A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Szlovákia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

Jogi határidők, végrehajtási eljárások, törvényes kamatlábak:

A Covid19 kitörésével kapcsolatos egyes rendkívüli intézkedésekről és az igazságügyi intézkedésekről szóló 62/2020. sz. törvényt (a továbbiakban: COVID-törvény) 2021. január 19-én módosították. A törvény korlátozó és egyéb, törvényes jogalapot igénylő intézkedéseket vezetett be.

A COVID-törvény módosított 8. cikke értelmében a magánjogi ügyekben a törvényben előírt határidők alkalmazását ideiglenesen (2021. február 28-ig) felfüggesztették, vagy bizonyos esetekben felmentést adtak e határidők alól.

A COVID-törvény 2. cikke alapján ugyanez alkalmazandó az eljárási határidőkre is az eljárások feleinek részéről. Ha a határidő meghosszabbítása az emberi életet, egészséget, biztonságot, szabadságot fenyegető veszély vagy esetleges súlyos károkozás miatt nem lehetséges, a bíróságnak joga van úgy dönteni, hogy nem alkalmazza e rendelkezést, és az alkalmazandó határidő továbbra is érvényes.

A törvényes kamatlábakra vonatkozó rendelkezéseket nem módosították.

A COVID-törvény korlátozó rendelkezései csak korlátozott ideig (2021. február 28-ig) alkalmazandók.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

A COVID-törvény 3. cikke korlátozta azon esetek számát, amikor a bírósági tárgyalások lefolytatása és a nyilvánosság részvétele szükséges, rendkívüli körülmények vagy veszélyhelyzetek esetén. Ha a bírósági tárgyalást a nyilvánosság kizárásával folytatják le, a törvényi kötelezettség szerint a tárgyalásról hangfelvételt kell készíteni, és a hangfelvételt a tárgyalást követően a lehető leghamarabb elérhetővé kell tenni.

A módosított törvény az Igazságügyi Minisztérium által a bíróságok számára kiadott új iránymutatásokat tartalmaz (2020. november 3-án aktualizálva), amelyek az alábbiakat írják elő a bíróságok számára:

 • szükség esetén tartsanak tárgyalást a COVID-törvény 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, azaz a megfelelő eljárással összhangban tartsanak tárgyalást (minden esetben);
 • a tárgyalások megtartása során tartsák be a közegészségügyi hatóság/regionális közegészségügyi hatóságok végrehajtási rendeleteit;
 • biztosítsák az egészségügyi szabályoknak való megfelelést, például kézfertőtlenítők és maszkok használatát;
 • törekedjenek arra, hogy a COVID-törvény 3. cikkének megfelelően videokonferencia-berendezéseket vagy más távoli kommunikációs eszközöket használjanak.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A határokon átnyúló polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a COVID-törvény nem vezetett be külön korlátozást, azonban az általános korlátozások alkalmazandók.

A központi hatóságok bevezethetik az otthonról történő munkavégzést, de rendes működésüket biztosítani kell, és a kérelmeket időben kell kezelni.

Biztonságos elektronikus kézbesítési mód hiányában az e-mailek használata csak bizonyos esetekben jogilag megengedett. Ezenkívül az e-mailek küldésénél fennáll a biztonsági kockázat és a különleges adatok kiszivárgásának veszélye. Problémás továbbá a tértivevényhez való hozzájutás / az iratkézbesítés is. Szlovákia üdvözölne egy egységes uniós megközelítést, amely megfelelne a határokon átívelő igazságügyi együttműködés esetén előírt kritériumoknak.

A központi hatóságnak címzett általános kérelmeket/kérdéseket e-mailen keresztül lehet elküldeni:

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

A Covid19-járvánnyal kapcsolatos egyes rendkívüli intézkedésekről és az igazságügyi intézkedésekről szóló 62/2020. sz. törvényt (a továbbiakban: COVID-törvény) március 27-én lépett hatályba. A COVID-törvény 4. cikke értelmében az adós számára a csődeljárás megindítására nyitva álló határidőt 30 napról 60 napra hosszabbították meg. Ez csak a mérlegvizsgálatra vonatkozik, mivel az adósok kizárólag ezen az alapon kötelesek a csődeljárást kérelmezni.

A COVID-törvény korlátozó rendelkezései időben korlátozottak (2020. április 30-ig alkalmazandók), de a jövőben meghosszabbíthatók (a törvény módosításához a kormány és a parlament egyetértésére lesz szükség).

