Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Od 16. ožujka 2020. tijek svih zakonskih i sudskih rokova, uključujući rokove zastare u građanskim stvarima i sve prekluzivne rokove, prekida se do sedam dana od ukidanja Naloga za zatvaranje sudova.

Osim toga, dok su sudovi zatvoreni, prekinut je i tijek svih zakonskih rokova koje su obvezni primjenjivati javni bilježnici. Prekid tijeka rokova koji se odnose na javne bilježnike traje najviše 20 dana od ukidanja Naloga za zatvaranje sudova.

Prekid tijeka rokova za zaključivanje prodaje navedenih u upisanom predugovoru o kupoprodaji koji je uveden 16. ožujka 2020. povučen je 22. svibnja 2020. Prekid u trajanju od 20 dana koji se počeo primjenjivati 22. svibnja 2020. uveden je u odnosu na predugovore o kupoprodaji, a nakon toga će preostali dio razdoblja čiji je tijek prekinut nastaviti teći.

Odluka o zatvaranju sudova iz 2020. stavljena je izvan snage 5. lipnja 2020. Stoga će nastaviti teći svi zakonski i sudski rokovi, uključujući rokove zastare u građanskim stvarima i sve prekluzivne rokove. Kako bi se zaštitila prava sudskih korisnika, 5. lipnja 2020. stupio je na snagu kratki prekid: i. dvadesetodnevni prekid zakonskih i sudskih rokova za sudove, odbore, povjerenstva, vijeća ili subjekte koji ne rade u zgradama sudova i ii. sedmodnevni prekid zakonskih i sudskih rokova za sudove, odbore, povjerenstva, vijeća ili druge subjekte koji rade u zgradama sudova.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sudovi i registri zatvoreni su od 16. ožujka, a među njima viši sudovi, niži sudovi i žalbeni sudovi, sva sudišta uspostavljena na temelju zakona koja rade u zgradi sudova te svi odbori, povjerenstva, vijeća ili drugi subjekti koji isto tako rade u tim zgradama sudova i pred kojima se vodi bilo kakav postupak.

Unatoč tom zatvaranju sudovi su ipak ovlašteni naložiti održavanje rasprave u hitnim predmetima ili u predmetima čije bi rješavanje prema mišljenju suda bilo u javnom interesu. Međutim, takav način rada ovisi o posebnim mjerama za zaštitu od širenja virusa o kojima sud može sam odlučiti.

Pristup tajništvima svih sudova omogućen je od 4. svibnja 2020. za potrebe podnošenja svih dokumenata povezanih sa sudskim postupcima (ne samo s obzirom na hitne predmete i predmete od javnog interesa).

Odluka o zatvaranju sudova iz 2020. stavljena je izvan snage s učinkom od 5. lipnja 2020. Stoga su svi sudovi ponovno otvoreni, uključujući više i niže sudove, žalbene sudove neovisno o njihovoj nadležnosti ili jurisdikciji, sve zakonom ustanovljene sudove te su s radom nastavili svi odbori, komisije, povjerenstva ili druga tijela pred kojima se održavaju saslušanja ili provode postupci koji podliježu zakonskim ili administrativnim vremenskim ograničenjima za podnošenje zahtjeva, odgovora na tužbu ili drugih akata.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Prekogranična pravosudna suradnja nastavila se odvijati uobičajeno – naravno, koliko je to moguće u sadašnjim okolnostima, posebno u kontekstu smanjene aktivnosti na sudovima i smanjenog međunarodnog putovanja.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Malteški sudovi zatvoreni su od 16. ožujka 2020. i dopušta se samo rješavanje hitnih predmeta ako sud odluči da bi to bilo u javnom interesu. Time je privremeno predviđena predstojeća situacija u pogledu određenih tužbi (protuzakonito poslovanje) koje bi mogle biti podnesene protiv direktora ako ne podnesu zahtjev za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti.

Odluka o zatvaranju sudova iz 2020. stavljena je izvan snage 5. lipnja 2020. Svi su sudovi ponovno otvoreni.

Stoga će nastaviti teći svi zakonski i sudski rokovi, uključujući rokove zastare u građanskim stvarima i sve prekluzivne rokove. Kako bi se zaštitila prava sudskih korisnika, 5. lipnja 2020. stupio je na snagu kratki prekid: i. dvadesetodnevni prekid zakonskih i sudskih rokova za sudove, odbore, povjerenstva, vijeća ili subjekte koji ne rade u zgradama sudova i ii. sedmodnevni prekid zakonskih i sudskih rokova za sudove, odbore, povjerenstva, vijeća ili druge subjekte koji rade u zgradama sudova.

Zakonom XXXI. iz 2020. izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima (poglavlje 386. Zakonâ Malte) kako bi se nadležnom ministru dale nove ovlasti za omogućivanje privremene obustave obveze direktora da podnesu zahtjev za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti, sve dok se to bude smatralo potrebnim.

