporuke. Rad estonskih sudova reorganiziran je: radno vrijeme službi je radnim danom od 9:00 do 13:00, a sudnica do 14:00.

Ako je moguće, predmeti se rješavaju u pisanom obliku upotrebom informacijskog sustava sudova i digitalnog sustava za obradu sudskih spisa.

Hitne rasprave i postupci održavaju se s pomoću elektroničkih sredstava komunikacije. Ako to nije moguće, sud ovisno o svakom pojedinom slučaju donosi odluku o tome hoće li se rasprava ili postupak održati na sudu. Sljedeća pitanja mogu se smatrati hitnima: smještaj osobe u ustanovu zatvorenog tipa, razdvajanje djeteta od njegove obitelji, ostvarivanje skrbništva nad odraslom osobom. U predmetima koji nisu hitni sud se može koristiti elektroničkim sredstvima komunikacije (ili bilo kojim drugim potrebnim sredstvima), no u pravilu se preporučuje da sudovi odgode raspravu i/ili postupak.

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku sud u iznimnim i hitnim predmetima povezanima s djecom može izdati preliminarni nalog / nalog za zaštitu bez saslušanja djeteta i mnogi su suci iskoristili tu mogućnost.

Preporučuje se da se dostava postupovnih dokumenata odvija upotrebom aplikacije e-Spis i e-poštom.

Javnobilježnička komora ovlastila je javne bilježnike za poduzimanje svih potrebnih mjera, kao što je upotreba usluge za ovjeru vjerodostojnosti na daljinu e-Notar kojom se omogućuje izvršavanje poslova javnobilježničke ovjere upotrebom videokonferencije. Dok su se do 6. travnja na daljinu mogle izvršiti samo određene vrste poslova ovjere (davanje punomoći, prodaja udjela društava s ograničenom odgovornošću i nekoliko drugih), od 6. travnja vjerodostojnost gotovo svih isprava može se ovjeriti na daljinu, a iznimke su sklapanje braka i razvod. Dakle, čak se i nekretnina može prodati i prenijeti uz elektroničku potvrdu vjerodostojnosti. Na isti će se način postupati i nakon prestanka izvanredne situacije. Estonska odvjetnička komora isto je tako potaknula svoje članove da rade na daljinu i da se koriste svim tehničkim sredstvima komunikacije kako bi i dalje mogli pružati pravno savjetovanje. Komora je naglasila i da je potrebno osigurati povjerljivost između odvjetnika i klijenta. Odvjetnička komora još je istaknula da ograničenja prava zbog izvanredne situacije moraju biti opravdana te da bi takva ograničenja trebalo osporavati ako je to potrebno u određenom slučaju. Odvjetnici su isto tako dužni brzo se prilagoditi promjenama u radnom okruženju, biti fleksibilni i inovativni te osigurati da se mogućnosti traženja produljenja rokova ne zloupotrebljavaju.

Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja objavila je da su i sudski izvršitelji i stečajni upravitelji reorganizirali svoje poslovanje kako bi radili na daljinu.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Estonsko središnje tijelo radi na daljinu od 13. ožujka. Komunikacija (poruke i dokumenti) odvija se elektroničkom poštom (u građanskim stvarima i većini kaznenih stvari). Ako je potrebno, izvornici dokumenata poslat će se zračnom poštom nakon završetka izvanredne situacije.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

-

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

-

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

-

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

-

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Trenutačno se analizira potreba za daljnjim izmjenama u području nesolventnosti (npr. u pogledu planova reorganizacije) koje bi mogle pridonijeti prevladavanju krize.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

-

Posljednji put ažurirano: 31/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.