A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

2020. március 16-tól az összes jogi és bírósági határidőt, beleértve a polgári peres ügyekben az elévülési időket és a jogvesztő határidőket felfüggesztették a bíróságok bezárásáról szóló rendelet megszüntetését követő hétnapos időszak végéig.

Ezenkívül a közjegyzők számára előírt összes ex lege határidőt is felfüggesztették arra az időszakra, amíg a bíróságok zárva tartanak. A közjegyzőkre vonatkozó határidők felfüggesztése a bíróságok bezárásáról szóló rendelet megszűnését követő húsznapos időszak végéig áll fenn.

A 2020. március 16-án bevezetett, a nyilvántartásba vett adásvételi kötelezettségvállalásban rögzített, adásvételi szerződés megkötésére nyitva álló határidők felfüggesztését 2020. május 22-én megszüntették. 2020. május 22-től alkalmazandó húsznapos felfüggesztést vezettek be az adásvételi kötelezettségvállalások tekintetében, amelyet követően a felfüggesztett időszak fennmaradó része tovább folytatódik.

2020. június 5-én a bíróságok bezárásáról szóló 2020. évi rendeletet hatályon kívül helyezték. Ennélfogva az összes jogi és bírósági határidő, többek között a polgári peres ügyekben az elévülési idők és a jogvesztő határidők továbbra is érvényesek. A bírósági felhasználók jogainak védelme érdekében 2020. június 5-én rövid felfüggesztés lépett hatályba: i. azon törvényszékek, tanácsok, testületek, bizottságok vagy szervezetek jogi és bírósági határidejének húsznapos felfüggesztése, amelyek nem a Bíróság valamely épületéből működnek; valamint ii. a bíróságok vagy más törvényszékek, tanácsok, testületek, bizottságok vagy a Bíróság épületéből működő egyéb szervezetek jogi és bírósági határidejének hétnapos felfüggesztése.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Március 16-i hatállyal a bíróságok és hivatalok zárva tartanak – beleértve a legfelsőbb, elsőfokú és fellebbviteli bíróságokat; továbbá a bíróságok épületében működő, törvény által felállított valamennyi bíróságot; valamint minden tanácsot, bizottságot vagy egyéb szervet, amely szintén a bíróságok épületében működik, és amely bármilyen eljárást tárgyal.

A bezárás ellenére a bíróságok felhatalmazást kaptak arra, hogy sürgős ügyekben vagy olyan ügyekben tárgyalást rendeljenek, amelyekben a bíróság úgy ítéli, hogy a közérdek érvényesülése érdekében az ügyet tárgyalni kell. Erre azonban természetesen csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vírus terjedésével szemben a bíróság által esetlegesen előírt valamennyi intézkedést betartják.

2020. május 4-i hatállyal a bírósági beadványok benyújtása céljából megnyitott valamennyi bíróság hivatala (nem csak sürgős és közérdekű ügyekben).

2020. június 5-én a bíróságok bezárásáról szóló 2020. évi rendeletet hatályon kívül helyezték. Ezért valamennyi bíróság újra megnyílt, köztük a felsőbíróságok, az alsóbb szintű bíróságok, a fellebbviteli bíróságok a hatáskörüktől vagy joghatóságuktól függetlenül, a törvény által létrehozott törvényszékek, és bármely tanács, testület, bizottság vagy egyéb szervezet, amely olyan eljárásokat vizsgálhat meg vagy bonyolíthat le, amelyekre a keresetek, védekezések vagy egyéb aktusok benyújtása tekintetében jogszabályi vagy közigazgatási határidők vonatkoznak.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A határokon átívelő igazságügyi együttműködés a rendes ügymenet szerint folytatódott – természetesen, amennyire a jelenlegi körülmények mellett ez lehetséges, különös tekintettel a bíróságok korlátozott tevékenységére és a nemzetközi utazás alacsonyabb mértékére.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

A máltai bíróságokat 2020. március 16-i hatállyal bezárták, és csak olyan sürgős ügyek elbírálása engedélyezhető, amelyek esetében a bíróság úgy ítéli meg, hogy azok a közérdeket szolgálják. A bíróság egyelőre úgy rendelkezett, hogy fenyegető helyzet áll fenn bizonyos keresetek (jogellenes kereskedés) tekintetében, amely keresetek az igazgatók ellen indíthatók, ha nem nyújtanak be fizetésképtelenség megállapítása iránti kérelmet.

