A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Szlovénia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

A legfelsőbb bíróság elnökének az igazságügyi miniszter javaslatán alapuló, március 13-i rendelkezése a sürgős ügyek kivételével előírja az eljárási határidők felfüggesztését.

A SARS-CoV-2 (Covid19) terjedésével kapcsolatos károk mérséklése érdekében az igazságügyi, közigazgatási és egyéb állami ügyekben hozott ideiglenes intézkedésekről szóló törvényt 2020. március 20-án fogadták el, és 2020. március 29-én lépett hatályba. Az e törvényben meghatározott valamennyi intézkedés, valamint az e törvény alapján hozott egyéb intézkedések addig érvényesek, amíg a kormányzat határozatban meg nem állapítja, hogy az intézkedésekre okot adó tényezők megszűntek, azonban legkésőbb 2020. július 1-jéig.

A törvény minden határidő tekintetében vezetett be rendelkezéseket (anyagi és eljárási). A bírósági eljárásokban a kérelmek benyújtására vonatkozó, törvényben meghatározott határidőket 2020. március 29-től felfüggesztették. A bírósági eljárásokban alkalmazott határidőket (eljárási határidőket) szintén felfüggesztették 2020. március 29-től, kivéve a sürgősnek minősített bírósági ügyekben.

Ezenkívül az alkotmányos panasz benyújtására vonatkozó határidőt is felfüggesztették.

A határidők a törvényben meghatározott intézkedések lejárata után folytatódnak.

A SARS-CoV-2 (Covid19) fertőző betegség terjedésével kapcsolatos károk mérséklése érdekében az igazságügyi, közigazgatási és egyéb állami ügyekben hozott ideiglenes intézkedésekről szóló törvény módosításáról szóló törvényt április 29-én fogadták el.

Az eljárási és anyagi határidők továbbra sem folynak, és az intézkedések lehetővé teszik a további rendes működésre való fokozatos átállást, ugyanakkor védik a legkevésbé ellenálló személyeket.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

A SARS-CoV-2 (Covid19) fertőző betegség terjedésével kapcsolatos károk mérséklése érdekében az igazságügyi, közigazgatási és egyéb állami ügyekben hozott ideiglenes intézkedésekről szóló törvény módosításáról szóló törvény jogalapot biztosít az igazságügyi és közigazgatási szervek és más hatóságok számára ahhoz, hogy nem sürgős ügyekben szóbeli meghallgatásokat, tárgyalásokat tartsanak, döntéseket hozzanak és kézbesítést végezzenek, de továbbra is fenntartva a biztonsági, munkavédelmi és ügyfélvédelmi feltételeket.

Azok a bíróságok és egyéb igazságügyi szervek, amelyek ez idő alatt számos, nem sürgősnek minősített ügyben is határozatot hoztak, e határozatokat megküldik vagy kézbesítik azon felek részére, amelyekkel egyébként ismertetik ezeket, de e határozatok az utóbbiakat a törvény hatálya alatt nem kötelezik akaratuk ellenére semmire, mivel az eljárási és anyagi jogi határidők továbbra sem telnek. Ha azonban úgy kívánják, elvégezhetnek olyan egyéni cselekményeket, amelyek lehetővé teszik az intézmények zökkenőmentes működését, és ezáltal hamarabb érvényesíthetik jogaikat.

A végrehajtás területén a végrehajtást felfüggesztették. A módosítás hatálybalépését követően a bíróságok végrehajtási és biztosítási intézkedésre vonatkozó határozatokat is hozhatnak, és azokat az ügyfeleknek kézbesíthetik olyan nem sürgős ügyekben, amelyek a járvány miatti intézkedések bevezetése előtt indultak. Ezekben az esetekben a felek nem kötelesek azonnal válaszolni, mivel a nem sürgős esetekben a határidők nem telnek, és az a jogi megoldás érvényesül, amely szerint a folyamatban lévő végrehajtás (olyan sürgős esetek kivételével, mint például a tartásdíj behajtása) folyamatban marad a járvány alatt felfüggesztett vagy elhalasztott végrehajtási eljárások esetében. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az a fél, amely válaszolni kíván, ebben korlátozva lenne.

