Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Nema posebnog zakonodavstva o rokovima. Pokretanje postupaka u pogledu kojih će zakonski rok za pokretanje isteći prije isteka razdoblja „ograničenja” smatra se ključnom aktivnošću (vidjeti drugi stupac).

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sudske pisarnice bit će i dalje otvorene i primaju se samo hitni dokumenti. Osigurani su pretinci za ostavljanje dokumentacije pa se na taj način smanjuje potreba za kontaktom sa zaposlenicima na šalteru za javnost. I dalje postoji mogućnost kontaktiranja suda e-poštom ili slanjem obične pošte.

Građanski predmeti mogu se odgoditi davanjem suglasnosti e-poštom. U predstojećim tjednima rješavat će se samo hitni predmeti.

Dopušteni su zahtjevi koji se odnose na hitna pitanja iz područja obiteljskog prava, što uključuje naloge za zaštitu, privremene naloge za zabranu pristupa, hitne naloge za zabranu pristupa, produljenje naloga.

Zahtjevi se mogu podnositi i u slučaju ključnih aktivnosti, kao što su hitna pitanja skrbništva ili hitni zahtjevi za sudsko preispitivanje.

Svim osobama koje se trenutačno nalaze u pritvoru na temelju naloga predsjednika Visokog suda omogućuje se pojavljivanje pred sudom upotrebom videoveze.

U tijeku je pilot-projekt kojim bi se sudovima omogućilo održavanje rasprava na daljinu i upotrebom videoveze uz suglasnost stranaka.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Zaposlenici Ministarstva pravosuđa i ravnopravnosti i zaposlenici središnjih tijela uglavnom rade od kuće. Poželjna je komunikacija samo e-poštom.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

-

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Zakonom o trgovačkim društvima (u okolnostima bolesti COVID-19) iz 2020. (Ostale odredbe) donose se privremene izmjene Zakona o trgovačkim društvima iz 2014. i Zakonâ o trgovačkim društvima i dobrovoljnim organizacijama 1893. – 2014. kako bi se riješili problemi uzrokovani bolešću COVID-19.

Konkretno, kad je riječ o postupku sudske zaštite za društva u poteškoćama (examinership, preventivno restrukturiranje), njime se osigurava solventnost poduzeća tako što se razdoblje navedenog postupka sudske zaštite produljuje sa 100 na 150 dana i povisuje prag na temelju kojeg se smatra da društvo ne može otplatiti svoje dugove s 10 000 EUR za jednog vjerovnika i 20 000 EUR za ukupni dug prema vjerovnicima na 50 000 EUR za sve vrste duga.

Mjere na temelju tog Zakona trebale bi završiti 31. prosinca 2020., ali trenutačno se razmatra produljenje tih odredbi.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

-

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Dogovorene su mjere za potporu neometanom funkcioniranju sustava u slučaju nesolventnosti, među ostalim ublažavanje određenih sudskih pravila i, prema potrebi, određene odgode plaćanja.

Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Banke i nebankovni zajmodavci u ožujku su najavili koordinirane fleksibilne mjere restrukturiranja kako bi se pružila potpora klijentima na čiji je prihod utjecala bolest COVID-19. To je uključivalo odgodu plaćanja za hipotekarne i ostale kredite u prvotnom trajanju od tri mjeseca (kasnije produljeno na šest mjeseci) za koje je zahtjev podnesen prije 30. rujna 2020.

Tijekom listopada istekla je većina tih odgoda plaćanja.

Od 1. listopada restrukturiranje se temelji na pojedinačnoj procjeni financijskih okolnosti zajmoprimaca koju provode zajmodavci, odnosno na procjeni za svaki slučaj posebno. Zajmoprimcima je pružena dodatna financijska potpora / mogućnost restrukturiranja ili se od njih traži da popune standardni financijski izvještaj kako bi se utvrdila vrsta restrukturiranja koja je za njih najprikladnija. To može uključivati kratkoročne mjere, kao što su daljnje odgode plaćanja, ili dugoročnije mjere.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Dostupni su financijske potpore, osposobljavanje i usmjeravanje kako bi se poduzećima pomoglo u ublažavanju posljedica bolesti COVID-19 i sigurnom povratku na posao.

Programom subvencija za plaće zaposlenih osigurava se paušalna subvencija za potporu poslodavcima iz privatnog sektora koji se suočavaju sa znatnim gospodarskim poremećajima. Program subvencija za plaće zaposlenih zamijenio je Program privremenih subvencija za plaće i trajat će do 31. ožujka 2021.

Program potpore za ograničenja uzrokovana bolešću COVID-19 osmišljen je kako bi se pružila ciljana, pravodobna i privremena sektorska potpora poduzećima koja su prisiljena zatvoriti ili poslovati na znatno smanjenim razinama zbog ograničenja koja su im nametnuta u okviru odgovora na bolest COVID-19.

Programom kreditnog jamstva u okolnostima bolesti COVID-19 olakšava se kreditiranje prihvatljivih poduzeća u iznosu do 2 milijarde EUR. Zajmovi u okviru tog programa iznose od 10 000 EUR do 1 000 000 EUR za razdoblja do pet i pol godina.

Poslovni krediti za COVID-19 u iznosu do 25 000 EUR dostupni su putem programa Microfinance Ireland s nultom otplatom i nultom kamatom za prvih šest mjeseci te uz određene uvjete bez kamata u trajanju od dodatnih šest mjeseci.

Dodatne informacije o postojećim poslovnim potporama dostupne su na sljedećoj poveznici: https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Uveden je sustav „skladištenja dugova” u pogledu određenih poreza. Programom se omogućuje da se PDV i dugovi (poslodavca) u okviru sustava PAYE (pay as you earn - „plati kad zaradiš”) koji su nastali poduzećima tijekom razdoblja ograničenja poslovanja uzrokovanog bolešću COVID-19 stavljaju na mirovanje bez kamata u razdoblju od 12 mjeseci nakon ponovne uspostave poslovanja. Na kraju 12-mjesečnog razdoblja bez obračuna kamata, uskladišteni dug može se platiti u cijelosti bez kamata ili u okviru aranžmana postupnog plaćanja po znatno sniženoj godišnjoj kamatnoj stopi od 3%. To je usporedivo sa standardnom godišnjom stopom od 10 % koja bi se inače primjenjivala na takve dugove.

Posljednji put ažurirano: 12/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.