Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Tijek rokova za provedbu parničnih sudskih postupaka prvotno je prekinut u razdoblju od 9. ožujka do 22. ožujka (a zatim odgođen za 15. travnja).

Uredbom sa zakonskom snagom br. 23 od 8. travnja 2020. odgoda održavanja rasprava i prekid tijeka postupovnih rokova produljeni su do 11. svibnja 2020.

Ako bi rok inače počeo teći tijekom razdoblja prekida njegova tijeka, njegov se početak odgađa do kraja tog razdoblja.

Iznimke: posvojenje djece, maloljetnici bez pratnje, udomiteljska skrb, postupci koji se odnose na zaštitu maloljetnika i na uzdržavanje u kojima se dovodi u pitanje zaštita temeljnih potreba, obvezno liječenje, dobrovoljni prekid trudnoće, privremena izvršivost, izborni postupak i sva pitanja u pogledu kojih postoji rizik od ozbiljne štete za stranke.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Većina rasprava u parničnom postupku zakazanih u razdoblju od dana nakon stupanja na snagu Uredbe (9. ožujka 2020.) do 22. ožujka (zatim 15. travnja i konačno 11. svibnja) neće se održati zbog obvezne odgode.

Sve rasprave zakazane tijekom razdoblja krize odgodit će se (osim hitnih predmeta).

Lokalni sudovi mogu donijeti vlastite organizacijske mjere (ograničen pristup zgradama, zatvoreni uredi).

Konkretno, kad je riječ o aktivnostima koje nisu obustavljene (one koje su proglašene hitnima ovisno o svakom pojedinom slučaju ili one kojima se u zakonodavstvu daje najveća prednost), rasprave u parničnom postupku u kojima moraju sudjelovati samo odvjetnici ili stranke mogu se održati na daljinu ako se poštuje kontradiktorni postupak i stranke mogu djelotvorno sudjelovati. Za te potrebe voditelji sudskih službi trebaju donijeti odluku nakon savjetovanja s odvjetničkom komorom.

Od voditelja sudskih službi očekuje se da u razdoblju od 11. svibnja do 31. srpnja 2020. poduzmu niz organizacijskih mjera kako bi se izbjegla okupljanja ljudi na maloj udaljenosti i bliski kontakti među ljudima u svim uredskim prostorima.

Te mjere mogu uključivati:

  • održavanje rasprava u parničnim postupcima koje zahtijevaju samo prisutnost odvjetnika ili stranaka ili pomoćnika suca sredstvima daljinske komunikacije, pod uvjetom da se poštuje kontradiktorni postupak i da stranke mogu djelotvorno sudjelovati te da je sudac fizički prisutan u uredu suda
  • odgodu rasprava za razdoblje nakon 31. srpnja 2020.
  • održavanje rasprava u parničnim postupcima koje zahtijevaju samo sudjelovanje tuženika primjenom pisanog postupka.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Zaposlenici Ministarstva pravosuđa znatan dio predmeta rješavaju od kuće.

Utjecaj na pravosudnu suradnju u građanskim stvari bit će primjetan tijekom nepredvidivog vremenskog razdoblja. Elektronička dostava zahtjeva za pravosudnu suradnju (uključujući zahtjev za obavijesti o stranom pravu u skladu s Londonskom konvencijom iz 1968.). Može doći do znatnih kašnjenja u obradi dokumentacije koja se dostavlja u tiskanom obliku.

Sva komunikacija šalje se na e-adresu ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Stečajni postupci i općenito postupci u slučaju nesolventnosti obuhvaćeni su općim odredbama o odgodi, ne dovodeći u pitanje mogućnost da se na pojedinačnoj osnovi utvrdi što se ne može odgoditi kako bi se ispunili zahtjevi za zaštitu stranaka.

