A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Lettország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

Írásos polgári eljárásra van lehetőség, ha az nem sérti a felek jogait, és a bíróság lehetségesnek tartja. A bírósági tárgyalások elhalasztása helyett Lettország az írásos bírósági eljárásokra váltott, kivéve, ha a rendes bírósági tárgyalás megtartása feltétlenül szükséges, az ügy vizsgálata rendkívül sürgős, vagy súlyos jogsértés kockázata áll fenn.

Az elévülési időket március 12. és július 01. között felfüggesztik.

Végrehajtási eljárások: a javak visszajuttatására, az adósságok behajtására, a kilakoltatásokra vonatkozó ítéletek szerinti kötelezettségek önkéntes teljesítésének maximális határideje 10 napról 60 napra tolódott ki, kivéve azokat az eseteket, ahol az ítéletet haladéktalanul végre kell hajtani.

Kereskedelmi zálogjog. A kereskedelmi zálogjog teljesítésére irányuló határozat meghozatalára vonatkozó határidő 30 napról 60 napra hosszabbodik meg.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

A Lett Köztársaság iránymutatást adott ki a körzeti (városi) és regionális bíróságok munkájának szükségállapot idején történő megszervezéséről. Ezek az iránymutatások azt javasolják, hogy a sürgős esetekben a tárgyalásokat a szükségállapot idején lehetőség szerint videokonferencián keresztül kell megszervezni

Ha a tárgyalást személyes jelenlét mellett tartják meg, biztosítani kell a tárgyaláson jelen lévő személyek közötti szükséges távolságot, és egyéb óvintézkedéseket kell tenni (a helyiségeket szellőztetni kell stb.).

2020. május 12-től a bíróságok ismét személyesen folytathatják a bírósági tárgyalásokat, figyelembe véve a minisztertanács által az ügyek vizsgálata során a beltéri gyülekezésre vonatkozóan meghatározott követelményeket.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

Sürgős esetben minden kérelmet és mellékelt iratot elfogadnak elektronikusan (e-mailen keresztül), fenntartva azok hitelességét. A kölcsönös jogsegély iránti kérelmeket beszkennelik és PDF-formátumba alakítják, és az Igazságügyi Minisztérium hivatalos e-mailjéről továbbítják a külföldi országoknak. Ugyanezt elfogadják más országokból is.

Továbbra is biztosított az igazságügyi együttműködés, például az iratkézbesítés iránti megkeresések vagy a videokonferencia-meghallgatások teljesítése.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

-

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

A hitelezőknek 2021. március 1-ig tilos jogi személy ellen fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelmet benyújtaniuk, azokat az eseteket kivéve, amelyek az adós jogi védelme iránti eljárások (szerkezetátalakítási eljárás) adós általi be nem tartásával kapcsolatosak.

Az adós 2021. június 30-ig nem köteles benyújtani jogi személy fizetésképtelenségének megállapítására irányuló eljárás iránti kérelmet, kivéve, ha (1) a fizetésképtelenséget a felszámolás kezdetén vagy annak folyamán megállapították, (2) az adós nem képes betartani a jogi védelem iránti eljárásban elfogadott tervet, vagy (3) az adós nem fizette ki a teljes díjazást valamely munkavállalónak, a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti kártérítést, vagy nem teljesítette a kötelező társadalombiztosítási járulékot a bérfizetésre meghatározott naptól számított két hónapon belül.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

A követelések behajtására vonatkozó moratórium nem alkalmazandó azokra a közigazgatási határozatokra, amelyek már a jogerőre emelkedésüktől kezdve kötelező jelleggel végrehajthatók anélkül, hogy megvárnák az anyagi jogerő beálltát. Ha egy végrehajtási ügyben az adósnak járó pénz zárolását rendelik el, és kiderül, hogy az adós Covid19-ben megbetegedett vagy karantén alá került, a hites végrehajtó az adós kérésére törölheti a hitelintézetnek vagy más pénzforgalmi szolgáltatónak a pénz zárolására vonatkozó megbízását. Miután az adós betegszabadság-igazolását lezárták, ilyen esetben a hites bírósági végrehajtó folytatja az adós pénzeszközeinek letiltását a hitelintézetnél vagy más fizetési szolgáltatónál új megbízás készítésével és a hitelintézethez vagy más fizetési szolgáltatóhoz történő megküldésével, a konkrét végrehajtási ügy körülményei által meghatározottak szerint.

Az ingatlanok birtokba adásával kapcsolatos végrehajtási ügyekben, valamint helyiségből személyek kilakoltatására és helyiség kiürítésére vonatkozó ügyekben az adósnak a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti, a bírósági határozat végrehajtására és a helyiség kiürítési kötelezettségre vonatkozó értesítésében legalább 30 napos határidőt kell tűzni. Ha a hites végrehajtó által meghatározott határidőn belül a helyiséget nem ürítik ki, vagy az adós nem érkezett meg a birtokbaadási végzésben meghatározott időpontban, a hites végrehajtó határozza meg a dátumot, amely legkorábban a hites végrehajtó értesítése átadásának napjától számított harmincadik nap lehet.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

-

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

A bírósági tárgyalások elhalasztása helyett Lettország az írásbeli bírósági eljárásra tért át, kivéve, ha feltétlenül szükséges a megfelelő bírósági tárgyalás megtartása. A bíróság a bírósági meghallgatást elsősorban videokonferencia útján szervezi, különösen akkor, ha azon jogi személy vesz részt, valamint azokban az esetekben, amikor ügyvéd jár el az ügyben.