2020. június 5-én hatályon kívül helyezték a bíróságok bezárásáról szóló 2020. évi rendeletet. Az összes bíróságot újra megnyitották.

Így tovább folyik minden jogszabályi és bírósági határidő, ideértve polgári ügyekben az elévülést és az esetleges kötelező határidőket. A bíróságokat igénybe vevők jogainak védelme érdekében 2020. június 5-én egy rövid felfüggesztés lépett hatályba: i. a jogszabályi és bírósági határidők húsz napos felfüggesztése azon bíróságok, igazságszolgáltatási fórumok, testületek, bizottságok vagy szervezetek esetében, amelyek nem bírósági épületben működnek; és ii. a jogszabályi vagy bírósági határidők hétnapos felfüggesztése azon bíróságok, igazságszolgáltatási fórumok, testületek, bizottságok vagy szervezetek esetében, amelyek bírósági épületben működnek.

A 2020. évi XXXI. törvény módosította a társaságokról szóló törvényt (Málta Törvényei, 386. fejezete) annak érdekében, hogy új hatáskörökkel ruházza fel az érintett minisztert az igazgatók fizetésképtelenség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének ideiglenes felfüggesztésére mindaddig, amíg azt szükségesnek tartja.

2020. szeptember 15-én közzétették a 2020. évi 373. jogi közleményt, amelynek címe: „A társaságokról szóló törvény (a felszámolás és a végelszámolás iránti kérelem benyújtásának felfüggesztése) rendelet”. Ez a jogi közlemény rendelkezik a fizetésképtelenség iránti kérelem benyújtásának felfüggesztéséről és az eljárások felfüggesztéséről. Mindkét intézkedés 2020. március 16-tól visszamenőlegesen hatályos. A felfüggesztés magában foglalja az igazgatók elleni, a cég felszámolásának elmaradása esetén rosszhiszemű kereskedés jogcímén, vagy a társaság valószínű fizetésképtelensége esetén a jóhiszemű eladósodás miatt indított ügyeket. A felfüggesztés határozatlan ideig, és a felfüggesztés gazdasági miniszter általi visszavonásától számított 40 napig marad érvényben.

A felfüggesztés ellenére a Bíróságnak továbbra is joga van engedélyezni az ügy megindítását vagy folytatását, ha van egyértelmű bizonyíték arra, hogy a fizetésképtelenség 2020. március 16. előtt beállt.

A jogi közlemény egy rendszert is biztosít arra, hogy a megszűnés időpontja visszadátumozható legyen arra a napra, amikor a kötvénytulajdonos, a hitelező vagy a hitelezők a felszámolás iránti kérelmet benyújtották volna, de a felfüggesztés miatt ez számukra tilos volt. Ez azokra a végelszámolás iránti kérelmekre vonatkozik, amelyeket a felfüggesztés feloldásától számított 6 hónapon belül nyújtottak be.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

A bíróságok bezárása lehetővé tette a hitelezőknek a fizetésképtelenségi eljárás megindításához való jogának automatikus felfüggesztését.

2020. június 5-én hatályon kívül helyezték a bíróságok bezárásáról szóló 2020. évi rendeletet. Az összes bíróságot újra megnyitották.

A 2020. évi XXXI. törvény módosította a társaságokról szóló törvényt (Málta Törvényei, 386. fejezete) annak érdekében, hogy új hatáskörökkel ruházza fel az érintett minisztert a hitelezők azon jogának ideiglenes felfüggesztésére, hogy az adós fizetésképtelenségének megállapítását kérjék, mindaddig, amíg azt szükségesnek tartja.