Posebne mjere u slučaju nesolventnosti donesene su člankom 10. Uredbe sa zakonskom snagom br. 23 od 8. travnja 2020.:

  • nisu dopuštene žalbe na postupke u slučaju nesolventnosti podnesene u razdoblju od 9. ožujka do 30. lipnja 2020., osim onih koje je podnio državni odvjetnik ako su potrebne mjere predostrožnosti i mjere očuvanja u svrhu zaštite imovine ili društva te onih koje je zatražio sam poduzetnik u slučajevima kada nesolventnost nije posljedica pandemije bolesti COVID-19 ili bilo tko drugi u skladu s posebnim odredbama u postupku nagodbe s vjerovnicima (članak 162. stavak 2., članak 173. stavci 2. i 3. i članak 180. stavak 7. talijanskog Zakona o nesolventnosti).
  • ako nakon proglašenja nedopuštenosti uslijedi proglašenje stečaja, razdoblje u kojem su zahtjevi nedopušteni ne uračunava se u rokove utvrđene u člancima 10. i 69.a Stečajnog zakona, koji se odnose na godišnje razdoblje u kojem se mora proglasiti stečaj trgovačkog društva izbrisanog iz registra trgovačkih društava i rok za podnošenje tužbe za pobijanje dužnikovih pravnih radnji.
2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Vidjeti stupac 1.1.A lijevo.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Rokovi za izvršenje svih radnji povezanih s parničnim i kaznenim postupcima, uključujući postupke izvršenja odluka u parničnim postupcima, prvo su prekinuti od 9. ožujka do 15. travnja, a zatim i do 11. svibnja 2020.

Tijekom tog razdoblja rasprave u građanskim postupcima, a time i rasprave koje se odnose na ovršne postupke, automatski se odgađaju do datuma nakon 11. svibnja 2020., a do tog se datuma prekidaju i rokovi za završetak svih radnji u građanskim postupcima.

U pogledu izvršenja, valja napomenuti da se tijekom razdoblja izvanrednog stanja mogu rješavati zahtjevi za prekid izvršivosti ili obustavu izvršenja pobijane presude (članak 283. talijanskog Zakonika o parničnom postupku) i zahtjevi za obustavu izvršenja presude protiv koje je podnesena žalba u kasacijskom postupku (članak 373. talijanskog Zakonika o parničnom postupku) te postupci čijim zakašnjelim rješavanjem može nastati ozbiljna šteta za stranke. U posljednjem slučaju hitnost proglašava voditelj sudske službe ili njegov zastupnik, dok se za predmete koji su već u tijeku hitnost proglašava odlukom suca ili predsjednika vijeća. Kako bi se ograničili negativni učinci epidemiološke krize uzrokovane bolešću COVID-19, na cijelom državnom području do 31. prosinca 2020. obustavljaju se svi postupci ovrhe nad nekretninama koje su glavno boravište dužnika.

Do 31. prosinca 2020. obustavljaju se i ovršni postupci koji se odnose na zajmove odobrene žrtvama kaznenih djela lihvarenja.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

U skladu s općom odredbom iz članka 3. stavka 6.a Zakona br. 6 iz 2020., radi isključenja odgovornosti dužnika uvijek se ocjenjuje jesu li poštovane mjere uvedene zbog ograničavanja pandemije, među ostalim i u pogledu primjene eventualnog gubitka prava ili kazni povezanih s odgođenim izvršenjem ili neizvršenjem.

U sporovima koji se odnose na ugovorne obveze, u kojima se usklađenost s mjerama za sprječavanje širenja zaraze ili u svakom slučaju s mjerama donesenima tijekom epidemiološke krize uzrokovane bolešću COVID-19 može ocijeniti u skladu sa stavkom 6.a, postupak mirenja uvjet je dopuštenosti svakog zahtjeva koji se podnese sudu.

Kada je riječ o određenim ugovorima, člankom 56. stavkom 2. točkama (b) i (c) Uredbe sa zakonskom snagom br. 18 iz 2020. propisano je produljenje dospijeća neobročnih zajmova bez ikakvih formalnosti do 30. rujna 2020., obustava plaćanja obroka zajmova ili plaćanja najma do 30. rujna 2020. i odgoda plana otplate obroka ili plaćanja najma koji podliježu obustavi.

Za 2020. obustavljaju se otplate hipotekarnih kredita odobrenih žrtvama kaznenih djela lihvarenja.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Svi postupci (uključujući postupke u slučaju nesolventnosti) prvo su po službenoj dužnosti odgođeni do 15. travnja ili 30. lipnja ako su tako odlučili voditelji službi, osim onih koje je sudac na pojedinačnoj osnovi proglasio hitnima ili onih koji se u skladu sa zakonom smatraju najvećim prioritetom.