A klasszikus polgári vagy peres ügyekben a bíróságok, ha nem sürgős perben járnak el, a fő tárgyalást megelőző intézkedések meghozatalát megelőzően határozatot hozhatnak, és azt a feleknek is kézbesíthetik. Az ítéletet tehát kézbesítik a feleknek, de a határidők nem folynak. Ily módon jelentősen hozzá fogunk járulni a bíróságok működésében kialakult patthelyzet fokozatos megszüntetéséhez.

A minisztérium javaslata az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyekben is lehetővé teszi az ügyek fokozatos felszabadítását. Noha a határidők nem telnek, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés iránti kérelemre vonatkozó döntés jogerőre emelkedhet, de csak akkor, ha például minden fél lemond a fellebbezés jogáról. Ugyanez vonatkozik az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésekre is. A felek eddig is benyújthattak ingatlan-nyilvántartási bejegyzés iránti kérelmet, és így gondoskodhattak a sorrend védelméről.

A javasolt új rendszer a járvány időtartamára lehetővé teszi a felszámolási eljárás felei számára, hogy a határidő lejárta után nyújtsák be kérelmüket, nyilatkozatukat vagy dokumentumukat, amennyiben a késedelem oka a Covid19-járvány, és a bíróság még nem hozott határozatot: az ilyen késedelmes kérelmet is figyelembe veszik, és nem utasítják el a határidő lejárta után. Egy ilyen jogalap beiktatása, amely enyhíti a fizetésképtelenségi eljárás során hozott intézkedések súlyosságát és visszafordíthatatlanságát, szintén fontos körülmény lesz annak a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke általi esetleges mérlegelése során, hogy a fizetésképtelenségi eljárást sürgős eljárásként határozza-e meg.

A Legfelsőbb Bíróság elnökének május 5-i rendelkezése, amely a korábbi rendelkezések helyébe lép:

Sürgős esetekben a bíróságok a bíróságokról szóló törvény 83. cikkének rendelkezéseivel és a Legfelsőbb Bíróság elnökének rendelkezésével összhangban továbbra is határozatot hoznak és tárgyalást tartanak. Az új rendelkezéssel a Legfelsőbb Bíróság elnöke 2020. május 5-ét követően bővíti a sürgős ügyek körét. E kör magában foglalja a kényszerelszámolással és a csődeljárással kapcsolatos azon ügyeket is, amelyekben 2020. március 30-ig meghozták az eljárás megindításáról szóló határozatot.

A különleges intézkedések időtartama alatt a feleket, meghatalmazottjaikat és más olyan személyeket, akik egy adott eljárással kapcsolatban tájékoztatást szeretnének kapni, és nem kaptak idézést a bíróságon való megjelenésre, munkaidőben, nyilvánosan közzétett e-mail-címeken és telefonszámokon előre értesíteni kell.

1. Bírósági határozathozatal sürgős és nem sürgős ügyekben

Egy rendkívüli esemény, például a SARS-CoV-2 (Covid19) – koronavírus fertőző betegség bekövetkezése miatt, amely jelentős mértékben akadályozhatja a zökkenőmentes és rendszeres igazságszolgáltatást, valamint a SARS-CoV-2 (Covid19) – koronavírus fertőző betegség terjedésének megelőzése, továbbá az emberek egészségének és életének védelme és az igazságszolgáltatás működésének biztosítása érdekében 2020. május 5-től valamennyi bíróság tárgyalást tart, határozatot hoz és kézbesíti a bírósági iratokat

  1. azokban az ügyekben, amelyek a bíróságokról szóló törvény 83. cikke alapján nem sürgősek, és amelyek a jelen rendelkezés alapján sem minősülnek sürgősnek, feltéve, hogy a bíróságok az e rendelkezésben megállapított feltételeknek és az e rendelkezés alapján a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke által meghatározott egyéb intézkedéseknek megfelelően képesek e cselekmények végrehajtásának oly módon történő biztosítására, hogy a vírusfertőzés ne terjedjen, valamint garantálják az emberek egészségét és életét, valamint
  2. a bíróságokról szóló törvény 83. cikke szerinti sürgős ügyekben, azzal, hogy az alábbiak nem tekinthetők sürgősnek:

b.1. biztosítási ügyekben a végrehajtók, az érdekelt felek és az eljárásban részt vevő más személyek személyes kapcsolatfelvételét igénylő cselekmények, feltéve, hogy az ilyen cselekmények elvégzése nem szükséges az emberi életet és egészséget, illetve a nagyobb értékű tulajdont fenyegető veszély elhárítása érdekében,

b.2. váltókkal és csekkekkel kapcsolatos felszólalások és váltóperek,

b.3. az elhunyt vagyonleltára,

b.4. olyan kényszerelszámolással és a csődeljárással kapcsolatos ügyek is, amelyekben 2020. március 30-ig nem hozták meg az eljárás megindításáról szóló határozatot.

