Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Obustavljaju se sva razdoblja, a rokovi predviđeni postupovnim propisima koji se odnose na sve sudske naloge prekidaju se i prestaju teći. Izračun rokova nastavit će se u trenutku kada produljenja Kraljevske uredbe 463/2020 postanu nevažeća.

Prekid tijeka postupovnog roka ne primjenjuje se na niz posebnih postupaka, uključujući zaštitu djece.

Sudac ili sud mogu odlučiti da će voditi sve sudske postupke koji su potrebni kako bi se izbjegla nepopravljiva šteta za prava i legitimne interese stranaka u postupku.

Kako biste saznali novosti o mjerama za sprječavanje širenja virusa koje su poduzela španjolska tijela, španjolsko Državno sudbeno vijeće na svojim je internetskim stranicama u posebnom odjeljku objavilo dokument naslova Opće informacije o bolesti COVID-19.

Internetske stranice sadržavaju cjelovite informacije, među ostalim opće informacije, smjernice i protokole, sporazume Stalnog odbora (od 11. ožujka 2020. do 5. svibnja 2020.), sudsku praksu, informacije Ministarstva pravosuđa i Ureda glavnog državnog odvjetnika, informacije Ministarstva zdravstva, čelnika države i Nadzornog odbora visokih sudova.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Rad u prostorijama suda znatno je smanjen. Osigurana su ili ojačana IT rješenja i komunikacijski alati kako bi se olakšao rad sudaca, tužitelja i drugih pravnih stručnjaka na daljinu.

Javni bilježnici i javni registri smatraju se ključnom javnom uslugom i njihov je rad zajamčen.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Španjolsko središnje tijelo ne može jamčiti uobičajenu obradu pristiglih zahtjeva (posebno zahtjeva u papirnatom obliku). Zahtjevi se moraju slati isključivo elektroničkim sredstvima.

  • Izvođenje dokaza (članak 3. Uredbe br. 1206/2001): Obradit će se ozbiljni i hitni zahtjevi, a zahtjevi se moraju poslati na e-adresu rogatoriascivil@mjusticia.es. Svi ostali moraju poštovati uobičajeni postupak tako što će ih poslati izravno nadležnom španjolskom sudu u papirnatom obliku.
  • Otmica djece i naplata uzdržavanja: Obrada zahtjeva može se jamčiti samo ako je zahtjev zaprimljen e-poštom. Izvršenje se provodi samo pod uvjetom da je hitno i uzimajući u obzir ograničenje kretanja za građane koje je na snazi. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Odgoda obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti sve dok je na snazi izvanredno stanje (čak i ako je dužnik podnio zahtjev za predstečajni mehanizam predviđen člankom 5.a španjolskog Stečajnog zakona).

Članak 5.a Stečajnog zakona zamijenjen je člancima od 583. do 594. pročišćenog teksta Stečajnog zakona, koji je objavljen u Službenom listu 5. svibnja 2020. i stupa na snagu 1. rujna 2020.

U članku 6.3. Zakona 3/2020 od 18. rujna navedeno je „ako je do uključivo 31. prosinca 2020. dužnik obavijestio o otvaranju pregovora s vjerovnicima radi postizanja sporazuma o refinanciranju, izvansudske nagodbe ili ranog rješavanja sporova.”

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

U razdoblju od dva mjeseca od prestanka izvanrednog stanja stečajni sudovi neće prihvaćati zahtjeve za pokretanje potrebnih postupaka u slučaju nesolventnosti koje su vjerovnici / treće strane podnijeli tijekom izvanrednog stanja ili u tom dvomjesečnom razdoblju.

Tijekom dvomjesečnog razdoblja nakon izvanrednog stanja sudovi će zahtjeve dužnika za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti obrađivati žurno.

Člankom 6. Zakona 3/2020 od 18. rujna utvrđeno je da „do uključivo 31. prosinca 2020. suci neće dopustiti podnošenje zahtjeva za nužne postupke u slučaju nesolventnosti koje su vjerovnici / treće strane podnijeli od 14. ožujka 2020. Ako je do uključivo 31. prosinca 2020. dužnik podnio zahtjev za dobrovoljni stečaj, to će se prihvatiti za prioritetnu obradu, čak i ako je to učinio nakon podnošenja zahtjeva za nužni stečaj.”

Kraljevskom uredbom sa zakonskom snagom 34/2020 od 17. studenoga taj je moratorij produljen do 14. ožujka 2021.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

-

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Opći prekid postupovnih rokova. Sudske rasprave mogu se održati u hitnim slučajevima.

Obustava postupaka prestala je krajem lipnja. S obzirom na kolaps u području trgovačkog pravosuđa, koji je pandemija dodatno pogoršala, Zakonom 3/2020 od 18. rujna uspostavljena je prioritetna obrada određenih hitnih predmeta u okviru postupka u slučaju nesolventnosti (članak 9.).