2020. szeptember 15-én közzétették a 2020. évi 373. jogi közleményt, amelynek címe: „A társaságokról szóló törvény (a felszámolás és a végelszámolás iránti kérelem benyújtásának felfüggesztése) rendelet”. Ez a jogi közlemény visszavonja a hitelezők számára biztosított jogot, hogy fizetésképtelensége miatt az adós társaság felszámolása iránti kérelmet nyújtsanak be. Továbbá a 2020. március 16-án vagy azt követően benyújtott fizetésképtelenségi ügyek felfüggesztésre kerülnek. A Bíróság azonban felhatalmazást kap arra, hogy engedélyezze az ügy tárgyalását, ha megalapozottan meggyőződött arról, hogy a fizetésképtelenség 2020. március 16-a előtt következett be.

Ugyancsak felfüggesztésre kerülnek az igazgató ellen a rosszhiszemű kereskedés (nem csalárd kereskedés) jogcímén amiatt indított ügyek, hogy nem kérte a cég felszámolását. A felfüggesztés határozatlan ideig, és a felfüggesztés gazdasági miniszter általi visszavonásától számított 40 napig marad érvényben.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

Hasonlóképpen, a bíróságok bezárása lehetővé tette a hitelezői végrehajtási intézkedések automatikus felfüggesztését. Emellett a kormány hat hónapos időtartamra elrendelte az engedéllyel rendelkező hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények által biztosított hitelkeretek felfüggesztését, amelyek magukban foglalják pénzösszeg kölcsönként történő nyújtását előleg, folyószámlahitel, kölcsön vagy bármely más hitelkeret formájában, beleértve a váltók és kötelezvények diszkontálását, a biztosítékokat, a támogatásokat, az elfogadó nyilatkozatokat és a jóváhagyott váltókat, kivéve a hitelkártyákat.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

A bíróságok bezárásának és ezáltal az adósoknak a szerződések érvényesítésére vonatkozó jogának korlátozása következtében a kormány elrendelte a megállapodásokban foglalt jogi határidő és bírósági eljárási határidő további értesítésig történő ideiglenes felfüggesztését, beleértve az e megállapodásokban a kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan megállapított határidőket is. Ez magában foglalja többek között a közjegyző számára bármely okirat, végrendelet, eljárási cselekmény vagy magánirat nyilvántartásba vételére vonatkozóan jogszabályban előírt valamennyi jogi határidőt; azon időszakot, amelyen belül a közjegyzőnek az alkalmazandó jog szerint a foglalkozása gyakorlása során általa beszedett adót meg kell fizetnie; az adókedvezményekkel, ösztönzőkkel vagy mentességekkel kapcsolatos bármely időszakot; azt a határidőt, amelyen belül a közjegyzőnek valamely információt vagy dokumentumot be kell nyújtania bármely hatóságnak vagy szabályozónak a vonatkozó közjegyzői tevékenység alapján; és az okiratban vagy magániratban foglalt kötelezettségek teljesítésének határidejét, beleértve a bejegyzett adásvételi ígéretet is; valamint a bejegyzett adásvételi ígéret lejáratának határidejét.

2020. június 5-én hatályon kívül helyezték a bíróságok bezárásáról szóló 2020. évi rendeletet. Az összes bíróságot újra megnyitották.

Így tovább folyik minden jogszabályi és bírósági határidő, ideértve polgári ügyekben az elévülést és az esetleges kötelező határidőket. A bíróságokat igénybe vevők jogainak védelme érdekében 2020. június 5-én egy rövid felfüggesztés lépett hatályba: i. a jogszabályi és bírósági határidők húsz napos felfüggesztése azon bíróságok, igazságszolgáltatási fórumok, testületek, bizottságok vagy szervezetek esetében, amelyek nem bírósági épületben működnek; és ii. a jogszabályi vagy bírósági határidők hétnapos felfüggesztése azon bíróságok, igazságszolgáltatási fórumok, testületek, bizottságok vagy szervezetek esetében, amelyek bírósági épületben működnek.

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

2020. március 16-i hatállyal a bíróságok és a kapcsolódó nyilvántartást vezető hivatalok bezárásra kerültek. Mindazonáltal a bíróságokat arra vonatkozó hatáskörrel ruházták fel, hogy elrendeljék a sürgős ügyek vagy olyan ügyek tárgyalását, amelyekben a bíróság úgy ítéli meg, hogy az ügy tárgyalásához fűződő közérdeknek elsőbbséget kell élveznie. Ennek következményeként minden jogi és bírósági eljárási határidőt – beleértve az előíró jellegű határidőket és a jogvesztő határidőket is – felfüggesztettek a bíróságok bezárására vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezését követő hetedik napig. Ezek az intézkedések önmagukban automatikus moratóriumként vagy a végrehajtási intézkedések, valamint a társaságok fizetésképtelensége megállapítása, valamint az igazgatók fizetésképtelenség bejelentésére vonatkozó azonnali kötelessége felfüggesztéseként működnek.

