Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Produljuju se (postupovni) rokovi, uključujući rokove zastare koji istječu u razdoblju od 12. ožujka do završetka razdoblja od mjesec dana koje započinje nakon završetka razdoblja izvanrednog stanja. Po isteku prethodno navedenog razdoblja svi rokovi nastavljaju teći uobičajeno, ali unutar ograničenja od dva mjeseca. Međutim, bez obzira na to što je razdoblje produljeno, stranke slobodno mogu tražiti pravni lijek ili ostvarivati svoja prava na pokretanje postupka na bilo koji način tijekom razdoblja izvanrednog stanja, koliko je to moguće.

U načelu nema učinka na obveze i rokove predviđene u ugovorima, a primjenjivat će se nacionalno zakonodavstvo koje se primjenjuje u slučaju posebnih okolnosti (viša sila itd.). Međutim, ugovorne sankcije za neispunjenje obveza dužnika (odredba o ugovornoj kazni, odredba o raskidu itd.) privremeno se ukidaju kako bi se uzele u obzir poteškoće u izvršenju.

Obustavljaju se i ugovorne kazne, produljenja ugovora i otkazni rokovi predviđeni u zakonodavstvu, ili se rokovi u tim slučajevima produljuju.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sudovi su se od 17. ožujka do 10. svibnja bavili samo hitnim predmetima (rasprave u pogledu građanskih sloboda i skrbništva u građanskim stvarima, izvršenje, zaštita djece, hitni predmeti u nadležnosti obiteljskog suda, uključujući naloge za zaštitu i izvanredne postupke privremene pravne zaštite).

Sudovi od 11. svibnja postupno opet počinju obavljati svoje poslove u pogledu svih predmeta.

U slučaju da sud ne može raditi, može se odrediti drugi sud koji će preuzeti hitne predmete.

Stranke se o sudskim odlukama obavještavaju svim sredstvima, posebno e-poštom ili telefonski (odluke se neće smatrati dostavljenima primatelju).

Kad je riječ o mjerama zaštite djece i odraslih osoba, one koje istječu tijekom razdoblja izvanrednog stanja automatski se produljuju, osim ako sudac odluči drukčije.

Tijek rokova za istražne mjere i mjere posredovanja prekida se i produljuje za dodatna tri mjeseca počevši od 23. lipnja 2020.

Predsjednici sudova moći će urediti kretanje ljudi koji dolaze na sud i odrediti broj ljudi koji smiju ući u sudnicu kako bi se osiguralo poštovanje pravila o fizičkoj udaljenosti.

Osobe koje žele nazočiti raspravi kojoj je pristup ograničen mogu zahtjev u pogledu toga podnijeti predsjednicima sudova.

Ako se pri održavanju rasprave upotrebljavaju sredstva za audiovizualnu komunikaciju ili neka druga elektronička sredstva za komunikaciju, rasprava se ne smije održati na jednoj lokaciji.

Naposljetku, napominje se da se upotrijebljenim sredstvima za komunikaciju mora zajamčiti tajnost rasprava.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Kad je riječ o pravosudnoj suradnji, zahtjevi se obrađuju kao i inače.

Suradnja u obiteljskim predmetima (Uredba 2201/2003): Kad je riječ o međunarodnim otmicama djece i zaštiti djece, službenici francuskog središnjeg tijela rade na daljinu većinu vremena, a u ured dolaze najmanje jednom tjedno. To znači da se svi novi zahtjevi mogu poslati poštom, telefaksom ili e-poštom.

Izvođenje dokaza (Uredba 1206/2001): Zahtjevi se obrađuju kao i inače. Obrada može trajati nešto dulje jer službenici rade na daljinu i dolaze u ured jednom tjedno kako bi obradili zahtjeve zaprimljene poštom ili telefaksom.

Dostava pismena (Uredba 1393/2007): Dostava pismena može biti usporena u trenutačnim okolnostima. Elektronička dostava može se izvršiti pod uvjetom da je primatelj dao prethodnu suglasnost.

Francusko središnje tijelo imenovano na temelju tih triju uredbi (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) i dalje obavlja komunikaciju e-poštom (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), ali i slanjem dopisa ili telefaksa.

Francusko središnje tijelo imenovano na temelju Uredbe (EZ) br. 4/2009 koja se odnosi na obveze uzdržavanja obavlja komunikaciju e-poštom: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

-

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

-

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Uredbom 2020-596 predviđeno je da dužnik može od predsjednika suda zatražiti da odobri opću odgodu tijekom trajanja postupka mirenja. Tijekom tog postupka navode se i uvjeti za odobravanje razdoblja odgode.

Vidjeti Uredbu 2020-596 – 20. svibnja 2020.

Podsjetnik (mjere koje nisu specifične za kontekst bolesti COVID-19):

U okviru postupka sudske reorganizacije (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) primjenjuje se opća odgoda pojedinačnih ovršnih radnji (uz posebne iznimke).

Prije pokretanja postupka likvidacije (procédure de liquidation judiciaire) ili postupka sudske reorganizacije (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) na zahtjev dužnika može se pokrenuti neslužbeni i povjerljivi postupak (postupak mirenja). Ako vjerovnik pokrene izvansudski ili sudski postupak protiv dužnika tijekom postupka mirenja, dužnik može od predsjednika suda zatražiti da mu odobri razdoblje odgode.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

Podsjetnik (mjere koje nisu specifične za kontekst bolesti COVID-19):

U okviru postupka sudske reorganizacije (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), na temelju trgovačkog zakonika vjerovnici ne smiju raskinuti ili izmijeniti osnovne izvršive ugovore na štetu dužnika.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

-

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Uredbom 2020-596 predviđena je mogućnost da sud dužniku odobri izmjenu i produljenje trajanja plana sudske reorganizacije.

Davatelji novog ili privremenog financiranja tijekom postupka sudske reorganizacije mogu imati pravo na posebnu povlasticu (prednost plaćanja u slučaju naknadne nesolventnosti). Tu povlasticu dodjeljuje sud pod posebnim uvjetima.

Olakšan je pojednostavnjeni postupak likvidacije za samostalne poduzetnike i mala poduzeća.

Vidjeti Uredbu 2020-596 – 20. svibnja 2020.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Glavne su specifične mjere sljedeće:

gospodarske i financijske mjere za potporu poslovnim aktivnostima: državni sustav jamstava primjenjuje se na nove novčane zajmove koje odobravaju financijske institucije (s posebnim uvjetima koji se moraju ispuniti)

socijalne mjere: poduzeća mogu zatražiti program za djelomičnu aktivnost u neuobičajenim okolnostima.

Više informacija potražite na: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.