2. Az igazságszolgáltatási hatáskör zökkenőmentes gyakorlásához szükséges alapvető intézkedések a következők:

2.1. A bírósághoz fordulás lehetősége

A bíróság határozza meg a felek, meghatalmazottjaik és más személyek bírósági épületbe való belépésének helyét, valamint a bírák és a bírósági személyzet bírósági épületbe való belépésének helyét, amennyiben az térben lehetséges. A belépési pontokon minden szükséges megelőző intézkedést meg kell tenni a vírusfertőzés megelőzése érdekében, és írásbeli tájékoztatást kell közzétenni a bíróság helyiségeiben hatályban lévő megelőző intézkedésekről.

Valamely fél különleges intézkedéseinek időtartama alatt sürgős esetek kivételével a felek meghatalmazottai és más személyek: 1. kérelmeket kizárólag postai úton vagy a nemzeti e-igazságügyi portálon keresztül nyújthatnak be, amennyiben ez lehetséges, 2. a bíróságokkal való kommunikációhoz munkaidőben a közzétett e-mail-címeket és telefonszámokat kötelesek használni.

A különleges intézkedések időtartama alatt a feleket, meghatalmazottjaikat és más olyan személyeket, akik egy adott eljárással kapcsolatban tájékoztatást szeretnének kapni, és nem kaptak idézést a bíróságon való megjelenésre, munkaidőben, nyilvánosan közzétett e-mail-címeken és telefonszámokon előre értesíteni kell.

2.2. Bírósági tárgyalások, bírósági ülések és meghallgatások

A bírósági tárgyalások, üléseket és meghallgatásokat, amennyiben a műszaki és térbeli feltételek rendelkezésre állnak, általában videokonferencia útján kell lefolytatni.

A nem videokonferencia révén tartott bírósági tárgyalásokon, üléseken és meghallgatásokon a más személyektől való távolságnak legalább két méternek kell lennie, mindenkinek védőfelszerelést kell viselnie, és a helyiséget fertőtleníteni kell.

2.3. A nyilvánosság részvétele a fő tárgyaláson

A vírusfertőzés terjedésének megelőzése, az emberi egészség és élet védelme, a bíróságok működésének biztosítása, valamint a jogok és kötelezettségek gyakorlásának garantálása érdekében a bíró vagy a tanács elnöke ideiglenesen kizárhatja a nyilvánosságot a fő tárgyalás egészéről vagy annak egy részéről.

2.4. Egyéb intézkedések

Ezen túlmenően az egyéb intézkedéseket valamennyi bíróság esetében a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke, az egyes bíróságok esetében pedig a bíróság elnöke határozza meg.

A rendelkezés és az egyéb intézkedések hatálya

E rendelkezés és az annak alapján meghatározott egyéb intézkedések a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága elnök által nyilvánosan bejelentett visszavonásukig maradnak hatályban.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

Az 1393/2007/EK rendelet és az 1206/2001/EK tanácsi rendelet értelmében vett központi hatóság (Igazságügyi Minisztérium) bevezette a távmunka rendszerét. Ennek értelmében a kommunikációt a papíralapú levelezésről a lehető legnagyobb mértékben át kell váltani az e-mailezésre, az alábbi e-mail-címre: gp.mp@gov.si. A különleges körülmények miatt a papíralapú kérelmek illetékes bíróságok felé történő továbbítása késedelmes lehet.

A 2201/2003/EK tanácsi rendelet szerinti központi hatóság, a Munkaügyi, Családügyi, Szociális Ügyekkel és Esélyegyenlőséggel foglalkozó Minisztérium bevezette a távmunka rendszerét, ezáltal minimálisra csökkentve a tényleges munkahelyi jelenlétet. A jelenlegi helyzetre tekintettel és a helyzet fennállásáig a központi hatóság nem tudja garantálni a bejövő kérelmek rendes ügymenet szerinti feldolgozását. A beérkező beadványok feldolgozása csak akkor garantálható, ha azokat e-mailben küldik meg a gp.mddsz@gov.si címre. Határozottan ösztönzik, hogy minden kapcsolattartás elektronikus eszközökkel történjen. A kimenő kérelmeket kizárólag elektronikus módon fogják megküldeni.

