Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Parnični postupak odvija se u pisanom obliku ako se time ne krše prava stranaka i ako sud smatra da je to moguće. Latvija je umjesto odgode sudskih rasprava prešla na pisani sudski postupak, osim ako je apsolutno potrebno održati uobičajenu sudsku raspravu ili iznimno hitno razmotriti predmet, ili ako postoji veliki rizik za ozbiljno kršenje prava.

Tijek rokova zastare (npr. prekluzija) prekida se u razdoblju od 12. ožujka do 1. srpnja.

Postupci izvršenja: najdulje trajanje dobrovoljnog ispunjenja obveza u skladu s presudom o vraćanju robe, povratu duga i deložacijama iz prostora produljuje se s 10 dana na 60 dana, osim u slučajevima u kojima bi se presuda trebala odmah izvršiti.

Komercijalno jamstvo. Rokovi za donošenje odluke o izvršenju komercijalnog jamstva produljuju se s 30 dana na 60 dana.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Republika Latvija objavila je Smjernice za organizaciju rada okružnih (gradskih) i regionalnih sudova tijekom izvanrednog stanja. U tim se smjernicama preporučuje da se u žurnim predmetima hitne rasprave organiziraju, kad je to moguće, preko videokonferencije.

Ako se rasprava organizira uz nazočnost uključenih osoba, osigurava se potrebna udaljenost između osoba na raspravi te se poduzimaju druge mjere opreza (prostorije treba prozračiti itd.).

Sudovi mogu od 12. svibnja 2020. ponovno početi održavati rasprave uz nazočnost sudionika, uzimajući u obzir zahtjeve kabineta ministara o okupljanju u zatvorenim prostorima pri razmatranju predmeta.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

U hitnim slučajevima prihvaćaju se svi zahtjevi i priloženi dokumenti koji su poslani elektroničkim putem (e-poštom), zadržavajući njihovu vjerodostojnost. Zahtjevi za uzajamnu pravnu pomoć skeniraju se i pretvaraju u obrazac u formatu PDF te se prosljeđuju stranim zemljama sa službene adrese elektroničke pošte Ministarstva pravosuđa. Prihvaća se zahtjev koji je na isti način upućen iz drugih zemalja.

Pravosudna suradnja i dalje se odvija, na primjer izvršavaju se zahtjevi za dostavu pismena i održavaju se rasprave preko videokonferencije.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

-

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Vjerovnicima je do 1. ožujka 2021. zabranjeno podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti pravne osobe, osim u slučajevima koji su povezani s dužnikovim nepoštovanjem postupka pravne zaštite (postupak restrukturiranja).

Do 30. lipnja 2021. dužnik nije obvezan podnijeti zahtjev za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti pravne osobe, osim 1. ako je nesolventnost utvrđena na početku ili u tijeku likvidacije, 2. ako dužnik ne može ispuniti plan postupka pravne zaštite ili 3. ako dužnik nije platio punu naknadu zaposleniku, naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti ili nije uplatio obvezne doprinose za socijalno osiguranje u roku od dva mjeseca od dana određenog za isplatu plaće.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Moratorij na naplatu duga ne primjenjuje se na upravne odluke koje se mogu prisilno izvršiti već od trenutka njihova stupanja na snagu bez čekanja da postanu neosporive. Ako je u ovršnom predmetu izdan nalog za zalog sredstava koja dužnik mora platiti, a utvrđeno je da dužnik ima bolest COVID-19 ili je podvrgnut karanteni, zaprisegnuti sudski izvršitelj može, na temelju zahtjeva dužnika, poništiti nalog upućen kreditnoj instituciji ili drugom pružatelju platnih usluga u pogledu zaloga novca. Nakon što se izda potvrda o zatvaranju bolovanja dužnika, zaprisegnuti sudski izvršitelj nastavlja s povratom novčanih sredstava dužnika kreditnoj instituciji ili drugom pružatelju platnih usluga pripremom i slanjem novog naloga za zalog novca kreditnoj instituciji ili drugom pružatelju platnih usluga, ovisno o uvjetima konkretnog ovršnog predmeta.

U ovršnim predmetima koji se odnose na stupanje u posjed nekretnine i u slučajevima koji se odnose na deložaciju osoba i imovine iz prostora, u obavijesti predviđenoj Zakonom o parničnom postupku koja se šalje dužniku u vezi s obvezom izvršenja sudske presude i napuštanja poslovnog prostora sudski izvršitelj određuje rok koji nije kraći od 30 dana. Ako se prostor ne napusti u roku koji je odredio zaprisegnuti sudski izvršitelj ili dužnik ne stupi u posjed u navedeno vrijeme, zaprisegnuti sudski izvršitelj određuje novi datum najranije tridesetog dana od datuma kada je poslao obavijest.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Umjesto da odgodi sudske rasprave, Latvija je prešla na pisani sudski postupak, osim kada je apsolutno nužno održati pravu sudsku raspravu. Sud odlučuje o organizaciji sudske rasprave prvenstveno putem videokonferencije, posebno u slučajevima kada u njoj sudjeluje pravna osoba, kao i u slučajevima kada predmet vodi odvjetnik.