Továbbá – mindaddig, amíg veszély áll fenn a járványügyi biztonságra a Covid19-fertőzés terjedésével kapcsolatban, a jogi személy jogi védelme iránti eljárás és fizetésképtelenségi eljárása és természetes személy fizetésképtelenségi eljárása iránti kérelmek elektronikus úton is benyújthatók.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

2021. június 30-ig az adósság-visszafizetési terv végrehajtása (természetes személy fizetésképtelenségi eljárásának keretében) felfüggeszthető; a tervek végrehajtási időszaka a felfüggesztett időszakkal meghosszabbodik.

A hitelezői választmány ülései távolról megtarthatóak (továbbra is alkalmazandó, azonban a fizetésképtelenségi törvénybe állandó rendelkezésként is bevezették).

2021. június 30-ig a jogi védelem iránti eljárások intézkedési tervének végrehajtási időszaka legfeljebb négy évben határozható meg (új és még nem meghosszabbított tervek esetében), amennyiben a fizetésképtelenségi törvényben meghatározott hitelezők többsége egyetért. 2021. június 30-ig a jogi védelem iránti, már egyszer meghosszabbított vagy eredetileg négy évre meghatározott eljárások intézkedési tervei további egy évvel meghosszabbíthatók, ha a fizetésképtelenségi törvényben meghatározott hitelezők többsége egyetért.

Emellett az állam által biztosított munkavállalói követelések kielégítésére vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a hitelezőknek a fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezése tekintetében fennálló korlátozását.

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

Azok az adózók, akik az adófizetési határidő tekintetében a Covid19 terjedése miatt estek késedelembe, 2021. június 30-ig jogosultak az Adóhivatalnál adóhalasztást kérni (legfeljebb három évre). Ebben az esetben késedelmi pótlékot nem számítanak fel.

A helyi önkormányzatoknak joguk van az ingatlanadó befizetésére az ingatlanadóról szóló törvényben meghatározott határidőktől eltérő határidőt meghatározni 2020-ban és 2021-ben, azt a tárgyéven belül későbbi időszakra halasztva. Az önkormányzatok ebben az esetben nem alkalmaznak késedelmi pótlékot.

Program a vállalatok héa-túlfizetés lassú visszatérítése miatti adminisztratív és pénzügyi terheinek csökkentésére, növelve a vállalatok rendelkezésére álló forgótőkét.

Az ingatlanadó fizetési határidejének meghosszabbítása (elérhető 2020-ban, 2021-ben)

Számos támogatási program elérhető a Covid19 által érintett vállalkozások és alkalmazottaik számára a fellendülés és a növekedés biztosítása érdekében:

 1. Állásidő-támogatás az adófizetők számára tevékenységük Covid19-válság összefüggésében történő folytatására (elérhető 2021. június 30-ig)
 2. Támogatások az adófizetőknek a Covid19-válság összefüggésében működésük folytatásához (elérhető 2021. június 30-ig)
 3. Támogatások a Covid19-válság által érintett vállalatoknak a működő tőke áramlásának biztosítására (elérhető 2021. június 30-ig)
 4. Garanciák a Covid19 terjedése által érintett nagyvállalatok számára (elérhető 2021. június 30-ig)
 5. A vállalkozásoknak nyújtott hitelek és kamattámogatások a versenyképesség előmozdítása érdekében.
 6. Mikrohitel- és indulóhitel-program biztosított a kkv-k tőkeáramlásához és beruházásaihoz (elérhető 2023. december 31-ig);
 7. Garanciákat kapnak az idegenforgalmi szolgáltatók (elérhető 2023. december 31-ig);
 8. Hitelszüneteltetési garanciák (elérhető 2021. június 30-ig);
 9. Forgóeszköz-kölcsönök (elérhető 2021. június 30-ig);
 10. Exporthitel-garanciák (elérhető 2021. június 30-ig);
 11. Tőkealap nagyvállalatok számára (elérhető 2021. június 30-ig);
 12. Támogatási program a foglalkoztatás ösztönzésére a Covid19-válságban érintett exportáló vállalatok számára (elérhető 2020. november 30-ig);
 13. Támogatási program a foglalkoztatás ösztönzésére a Covid19-válságban érintett turisztikai ágazatbeli vállalatok számára;
 14. Szállodák működési költségeinek támogatása (elérhető 2020. december 18-ig);
 15. Leállási pótlék a Covid19 betörése és kormányzati korlátozások esetére (elérhető 2020. június 30-ig);
 16. Program a nemzetközi versenyképesség és az export támogatására (elérhető 2023. december 31-ig);
 17. Képzés a munkavállalók készségeinek fejlesztésére (elérhető 2023. december 31-ig).
Utolsó frissítés: 27/04/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.