Dana 15. rujna 2020. objavljena je Pravna obavijest 373. iz 2020. pod nazivom Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Obustava podnošenja zahtjeva za prestanak i likvidaciju društva). Tom se pravnom obavijesti predviđaju obustava podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti i odgoda postupaka. Obje mjere stupaju na snagu retroaktivno od 16. ožujka 2020. Obustava uključuje predmete nezakonitog poslovanja koji se vode protiv direktora jer nisu pokrenuli postupak prestanka društva ili su u dobroj vjeri uzrokovali dugove u vrijeme kada je bilo vjerojatno da će društvo postati nesolventno. Obustava i odgoda ostaju na snazi neograničeno i u razdoblju od 40 dana od datuma kada ministar nadležan za gospodarstvo izda nalog za njihovo ukidanje.

Neovisno o obustavi i odgodi, sud još uvijek ima ovlast dopustiti pokretanje ili nastavak postupka ako na prvi pogled postoji prima facie dokaz da je nesolventnost nastupila prije 16. ožujka 2020.

Pravnom obavijesti predviđen je i sustav prema kojemu se datum koji se smatra datumom prestanka društva vraća na datum na koji bi imatelj zadužnice, vjerovnik ili vjerovnici podnijeli zahtjev za prestanak društva, ali im je to zbog obustave bilo zabranjeno. To će se primjenjivati na zahtjeve za likvidaciju podnesene u roku od šest mjeseci nakon ukidanja obustave.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Zatvaranjem sudova automatski je obustavljeno primjenjivanje vjerovnikovih prava na podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti dužnika.

Odluka o zatvaranju sudova iz 2020. stavljena je izvan snage 5. lipnja 2020. Svi su sudovi ponovno otvoreni.

Zakonom XXXI. iz 2020. izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima (poglavlje 386. Zakona Malte) kako bi se nadležnom ministru dale nove ovlasti za omogućivanje privremene obustave prava vjerovnika da podnesu zahtjev za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti dužnika, sve dok se to bude smatralo potrebnim.

Dana 15. rujna 2020. objavljena je Pravna obavijest 373. iz 2020. pod nazivom Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Obustava podnošenja zahtjeva za prestanak i likvidaciju društva). Tom pravnom obavijesti opoziva se pravo vjerovnika na podnošenje zahtjeva za prestanak društva dužnika zbog nesolventnosti. Nadalje, obustavit će se postupci u slučaju nesolventnosti pokrenuti 16. ožujka 2020. ili kasnije. Međutim, Sud je ovlašten dopustiti suđenje ako se prima facie uvjerio da je nesolventnost nastupila prije 16. ožujka 2020.

Obustavljaju se i slučajevi nezakonitog poslovanja (koje nije prijevarno poslovanje) koji se vode protiv direktora zbog nepodnošenja zahtjeva za prestanak društva. Obustava i odgoda ostaju na snazi neograničeno i u razdoblju od 40 dana od datuma kada ministar nadležan za gospodarstvo izda nalog za njihovo ukidanje.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Isto tako, zatvaranjem sudova osigurana je automatska obustava ovršnih radnji koje su pokrenuli vjerovnici. Nadalje, vlada je naložila šestomjesečnu obustavu kredita koje su odobrile ovlaštene kreditne ili financijske institucije, među ostalim pozajmljivanje određenog novčanog iznosa u obliku predujma, prekoračenja ili zajma ili bilo koje druge kreditne linije, uključujući diskontiranje mjenica i zadužnica, jamstava, odšteta, akcepata i mjenica odobrenih per aval, ali isključujući kreditne kartice.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

Zbog zatvaranja sudova, a time i nemogućnosti primjenjivanja prava dužnika na izvršenje ugovora, vlada je do daljnjega naložila privremeni prekid svih zakonskih i sudskih rokova određenih u sporazumima, među ostalim svih rokova za ispunjenje obveza utvrđenih u takvim sporazumima. To, među ostalim, uključuje tijek svih rokova koji su zakonom propisani javnom bilježniku za upis svih isprava, oporuka, akata ili privatnih pisanih isprava; tijek svih rokova u kojima javni bilježnik u skladu s primjenjivim pravom mora platiti poreze koje je naplatio pri obavljanju svoje djelatnosti; tijek svih rokova koji se odnose na porezne olakšice, poticaje ili izuzeća; tijek svih rokova u kojima javni bilježnik mora dostaviti sve informacije ili dokumentaciju bilo kojem nadležnom ili regulatornom tijelu u skladu s relevantnom javnobilježničkom radnjom; tijek rokova za ispunjenje bilo koje obveze sadržane u bilo kojoj ispravi ili privatnoj pisanoj ispravi, među ostalim u upisanom predugovoru o kupoprodaji; i tijek roka isteka bilo kojeg upisanog predugovora o kupoprodaji.