Postupovni rokovi (među ostalim u ovršnim postupcima) prvo su prekinuti od 9. ožujka do 15. travnja, a zatim i do 11. svibnja.

Kad je riječ o aktivnostima koje nisu obustavljene, rasprave u parničnim postupcima koje zahtijevaju samo prisutnost odvjetnika ili stranaka, pod uvjetom da se poštuje kontradiktorni postupak i da stranke mogu djelotvorno sudjelovati, mogu se održavati sredstvima daljinske komunikacije.

Od voditelja sudskih službi očekuje se da u razdoblju od 11. svibnja do 30. lipnja 2020. poduzmu niz organizacijskih mjera kako bi se izbjegla okupljanja ljudi na maloj udaljenosti i bliski kontakti među ljudima u svim uredskim prostorima.

Te mjere mogu uključivati:

  • održavanje rasprava u parničnim postupcima koje zahtijevaju samo prisutnost odvjetnika ili stranaka sredstvima daljinske komunikacije, pod uvjetom da se poštuje kontradiktorni postupak i da stranke mogu djelotvorno sudjelovati
  • odgodu rasprava za razdoblje nakon 30. lipnja 2020.
  • održavanje rasprava u parničnim postupcima koje zahtijevaju samo sudjelovanje tuženika primjenom pisanog postupka.

U skladu s člankom 221. Uredbe sa zakonskom snagom br. 34 iz 2020. (Decreto Rilancio) sudac može naložiti da se rasprave u parničnim postupcima za koje nije potrebna prisutnost drugih osoba osim branitelja stranaka zamijene elektroničkim podnošenjem pisanih bilješki koje sadržavaju samo instance i zaključke. U raspravama u parničnim postupcima mogu, na zahtjev zainteresirane stranke, sudjelovati i jedna ili više stranaka ili jedan ili više branitelja putem videokonferencije. Te su odredbe produljene do 31. prosinca 2020.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Rokovi za podnošenje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji ne počinju teći tijekom razdoblja u kojem proglašenje nesolventnosti nije dopušteno.

Člankom 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 23 iz 2020. propisano je i da se rokovi za ispunjenje prethodnih sporazuma i odobrenih sporazuma o restrukturiranju koji istječu nakon 23. veljače 2020. produljuju za šest mjeseci.

U postupku odobrenja sporazuma o nagodbi koji je u tijeku dužniku je omogućeno da do zakazane rasprave o odobrenju podnese zahtjev za odobrenje roka od najviše devedeset dana za podnošenje novog plana i novog prijedloga ili novog sporazuma o restrukturiranju.

Člankom 9. predviđeno je i da dužnik može podnijeti zahtjeve za odobrenje novih rokova ili za daljnja produljenja već odobrenih rokova.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Uredbom sa zakonskom snagom br. 18 iz 2020. predviđen je niz mjera koje su posebno usmjerene na podupiranje likvidnosti preko bankarskog sustava (glava III.) i podupiranje likvidnosti kućanstava i poduzeća (glava IV.).

Od prvih valja spomenuti mjere financijske potpore mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima predviđene člankom 56., među ostalim zabranu opoziva iznosa odobrenih za kredite koji podliježu opozivu i za zajmove odobrene na temelju predujmova za zajmove, produljenje do 31. siječnja 2021. ugovora o neobročnim zajmovima s rokom dospijeća prije 31. siječnja 2021. bez ikakvih formalnosti, obustavu plaćanja obroka zajmova i drugih kredita koji se otplaćuju u obrocima i obustavu otplate leasinga do 31. siječnja 2021. te odgodu plana otplate obroka, odnosno obroka koji podliježu obustavi.

Među potonjima treba spomenuti doznake u smislu plaćanja javnim upravama, uključujući one koje se odnose na doprinose za socijalno osiguranje i socijalnu pomoć te premije obveznog osiguranja, obustavu plaćanja poreza po odbitku, doprinosa za socijalno osiguranje i socijalnu pomoć te premija obveznog osiguranja i uvjete poreznih obveza i uplata te obveza i plaćanja doprinosa.

Člankom 11. Uredbe sa zakonskom snagom br. 23 iz 2020. propisan je prekid rokova isteka dužničkih vrijednosnih papira u razdoblju od 9. ožujka do 30. travnja 2020., koji je kasnije produljen do 31. kolovoza 2020.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.