A COVID-törvényt a vállalkozók ideiglenes védelmére vonatkozó eszközzel módosították és egészítették ki (a COVID-törvény 8. és azt követő cikkei), 2020. május 12-i hatállyal.

Az ideiglenes védelem célja egy korlátozott időre szóló keret létrehozása olyan intézkedésekkel, amelyek támogatják e veszélyes és ragályos betegség, a Covid19 terjedésének vállalkozásokra gyakorolt negatív következményeinek hatékony kezelését.

Az adós vállalkozó csak akkor nem köteles csődöt jelenteni, ha ideiglenes védelmet kért, és a bíróság ezt az ideiglenes védelmet jóvá is hagyta. A COVID-törvény 17. cikkének (2) bekezdése szerint az ideiglenes védelem alatt álló vállalkozók az ideiglenes védelem idejére nem kötelesek vagyonukra csődeljárás iránti kérelmet benyújtani; ugyanez vonatkozik azokra a személyekre is, akik a vállalkozók nevében kötelesek csődeljárást kérni. Az adós azonban csak akkor kérhet ideiglenes védelmet, ha 2020. március 12-én nem volt fizetésképtelen, a kérelem benyújtásának napján nincs ok a megszűnésre, és az adósra nem vonatkozik fizetésképtelenné nyilvánítás vagy szerkezetátalakítási engedély hatálya.

Eredetileg az ideiglenes védelem 2020. október 1-jéig tartott volna (a COVID-törvény 18. cikke), de ezt egy kormányrendelet 2020. december 31-ig meghosszabbította.

Hasonló szabályozás szerepel a törvénytervezetben, amely a szlovák nemzeti tanács jóváhagyása esetén 2021. január 1-jén lép hatályba.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

A hitelező által kezdeményezett csődeljárás felfüggesztésével történő védelem csak azon adósokra (vállalkozókra) vonatkozik, akiket az ideiglenes védelem intézménye véd (bevezetve 2020. május 12-én). A COVID-törvény 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 2020. március 12. után benyújtott, ideiglenes védelemben részesülő vállalkozó vagyona tekintetében a hitelező csőd megállapítása iránti kérelmével kapcsolatos eljárások felfüggesztésre kerülnek; ez érvényes az ideiglenes védelem alatt felmerült hitelezői igényekre is. Ugyancsak felfüggesztésre kerülnek azok a fizetésképtelenségi eljárások, amelyeket a hitelező 2020. március 12. után benyújtott kérelmére indítottak.

A törvénytervezet úgy rendelkezik, hogy az ideiglenes védelem ideje alatt nem lehet határozatot hozni az ideiglenes védelem alatt álló vállalkozóval szemben a csődeljárás megindításáról.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

A zálogjog vagy jelzálog érvényesítése és a bírósági értékesítés átmenetileg tilos (május 31-ig) a COVID-törvény 6. és 7. cikke értelmében.

Azok a szlovák vállalkozók, akiknek üzleti tevékenységét a Covid19 miatt hozott intézkedések veszélyeztetik, a szerkezetátalakítási eljárásokra vonatkozó ideiglenes moratóriumhoz hasonló joghatással bíró bírósági határozat meghozatalát kérhetik (a hatások részletes felsorolása alább található). Azok a vállalkozók (szlovákiai lakóhellyel illetve székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek), akik nem fizetésképtelenek, nem folytatnak illegális üzleti tevékenységet, vagy akikkel szemben 2020. március 12-g nem indítottak végrehajtási eljárást, ideiglenes moratóriumot kérhetnek a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (az elektronikus úton való benyújtás a társaságok és társulások esetén kötelező, a magánszemélyeknél viszont nem). A moratórium a moratóriumot engedélyező bírósági határozat kihirdetésével lép hatályba. E határozatot bárki megtámadhatja a bíróságon, és ennek következtében a moratórium megszüntethető. A moratórium időben korlátozott – (legfeljebb) 2020. október 1-jéig tarthat (ha nem szűnik meg korábban).

Az ideiglenes védelem 2020. december 31-ig tart.

Az új típusú moratóriumnak a szerkezetátalakítási moratóriumhoz hasonló joghatásai vannak:

 • fizetésképtelenség esetén az adós vagy annak irányító testülete fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezésére vonatkozó kötelezettségének felfüggesztése;
 • a hitelezők nem kezdeményezhetnek fizetésképtelenségi eljárást az adóssal szemben;
 • a március 13. után indított végrehajtási eljárásokat ideiglenesen felfüggesztik;
 • a vállalkozásokkal vagy azok részeivel szembeni zálogjogok nem érvényesíthetők;
 • a beszámítások tekintetében korlátozások vannak érvényben;
 • a szerződések felmondásának lehetősége felfüggesztésre kerül.