2020. június 5-én hatályon kívül helyezték a bíróságok bezárásáról szóló 2020. évi rendeletet. Az összes bíróságot újra megnyitották, és a bírósági eljárások a megszokott módon folynak.

A 2020. évi XXXI. törvény módosította a társaságokról szóló törvényt (Málta Törvényei, 386. fejezete) annak érdekében, hogy új hatáskörökkel ruházza fel az érintett minisztert a felszámolás iránti kérelem benyújtására vonatkozó jog, valamint a rendes és rendkívüli közgyűlések időszakának felfüggesztése, valamint az éves közgyűlések és egyéb ülések virtuális megtartása elrendelésére.

2020. szeptember 15-én közzétették a 2020. évi 373. jogi közleményt, amelynek címe: „A társaságokról szóló törvény (a felszámolás és a végelszámolás iránti kérelem benyújtásának felfüggesztése) rendelet”. Ez a jogi közlemény rendelkezik a fizetésképtelenség iránti kérelem benyújtásának felfüggesztéséről és visszamenőlegesen 2020. március 16-tól hatályos. A felfüggesztés magában foglalja az igazgató ellen a rosszhiszemű kereskedés jogcímén amiatt indított ügyeket, hogy nem kérte a cég felszámolását. A felfüggesztés határozatlan ideig, és a felfüggesztés gazdasági miniszter általi visszavonásától számított 40 napig marad érvényben.

A felfüggesztés ellenére a Bíróságnak továbbra is joga van engedélyezni az ügy megindítását vagy folytatását, ha van egyértelmű bizonyíték arra, hogy a fizetésképtelenség 2020. március 16. előtt beállt.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

A fizetésképtelenségről szóló irányelvet illetően a kormány még vizsgálja a helyzetet és annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását.

A társasági törvény (Társaság-helyreállítási alap) rendelete című, 2020. évi 192. jogi közlemény 2020. május 12-én jelent meg a társasági törvény 329B. cikkében előírt (Málta Törvényei, 386. fejezet) társaság-helyreállítási eljárás kiegészítéseként. Ez a jogi közlemény létrehoz a társaságok helyreállítási eljárásának megkönnyítése céljából egy alapot (társaság-helyreállítási alap) és szabályozza annak adminisztrációját és működését.

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

A kormány már három pénzügyi segélycsomagot indított havi rendszerességgel, amelynek célja, hogy fenntartsa a vállalkozások likviditását, valamint pénzügyi segítséget nyújtson számos ágazat számára. A kormány nemcsak adóhalasztást vezetett be, hanem állami garanciát is vállalt kedvezményes kamatozású kölcsönökre és a vállalkozásokon belüli közvetlen készpénzinjektálásra vonatkozóan annak érdekében, hogy a vállalkozásaink életben maradjanak, egészségesek legyenek, és a gazdaság újraindulásakor erőre kapjanak. Emellett számos szociális intézkedést is bevezettek, beleértve a bérpótlékokat is. Mindez a fizetésképtelenség elkerülése, az életképes vállalkozások megmentése, a munkahelyek megőrzése és a nem törlesztett hitelek lehető legnagyobb mértékű visszafogása érdekében történik.

A kormány kifejezetten elrendelte az engedéllyel rendelkező hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények által kibocsátott hitelkeretek hat hónapos időtartamra történő felfüggesztését, amelyek magukban foglalják pénzösszeg kölcsönként történő nyújtását előleg, folyószámlahitel, kölcsön vagy bármely más hitelkeret formájában, beleértve a váltók és kötelezvények diszkontálását, a biztosítékokat, a támogatásokat, az elfogadó nyilatkozatokat és a jóváhagyott váltókat, kivéve a hitelkártyákat.

Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.