Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Dosad nisu donesene nikakve mjere o građanskopravnim rokovima. Jedine odredbe odnose se na produljene prekide u kaznenim postupcima. Njemački zakon o parničnom postupku sadržava fleksibilne odredbe o produljenju rokova, obustavi postupka i povratu u prijašnje stanje koje pomažu u provedbi parničnih postupaka tijekom krize povezane s bolešću COVID-19.

Dodatne informacija o zakonodavnim mjerama mogu se pronaći na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa i zaštite potrošača.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Zakonskim odredbama o građanskom postupku sudovima se već daje velika mogućnost da fleksibilno reagiraju na trenutačnu izvanrednu situaciju. Predmetni sudovi i suci moraju odlučiti koje će mjere poduzeti u svakom pojedinom slučaju, npr. pisani postupak, izuzimanje od izvođenja dokaza, izvođenje dokaza putem videokonferencije. Sačuvana je neovisnost sudstva.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Suradnja u obiteljskim predmetima (Uredba 2201/2003):

Savezni ured za pravosuđe ograničio je fizičku nazočnost svojih službenika iz zdravstvenih razloga. Međutim, središnje tijelo u potpunosti je operativno u skladu s Uredbom (EZ) br. 2201/2003. Zahtjevi se mogu podnijeti u papirnatom obliku.

Suradnja u pitanjima uzdržavanja (Uredba 4/2009)

Suradnja u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja (Uredba (EZ) br. 4/2009):

Savezni ured za pravosuđe ograničio je fizičku nazočnost svojih službenika zbog zdravstvenih razloga. Središnje tijelo u potpunosti je operativno u skladu s Uredbom (EZ) br. 2201/2003, iako su i dalje moguća kašnjenja u obradi predmeta. Zahtjevi se mogu podnijeti u papirnatom obliku.

Izvođenje dokaza (Uredba 1206/2001) i dostava pismena (Uredba 1393/2007):

Djelokrug pravosudnog sustava u Njemačkoj postupno se proširuje kako bi se uzele u obzir infekcije i lokalne posebnosti. Stoga su moguća kašnjenja pri izvršavanju zahtjeva za obavijesti i izvođenje dokaza. Konkretno, suci uzimaju u obzir lokalne okolnosti kada samostalno odlučuju o izvršavanju zahtjeva za izvođenje dokaza.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama kako je priopćeno do 16. travnja 2020.

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Obustava dužnikove obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (do 30. rujna 2020.):

  • ako je stanje nesolventnosti nastalo zbog bolesti COVID-19 i
  • ako se postojeći manjak likvidnosti vjerojatno može otkloniti.

Pretpostavljalo se da su oba preduvjeta ispunjena ako je dužnik na dan 31. prosinca 2019. bio dovoljno likvidan. Ministarstvo pravosuđa bilo je ovlašteno produljiti obustavu do 31. ožujka 2021.; to ovlaštenje je ukinuto.

U razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2020. dužnikova obveza podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti zbog prezaduženosti (Überschuldung) obustavlja se ako je prezaduženost uzrokovana bolešću COVID-19. Od 1. listopada 2020. obveza dužnika da podnese zahtjev za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti zbog nelikvidnosti (Zahlungsunfähigkeit) ponovno je na snazi.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Ograničava se pravo vjerovnika na podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti; ako je zahtjev podnesen između 28. ožujka i 28. lipnja 2020., za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti nužno je da je dužnik već bio nesolventan 1. ožujka 2020. To je ograničenje isteklo. Ministarstvo pravosuđa bilo je ovlašteno produljiti ograničenje do 31. ožujka 2021.; to je ovlaštenje ukinuto.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

-

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

Obustava raskida ugovora o najmu. Najmodavcima nije dopušteno raskinuti ugovore o najmu zemljišta ili prostora zbog činjenice da najmoprimac nije platio najamninu u razdoblju od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. unatoč dospijeću, ako je neplaćanje posljedica pandemije bolesti COVID-19. Raskid se obustavlja do lipnja 2022.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Dosad nisu poduzete nikakve mjere u pogledu rokova u građanskim postupcima. Nije potrebno poduzimati posebne mjere jer na temelju pravne situacije u Njemačkoj suci mogu na odgovarajući način reagirati na posljedice bolesti COVID-19 na vođenje sudskih postupaka.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Umanjena je materijalna odgovornost rukovoditelja, vjerovnika i ugovornih partnera nesolventnih trgovačkih društava kako bi se potaknuo dotok svježeg novca i nastavak poslovnih odnosa. Od 1. listopada 2020. takva smanjenja materijalne odgovornosti primjenjuju se samo na prezadužena društva.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Obveze potrošača u vezi s potrošačkim kreditima odgođene su – pod određenim uvjetima – na tri mjeseca počevši od 1. travnja 2020.; propis je prestao važiti 30. lipnja 2020.

Produljuju se rokovi za održavanje glavnih skupština iz propisa o trgovačkim društvima; uprava (dioničkog društva) može privremeno obustaviti pravo na fizičku prisutnost dioničara ili njihovih opunomoćenika.

Potrošačima i mikropoduzećima koji zbog krize nisu mogli izvršiti plaćanje odobreno je pravo da odbiju izvršenje „ključnih ugovora o ispunjenju trajne obveze” (uključujući, ali ne ograničavajući se na opskrbu plinom, vodom i električnom energijom te telekomunikacijske usluge), pod uvjetom da su takvi ugovori sklopljeni prije 8. ožujka 2020. Propis je prestao važiti 30. lipnja 2020.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.