A COVID-törvény 17. cikkének (3) bekezdése értelmében az ideiglenes védelem idejére az ideiglenes védelem alatt álló vállalkozóval szemben az üzleti tevékenységéből eredő igény kielégítése érdekében 2020. március 12. után indított végrehajtási eljárásokat fel kell függeszteni.

A COVID-törvény a végrehajtás rendkívüli elhalasztásáról is rendelkezik a végrehajtás alatt álló adós kérésére (3a. cikk), de legfeljebb 2020. december 1-jéig.

A törvénytervezet (amely 2021. január 1-től hatályos) úgy rendelkezik, hogy még ha a végrehajtást nem is függesztik fel, az ideiglenes védelem alatt a végrehajtás – a jogellenes állami támogatás visszafizettetése esetét kivéve – nem érintheti az ideiglenes védelmet élvező vállalkozó vállalkozásához tartozó ingó dolgokat, jogokat vagy egyéb eszközöket.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

A COVID-törvény 17. cikkének (5) bekezdése alapján az ideiglenes védelem [szerződő fél részére történő] megadása után a másik fél nem szüntetheti meg a szerződést, nem állhat el a szerződéstől, és nem tagadhatja meg a szerződés szerinti teljesítést az ideiglenes védelem alatt álló vállalkozó olyan késedelme miatt, amely 2020. március 12. és a törvény hatálybalépése között következett be és oka a Covid19 fertőző betegség; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a másik fél közvetlenül veszélyezteti a vállalkozás működését. Ez nem érinti a másik szerződő fél azon jogát, hogy megszüntesse a szerződést, elálljon a szerződéstől vagy megtagadja a szerződés szerinti teljesítést az átmeneti védelmet élvező vállalkozó e jogi aktus hatálybalépését követően történő késedelmes teljesítése miatt.

A törvénytervezet értelmében a szerződések megszüntetésének lehetősége is felfüggesztésre kerül.

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

A COVID-törvény 1. cikke értelmében a magánjogi ügyekben a törvényben előírt határidők alkalmazását ideiglenesen felfüggesztették, vagy bizonyos esetekben felmentést adtak e határidők alól.

A COVID-törvény 2. cikke alapján ugyanez alkalmazandó az eljárási határidőkre is az eljárások feleinek részéről. Ha a határidő meghosszabbítása az emberi életet, egészséget, biztonságot, szabadságot fenyegető veszély vagy esetleges súlyos károkozás miatt nem lehetséges, a bíróságnak joga van úgy dönteni, hogy nem alkalmazza e rendelkezést, és az alkalmazandó határidő továbbra is érvényes.

Mindkét intézkedés csak április 30-ig volt alkalmazandó.

A COVID-törvény úgy rendelkezik, hogy a bíróságok csak szükség esetén tartanak tárgyalást, főtárgyalást és nyilvános tárgyalást veszélyhelyzet esetén. Az egészség védelme ebben az időszakban igazolja a nyilvánosság meghallgatásról, főtárgyalásról és nyilvános tárgyalásról való kizárását (3. cikk).

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

Amennyiben a vállalkozó ideiglenes védelmet élvez, a jogi aktusok megtámadására nyitva álló határidő az ideiglenes védelem időtartamára felfüggesztésre kerül. Ez megakadályozza az adósok javára történő megkülönböztetést.

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

 • a természetes személy vállalkozóknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatás (lehetséges hitelgarancia vagy a hitelkamat megfizetése), 75/2020. sz. törvény;
 • a fogyasztók jelzáloghitele törlesztésének elhalasztása (9 hónap) a 75/2020. sz. törvény szerint;
 • a hiteltörlesztés elhalasztása a kis- és középvállalkozások, valamint a természetes személy vállalkozók részére (9 hónap) a 75/2020. sz. törvény szerint;
 • az egészség-, társadalom- és nyugdíjbiztosítási járulék megfizetésének elhalasztása egyes munkáltatók és természetes személy vállalkozók esetében (a Covid19-cel kapcsolatos intézkedések miatti forgalomcsökkenéshez kapcsolódóan) a 68/2020. sz. törvény szerint;
 • a 67/2020. sz. törvény szerinti adóbevallás benyújtási határidejének meghosszabbítása
Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.