Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Dosad nisu donesene nikakve mjere o građanskopravnim rokovima. Jedine odredbe odnose se na produljene prekide u kaznenim postupcima. Njemački zakon o parničnom postupku sadržava fleksibilne odredbe o produljenju rokova, obustavi postupka i povratu u prijašnje stanje koje pomažu u provedbi parničnih postupaka tijekom krize povezane s bolešću COVID-19.

Dodatne informacije o zakonodavnim mjerama mogu se pronaći na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa i zaštite potrošača.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Zakonskim odredbama o građanskom postupku sudovima se već daje velika mogućnost da fleksibilno reagiraju na trenutačnu izvanrednu situaciju. Predmetni sudovi i suci moraju odlučiti koje će mjere poduzeti u svakom pojedinom slučaju, npr. pisani postupak, izuzimanje od izvođenja dokaza, izvođenje dokaza putem videokonferencije. Zadržana je neovisnost sudstva.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Suradnja u obiteljskim predmetima (Uredba (EZ) br. 2201/2003):

Središnje tijelo u potpunosti je operativno u skladu s Uredbom (EZ) br. 2201/2003. Zahtjevi se mogu podnijeti u papirnatom obliku.

Suradnja u pitanjima uzdržavanja (Uredba (EZ) br. 4/2009):

Središnje tijelo u potpunosti je operativno u skladu s Uredbom (EZ) br. 4/2009. Zahtjevi se mogu podnijeti u papirnatom obliku.

Izvođenje dokaza (Uredba (EZ) br. 1206/2001) i dostava pismena (Uredba (EZ) br. 1393/2007):

Nema ograničenja u pogledu pravosudnih poslova. Zahtjevi za dostavu pismena i izvođenje dokaza izvršavaju se.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti kad je riječ o trgovačkim društvima, partnerstvima u kojima nijedan partner nema neograničenu odgovornost te udruženjima i zakladama ukinuta je 1. svibnja 2021. Međutim, još se primjenjuju određene pravne posljedice obustave, posebice proširena zaštita od žalbi na temelju članka 2. stavka 1. točki od 2. do 5. važeće verzije Zakona o obustavi postupaka u slučaju nesolventnosti zbog pandemije bolesti COVID-19 (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG).

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Ograničenje vjernikova prava na podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti primjenjivalo se samo do 28. lipnja 2020. Od 29. lipnja 2020. vjerovnik ima ponovno neograničeno pravo podnošenja zahtjeva ako ima pravni interes za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti i ako dokaže da su njegovo potraživanje i razlog za pokretanje postupka vjerodostojni.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja
2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Dosad nisu poduzete nikakve mjere u pogledu rokova u građanskim postupcima. Nije potrebno poduzimati posebne mjere jer na temelju pravne situacije u Njemačkoj suci mogu na odgovarajući način odgovoriti na posljedice bolesti COVID-19 na sudske postupke koji su u tijeku.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Tijekom trajanja obustave obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti ublaženi su rizici od odgovornosti za rukovoditelje, vjerovnike i ugovorne partnere nesolventnih trgovačkih društava kako bi se potaknuo dotok dodatnog kapitala i nastavak poslovnih odnosa, vidjeti članak 2. Zakona o obustavi postupaka u slučaju nesolventnosti zbog pandemije bolesti COVID-19. Pojedinačna olakšanja i dalje se primjenjuju, kao što je pojašnjenje da se otplata novih zajmova odobrenih tijekom razdoblja obustave ne smatra štetnom za vjerovnike do 30. rujna 2023. (članak 2. stavak 1. točka 2. Zakona o obustavi postupaka u slučaju nesolventnosti zbog pandemije bolesti COVID-19). Isplate potraživanja koje su odgođene do 28. veljače 2021. također se ne smatraju štetnima za vjerovnike do 31. ožujka 2022., osim ako su postupci u slučaju nesolventnosti pokrenuti prije 18. veljače 2021. (članak 2. stavak 1. točka 5. Zakona o obustavi postupaka u slučaju nesolventnosti zbog pandemije bolesti COVID-19). Člankom 4. Zakona o obustavi postupaka u slučaju nesolventnosti zbog pandemije bolesti COVID-19 skraćuje se predviđeno razdoblje za test prezaduženosti do 31. prosinca 2021., a u istom se razdoblju primjenjuju razne olakšice u pristupu „samoupravnim” i „zaštitnim” postupcima (vidjeti članke 5. i 6. Zakona o obustavi postupaka u slučaju nesolventnosti zbog pandemije bolesti COVID-19).

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Obveze potrošača u vezi s potrošačkim kreditima odgođene su – pod određenim uvjetima – na tri mjeseca počevši od 1. travnja 2020.; pravilo je prestalo važiti 30. lipnja 2020.

Produljuju se rokovi za održavanje glavnih skupština iz propisa o trgovačkim društvima; uprava (dioničkog društva) može privremeno obustaviti pravo na fizičku prisutnost dioničara ili njihovih opunomoćenika.

Potrošačima i mikropoduzećima koji zbog krize nisu mogli izvršiti plaćanje odobreno je pravo da odbiju izvršenje „ključnih ugovora o ispunjenju trajne obveze” (uključujući, ali ne ograničavajući se na opskrbu plinom, vodom i električnom energijom te telekomunikacijske usluge), pod uvjetom da su takvi ugovori sklopljeni prije 8. ožujka 2020. Pravilo je prestalo važiti 30. lipnja 2020.

Posljednji put ažurirano: 12/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.