Isto tako, dok god je epidemiološka sigurnost ugrožena zbog širenja bolesti COVID-19, zahtjevi za pokretanje postupaka pravne zaštite, postupaka u slučaju nesolventnosti pravne osobe i postupaka u slučaju nesolventnosti fizičke osobe mogu se podnijeti elektronički.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Izvršenje plana otplate duga (dio postupka u slučaju nesolventnosti fizičke osobe) može se obustaviti do 30. lipnja 2021., a rok za provedbu plana produljuje se za razdoblje obustave.

Sastanci odbora vjerovnika mogu se održavati na daljinu (primjenjuje se i dalje, ali je uključeno u Zakon o nesolventnosti kao trajna odredba).

Rok za provedbu plana mjera u okviru postupaka pravne zaštite može se do 30. lipnja 2021. odrediti na najviše četiri godine (za nove planove i planove čiji rok još nije produljen) ako se s time složi većina vjerovnika navedenih u Stečajnom zakonu. Do 30. lipnja 2021. planovi mjera u okviru postupaka pravne zaštite, koji su već jednom produljeni ili prvobitno utvrđeni na četiri godine, mogu se produljiti za još jednu godinu ako se s time složi većina vjerovnika navedenih u Zakonu o nesolventnosti.

Osim toga, ograničenje vjerovnika u pogledu podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti uzet će se u obzir pri donošenju odluke o namirenju potraživanja zaposlenika koje osigurava država.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Porezni obveznici kod kojih je došlo do prekoračenja roka za plaćanje poreza zbog širenja bolesti COVID-19 imaju pravo zatražiti od Porezne uprave odgodu plaćanja poreza (za razdoblje do tri godine) do 30. lipnja 2021. U tom se slučaju ne obračunava naknada za kašnjenje s plaćanjem.

Lokalne vlasti imaju pravo odrediti druge rokove za plaćanje poreza na nekretnine za 2020. i 2021. koji se razlikuju od rokova utvrđenih u Zakonu o porezu na nekretnine, i odgoditi ih na kasnije razdoblje u okviru predmetne porezne godine. Lokalne vlasti u ovom slučaju ne primjenjuju naknade za zakašnjelo plaćanje.

Programom za smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja za poduzeća uzrokovanog presporim povratom preplaćenog PDV-a povećava se njihov raspoloživi obrtni kapital.

Produljuje se rok za plaćanje poreza na nekretnine (dostupno u 2020., 2021.).

Za poduzeća pogođena posljedicama bolesti COVID-19 i njihove zaposlenike dostupno je nekoliko programa potpore kako bi se osigurali oporavak i rast:

 1. bespovratna sredstva za vrijeme obustave poslovanja, kako bi porezni obveznici mogli nastaviti s poslovanjem u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19 (dostupna do 30. lipnja 2021.);
 2. bespovratna sredstva za nastavak poslovanja poreznih obveznika u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19 (dostupna do 30. lipnja 2021.);
 3. bespovratna sredstva za poduzeća pogođena krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 kako bi se osigurao tok obrtnog kapitala (dostupna do 30. lipnja 2021.);
 4. jamstva za velika poduzeća pogođena širenjem bolesti COVID-19 (dostupna do 30. lipnja 2021.);
 5. zajmovi i subvencije za kamate za poduzeća radi promicanja konkurentnosti;
 6. program mikrozajmova i zajmova za novoosnovana poduzeća za tokove kapitala i ulaganja za MSP-ove (dostupan do 31. prosinca 2023.);
 7. jamstva za pružatelje turističkih usluga (do 31. prosinca 2023.);
 8. jamstva za odgodu otplate glavnice kod zajmova (Loans Holidays Guarantees, do 30. lipnja 2021.);
 9. zajmovi za obrtni kapital (do 30. lipnja 2021.);
 10. jamstva za izvozne kredite (do 30. lipnja 2021.);
 11. kapitalni fond za velika društva (dostupan do 30. lipnja 2021.);
 12. program potpore za promicanje zapošljavanja u izvoznim poduzećima pogođenima posljedicama bolesti COVID-19 (dostupan do 31. studenoga 2020.);
 13. program potpore za promicanje zapošljavanja u poduzećima turističkog sektora pogođenima posljedicama bolesti COVID-19;
 14. potpora za operativne troškove hotela (dostupna do 18. prosinca 2020.);
 15. naknada za prekid rada zbog širenja bolesti COVID-19 i ograničenja Vlade (dostupna do 30. lipnja 2020.);
 16. program za promicanje međunarodne konkurentnosti i izvoza (dostupan do 31. prosinca 2023.);
 17. osposobljavanje za poboljšanje vještina zaposlenika (dostupno do 31. prosinca 2023.).
Posljednji put ažurirano: 27/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.