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Osim toga, Kraljevskom uredbom sa zakonskom snagom od 31. ožujka, kojom su donesene hitne dodatne društvene i gospodarske mjere zbog bolesti COVID-19, utvrđena je i mogućnost da nesolventna trgovačka društva podnesu zahtjev za pokretanje postupka za privremenu regulaciju radnih odnosa („ERTE”) zbog više sile ili organizacijskih, tehničkih, gospodarskih i proizvodnih razloga u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19:

Svrha je te mjere spriječiti da gospodarska kriza uzrokovana bolešću COVID-19 bude dodatna prepreka održivosti nesolventnih poduzeća, što bi ih moglo spriječiti u izvršenju ili poštovanju sporazuma s vjerovnicima te dovesti do njihove likvidacije ili otežati mogućnost prodaje održive poslovne jedinice.

Zahtjeve ili obavijesti mora dostaviti nesolventno trgovačko društvo uz odobrenje upravitelja u slučaju nesolventnosti ili izravno upravitelj u slučaju nesolventnosti, ovisno o tome raspolaže li dužnik imovinom.

Isto tako, upravitelj u slučaju nesolventnosti sudjelovat će kao strana u savjetovanju. Ako se tijekom tog razdoblja ne postigne dogovor, primjenu ERTE-a mora odobriti upravitelj u slučaju nesolventnosti, ili on o tome izravno donosi odluku, ovisno o tome raspolaže li dužnik imovinom.

U svakom slučaju, stečajni sud mora biti odmah nekim sredstvom daljinske komunikacije obaviješten o zahtjevu, rješenju i primijenjenim mjerama.

U slučaju da tijelo nadležno za rad ne utvrdi postojanje više sile, trgovačko društvo može osporavati takvo rješenje pred sudom koji odlučuje o socijalnim pravima.

Stečajni sud bit će taj koji će odlučiti o osporavanju rješenja zbog prijevare, obmane, prisile ili zlouporabe prava ili ako radnici osporavaju odluku trgovačkog društva ili tijela nadležnog za rad o ERTE-u u slučaju da su željeli ostvariti nepripadna davanja. Takva osporavanja provodit će se u skladu s postupkom za slučajeve nesolventnosti u području rada, a na odluku će se moći podnijeti žalba (suplicación).

Zakon 3/2020 od 18. rujna i Kraljevska uredba sa zakonskom snagom 34/2020 od 17. studenoga (D. F. 10 o izmjeni Zakona 3/2020 od 18. rujna o postupovnim i organizacijskim mjerama za borbu protiv bolesti COVID-19 u području sudovanja) sadržavaju mjere za sprječavanje prijavljivanja neusklađenosti sa sporazumima ili sporazumima o refinanciranju te za omogućivanje, u oba slučaja, izmjene uvjeta tih sporazuma.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Španjolska vlada odobrila je mjere za privremenu obustavu ugovornih obveza proizašlih iz hipotekarnog zajma koji je ugovorila osoba koja se nalazi u financijski ugroženom položaju.

Moratorij na hipotekarni dug primjenjuje se samo na:

  • uobičajene/obične stanove (tj. ne uključuje kuće za odmor ili vikendice);
  • nekretnine povezane s gospodarskom djelatnošću kojom se bave poduzetnici i stručnjaci; i
  • stanove u najmu koji nisu uobičajeni stanovi i za koje je hipotekarni dužnik, fizička osoba, vlasnik i najmodavac tih stanova, prestao primati prihode od najamnine od stupanja na snagu izvanrednog stanja ili ih ne primi u roku od jednog mjeseca od prestanka izvanrednog stanja.

Odobravanje moratorija podrazumijeva obustavu plaćanja obroka hipotekarnog duga (glavnice i kamata) u trajanju od tri mjeseca, a neće se primjenjivati ni klauzula o prijevremenoj otplati hipotekarnih zajmova. Neće se obračunavati ni zatezne kamate.

Dužnici su u financijski ugroženom položaju:

  • ako postanu nezaposleni ili, kada je riječ o poduzetniku ili stručnjaku, pretrpe znatan gubitak prihoda ili smanjenje prodaje (za više od 40 %);
  • ako ukupni dohodak obiteljske jedinice ne prelazi mjesečni indeks IPREM x 3 (537,84 EUR x 3) u mjesecu koji je prethodio primjeni moratorija. Taj se izračun povećava u slučaju djece, osoba starijih od 65 godina, invaliditeta, uzdržavanih osoba ili bolesti;
  • ako obroci hipotekarnog zajma, uvećani za troškove i osnovne potrepštine, prelaze 35 % neto dohotka cijele obiteljske jedinice; i
  • ako su se zbog izvanredne situacije uzrokovane bolešću COVID-19 financijske okolnosti obiteljske jedinice znatno promijenile u smislu napora potrebnih za pristup stanovanju (omjer hipotekarnih troškova i obiteljskog dohotka povećao se 1,3 puta).

Dužnici mogu podnijeti zahtjev za moratorij u roku od 15 dana od isteka jednog mjeseca nakon prestanka izvanrednog stanja (trenutačni je rok 27. svibnja). Zajmodavci će morati provesti takav moratorij u roku od najviše 15 dana od podnošenja zahtjeva i o njemu obavijestiti Španjolsku narodnu banku.

Za primjenu te odgode neće biti potrebno da na snagu stupi sporazum između stranaka niti obnova ugovora, a produljenje trajanja hipotekarnog zajma mora biti formalizirano javnom ispravom i upisano u zemljišne knjige.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.