Odluka o zatvaranju sudova iz 2020. stavljena je izvan snage 5. lipnja 2020. Svi su sudovi ponovno otvoreni.

Stoga će nastaviti teći svi zakonski i sudski rokovi, uključujući rokove zastare u građanskim stvarima i sve prekluzivne rokove. Kako bi se zaštitila prava sudskih korisnika, 5. lipnja 2020. stupio je na snagu kratki prekid: i. dvadesetodnevni prekid zakonskih i sudskih rokova za sudove, odbore, povjerenstva, vijeća ili subjekte koji ne rade u zgradama sudova i ii. sedmodnevni prekid zakonskih i sudskih rokova za sudove, odbore, povjerenstva, vijeća ili druge subjekte koji rade u zgradama sudova.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Sudovi i pripadajući prijavni uredi zatvoreni su od 16. ožujka 2020. Međutim, sudovi su ovlašteni odrediti raspravu u hitnim predmetima ili u predmetima čije bi rješavanje prema mišljenju suda bilo u javnom interesu. Kao posljedica toga, svi zakonski i sudski rokovi, među ostalim rokovi zastare i svi prekluzivni rokovi, prekinuti su do sedam dana nakon ukidanja naloga za zatvaranje sudova. Takve mjere same po sebi služe kao automatski moratorij ili odgoda ovršnih radnji i postupaka u slučaju nesolventnosti trgovačkih društava te neposredne obveze direktora da podnesu zahtjev za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti.

Odluka o zatvaranju sudova iz 2020. stavljena je izvan snage 5. lipnja 2020. Svi su sudovi ponovno otvoreni i sudski postupci se vode kao uobičajeno.

Zakonom XXXI. iz 2020. izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima (poglavlje 386. Zakonâ Malte) kako bi se nadležnom ministru dodijelile nove ovlasti za obustavu prava na podnošenje zahtjeva za likvidaciju i obustavu održavanja redovnih ili izvanrednih glavnih skupština i održavanja virtualnih godišnjih glavnih skupština i drugih sastanaka.

Dana 15. rujna 2020. objavljena je Pravna obavijest 373. iz 2020. pod nazivom Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Obustava podnošenja zahtjeva za prestanak i likvidaciju društva). Tom se pravnom obavijesti predviđaju obustava podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti i odgoda postupaka, koje stupaju na snagu retroaktivno od 16. ožujka 2020. Obustava uključuje predmete nezakonitog poslovanja koji se vode protiv direktora zbog nepokretanja postupka prestanka društva. Obustava i odgoda ostaju na snazi neograničeno i u razdoblju od 40 dana od datuma kada ministar nadležan za gospodarstvo izda nalog za njihovo ukidanje.

Neovisno o obustavi i odgodi, sud još uvijek ima ovlast dopustiti pokretanje ili nastavak postupka ako postoji prima facie dokaz da je nesolventnost nastupila prije 16. ožujka 2020.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Kad je riječ o Direktivi o nesolventnosti, vlada još uvijek ispituje situaciju i njezin učinak na trgovačka društva.

Pravna obavijest 192. iz 2020. pod nazivom Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Fond za obnovu trgovačkih društava) objavljena je 12. svibnja 2020. kako bi se dopunio postupak oporavka društava predviđen člankom 329.B Zakona o trgovačkim društvima (poglavlje 386. Zakonâ Malte). Tom se pravnom obavijesti uspostavlja i uređuje rad Fonda za oporavak trgovačkih društava i upravljanje njime s ciljem olakšavanja postupka oporavka trgovačkih društava.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Vlada je već uvela tri paketa financijske pomoći na mjesečnoj osnovi kako bi održala likvidnost u poduzećima i financijski pomogla nizu sektora. Vlada nije samo uvela odgode plaćanja poreza već je obećala i državna jamstva za zajmove pod povoljnijim uvjetima te je izravno unijela gotovinu u poduzeća kako bi ona nastavila poslovati te bila zdrava i spremna za oporavak nakon ponovnog pokretanja gospodarstva. Osim toga, uveden je i niz socijalnih mjera, među ostalim dodaci na plaću. Sve se to čini kako bi se izbjegla nesolventnost, spasila održiva poduzeća, očuvala radna mjesta i u najvećoj mogućoj mjeri ograničili neprihodonosni krediti.

Konkretno, vlada je naložila šestomjesečnu obustavu kredita koje su odobrile ovlaštene kreditne ili financijske institucije, među ostalim pozajmljivanje određenog novčanog iznosa u obliku predujma, prekoračenja ili zajma ili bilo koje druge kreditne linije, uključujući diskontiranje mjenica i zadužnica, jamstava, odšteta, akcepata i mjenica odobrenih per aval, ali isključujući kreditne kartice.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.