COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

2020 m. kovo 22 d. įstatymas su pakeitimais

Nutraukti ir iki 2020 m. balandžio 30 d. sustabdyti 2020 m. kovo 22 d. galioję procesiniai terminai arba terminai, kurie įprastomis aplinkybėmis būtų buvę pradėti skaičiuoti po šios datos. Jie bus skaičiuojami iš naujo. Tai reiškia, kad 14 dienų terminas baigiasi 2020 m. gegužės 15 d., o keturių savaičių terminas – 2020 m. gegužės 29 d.

Išimtys (inter alia): mokėjimo terminai, priverstinio guldymo į psichiatrijos ligoninę atvejai. Jei kyla neišvengiamas pavojus saugumui arba asmens laisvei, taip pat neatitaisomos žalos rizika, teismas gali anksčiau panaikinti terminų nutraukimo laikotarpį.

Laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 22 d. iki balandžio 30 d. sustabdyti naikinamieji arba senaties terminai.

Teismo posėdis internetu. Išimtiniais atvejais tam tikroms grupėms ir laikantis tam tikrų nuostatų gali būti leidžiama dalyvauti teismo posėdyje naudojantis techninėmis vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis.

Vykdymo užtikrinimo procedūros. Jei skolininkas dėl COVID-19 pandemijos susiduria su ekonominiais sunkumais, galima stabdyti priverstinį kilnojamojo ir nekilnojamojo turto aukcioną. Pateikus prašymą galima stabdyti iškeldinimo procesą, jeigu kitaip skolininkas taptų benamiu.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Teismų ir šalių ryšių ribojimas, atsižvelgiant į padėtį, susijusią su COVID-19 pandemija.

Prireikus konkretūs teismai gali būti apskritai uždaryti, numatant galimybę skubias bylas perduoti kitiems teismams.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Atsižvelgiant į padėtį, susijusią su COVID-19 pandemija, centrinių institucijų pareigūnai dirba namuose. Rekomenduojama ryšius palaikyti el. paštu.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Skolininko pareiga pateikti pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo esant pernelyg dideliam įsiskolinimui sustabdyta iki 2021 m. birželio 30 d.

Skolininko pareiga pateikti pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo per 60 dienų nuo nepajėgumo mokėti atsiradimo buvo pratęsta iki 120 dienų, jei nepajėgumas mokėti atsirado dėl COVID-19.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Kreditoriaus teisė pateikti pareiškimą dėl skolininko nemokumo esant pernelyg dideliam įsiskolinimui

Kreditoriaus teisė pateikti pareiškimą dėl skolininko nemokumo esant pernelyg dideliam įsiskolinimui sustabdyta iki 2021 m. birželio 30 d.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Gali būti prašoma sustabdyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto priverstinį aukcioną, jeigu skolininkas dėl dabartinės COVID-19 pandemijos patiria ekonominių sunkumų ir dėl šių sunkumų pradėtas vykdymo procesas.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Nemokumo teismas gali pratęsti laikotarpį, per kurį trečiosios šalys negali nutraukti sutarčių arba pasinaudoti teisėmis į atskyrimą ar atskirą reikalavimų patenkinimą (draudimas galiojo iki 2021 m. birželio 30 d.).

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuoma (nuomos įstatymas) nuo 2020 m. balandžio iki birželio mėn. negali būti nutraukta dėl nuomos įsiskolinimų, atsiradusių dėl su COVID-19 susijusio didelio ekonominės veiklos rezultatų pablogėjimo. Nuomotojai dėl tokių įsiskolinimų teisme gali pareikšti ieškinį tik po 2020 m. gruodžio 31 d., nors delspinigiai sudaro ne daugiau kaip 4 proc. per metus.

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Teismas gali procesinius terminus nemokumo byloje pratęsti laikotarpiu iki 90 dienų (galiojo iki 2020 m. gruodžio 31 d.).

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Jeigu skolininkas turi pradelstų skolų pagal mokėjimo planą, jis gali prašyti iki 9 mėnesių atidėti mokėjimą (galiojo iki 2021 m. birželio 30 d.).

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Vartotojų arba labai mažų įmonių paskolų įmokų, mokėtinų 2020 m. balandžio – birželio mėn., mokėjimas atidedamas, jei paskolos gavėjas dėl COVID-19 pandemijos prarado pajamas, todėl nepagrįsta tikėtis, kad paskolos įmokos bus sumokėtos laiku. Kredito grąžinimo terminas automatiškai pratęsiamas 3 mėnesiais, nebent paskolos gavėjas norėtų toliau mokėti paskolą įprastai.

Nuo balandžio iki birželio mėn. delspinigiai neskaičiuojami.

Sutartyse numatytos baudos netaikomos, jeigu sutartis sudaryta iki 2020 m. balandžio 1 d., o skolininkas nevykdo įsipareigojimų dėl su COVID-19 susijusio reikšmingo savo ekonominės veiklos rezultatų pablogėjimo arba negebėjimo vykdyti veiklos dėl su COVID-19 susijusių savo profesinės veiklos apribojimų.

Paskutinis naujinimas: 04/10/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.