A 4/2009/EK tanácsi rendelet szerinti központi hatóság, a Szlovén Köztársaság állami ösztöndíjakkal, fejlesztéssel, fogyatékossággal és tartással foglalkozó alapja jelenleg távmunkában üzemel. Ennélfogva a központi hatóság azt szeretné, ha minden üzenetet e-mailen keresztül, az alábbi e-mail-címre kapna meg: jpsklad@jps-rs.si. A központi hatóság szintén e-mailben ismerteti és küldi meg a kérelmeket.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

Április 2-án elfogadott törvény: a fizetésképtelenségi eljárás és a kötelező vitarendezési eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség elhalasztása, ha a fizetésképtelenség a Covid-válság miatt következett be.

A Covid-válsághoz kapcsolódó fizetésképtelenség megdönthető vélelme, ha a kormány vagy a helyi hatóságok egy jegyzékben megemlítik a társaság tevékenységét. A vélelem fennállásának hiányában bizonyítani kell, hogy a fizetésképtelenség a járvány következménye.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

Ha a társaságot a járvány miatt fizetésképtelennek nyilvánítják, és az a hitelezők kérik, a szerkezetátalakításra (vagy a fizetésképtelenségi eljárás befejezésére) vonatkozó határidő 4 hónappal meghosszabbodik.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

A végrehajtás területén a végrehajtást felfüggesztették. A módosítás hatálybalépését követően a bíróságok végrehajtási és biztosítási intézkedésre vonatkozó határozatokat is hozhatnak, és azokat az ügyfeleknek kézbesíthetik olyan nem sürgős ügyekben, amelyek a járvány miatti intézkedések bevezetése előtt indultak. Ezekben az esetekben a felek nem kötelesek azonnal válaszolni, mivel a nem sürgős esetekben a határidők nem telnek, és az a jogi megoldás érvényesül, amely szerint a folyamatban lévő végrehajtás (olyan sürgős esetek kivételével, mint például a tartásdíj behajtása) folyamatban marad a járvány alatt felfüggesztett vagy elhalasztott végrehajtási eljárások esetében. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az a fél, amely válaszolni kíván, ebben korlátozva lenne.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

-

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

A fizetésképtelenséggel összefüggő ügyeket (az árverések kivételével) először (március 13-tól) sürgősnek, majd (március 31-től) nem sürgősnek minősítették, ami azt jelenti, hogy a tárgyalásokat törölték.

A járvány idején a fizetésképtelenségi eljárást lefolytató bíróság nem indít fizetésképtelenségi eljárást (néhány kivétel lehetséges a járvány miatt megszűnt munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók esetében).

A Covid19-törvénnyel javasolt új szabályozás, amelyet április 29-én fogadtak el, a járvány időtartamára lehetővé teszi a felszámolási eljárás felei számára, hogy a határidő lejárta után nyújtsák be kérelmüket, nyilatkozatukat vagy dokumentumukat, ha a késedelem oka a Covid19-járvány, és a bíróság még nem hozott ítéletet, az ilyen késedelmes kérelmet is figyelembe veszik, és nem utasítják el a határidő lejárta után. Egy ilyen intervenciós jogalap beiktatása, amely enyhíti a fizetésképtelenségi eljárás során hozott intézkedések súlyosságát és visszafordíthatatlanságát, szintén fontos körülmény lesz annak a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke általi esetleges mérlegelése során, hogy a fizetésképtelenségi eljárást sürgős eljárásként határozza-e meg.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

Egy további megdönthetetlen vélelem került bevezetésre: ha a munkáltató kedvezményt kap a munkavállalók fizetésének védelmét szolgáló különleges Covid-intézkedésekből, azt legkésőbb 1 hónapon belül meg kell fizetni. ellenkező esetben a munkáltató fizetésképtelennek minősül. Az intézkedés a különleges intézkedések megszüntetését követő 4 hónapig van hatályban.

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

Hitel esetében a fizetés halasztott (egyedi céltartalék).

A különös Covid-jogszabályokból származó valamennyi bevétel ki van zárva az adó- és polgári jogi jogérvényesítésből (beleértve a magáncsődöt is).

Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.