Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Na temelju Uredbe Velikog Vojvodstva od 18. ožujka 2020. o uvođenju niza mjera u kontekstu borbe protiv bolesti COVID-19 krizno stanje produljeno je za tri mjeseca Zakonom od 24. ožujka 2020.

Parlament se ne može raspustiti tijekom kriznog stanja, zadržava sve svoje zakonodavne ovlasti i može u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja od tri mjeseca donijeti zakon o završetku kriznog stanja. Uredbe koje su zakonito donesene tijekom tog razdoblja prestaju proizvoditi učinke na dan prestanka kriznog stanja.

Vlada je 25. ožujka 2020. u Vladinom vijeću donijela Uredbu Velikog Vojvodstva koju je sastavilo Ministarstvo pravosuđa, a kojom se obustavljaju rokovi u pravosudnim stvarima i prilagođavaju određena druga postupovna pravila.

Općom odredbom obustavljaju se svi propisani rokovi u postupcima pred ustavnim, redovnim, upravnim i vojnim sudovima. U tekstu su predviđene određene iznimke u pogledu oduzimanja slobode u kojima je propisano donošenje brzih odluka.

Rokovi u građanskim i trgovačkim stvarima

Luksemburg je obustavio rokove u sudskim postupcima i produljio određene rokove u posebnim postupcima.

Odredio je i neke iznimke, posebno za hitna pitanja koja ne dopuštaju obustavu rokova.

Obustavljeni su rokovi za žalbe ili prigovore.

  • Kad je riječ o pitanjima najma, obustavlja se izvršenje naloga za deložaciju. Odredbom se obustavljaju deložacije u području najmova stambenih prostora. Obustavljaju se i rokovi za izvršenje deložacija u području najmova komercijalnih prostora kao i rokovi za pljenidbu i prisilnu prodaju.
  • Kad je riječ o pitanjima građanskog statusa, obustavlja se i obveza prijave rođenja u roku od pet dana. U slučaju vjenčanih listova, s obzirom na mogućnost izostavljanja objave namjere sklapanja braka, ne postoji nikakvo vremensko ograničenje.
  • Posebnom odredbom obustavljaju se rokovi u pitanjima nasljeđivanja izvan sudskih postupaka. Važno je očuvati prava građana jer je podjela nasljedstva vrlo formalistički postupak s brojnim rokovima.
  • Planira se da se rokovi za podnošenje i objavu godišnjih financijskih izvještaja, konsolidiranih financijskih izvještaja i izvještaja trgovačkih društava produlje za tri mjeseca. To se odnosi samo na financijske godine koje su zaključene na dan završetka krize i u pogledu kojih rokovi za podnošenje i objavu nisu istekli prije 18. ožujka 2020.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sudska uprava uvela je mjere potrebne u ovoj fazi pandemije kako bi, s jedne strane, osigurala funkcionalno pružanje usluga u smanjenom obujmu, a s druge strane, što više očuvala zdravlje zaposlenika.

Te su odredbe donesene strogo u skladu s Ustavom i međunarodnim obvezama Luksemburga, posebno onima koje se odnose na temeljna prava. One se primjenjuju u skladu s kriterijima nužnosti i proporcionalnosti.

U okviru borbe protiv koronavirusa brojne su države članice ograničile kretanje. Luksemburg je učinio isto te je ujedno predvidio niz iznimaka od tih ograničenja (na primjer za radnike u zdravstvenom sektoru i drugim ključnim sektorima u trenutačnoj krizi).

Jednom od tih iznimaka propisuje se da se rastavljenim roditeljima i dalje dopušta da napuste svoj dom radi izvršavanja roditeljske odgovornosti, posebno kako bi ostvarili pravo na kontakt sa svojim djetetom.

Sudovi u Luksemburgu rade sporije, ali dovoljno su aktivni pa uspijevaju riješiti ključna i hitna pitanja. Zahtjevi upućeni vijećima (chambres du conseil) okružnih sudova (tribunaux d’arrondissement) i Žalbenom sudu (cour d’appel) rješavaju se tijekom kriznog stanja na temelju pisanog postupka.

Javni bilježnici i dalje pružaju svoje usluge. Poduzete su mjere kojima se odobravaju odstupanja u određenim pravnim postupcima kako bi se smanjila potreba za fizičkim kontaktom.

Odvjetnici isto tako nastavljaju raditi i potiče ih se da se tijekom krize koriste elektroničkim sredstvima za komunikaciju sa sudovima.

Kako bi izbjegli fizički kontakt, sudski izvršitelji pismena ne dostavljaju primatelju osobno, nego ih ostavljaju u poštanskom sandučiću na adresi primatelja.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Središnje tijelo, glavni javni tužitelj (procureur général), potpisuje i izdaje sve instrumente u području pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima. Ritam rada ponešto je usporen kako bi maksimalan broj ljudi mogao raditi od kuće.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Zakonom je obustavljena obveza poduzeća da u roku od mjesec dana pri sudskom registru podnese službenu izjavu u slučaju obustave plaćanja, kojom bi započeo stečajni postupak.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Nije uveden opći moratorij na podnošenje zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka, što znači da vjerovnik i dalje ima pravo podnijeti zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, a poduzeće i dalje ima pravo proglasiti stečaj.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

-

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Luksemburški sudovi nadležni u području stečaja rješavat će samo hitne predmete.

Luksemburg je obustavio rokove u sudskim postupcima i produljio određene rokove u posebnim postupcima.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Parlamentarni nadzor nad provedbom Direktive (EU) 2019/1023 stavljen je na čekanje. Međutim, Ministarstvo pravosuđa trenutačno razmatra bi li neki elementi Direktive mogli biti korisni u trenutačnom kontekstu i bi li ih se moglo uvesti u kratkom roku (npr. pojednostavnjeni mehanizam odgode ovrhe ili odredba o zaštiti novog financiranja).

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Kad je riječ o pitanjima najma, izvršenje presuda o deložaciji obustavlja se zbog očitih razloga.

Nakon izvanrednog stanja mjere za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 redovito su razmatrane kako bi ih se prilagodilo razvoju zdravstvene krize.

Nakon uvođenja niza hitnih mjera u kontekstu borbe protiv pandemije, Ministarstvo pravosuđa neke je od njih produljilo, prilagodilo ili ukinulo.

Ažurirane ili dodatne informacije o mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 dostupne su na posebnoj stranici Ministarstva pravosuđa:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

ili

u Službenom listu Velikog Vojvodstva Luksemburga:

Službeni list Velikog Vojvodstva Luksemburga - Legilux (public.lu)

Posljednji put ažurirano: 13/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.